Stroški

Nemčija

Na tej strani so na voljo informacije o sodnih stroških v Nemčiji.

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Družinsko pravo – razveza zakonske zveze

Družinsko pravo – skrbništvo nad otroki

Družinsko pravo – preživnina

Gospodarsko pravo – pogodbe

Gospodarsko pravo – odgovornost

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve delavcev v pravni stroki v Nemčiji

Odvetniki

V Nemčiji se nagrade odvetnikom obračunavajo v skladu z zakonom o odvetniški nagradi [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz] (RVG) ali na podlagi dogovora med odvetnikom in njegovo stranko. Dogovori o nagradi so vedno alternativna možnost zakonsko določenim cenam. Biti morajo v skladu s pravili iz § člena 49b zveznega odvetniškega kodeksa [Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)] in §§ členov 3a do 4b zakona o odvetniški nagradi. Če odvetnik stranko zastopa pred sodiščem, dogovorjena nagrada ne more biti nižja od zakonsko določene.

V seznamu nagrad, priloženem RVG (priloga 1 k RVG), so določene bodisi nagrade glede na vrednost, fiksne nagrade ali razponi nagrad za različne pravne storitve. Znesek nagrade se običajno določi na podlagi vrednosti zahtevka, zneski nagrad za različne vrednosti zahtevkov pa so navedeni v prilogi 2 k RVG. Vsi razponi nagrad, navedeni za vrednost zahtevka, določajo najvišje in najnižje zneske nagrade, ki se lahko zaračunajo za zadevno storitev. Ustrezna nagrada v tem razponu se določi glede na obseg in težavnost zadevnega dela, pomembnost zadeve, finančne okoliščine stranke in posebna tveganja odvetnika za odgovornost. Razponi nagrad se uporabljajo za številna posebna področja, predvsem za kazenske zadeve in zadeve s področja socialnega prava.

Sodni izvršitelji

Sodni izvršitelji (Gerichtsvollzieher) zaračunajo samo stroške, določene v zakonu o plačilu sodnih izvršiteljev (Gerichtsvollzieherkostengesetz) (GvKostG). Za vsako dejanje, ki ga izvrši sodni izvršitelj, je predpisano določeno plačilo.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

V civilnih postopkih se sodne takse običajno plačajo na podlagi zneska zahtevka. Te takse so v civilnih zadevah določene v skladu z zakonom o sodnih stroških [Gerichtskostengesetz] (GKG) in zakonom o sodnih stroških v družinskih zadevah [Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen] (FamGKG). Količniki so določeni na seznamu stroškov (priloga 1 k zadevnim zakonom), v prilogi 2 pa je navedena tabela sodnih taks glede na vrednost zahtevka.

  • V splošnih civilnih postopkih in postopkih v družinskih sporih, zlasti v preživninskih zadevah, se uporablja količnik 3,0. V zakonskih sporih je količnik 2,0, medtem ko se v zadevah, ki se nanašajo na razmerja do otrok, vključno z varstvom in vzgojo otrok ter stiki z njimi, uporablja količnik 0,5. Vrednost predmeta spora se določi tako: V zakonskih sporih vrednost predmeta spora določi sodišče na podlagi obsega, pomembnosti zadeve in dohodkov zakoncev. Običajno vrednost predmeta spora ustreza neto dohodkom, ustvarjenim v treh mesecih. V družinskih zadevah je vrednost običajno odvisna od zneska zahtevka. V preživninskih zadevah je vrednost omejena na znesek zahtevane preživnine in ne presega vrednosti enoletne preživnine. Upoštevajo se tudi vsi neporavnani zneski do datuma vložitve zahtevka.
  • V zadevah, ki se nanašajo na razmerja do otrok, vključno z varstvom in vzgojo otrok ter stiki z njimi, je vrednost predmeta spora 4 000 EUR.

Če dogovor ni uspešno dosežen, se plačilo za zastopanje po odvetniku pred sodiščem izračuna na podlagi vrednosti zahtevka. Ta običajno ustreza vrednosti predmeta spora, ki se določi za določitev sodnih taks. Zakon o odvetniški nagradi [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz] (RVG) natančno določa, katere nagrade se lahko določijo po katerem količniku za določene postopke. V prilogi 2 k RVG do določeni zneski nagrad glede na vrednost zahtevka.

V civilnih zadevah na prvi stopnji odvetniki običajno prejmejo nagrado za zastopanje po količniku 1,3 in nagrado za svetovanje po količniku 1,2. Odvetniki za sporazum o poravnavi na prvi stopnji prejmejo tudi nagrado za poravnavo po količniku 1,0.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

V splošnih civilnih zadevah ter preživninskih zadevah in zakonskih sporih je treba sodne takse poravnati neposredno ob vložitvi zadeve ali zahtevka. V družinskih zadevah se takse plačajo ob koncu postopka. Nagrade odvetnika se običajno plačajo, ko je zadeva končana, razen če ni dogovorjeno drugače. Vendar ima odvetnik pravico zahtevati predplačilo v skladu s pravnimi določbami.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

V kazenskih postopkih se stroški zaračunajo šele po izreku končne kazni. Sodni stroški so odvisni od višine kazni ter znašajo med 15 540 EUR in 11 000 EUR na prvi stopnji. Odvetniki, s katerimi ni bil sklenjen poseben sporazum, lahko zaračunavajo nagrado kot zagovorniki in kot zastopniki drugih zainteresiranih strank. Ta nagrada je določena v danem okviru.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Sodne stroške je treba plačati po izreku kazni. Če ni dogovorjeno drugače, se nagrade odvetnika običajno poravnajo, ko je zadeva končana. Vendar ima odvetnik pravico zahtevati predplačilo v skladu s pravnimi določbami.

Fiksni stroški v ustavnem postopku

Stroški za stranke

Vložitev ustavne pritožbe pri zveznem ustavnem sodišču [Bundesverfassungsgericht] je na splošno brezplačna, razen če je pritožba vložena z namenom zlorabe (na podlagi § člena 34 zakona o zveznem ustavnem sodišču [Bundesverfassungsgerichtsgesetz]). Zastopanje, zlasti po odvetniku, je potrebno le v primeru obravnave pred zveznim ustavnim sodiščem (v skladu s § členom 22 zakona o zveznem ustavnem sodišču).

Faza ustavnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Odvetnikova nagrada za postopke pred ustavnim sodiščem se običajno plača, ko je zadeva končana, razen če je dogovorjeno drugače. Vendar ima odvetnik pravico zahtevati predplačilo.

Predhodne informacije, ki jih morajo zagotoviti pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Dolžnost odvetnikov je, da strankam podajo popolne informacije in nasvete ter jim predlagajo najvarnejšo pot za dosego želenega cilja. Stranki morajo razkriti vsa tveganja, povezana z zadevo, da se lahko stranka odloči na podlagi celovitih informacij. Odvetniki morajo odgovoriti na vprašanja strank v celoti in odkrito. Pred vložitvijo zadeve morajo stranki pojasniti možnosti in tveganja postopka, vključno s stroški.

Odvetniki imajo posebno obveznost predložiti informacije v določenih primerih:

  • če je njihova nagrada določena na podlagi vrednosti zahtevka, morajo stranko o tem obvestiti, preden jih ta pooblasti (§ člen 49b(5) zveznega odvetniškega kodeksa (BRAO); če se sklene sporazum o odvetnikovi nagradi, morajo odvetniki opozoriti na dejstvo, da bodo v primeru, da nasprotna stranka povrne stroške, povrnjeni le zakonski stroški (§ člen 3a(1), tretji stavek, zakona o odvetniški nagradi (RVG));
  • preden se sklene dogovor o zastopanju stranke v postopkih pred delovnim sodiščem, morajo odvetniki stranki pojasniti, da sodni stroški ne bodo povrnjeni (§ člen 12a(1), drugi stavek, zakona o delovnih sodiščih [Arbeitsgerichtsgesetz]).

Kako se določijo stroški – pravna podlaga

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Nemčiji?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Nemčiji je mogoče kupiti v knjigarnah ali v najnovejši različici brezplačno prenesti s spleta.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Nemčiji?

Večina razpoložljivih informacij o pravni podlagi za stroške postopka v Nemčiji je v nemščini.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Informacije o stroških na spletu

Sedanje različice zakonodaje so na voljo na spletni strani https://www.gesetze-im-internet.de/. Različne zakone o stroških si lahko prenesete tako, da v funkcijo iskanja vnesete kratico zakona (GKG, FamGKG, GNotKG, GvKostG in RVG).

Kje so objavljene informacije o trajanju posameznih vrst postopkov?

Zvezni urad za statistiko (Statistisches Bundesamt) objavlja letna statistična poročila o izvajanju sodne oblasti. Poročilo o civilnih sodiščih na primer vsebuje podatke o trajanju civilnih postopkov v Nemčiji. Podatki so razčlenjeni po posameznih deželah in okrožjih višjih deželnih sodišč [Oberlandesgericht]. Na voljo so tudi ločene informacije za okrajna sodišča [Amtsgerichte] in deželna sodišča [Landgericht)] ter za postopke na prvi in drugi stopnji. V poročilu so navedeni posebni statistični podatki o trajanju postopkov na izbranih pravnih področjih, kot so zdravnikova odgovornost, prometne nesreče in pogodbe o potovanju.

Kje najti informacije o približnih stroških različnih vrst sodnih postopkov?

Obstajajo knjige o povprečnih stroških v civilnih postopkih. V teh knjigah so lahko obravnavani različni vidiki, vključno s pravnimi podlagami, strategijami za nadzor stroškov, študijami primerov in praktičnimi primeri. Poleg tega so na spletu na voljo različni kalkulatorji, na primer na portalu e-pravosodja zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija, ki se lahko uporabijo za vnaprejšnji izračun stroškov postopka.

Davek na dodano vrednost

Kje najti informacije o davku na dodano vrednost? Kakšne so stopnje?

Sodišča in sodni izvršitelji ne plačujejo davka na dodano vrednost. Vendar odvetniki obračunajo 19-odstotni DDV. Ta znesek se zaračuna ločeno kot strošek in ni vključen v njihovo plačilo.

Pravna pomoč

Veljavni dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Za pravno pomoč lahko zaprosi vsaka oseba, ki ne zmore plačati nekaterih ali vseh stroškov pravdnega postopka. Upoštevati je treba osebne in finančne okoliščine. Načrtovani pravni spor mora imeti možnost uspeha in ne sme biti zlonameren. Vendar mora oseba, ki vodi postopek, uporabiti svoja sredstva, kolikor je to razumno. Stranki se glede na njen dohodek lahko odobri pravna pomoč z obveznostjo obročnega odplačevanja ali brez nje. Zvezno ministrstvo za pravosodje je objavilo brošuro z naslovom „Pravno svetovanje in pravna pomoč“ [Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe], ki vsebuje odgovore na najpogostejša vprašanja na podlagi primerov.

Veljaven dohodkovni prag za obdolžence v kazenskih postopkih

V kazenskem postopku obstajajo drugačna pravila o dohodkih obdolžencev. Za obdolžence, v nasprotju s pravno pomočjo za tožnike, niso določeni dohodkovni pragi. Namesto tega se pri ugotavljanju, ali so upravičeni do finančne podpore, upoštevajo druga merila.

Veljaven dohodkovni prag za žrtve v kazenskih postopkih

Pri osebah, ki so bile žrtve kaznivega dejanja, je pravna pomoč odvisna od njihovega dohodka. Upoštevajo se pričakovani stroški zadeve in osebne okoliščine tožnika, kot so obveznosti preživljanja in stroški bivanja. Dohodkovni pragi so fleksibilni in pravna pomoč se lahko v nekaterih primerih dodeli z obveznostjo obročnega odplačevanja.

Drugi pogoji za odobritev pravne pomoči žrtvam kaznivih dejanj

Za žrtve hudih naklepnih nasilnih dejanj obstaja posebna ureditev. Za brezplačno pravno pomoč lahko zaprosijo ne glede na svoj finančni položaj.

Drugi pogoji za dodelitev pravne pomoči za obtožence

Dodelitev pravne pomoči za obdolžence je pogojena tudi z določenimi pogoji, ki se ne nanašajo na dohodke, temveč na pravne dejavnike, kot so resnost obtožbe, pričakovana sankcija, zapletenost položaja in vprašanje, ali se obdolženec lahko brani sam. Sodišče vedno imenuje odvetnika, če je obdolženec v priporu ali če mora biti navzoč na sodišču, da se sprejme odločitev o pridržanju ali namestitvi v instituciji.

Brezplačni sodni postopki

V skladu s § členom 183 zakona o socialnih sodiščih [Sozialgerichtsgesetz] (SGG) osebam, ki so upravičene do prejemkov, ni treba plačati stroškov za postopke pred socialnimi sodišči [Sozialgerichte]. To so zavarovane osebe, osebe, ki dobivajo prejemke (vključno s tistimi, ki dobivajo družinsko ali vdovsko pokojnino), invalidi ali njihovi nasledniki, če so vključeni v sodni postopek kot tožeče ali tožene stranke. V skladu s § členom 184 SGG morajo osebe, ki jih določbe § člena 183 ne zajemajo, plačati takso za vsak spor. Takse znašajo 150 EUR za postopke pred socialnimi sodišči, 225 EUR za postopke pred deželnimi socialnimi sodišči [Landessozialgerichte] in 300 EUR za postopke pred zveznim socialnim sodiščem [Bundessozialgericht]. § Člen 197a SGG določa, da se stroški v nekaterih primerih plačajo na podlagi zakona o sodnih stroških, če tožeča in tožena stranka v zadevi ne spadata v kategorije oseb, navedenih v § členu 183 SGG. Naslednje velja v kazenskih postopkih: če je obdolženec oproščen ali se zadeva ne predloži v obravnavo na sodišču ali se postopki proti obdolžencu opustijo, se izdatki in stroški, ki jih ima obdolženec, v skladu s § členom 467 zakonika o kazenskem postopku [Strafprozeßordnung] (StPO) plačajo iz javnega proračuna. Če je obdolženec obsojen, mora načeloma sam kriti stroške postopka, vključno z nagrado odvetnika, ki ga imenuje sodišče, v skladu s § členom 465 StPO.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Stranka, ki v postopku ni uspela, mora prevzeti stroške postopka nasprotne stranke. To vključuje sodne stroške, zakonsko določene nagrade in stroške odvetnika nasprotne stranke ter njene potne stroške in izpad dohodka zaradi prisotnosti na sodišču. Pogoj je, da so bili ti stroški nujni za ustrezno obrambo pravic stranke ali za obrambo zoper zahtevek.

Nagrade izvedencem

Nagrade za izvedence, ki jih imenuje sodišče, se izračunajo na podlagi fiksnih urnih postavk v skladu z zakonom o nagradah in nadomestilih v sodstvu [Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz] (JVEG). Te stroške morajo plačati stranke v sodnem postopku.

Če stranka zasebno imenuje izvedenca za pripravo na pravni spor, ti stroški niso del sodnih stroškov, določenih v sodbi. Povračilo teh stroškov je treba zahtevati posebej. Če je stranka najela izvedenca za svetovanje med postopkom, je povračilo odvisno od tega, ali je bil njegov nasvet potreben v obravnavani zadevi.

Nagrado za izvedenca, ki ga za pričanje imenuje sodišče, plača stranka, ki v postopku ne uspe. Če sta bili obe stranki deloma uspešni in deloma neuspešni, si morata stroške deliti glede na izid pravnega spora.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Tolmači in prevajalci, ki jih pokliče sodišče, prejmejo nagrado, določeno v skladu z zakonom o nagradah in nadomestilih v sodstvu. Te stroške morajo plačati stranke v sodnem postopku. Tolmači so plačani na podlagi urne postavke, prevajalci pa so plačani na podlagi števila prevedenih vrstic. V kazenskih postopkih se stroški tolmačenja in prevajanja, ki jih zahtevajo obdolženci ali zainteresirane strani, plačajo iz javnega proračuna. To velja, kadar so storitve potrebne za obrambo ali uveljavljanje procesnih pravic.

Sorodne povezave

Zvezno ministrstvo za pravosodje

Delovno združenje za mediacijo pri zvezi nemških odvetnikov

Zvezno združenje za družinsko mediacijo

Zvezno združenje za mediacijo

Zvezno združenje za mediacijo v gospodarskih in delovnih sporih

Center za mediacijo

Ombudsman za zasebno bančništvo

Ombudsman za javno bančništvo

Spravni odbor nemške centralne banke

Ombudsman nemške zadružne bančne skupine

Ombudsman zasebnih stanovanjskih hranilnic

Ombudsman deželnih stanovanjskih hranilnic

Svetovalni in spravni odbori nemške zdravniške zbornice

Spravni odbor na področju mobilnosti

Spravni odbor zvezne odvetniške zbornice

Spravni odbor na področju turizma

Spravni odbor za lokalni prevoz v Severnem Porenju - Vestfaliji

Ombudsman za osebno zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za nego

Spravni odbor nemške zveze direktorjev pogrebnih zavodov

Spravni odbor Zvezne agencije za omrežja

Ombudsman za nepremičnine nemške nepremičninske zveze

Razsodišča gospodarskih in trgovinskih zbornic

Odbor za dogovor o plačilih in nagradah

Centralna nemška zveza za avtomobilsko industrijo

Zadnje različice zakonov

Povezani dokumenti

Poročilo Nemčije o študiji preglednosti stroškov  PDF (565 Kb) sl

Zadnja posodobitev: 17/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.