Stroški

Nemčija

Na tej strani so na voljo informacije o sodnih stroških v Nemčiji.

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Družinsko pravo – razveza zakonske zveze

Družinsko pravo – skrbništvo nad otroki

Družinsko pravo – preživnina

Gospodarsko pravo – pogodbe

Gospodarsko pravo – odgovornost

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve delavcev v pravni stroki

Odvetniki

Nemčija ima samo en poklic „odvetnika“ (Rechtsanwalt) in ne pozna različnih vrst odvetnikov.

V Nemčiji se nagrade odvetnikom obračunajo v skladu z Zakonom o odvetniški nagradi (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) (RVG) ali na podlagi dogovorov o nagradi. Načeloma so dogovori o nagradi vedno alternativna možnost zakonsko določenim cenam. Vseeno pa je treba spoštovati določbe člena 49b Zveznega odvetniškega kodeksa (Bundesrechtsanwaltsordnung) (BRAO) in členov 3a do 4b Zakona o odvetniški nagradi. Še zlasti ko odvetnik zastopa stranko pred sodiščem, nagrada ne more biti nižja od zakonsko določene. Dogovor o nagradi, ki je višja od zakonsko določene, je vedno možen.

Seznam nagrad, priložen RVG (Priloga 1 k RVG), določa fiksne nagrade ali razpon nagrad za posamezna dejanja. Višina nagrade je po navadi določena na podlagi vrednosti zahtevka. Razpon nagrad, ki temeljijo na vrednosti zahtevka, predvideva najvišjo in najnižjo plačljivo nagrado. Sedanje višine nagrad, ki temeljijo na vrednosti zahtevka, so določene v tabeli nagrad (Priloga 2 k RVG). V vsakem primeru mora biti primerna nagrada iz določenega razpona določena po načelu ex aequo et bono ob upoštevanju vseh okoliščin, še posebej obsega in težavnosti dela, pomembnosti primera ter dohodka stranke in njenih finančnih okoliščin. Če odvetnik prevzame določeno tveganje za odgovornost, se to lahko upošteva pri določitvi njegove nagrade. Razpon nagrad z zakonsko določeno najnižjo in najvišjo vrednostjo velja za številna posebna področja, predvsem za kazenske zadeve in zadeve s področja socialnega prava.

Sodni izvršitelji

Sodni izvršitelji (Gerichtsvollzieher) zaračunajo samo stroške, določene v Zakonu o plačilu sodnih izvršiteljev (Gerichtsvollzieherkostengesetz) (GvKostG). Za vsako dejanje, ki ga izvrši sodni izvršitelj, je predpisano določeno plačilo.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Sodišče običajno prejme sodno takso, izračunano na podlagi vrednosti zahtevka. V civilnih zadevah je določena z Zakonom o sodnih stroških (Gerichtskostengesetz) (GKG) in Zakonom o sodnih stroških v družinskih zadevah (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen) (FamGKG). Količniki so določeni na seznamu stroškov (Priloga 1 k zadevnemu zakonu). Takse, ki temeljijo na vrednosti zahtevka, so določene v tabeli sodnih taks (Priloga 2 k zadevnemu zakonu). V splošnih civilnih postopkih in postopkih v družinskih sporih, zlasti v preživninskih zadevah, se uporablja količnik 3,0. V zakonskih sporih je količnik 2,0, medtem ko se v zadevah, ki se nanašajo na razmerja do otrok, vključno z varstvom in vzgojo otrok ter stiki z njimi, uporablja količnik 0,5. Vrednost predmeta spora se določi tako:

  • v zakonskih sporih vrednost predmeta spora določi sodišče na podlagi posebnih okoliščin posameznega primera, zlasti obsega in pomembnosti zadeve, ter relativnih dohodkov in premoženja zakoncev. Prihodki se izračunajo na podlagi trikratnika neto dohodkov obeh zakoncev. Sodišče običajno določi vrednost predmeta spora kot trikratnik neto dohodkov.
  • V družinskih zadevah je vrednost običajno odvisna od vrednosti zahtevka. Vrednost v preživninskih zadevah temelji na zahtevanih prihodnjih preživninah in ne presega vrednosti enoletne preživnine. Zaostala plačila, ki se naberejo do vložitve zahtevka, se vključijo v izračun.
  • V zadevah, ki se nanašajo na razmerja do otrok, vključno z varstvom in vzgojo otrok ter stiki z njimi, je taksa 3 000 EUR.

Če dogovor ni uspešno dosežen, se plačilo za zastopanje po odvetniku pred sodiščem izračuna na podlagi vrednosti zahtevka. Ta običajno ustreza vrednosti predmeta spora, ki se določi za določitev sodnih taks. Zakon o odvetniški nagradi (RVG) natančno določa, katere nagrade se lahko določijo po katerem količniku za katero vrsto postopka. Priloga 2 k RVG določa nagrade glede na vrednost zahtevka. V civilnih zadevah na prvi stopnji odvetniki običajno prejmejo nagrado za zastopanje po količniku 1,3 in nagrado za svetovanje po količniku 1,2. Odvetniki za sporazum o poravnavi na prvi stopnji prejmejo tudi nagrado za poravnavo po količniku 1,0.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Sodne takse v splošnih civilnih zadevah ter preživninskih zadevah in zakonskih sporih se plačajo ob vložitvi tožbe ali zahtevka. V družinskih zadevah se plačajo ob koncu postopka. Če ni drugega dogovora, odvetniki dobijo plačilo za opravljene storitve, ko je zadeva končana. Imajo pa zakonsko pravico do predplačila.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

V kazenskih postopkih so sodni stroški naloženi šele ob izreku končne kazni za obtoženca. Višina plačila je določena na podlagi izrečene kazni in se giblje med 140 EUR in 1 000 EUR na prvi stopnji. Odvetniki, s katerimi plačilo ni bilo dogovorjeno, lahko kot zagovorniki in kot zastopniki drugih zainteresiranih strank zaračunavajo plačilo v določenem okviru.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Sodni stroški se plačajo po izreku kazni. Če ne obstaja drugačen dogovor, odvetniki dobijo plačilo za opravljene storitve, ko je zadeva končana. Imajo pa zakonsko pravico do predplačila.

Fiksni stroški v ustavnem postopku

Fiksni stroški strank v ustavnem postopku

Za postopke pred Zveznim ustavnim sodiščem (Bundesverfassungsgericht) ni sodnih stroškov, razen za zlonamerne postopke (člen 34 Zakona o Zveznem ustavnem sodišču (Bundesverfassungsgerichtsgesetz)). Odvetnika je treba pridobiti samo v primeru obravnave pred Zveznim ustavnim sodiščem (člen 22 Zakona o Zveznem ustavnem sodišču).

Faza ustavnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Če ne obstaja drugačen dogovor, se odvetnikova nagrada načeloma plača, ko je zadeva končana. Imajo pa zakonsko pravico do predplačila.

Predhodne informacije, ki jih morajo zagotoviti pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Odvetniki so zavezani k temu, da strankam podajo popolne informacije in nasvete ter jim predlagajo najvarnejšo pot za dosego želenega cilja. Odvetniki morajo tudi izpostaviti morebitna tveganja v zadevi, tako da se lahko stranke odločijo na podlagi celovitih informacij. Obseg posredovanih informacij je odvisen od odvetnikovega pogleda na to, kaj mora stranka vedeti. Odvetniki morajo odgovoriti na vprašanja strank v celoti in odkrito. Preden gre zadeva pred sodišče, morajo odvetniki razjasniti možnosti in tveganja v zvezi z nadaljevanjem pravdnega spora. To vključuje tveganja stroškov in možnosti za uspeh.

Odvetniki imajo posebno obveznost predložiti informacije v določenih primerih:

  • če je njihova nagrada določena na podlagi vrednosti zahtevka, morajo stranko o tem obvestiti, preden jih ta pooblasti (člen 49b(5) Zveznega odvetniškega kodeksa);
  • če se sklene sporazum o odvetnikovi nagradi, morajo odvetniki izpostaviti dejstvo, da bodo v primeru, da sodišče odobri povračilo stroškov, povrnjeni le zakonski stroški (člen 3a(1), tretji stavek, Zakona o odvetniški nagradi);
  • če se odvetniki s stranko dogovorijo, da bo ta plačala honorar glede na izid spora, morajo stranko opozoriti, da tak dogovor ne vpliva na druge stroške, ki jih je stranka lahko dolžna plačati (člen 4a(3), drugi stavek, Zakona o odvetniški nagradi);
  • preden se sklene dogovor o zastopanju stranke v postopkih pred delovnim sodiščem, morajo odvetniki stranki pojasniti, da stroški odvetnika ne bodo povrnjeni (člen 12a(1), drugi stavek, Zakona o delovnih sodiščih (Arbeitsgerichtsgesetz)).

Kako se določijo stroški – pravna podlaga

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Nemčiji?

Besedila zakonov, ki določajo višino stroškov, so na voljo v knjigarnah ali pa so v najnovejših različicah na voljo brezplačno na internetu.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Nemčiji?

Informacije so v nemščini.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Informacije o stroških na spletu

Zadnje različice zakonov so na voljo na spletni strani Zveznega ministrstva za pravosodje in varstvo potrošnikov (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz). Različne zakone o stroških si lahko prenesete tako, da vnesete okrajšavo zakona (GKG, FamGKG, GvKostG in RVG).

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Zvezni urad za statistiko (Statistisches Bundesamt) izdaja letne serije statističnih publikacij o izvajanju sodne oblasti. Na primer, serija 10, podserija 2.1, ponuja podatke o trajanju civilnih postopkov v Nemčiji po posameznih deželah in okrožjih višjih deželnih sodišč (Oberlandesgericht). Podatki so na voljo za okrajna sodišča (Amtsgerichte) in deželna sodišča (Landgerichte) ter za višja deželna sodišča (Oberlandesgerichte) in postopke na prvi in drugi stopnji. Serija ne vsebuje statističnih podatkov o trajanju postopkov v različnih vrstah zadev.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Na voljo so knjige s podrobnostmi o povprečnem tveganju stroškov za civilne postopke.

Davek na dodano vrednost

Kje najti informacije o davku na dodano vrednost? Kakšne so stopnje?

Sodišča in sodni izvršitelji ne plačujejo davka na dodano vrednost. Odvetniki morajo zaračunati DDV po 19-odstotni stopnji. Zaračuna se posebej kot strošek in ni vključen v njihove nagrade.

Pravna pomoč

Veljavni dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Pravna pomoč je na voljo vsem, ki zaradi osebnih ali finančnih okoliščin ne morejo plačati stroškov postopka oziroma jih lahko plačajo le delno ali v obrokih. Načrtovano pravno sredstvo ali obramba morata zagotavljati razumno možnost uspeha in ne smeta biti neresna. Stranke morajo vseeno uporabiti svoja sredstva, kolikor je to razumno. Stranki se glede na njen dohodek lahko odobri pravna pomoč, ki ji je ni treba vrniti ali jo mora vrniti v obrokih. Zvezno ministrstvo za pravosodje in varstvo potrošnikov je izdalo letak z naslovom Pravno svetovanje in pravna pomoč (Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe), ki v obliki primerov odgovarja na najpogostejša vprašanja.

Veljaven dohodkovni prag za obdolžence v kazenskih postopkih

Dohodkovni pragi ne veljajo za osumljence ali obdolžence v kazenskih postopkih. Pravna pomoč se odobri po drugih merilih.

Veljaven dohodkovni prag za žrtve v kazenskih postopkih

Odobritev pravne pomoči je odvisna od dohodkovnega praga. Ti so fleksibilni in določeni v skladu s pričakovanimi stroški zadeve na eni in socialnim položajem stranke na drugi strani (obveznosti preživljanja, stroški bivanja). Pravna pomoč se lahko dodeli tudi z obveznostjo obročnega odplačevanja.

Drugi pogoji za odobritev pravne pomoči žrtvam kaznivih dejanj

Žrtve določenih hudih kaznivih dejanj lahko zaprosijo za dodelitev brezplačnega pravnega svetovalca ne glede na svoje finančne okoliščine.

Drugi pogoji za dodelitev pravne pomoči za obtožence

Pravna pomoč za osumljence/obdolžence (dodelitev zagovornika po uradni dolžnosti) ni pogojena z višino dohodka, ampak le z določenimi pravnimi pogoji. Primarno se navezuje na težo kaznivega dejanja, možnost nekaterih pravnih posledic (kot so prepoved opravljanja poklica, zadržanje v psihiatrični ustanovi ali nevrološki bolnišnici), ali je obdolženec v preiskovalnem zaporu ali iz varnostnih razlogov v priporu, ali je bil prejšnji zagovornik odpuščen, zapletenost dejanskega ali pravnega položaja, ali se je obdolženec zmožen braniti sam.

Brezplačni sodni postopki

Glede na člen 183 Zakona o socialnih sodiščih (Sozialgerichtsgesetz) (SGG) postopki pred socialnimi sodišči (Sozialgerichte) ne povzročijo stroškov za osebe, upravičene do prejemkov (to so zavarovane osebe, osebe, ki dobivajo prejemke, vključno s tistimi, ki dobivajo družinsko ali vdovsko pokojnino, invalidi in njihovi nasledniki, če so vpleteni v sodni postopek kot tožeče ali tožene stranke). Tožeče in tožene stranke v postopkih pred socialnimi sodišči, ki ne spadajo v kategorije iz člena 183 SGG, morajo plačati takso v skladu s členom 184 SGG (150 EUR za postopke pred socialnimi sodišči, 225 EUR za postopke pred deželnimi socialnimi sodišči (Landessozialgerichte), 300 EUR za postopke pred Zveznim socialnim sodiščem (Bundessozialgericht)).Člen 197a SGG predvideva odstopanja od teh posebnih pravil, kjer so stroški, ki so navadno plačljivi v skladu z Zakonom o sodnih stroških, veljavni tudi v postopkih pred socialnimi sodišči, če tožeča in tožena stranka nista med osebami, omenjenimi v členu 183 SGG.

Naslednje velja v kazenskih postopkih: če je obdolženec oproščen ali zadeva ne pride do sojenja ali so postopki proti obdolžencu opuščeni, se stroški (javni izdatki) in izdatki, ki jih ima obdolženec, načeloma plačajo iz javnega proračuna.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Stranka, ki v postopku ni uspela, mora plačati stroške nasprotne stranke, če so bili ti nujni za ustrezen potek postopka; torej zakonske nagrade ter stroške odvetnika in potne stroške nasprotne stranke, vključno z izpadom dohodka zaradi prisotnosti na sodišču.

Nagrade izvedencem

Izvedenci, ki jih pokliče sodišče, dobijo nagrado na podlagi urne postavke. Nagrada je določena z Zakonom o nagradah in nadomestilih v sodstvu (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz) (JVEG) in jo morajo plačati stranke v sodnem postopku.

Nagrada za izvedenca, ki ga zasebno najame stranka za pripravo na postopek, ni del procesnih stroškov, povračilo katerih se določi s sodbo. Te stroške je treba zahtevati posebej. Če se je stranka zatekla po nasvet k izvedencu, je povračilo odvisno od nujnosti njegove storitve v tej zadevi. Nagrade izvedenca, ki ga je pozvalo sodišče, plača stranka, ki v postopku ne uspe, ali če sta bili obe stranki deloma uspešni, morata obe plačati svoj delež nagrade na podlagi relativnega obsega zmage oziroma poraza.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Tolmači in prevajalci, ki jih pokliče sodišče, dobijo nagrado, ki je tudi določena z JVEG in jo plačajo stranke v sodnih postopkih. Tolmači so plačani na podlagi urne postavke, prevajalci dobijo plačilo po vrstici.

V kazenskih postopkih se stroški obdolženca ali zainteresirane stranke za tolmačenje in prevajanje, če sta nujna za obrambo ali uveljavljanje procesnih pravic, plačajo iz javnega proračuna.

Sorodne povezave

Zvezno ministrstvo za pravosodje in varstvo potrošnikov

Delovno združenje za mediacijo pri zvezi nemških odvetnikov

Zvezno združenje za družinsko mediacijo

Zvezno združenje za mediacijo

Zvezno združenje za mediacijo v gospodarskih in delovnih sporih

Center za mediacijo

Ombudsman za zasebno bančništvo

Ombudsman za javno bančništvo

Spravni odbor nemške centralne banke

Ombudsman nemške zadružne bančne skupine

Ombudsman zasebnih stanovanjskih hranilnic

Ombudsman deželnih stanovanjskih hranilnic

Svetovalni in spravni odbori nemške zdravniške zbornice

Spravni odbor na področju mobilnosti

Spravni odbor na področju turizma

Spravni odbor za lokalni prevoz v Severnem Porenju - Vestfaliji

Ombudsman za osebno zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za nego

Spravni odbor nemške zveze direktorjev pogrebnih zavodov

Spravni odbor Zvezne agencije za omrežja

Ombudsman za nepremičnine nemške nepremičninske zveze

Razsodišča gospodarskih in trgovinskih zbornic

Odbor za dogovor o plačilih in nagradah

Centralna nemška zveza za avtomobilsko industrijo

Zadnje različice nemških zakonov

Povezani dokumenti

Poročilo Nemčije o študiji preglednosti stroškov  PDF (565 Kb) en

Zadnja posodobitev: 06/09/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.