Stroški

Grčija

Na tej spletni strani so na voljo informacije o stroških sodnega postopka v Grčiji.

Vsebino zagotavlja
Grčija

Regulativni okvir glede tarif za pravniške poklice

Odvetniki

Odvetniške tarife so določene v členu 58 in naslednjih zakona 4194/2013 «zakonika o odvetnikih» (Uradni list, serija I, št. 208). V skladu s temi določbami se odvetniška tarifa določi svobodno s pisnim sporazumom z njegovim/njenim glavnim zavezancem ali predstavnikom in zajema del celotnega postopka ali bolj specifična dejanja postopka ali kakršne koli pravne naloge, tako sodne kot zunajsodne.

Če ni ustreznega pisnega sporazuma, ki bi določal znesek tarife, se ta določi na podlagi vrednosti predmeta spora v postopku (člen 63(1)) in – v primeru, da predmeta spora v postopku ni mogoče oceniti v denarju – se tarifa izračuna v skladu s Prilogo I k zakoniku o odvetnikih (člen 63(2)), ki se sklicuje na «PRILOGO I/preglednico odvetniških tarif v sodnih postopkih».

Pravni svetovalci – pravni zastopniki

Delavci v teh poklicih se ne razlikujejo od odvetnikov.

Sodni izvršitelji

Tarife sodnih izvršiteljev so točno določene. Tarife sodnih izvršiteljev so določene v členu 50 zakona 2318/1995 «zakonika o sodnih izvršiteljih» (Uradni list, serija I, št. 126), kot je bil spremenjen s členom 2 zakona 4336/2015 (Uradni list, serija I, št. 94). V skladu s temi določbami se tarife sodnih izvršiteljev določijo s skupno odločbo ministra za finance in ministra za pravosodje. Trenutno veljavna odločba je Odločba št. 21798 z dne 11. marca 2016 (Uradni list, serija II, št. 709/2016). Tarife sodnih izvršiteljev se lahko po dogovoru zvišajo glede na zapletenost zadeve.

Notarji

Notarske tarife so predpisane v posebnih določbah, in sicer v členu 40 zakona 2830/2000, kakor je bil spremenjen in trenutno velja.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v kazenskem postopku

Fiksni stroški strank v kazenskem postopku

Odvetniške tarife v kazenskih postopkih so določene v zakoniku o odvetnikih (člen 58 in naslednji).

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Odvetniki se s strankami dogovorijo o času plačila odvetniških tarif. Na splošno se tarife plačajo obročno na različnih stopnjah postopka.

Fiksni stroški v ustavnem postopku

Fiksni stroški strank v ustavnem postopku

Tudi v upravnih sporih se glede tarif pravniških poklicev uporabljajo zgoraj opisana pravila.

Faza ustavnega postopka, ko morajo stranke plačati fiksne stroške

Odvetniki se s strankami dogovorijo o času plačila odvetniških tarif. Na splošno se tarife plačajo obročno na različnih stopnjah postopka.

Informacije, ki jih morajo pravni svetovalci predložiti vnaprej

Pravice in obveznosti strank

Kodeks ravnanja za odvetnike vsebuje posebne določbe o tem, kako morajo odvetniki izvajati svoje obveznosti do strank. Vsaka kršitev teh obveznosti pomeni disciplinski prekršek. Med temi obveznostmi tarife niso izrecno navedene.

Viri informacij o stroških

Kje lahko dobim informacije o določitvi stroškov v Grčiji?

Informacije o odvetniških tarifah so na voljo v odvetniškem kodeksu ali pri odvetniški zbornici.

Informacije o notarskih tarifah je mogoče dobiti pri službi za zadeve v zvezi z notarskimi uradi in zemljiškoknjižnimi uradi (Tmima Symvolaiografeion kai Ypothikofilakeion) pri ministrstvu za pravosodje ali pri notarskih zbornicah (Symvolaiografiki Syllogoi) (osebe javnega prava).

V katerih jezikih lahko dobim informacije o določitvi stroškov v Grčiji?

Informacije o določitvi stroškov so na voljo samo v grščini.

Kje lahko dobim informacije o mediaciji/spravi?

Glej informacije, navedene na ustrezni spletni strani portala, zlasti v zvezi z mediacijo v Grčiji.

Kje lahko dobim dodatne informacije o stroških?

Dostopno spletno mesto z informacijami o stroških

Spletno mesto s takšnimi informacijami ne obstaja.

Kje lahko dobim informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Take informacije za Grčijo niso na voljo.

Kje lahko dobim informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Informacije o skupnih stroških postopka v Grčiji niso na voljo.

Davek na dodano vrednost

Kje so na voljo informacije?

Odvetniške storitve so predmet DDV. Ustrezne informacije je mogoče dobiti pri pristojnem davčnem oddelku (Tmima Forologias) ministrstva za finance in pri odvetniški zbornici.

Koliko znašajo veljavne stopnje davka na dodano vrednost?

24 %.

Brezplačna pravna pomoč

Dohodkovni prag, ki se uporablja za pravno pomoč v civilnih zadevah

Na podlagi člena 194 in naslednjih zakonika o civilnem postopku se pravna pomoč zagotovi osebam, ki dokažejo, da ne morejo plačati stroškov postopka, ne da bi ogrozile svoje preživetje ali preživetje svoje družine.

Pod pogoji iz navedenih členov se pravna pomoč lahko zagotovi tudi tujim državljanom in osebam brez državljanstva.

Na podlagi člena 41 in naslednjih zakona 4689/2020 se v civilnih postopkih državljanom z nizkim dohodkom zagotovi pravna pomoč. (Državljani z nizkim dohodkom, ki so upravičeni do pravne pomoči v civilnih ali gospodarskih zadevah, so tisti, kateri letni družinski dohodek ne presega dveh tretjin minimalnega letnega osebnega dohodka, določenega z veljavno zakonodajo.) Žrtve kaznivih dejanj iz člena 41(3) prej omenjenega zakona so upravičene do pravne pomoči v zvezi s katerim koli civilno- ali kazenskopravnim zahtevkom, ki ga vložijo.

Pravna pomoč vključuje stroške postopka ter tarife notarjev, sodnih izvršiteljev in odvetnikov (člen 199 zakonika o civilnem postopku, kakor je bil spremenjen z zakonom 4055/2012).

Dohodkovni prag, ki se uporablja za pravno pomoč obtožencem v kazenskih zadevah

V skladu s členom 340 zakonika o kazenskem postopku se obtožencu brez pravnega zastopnika določi odvetnik z ustreznega seznama lokalne odvetniške zbornice.

V skladu z zakonom 4689/2020 se v kazenskih postopkih državljanom z nizkim dohodkom zagotovi pravna pomoč.

Dohodkovni prag, ki se uporablja za pravno pomoč žrtvam v kazenskih zadevah

Določbe zakona 4689/2020 omogočajo, da se pravna pomoč zagotovi državljanom držav članic EU z nizkim dohodkom ter državljanom tretjih držav in osebam brez državljanstva z nizkim dohodkom, če imajo zakonito ali običajno prebivališče v EU.

Drugi pogoji za zagotovitev pravne pomoči žrtvam

Pravna pomoč se zagotovi državljanom držav članic EU z nizkim dohodkom ter državljanom tretjih držav in osebam brez državljanstva z nizkim dohodkom, če imajo zakonito ali običajno prebivališče v EU. Drugi pogoji niso predvideni.

Drugi pogoji za zagotovitev pravne pomoči obtožencem

Jih ni.

Brezplačni sodni postopki

Jih ni.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Ko sodišče izda sklep, stroški postopka in izdatki stranke, ki je v postopku uspela, na splošno zapadejo v plačilo s strani stranke, ki ni uspela, odvisno od tega, v kolikšnem delu je posamezna stranka v postopku uspela oziroma ni uspela. Sodišče mora izvršiti tudi ta del sklepa. Izdatki in stroški se izračunajo v skladu z zgornjimi pravili, pri čemer se posebna pozornost nameni določbam o tarifah v pravniških poklicih in morebitnim fiksnim stroškom strank v civilnih postopkih. Izračunani znesek je v splošnem manjši od dejanskih stroškov.

Tarife izvedencev

Izvedenci sami določijo višino tarife, ki se, če stranka tako zahteva, vključijo v stroške postopka, ki jih prizna sodišče.

Tarife prevajalcev in tolmačev

Prevajalci in tolmači sami določijo višino tarif, ki se, če stranka tako zahteva, vključijo v stroške postopka, ki jih prizna sodišče.

Sorodne povezave

Svet grških odvetniških zbornic

Odvetniška zbornica v Atenah

Odvetniška zbornica v Pireju

Odvetniška zbornica v Solunu

Usklajevalni odbor notarskih zbornic Grčije

Notarska zbornica v Solunu

Usklajevalni odbor notarskih zbornic Grčije

Zveza sodnih izvršiteljev Grčije

Povezani dokumenti

Poročilo Grčije o študiji preglednosti stroškov  PDF (849 Kb) en

Zadnja posodobitev: 13/09/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.