Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Stroški

Grčija

Ta stran nudi podatke o stroških postopka v Grčiji.

Vsebino zagotavlja
Grčija

Predpisi o tarifah v v pravniških poklicih

Odvetniki

Odvetniške tarife so določene v členih od 91 do 180 Zakonodajne uredbe 3026/1954, kakor je bila spremenjena z Zakonom 3919/2011. V skladu s temi določbami se odvetniki lahko s strankami pisno dogovorijo o plačilu, pri čemer najnižji in najvišji znesek nista zakonsko določena.

Če ne pride do pisnega dogovora, zakonsko določen tarifni sistem (za nastopanje pred sodiščem in na podlagi zadevnega zneska) določa stroške postopka, odvetniške tarife za pravno pomoč itd.

Odvetniki in pravni svetovalci

V Grčiji v okviru odvetniškega poklica ni posebnih razlikovanj v poimenovanju odvetnika glede na njegovo področje dela.

Sodni izvršitelji

Tarife sodnih izvršiteljev so točno določene, vendar se po dogovoru, odvisno od zapletenosti zadeve, lahko zvišajo. V skladu s členom 50 Zakona 2318/1995 se tarife sodnih izvršiteljev določijo s skupno odločbo ministra za finance in ministra za pravosodje. Trenutno je v veljavi Odločba št. 2/54638/2008 (B 1716, kakor je bila spremenjena z B 1916).

Notarji

Notarske tarife so določene v členu 40 Zakona 2830/2000.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

V družinskih zadevah so odvetniške tarife določene, kot je naveden zgoraj.

V zadevah, v katerih je mogoče določiti vrednost predmeta spora (npr. gospodarski spori), so odvetniške tarife določene, kot je navedeno zgoraj.

Tarife za sestavljanje zasebnih ali javnih listin se določijo, kot je opisano zgoraj.

Faza civilnega postopka, ko je fiksne stroške treba plačati

Odvetniki se s strankami dogovorijo o času plačila odvetniških tarif. Na splošno se tarife plačajo obročno na različnih stopnjah postopka.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Glede plačila tarif zadevnih pravniških poklicev se uporabljajo zgoraj opisana pravila.

Faza kazenskega postopka, ko je fiksne stroške treba plačati

Glede plačila tarif zadevnih pravniških poklicev se uporabljajo zgoraj opisana pravila.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

Tudi v upravnih sporih se glede plačila tarif zadevnih pravniških poklicev uporabljajo zgoraj opisana pravila.T

Faza ustavnega postopka, ko morajo stranke plačati fiksne stroške

Glede plačila tarif zadevnih pravniških poklicev veljajo enaka pravila kot v civilnih postopkih.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Kodeks ravnanja za odvetnike vsebuje posebne določbe o tem, kako morajo odvetniki obravnavati svoje stranke. Vsaka kršitev teh obveznosti pomeni disciplinski prekršek. Med temi obveznostmi tarife niso izrecno navedene.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Grčiji?

Informacije o odvetniških tarifah so na voljo v odvetniškem kodeksu ali pri odvetniški zbornici.

Informacije o notarskih tarifah se lahko pridobijo pri oddelku za notarske storitve (Τμήμα Συμβολαιογράφων) ministrstva za pravosodje ali pri notarski zbornici (Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι) (ureja jih javno pravo).

V katerih jezikih lahko dobim informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Grčiji?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopka so na voljo samo v grščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

Glej posebne informacije o mediaciji v Grčiji.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Spletno mesto z informacijami o stroških

Spletno mesto s takšnimi informacijami ne obstaja.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Take informacije za Grčijo niso na voljo.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Informacije o skupnih stroških postopka za Grčijo niso na voljo.

Davek na dodano vrednost

Kje se lahko pridobijo ustrezne informacije?

Za odvetniške tarife velja obveznost obračuna DDV. Ustrezne informacije se lahko pridobijo pri davčnem oddelku (Τμήμα Φορολογίας) ministrstva za finance in pri odvetniški zbornici.

Katera stopnja se uporablja?

Uporablja se davčna stopnja 23 %.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag za pravno pomoč v civilnih zadevah

V skladu s členom 194 Zakonika o civilnem postopku se pravna pomoč zagotovi osebam, ki dokažejo, da ne morejo plačati stroškov postopka, ne da bi ogrozili svoje preživetje ali preživetje svoje družine.

Pravna pomoč se pod pogojem vzajemnosti zagotovi tudi tujim državljanom, zagotovi pa se tudi osebam brez državljanstva.

Po Zakonu 3226/2004 se v civilnih zadevah pravna pomoč zagotovi državljanom z nizkimi dohodki (če letni dohodek družine ne presega 2/3 minimalnega letnega dohodka, določenega v nacionalni splošni kolektivni pogodbi).

Pravna pomoč vključuje stroške postopka ter honorarje notarjev, sodnih izvršiteljev in odvetnikov (člen 199 Zakonika o civilnem postopku).

Dohodkovni prag za pravno pomoč obtožencem v kazenskih zadevah

V skladu s členom 340 Zakonika o kazenskem postopku se obtožencu brez pravnega zastopnika določi odvetnik s seznama lokalne odvetniške zbornice.

V skladu z Zakonom 3226/2004 se v kazenskih postopkih državljanom z nizkim dohodkom zagotovi pravna pomoč, kot je navedeno zgoraj.

Dohodkovni prag za pravno pomoč žrtvam v kazenskih zadevah

Direktiva Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj je bila prenesena v grško zakonodajo z Zakonom 3811/2009.

Drugi pogoji za zagotovitev pravne pomoči žrtvam

Nagrade za odvetnike, notarje in sodne izvršitelje, ki zagotavljajo storitve pravne pomoči, določa Ministrska odločba (člen 14 Zakona 3226/2004).

Pravna pomoč v kazenskih zadevah vključuje dodelitev odvetnika.

Pravna pomoč v civilnih zadevah vključuje delno ali popolno oprostitev plačila stroškov postopka.

Drugi pogoji za zagotovitev pravne pomoči obtožencem

Jih ni.

Brezplačni sodni postopki

Jih ni.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Ko sodišče izda sklep, pravni stroški in izdatki stranke, ki je uspela, na splošno zapadejo v plačilo s strani stranke, ki ni uspela, odvisno od tega, v kolikšnem delu je stranka v postopku uspela. Sodišče mora izvršiti tudi ta del sodbe. Stroški se izračunajo v skladu z zgornjimi pravili, pri čemer se posebna pozornost nameni določbam o tarifah v pravniških poklicih in morebitnim fiksnim stroškom strank v civilnih postopkih. Izračunani znesek je v splošnem manjši od dejanskih stroškov.

Izvedenske tarife

Izvedenci sami določijo višino tarife, ki se, če stranka tako zahteva, vključijo v stroške postopka, ki jih prizna sodišče.

Honorarji prevajalcev in tolmačev

Prevajalci in tolmači določijo višino lastnega honorarja, ki se, če stranka tako zahteva, vključijo v stroške postopka, ki jih prizna sodišče.

Sorodne povezave

Odvetniška zbornica v Atenah

Odvetniška zbornica v Pireju

Notarska zbornica v Solunu

Grška notarska zbornica

Odvetniška zbornica v Solunu

Sorodni dokumenti

Poročilo o študiji transparentnosti stroškov v Grčiji PDF (849 Kb) en

Zadnja posodobitev: 25/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.