Stroški

Madžarska

V tej študiji primera družinskega prava s področja razveze zakonske zveze so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila tožbo za razvezo zakonske zveze, svetujejo glede stroškov sodnega postopka v naslednjih situacijah: Primer A – situacija na nacionalni ravni: par sklene zakonsko zvezo. Pozneje se par loči in sporazume o razvezi zakonske zveze. Primer B – situacija na mednarodni ravni: državljana iste države članice (država članica A) skleneta zakonsko zvezo. Sklenitev zakonske zveze se registrira v državi članici A. Po poroki se par preseli z namenom živeti in delati v drugi državi članici (država članica B), kjer si uredi prebivališče. Kmalu po tem se par loči, žena se vrne v državo članico A, mož pa ostane v državi članici B. Par se sporazume o razvezi zakonske zveze. Žena takoj po vrnitvi v državo članico A pri sodišču države članice B vloži tožbo za razvezo zakonske zveze.

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Stroški na Madžarskem

Stroški alternativnega reševanja sporov (ARS)


Študija primera

Alternativno reševanje sporov (ARS)

Ali je ta možnost na voljo za to vrsto primera?

Stroški

Primer A

Da, vendar le, kar zadeva sporazum o vprašanjih glede prenehanja zakonske zveze, kot so skrbništvo in finančna podpora otrok, stiki med staršem in otrokom, ohranjanje zakonskih pravic, uporaba nepremičnin v skupnem lastništvu in razdelitev skupne lastnine. Vendar mora sporazum med strankama potrditi sodišče.

Dogovor strank in mediatorja.

Vsi, ki sodelujejo v novih ali tekočih postopkih, lahko zahtevajo mediacijo na sodišču, ki je brezplačna.

Primer B

Da, vendar le, kar zadeva sporazum o vprašanjih o prenehanju zakonske zveze. Vendar mora sporazum med strankama potrditi sodišče.

Dogovor strank in mediatorja.

Vsi, ki sodelujejo v novih ali tekočih postopkih, lahko zahtevajo mediacijo na sodišču, ki je brezplačna.

Honorarji odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je pravno zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je pravno zastopanje obvezno?

Ali ga je treba uporabiti?

Stroški

Primer A

Ne

Dogovor stranke in odvetnika.

Ne

Ne. Sodišče lahko določi izvedenca na zahtevo stranke, ki predloži dokaze, razen kadar bi to lahko sprožilo uradno izvedbo dokazov. Obe stranki lahko predložita tudi mnenja zasebnih izvedencev.

Izvedenec sam določa svojo nagrado. Če sodišče določi uradno izvedbo dokazov , se nagrada določi v skladu z ustrezno veljavno zakonodajo.

Primer B

Ne

Dogovor stranke in odvetnika.

Ne

Ne. Sodišče določi izvedenca na zahtevo stranke, ki predloži dokaze, razen kadar bi to lahko sprožilo uradno izvedbo dokazov. Obe stranki lahko predložita tudi mnenja zasebnih izvedencev.

Izvedenec sam določa svojo nagrado. Če sodišče določi uradno izvedbo dokazov , se nagrada določi v skladu z ustrezno veljavno zakonodajo.


Stroški prič, depoziti, varščine in druge takse


Študija primera

Povrnitev stroškov pričam

Ali so priče upravičene do povrnitve stroškov?

Stroški

Primer A

Da

Povrnitev stroškov pričam je zakonsko predpisana. Priče so upravičene do povrnitve potnih stroškov ter stroškov nastanitve in bivanja ter stroškov za obdobje odsotnosti z dela.

Primer B

Da

Povrnitev stroškov pričam je zakonsko predpisana. Priče so upravičene do povrnitve potnih stroškov ter stroškov nastanitve in bivanja ter stroškov za obdobje odsotnosti z dela.

Stroški pravne pomoči in njihova povrnitevŠtudija primera

Pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Kdaj in pod katerimi pogoji se uporablja?

Kdaj je na voljo celostna pravna pomoč?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški sodnega postopka?

V kakšnem odstotku se stroški običajno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški se ne povrnejo?

Ali so primeri, ko se stroški pravne pomoči morajo povrniti?

Primer A

Glej del o pravni pomoči.

V primerih, kadar bodo na podlagi takratnih razpoložljivih informacij ocenjeni pravni stroški vlagatelju verjetno onemogočili dostop do sodišča.

Pravna pomoč je brezplačna v okviru pravne pomoči pod dohodkovnim pragom, enakim najnižji pokojnini.

Da, neuspešna stranka v postopku mora povrniti stroške uspešni stranki v postopku, razen če je zakonsko določeno drugače, vključno v primeru, kadar zakonodaja obvezuje drugo stranko h kritju stroškov ne glede na odločitev sodišča.

Če je tožba delno uspešna, se znesek, ki ga je treba povrniti, uskladi z uspešnim delom tožbe in vnaprejšnjimi plačili vsake stranke. Sodišče lahko tudi določi, da mora vsaka stranka kriti lastne stroške.

Kadar je upravičeno, lahko sodišče zmanjša nagrade odvetnikov, če meni, da so nerazumno visoke.

Stranke ne smejo nositi stroškov, nastalih iz (sicer preprečljivih) razlogov, za katere je odgovorno sodišče.

Povrnitev pravnih stroškov strankam ne sme presegati zneska, ki ga zahtevajo.

Da, če se ugotovi, da stranka, ki je prejela pravno pomoč, do nje ni bila upravičena.

Neuspešna stranka v postopku mora povrniti stroške za dodeljenega državnega tožilca, ki jih je vnaprej plačala država, neposredno državi.

Neuspešna stranka v postopku mora plačati upravne stroške, ne glede na to, ali je upravičena do pravne pomoči.

Primer B

Glej del o pravni pomoči.

Pri odločitvi o dodelitvi pravne pomoči se lahko upoštevajo življenjski stroški v državi stalnega prebivališča posamezne stranke.

V primerih, kadar bodo na podlagi takratnih razpoložljivih informacij ocenjeni pravni stroški vlagatelju verjetno onemogočili dostop do sodišča.

Pravna pomoč je brezplačna v okviru pravne pomoči pod dohodkovnim pragom, enakim najnižji pokojnini.

Državljani držav članic EU in državljani držav članic zunaj EU, ki zakonito prebivajo v državi članici EU, so upravičeni do prejetja pravne pomoči pod enakimi pogoji kot madžarski državljani.

Da, neuspešna stranka v postopku mora povrniti stroške uspešni stranki v postopku, razen če je zakonsko določeno drugače, vključno v primeru, kadar zakonodaja obvezuje drugo stranko h kritju stroškov ne glede na odločitev sodišča.

Če je tožba delno uspešna, se znesek, ki ga je treba povrniti, uskladi z uspešnim delom tožbe in vnaprejšnjimi plačili vsake stranke. Sodišče lahko tudi določi, da mora vsaka stranka kriti lastne stroške.

Kadar je upravičeno, lahko sodišče zmanjša nagrade odvetnikov, če meni, da so nerazumno visoke.

Stranke ne smejo nositi stroškov, nastalih iz (sicer preprečljivih) razlogov, za katere je odgovorno sodišče.

Povrnitev pravnih stroškov strankam ne sme presegati zneska, ki ga zahtevajo.

Da, če se ugotovi, da stranka, ki je prejela pravno pomoč, do nje ni bila upravičena.

Neuspešna stranka v postopku mora povrniti stroške za dodeljenega državnega tožilca, ki jih je vnaprej plačala država, neposredno državi.

Neuspešna stranka v postopku mora plačati upravne stroške, ne glede na to, ali je upravičena do pravne pomoči.

Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija primera

Prevajanje

Tolmačenje

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Primer A

Kadar stranka ne govori ali razume madžarščine.

Prevajalec sam določa svojo nagrado. Nagrada se izračuna glede na štetje znakov (pribl. 5 HUF na znak), rok in izvirni jezik. Prevajalske stroške, nastale v zvezi s predloženimi dokazi in predložitvami strank, upravičenih do uporabe njihovega lastnega, regionalnega ali manjšinskega jezika med civilnim postopkom, v njihovem imenu vnaprej plača država. Te stroške posledično urejajo določbe o povračilu pravnih stroškov.

Kadar stranka ne govori ali razume madžarščine.

Tolmač sam določa svojo nagrado. Urna postavka je odvisna od uporabljenega jezika. Od približno 10 000 HUF do 12 000 HUF na uro. Država nosi ali vnaprej poravna nagrade tolmača v primerih, kadar je tolmačenje zakonsko določeno.

Primer B

Kadar stranka ne govori ali razume madžarščine.

Prevajalec sam določa svojo nagrado. Nagrada se izračuna glede na štetje znakov (pribl. 5 HUF na znak), rok in izvirni jezik. Prevajalske stroške, nastale v zvezi s predloženimi dokazi in predložitvami strank, upravičenih do uporabe njihovega lastnega, regionalnega ali manjšinskega jezika med civilnim postopkom, v njihovem imenu vnaprej plača država. Te stroške posledično urejajo določbe o povračilu pravnih stroškov.

Kadar stranka ne govori ali razume madžarščine.

Tolmač sam določa svojo nagrado. Urna postavka je odvisna od uporabljenega jezika. Od približno 10 000 HUF do 12 000 HUF na uro. Država nosi ali vnaprej poravna nagrade tolmača v primerih, kadar je tolmačenje zakonsko določeno.

Zadnja posodobitev: 15/09/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.