Stroški

Madžarska

V tej študiji primera družinskega prava s področja varstva in vzgoje otrok so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila zahtevo za varstvo in vzgojo otrok, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: osebi več let živita skupaj, ne da bi sklenili zakonsko zvezo. V trenutku ločitve imata tri leta starega otroka. Sodišče odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi, očetu pa prizna pravico do stikov z otrokom. Mati vloži tožbo za omejitev očetovih stikov z otrokom. Primer B – večnacionalna situacija, v kateri ste odvetnik v državi članici A: osebi več let živita skupaj v državi članici (država članica B), ne da bi sklenili zakonsko zvezo. V zvezi se jima rodi otrok, vendar se takoj po njegovem rojstvu ločita. Sodišče v državi članici B odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi, očetu pa prizna pravico do stikov z otrokom. Mati se z otrokom preseli v drugo državo članico (država članica A), kar ji dovoljuje sodna odločba, oče pa ostane v državi članici B. Nekaj let kasneje mati v državi članici A vloži tožbo za spremembo očetovih stikov z otrokom.

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Stroški na Madžarskem

Stroški alternativnega reševanja sporov (ARS)


Študija primera

Alternativno reševanje sporov (ARS)

Ali je ta možnost na voljo za to vrsto primera?

Stroški

Primer A

Da. Če se starša ne moreta sporazumeti o tem, kako in kdaj se izvaja pravica do stikov, lahko zaprosita za mediacijo na podlagi dobrega počutja otroka. Za mediacijo se lahko zaprosi tudi med izvršilnim postopkom. V dveh letih od pravnomočnosti odločitve sodišča o pravici do stikov se lahko vloge za spremembo odločitve vložijo le na istem sodišču, ki ostaja pristojno za odločanje.

Dogovor strank in mediatorja.

Primer B

Da. Če se starša ne moreta sporazumeti o tem, kako in kdaj se izvaja pravica do stikov, lahko zaprosita za mediacijo na podlagi dobrega počutja otroka. Za mediacijo se lahko zaprosi tudi med izvršilnim postopkom. Če je po zaključku razveze ali tožbe za skrbništvo otroka preteklo več kot dve leti, lahko urad za skrbništvo odobri sporazum staršev ali na njihovo prošnjo poda odločitev o pravici do stikov.

Dogovor strank in mediatorja.

Honorarji odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je pravno zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je pravno zastopanje obvezno?

Ali ga je treba uporabiti?

Stroški

Primer A

Ne

Dogovor stranke in odvetnika.

Ne

Ne. Sodišče določi izvedenca na zahtevo stranke, ki predloži dokaze, razen kadar bi to lahko sprožilo uradno izvedbo dokazov. Obe stranki lahko predložita tudi mnenja zasebnih izvedencev.

Izvedenec sam določa svojo nagrado. Če sodišče določi uradno izvedbo dokazov , se nagrada določi v skladu z ustrezno veljavno zakonodajo.

Primer B

Ne

Dogovor stranke in odvetnika.

Ne

Ne. Sodišče določi izvedenca na zahtevo stranke, ki predloži dokaze, razen kadar bi to lahko sprožilo uradno izvedbo dokazov. Obe stranki lahko predložita tudi mnenja zasebnih izvedencev.

Izvedenec sam določa svojo nagrado. Če sodišče določi uradno izvedbo dokazov , se nagrada določi v skladu z ustrezno veljavno zakonodajo.

Povrnitev stroškov pričam


Študija primera

Povrnitev stroškov pričam

Ali so priče upravičene do povrnitve stroškov?

Stroški

Primer A

Da

Povrnitev stroškov pričam je zakonsko predpisana. Priče so upravičene do povrnitve potnih stroškov ter stroškov nastanitve in bivanja ter stroškov za obdobje odsotnosti z dela.

Primer B

Da

Povrnitev stroškov pričam je zakonsko predpisana. Priče so upravičene do povrnitve potnih stroškov ter stroškov nastanitve in bivanja ter stroškov za obdobje odsotnosti z dela.

Stroški pravne pomoči in njihova povrnitevŠtudija primera

Pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Kdaj in pod katerimi pogoji se uporablja?

Kdaj je na voljo celostna pravna pomoč?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški sodnega postopka?

V kakšnem odstotku se stroški običajno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški se ne povrnejo?

Ali so primeri, ko se stroški pravne pomoči morajo povrniti?

Primer A

Glej del o pravni pomoči.

Ne glede na prihodke ali finančni položaj imajo stranke pravico do odloga plačila – začasen odlog plačila posebnih stroškov – med drugim v tožbah o skrbništvu in prenosu otroka ali o pravici do stikov.

V primerih, kadar bodo na podlagi takratnih razpoložljivih informacij ocenjeni pravni stroški vlagatelju verjetno onemogočili dostop do sodišča.

Pravna pomoč je brezplačna v okviru pravne pomoči pod dohodkovnim pragom, enakim najnižji pokojnini.

Da, neuspešna stranka v postopku mora povrniti stroške uspešni stranki v postopku, razen če je zakonsko določeno drugače, vključno v primeru, kadar zakonodaja obvezuje drugo stranko h kritju stroškov ne glede na odločitev sodišča.

Če je tožba delno uspešna, se znesek, ki ga je treba povrniti, uskladi z uspešnim delom tožbe in vnaprejšnjimi plačili vsake stranke. Sodišče lahko tudi določi, da mora vsaka stranka kriti lastne stroške.

Kadar je upravičeno, lahko sodišče zmanjša nagrade odvetnikov, če meni, da so nerazumno visoke.

Stranke ne smejo nositi stroškov, nastalih iz (sicer preprečljivih) razlogov, za katere je odgovorno sodišče.

Povrnitev pravnih stroškov strankam ne sme presegati zneska, ki ga zahtevajo.

Da, če se ugotovi, da stranka, ki je prejela pravno pomoč, do nje ni bila upravičena.

Neuspešna stranka v postopku mora povrniti stroške za dodeljenega državnega tožilca, ki jih je vnaprej plačala država, neposredno državi.

Neuspešna stranka v postopku mora plačati upravne stroške, ne glede na to, ali je upravičena do pravne pomoči.

Primer B

Glej del o pravni pomoči.

Ne glede na prihodke ali finančni položaj imajo stranke pravico do odloga plačila – začasen odlog plačila posebnih stroškov – med drugim v tožbah o skrbništvu in prenosu otroka ali o pravici do stikov.

Pri odločitvi o dodelitvi pravne pomoči se lahko upoštevajo življenjski stroški v državi stalnega prebivališča posamezne stranke.

V primerih, kadar bodo na podlagi takratnih razpoložljivih informacij ocenjeni pravni stroški vlagatelju verjetno onemogočili dostop do sodišča.

Pravna pomoč je brezplačna v okviru pravne pomoči pod dohodkovnim pragom, enakim najnižji pokojnini.

Državljani držav članic EU in državljani držav članic zunaj EU, ki zakonito prebivajo v državi članici EU, so upravičeni do prejetja pravne pomoči pod enakimi pogoji kot madžarski državljani.

Da, neuspešna stranka v postopku mora povrniti stroške uspešni stranki v postopku, razen če je zakonsko določeno drugače, vključno v primeru, kadar zakonodaja obvezuje drugo stranko h kritju stroškov ne glede na odločitev sodišča.

Če je tožba delno uspešna, se znesek, ki ga je treba povrniti, uskladi z uspešnim delom tožbe in vnaprejšnjimi plačili vsake stranke. Sodišče lahko tudi določi, da mora vsaka stranka kriti lastne stroške.

Kadar je upravičeno, lahko sodišče zmanjša nagrade odvetnikov, če meni, da so nerazumno visoke.

Stranke ne smejo nositi stroškov, nastalih iz (sicer preprečljivih) razlogov, za katere je odgovorno sodišče.

Povrnitev pravnih stroškov strankam ne sme presegati zneska, ki ga zahtevajo.

Da, če se ugotovi, da stranka, ki je prejela pravno pomoč, do nje ni bila upravičena.

Neuspešna stranka v postopku mora povrniti stroške za dodeljenega državnega tožilca, ki jih je vnaprej plačala država, neposredno državi.

Neuspešna stranka v postopku mora plačati upravne stroške, ne glede na to, ali je upravičena do pravne pomoči.

Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija primera

Prevajanje

Tolmačenje

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Primer A

Kadar stranka ne govori ali razume madžarščine.

Prevajalec sam določa svojo nagrado. Nagrada se izračuna glede na štetje znakov (pribl. 5 HUF na znak), rok in izvirni jezik. Prevajalske stroške, nastale v zvezi s predloženimi dokazi in predložitvami strank, upravičenih do uporabe njihovega lastnega, regionalnega ali manjšinskega jezika med civilnim postopkom, v njihovem imenu vnaprej plača država. Te stroške posledično urejajo določbe o povračilu pravnih stroškov.

Kadar stranka ne govori ali razume madžarščine.

Tolmač sam določa svojo nagrado. Urna postavka je odvisna od uporabljenega jezika. Od približno 10 000 HUF do 12 000 HUF na uro. Država nosi ali vnaprej poravna nagrade tolmača v primerih, kadar je tolmačenje zakonsko določeno.

Primer B

Kadar stranka ne govori ali razume madžarščine.

Prevajalec sam določa svojo nagrado. Nagrada se izračuna glede na štetje znakov (pribl. 5 HUF na znak), rok in izvirni jezik. Prevajalske stroške, nastale v zvezi s predloženimi dokazi in predložitvami strank, upravičenih do uporabe njihovega lastnega, regionalnega ali manjšinskega jezika med civilnim postopkom, v njihovem imenu vnaprej plača država. Te stroške posledično urejajo določbe o povračilu pravnih stroškov.

Kadar stranka ne govori ali razume madžarščine.

Tolmač sam določa svojo nagrado. Urna postavka je odvisna od uporabljenega jezika. Od približno 10 000 HUF do 12 000 HUF na uro. Država nosi ali vnaprej poravna nagrade tolmača v primerih, kadar je tolmačenje zakonsko določeno.

Zadnja posodobitev: 15/09/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.