Stroški

Madžarska

Na tej strani so na voljo informacije o stroških postopka na Madžarskem.

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Družinsko pravo – ločitev

Družinsko pravo – skrbništvo otrok

Družinsko pravo – preživnina

Gospodarsko pravo – pogodbe

Gospodarsko pravo – odgovornost

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

1. Sodni izvršitelji

Višina plačila sodnega izvršitelja je odvisna od namena izvršilnega naloga (ali gre za izterjavo dolga ali izvršitev določenega ukrepa). Če izvršba vključuje izterjavo dolga, potem je plačilo sodnega izvršitelja v sorazmerju z zneskom dolga, ki ga je treba izterjati. Višji kot je torej znesek zahtevka za izvršbo, višje je plačilo sodnega izvršitelja. Če naloga zajema izvršitev določenega ukrepa, je plačilo odvisno od tega, koliko časa je za to potrebno.

2. Odvetniki

Madžarska beseda „ügyvéd“ (odvetnik) se uporablja za vse pravniške poklice in vključuje pravne zastopnike, pravne svetovalce, pravnike in odvetnike. Praviloma se stranka in odvetnik dogovorita o plačilu odvetnika. Če se stranka in odvetnik ne dogovorita o plačilu za prevzem zadeve ali če stranka tako zahteva, znesek nagrade za zastopanje določi sodišče na podlagi zakona. Če stranka v postopku uspe, ni nujno, da bo mogoče nagrado, ki jo na podlagi dogovora dolguje odvetniku, v celoti izterjati od stranke, ki v postopku ne uspe. Sodišče, ki obravnava zadevo, lahko zniža plačilo pravnemu zastopniku v zahtevku za plačilo sodnih stroškov, če meni, da presegajo običajne stroške. V tem primeru nagrado odvetniku določi sodišče na podlagi zakonskih določb. Znesek nagrade odvetniku, ki ga določi sodišče, je prilagojen vrednosti zahtevka. Stranki lahko sodišče prosita, naj uporabi zakonsko določeno nagrado, če ne želita, da postane poravnava javna.

Zakonsko predpisani stroški

Zakonsko predpisani stroški (takse) v civilnih postopkih

Zakonsko predpisani stroški pravdnih strank v civilnih postopkih

Podlaga za plačilo takse (illeték) v civilnih postopkih je vrednost zahtevka ob začetku postopka, v pritožbenih postopkih pa vrednost spornega zahtevka ali dela spornega zahtevka, razen če je z zakonom določeno drugače.

Če vrednosti zahtevka ni mogoče določiti, je podlaga za izračun takse v postopkih pred okrožnim sodiščem (járásbíróság) 350 000 HUF v pravdnih postopkih in 200 000 HUF v nepravdnih postopkih. V postopkih na prvi stopnji pred regionalnim sodiščem (törvényszék) je podlaga 600 000 HUF v pravdnih postopkih in 350 000 HUF v nepravdnih postopkih. V pritožbenih postopkih je podlaga 300 000 HUF v pravdnih postopkih in 170 000 HUF v nepravdnih postopkih. V pritožbenih postopkih pred prizivnim sodiščem (ítélőtábla) je podlaga 600 000 HUF v pravdnih postopkih in 300 000 HUF v nepravdnih postopkih. Pred vrhovnim sodiščem Madžarske (Kúria) je podlaga 500 000 HUF v pritožbenih postopkih in 700 000 HUF v postopkih revizije.

V postopkih na prvi stopnji znašajo takse pravdnih postopkov 6 % podlage za plačilo takse, določene zgoraj, vendar najmanj 15 000 HUF in največ 1 500 000 HUF. V nepravdnem postopku na prvi stopnji znašajo takse 3 % podlage za plačilo takse, vendar najmanj 5 000 HUF in največ 250 000 HUF. V nekaterih zakonsko določenih nepravdnih postopkih je znesek takse drugačen, na primer v primeru nasprotovanja sodni odredbi znaša 3 %, vendar najmanj 5 000 HUF in največ 750 000 HUF.

Poleg navedenega so z zakonom določene takse za posebne primere:

 • postopki razveze zakonske zveze (házassági bontóper): 30 000 HUF;
 • postopki pred delovnim sodiščem (munkaügyi per) (če vrednosti zahtevka ni mogoče določiti): 10 000 HUF;
 • postopki za sodno presojo upravnih aktov (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás), razen postopkov v zvezi s konkurenčnim pravom in obdavčitvijo, javnim naročanjem in elektronskimi komunikacijami: 30 000 HUF;
 • nepravdni upravni postopki (közigazgatási nemperes eljárás): 10 000 HUF;
 • splošno pooblastilo (általános meghatalmazás): 18 000 HUF;
 • postopki zaradi insolventnosti (fizetésképtelenségi eljárás): likvidacija (felszámolás): 80 000 HUF, stečaj (csődeljárás): 50 000 HUF;
 • za subjekte brez pravne osebnosti: likvidacija (elszámolás): 30 000 HUF, stečaj (csődeljárás): 30 000 HUF;
 • postopki za razveljavitev arbitražne odločbe (választottbírósági ítélet) ali poravnave (választottbírósági egyezség): taksa se določi na podlagi vrednosti postopka, navedenega v arbitražni odločbi, ali na podlagi nominalne vrednosti;
 • pritožba: 8 %, vendar najmanj 15 000 HUF in največ 2 500 000 HUF;
 • obnova postopka (perújítás): takso je treba ponovno plačati;
 • predlog za revizijo (felülvizsgálati kérelem): 10 % za sodbe, vendar najmanj 50 000 HUF in največ 3 500 000 HUF; za naloge se plača polovica takse, ki se uporablja za sodbe, vendar najmanj 20 000 HUF in največ 1 250 000 HUF.

Ob vložitvi vloge za izdajo plačilnega naloga (fizetési meghagyás) pri madžarski zbornici notarjev (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) je treba plačati zakonsko predpisano takso za kritje operativnih stroškov sistema zbornice ter nagrade in izdatke notarjev (v nadaljnjem besedilu: taksa za postopek). Taksa za postopek temelji na vrednosti denarnega zahtevka ob začetku postopka in se izračuna brez dodatnih stroškov (v nadaljnjem besedilu: podlaga za takso); v podlago za takso se ne vključijo obresti na denarni zahtevek, ki se uveljavljajo skupaj z njim, čeprav tožnik hkrati s prvotnim zahtevkom za obresti uveljavlja tudi dodatni zahtevek za obresti na zahtevane obresti. V podlago za takso so vključeni obresti in drugi dodatni stroški, ki se uveljavljajo ločeno.

Taksa za postopek, ki temelji na podlagi za takso, znaša: (a) 3 %, vendar najmanj 5 000 HUF in največ 300 000 HUF, v glavnem postopku, razen če ni v nadaljevanju navedeno drugače, (b) 1 %, vendar najmanj 5 000 HUF in največ 15 000 HUF, v postopku, začetem za odlog plačila ali plačilo po obrokih, (c) 1 %, vendar najmanj 5 000 HUF in največ 15 000 HUF, v postopku, začetem za odlog plačila globe ali plačilo naložene globe po obrokih.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati zakonsko predpisane stroške

V civilnih postopkih nastane obveznost plačila sodnih taks ob vložitvi tožbe. Takse za postopek je torej treba plačati ob vložitvi tožbe. Če stranka ne plača sodnih taks ali plača manj, kot je zakonsko določeno, jo mora sodišče pozvati, naj preostale sodne takse plača ob vložitvi zahtevka. Sodišče mora prav tako obvestiti stranko, da bo njen zahtevek zavrnjen, če sodne takse ne bodo v celoti plačane.

Nagrada odvetniku se plača na podlagi dogovora med stranko in odvetnikom. Del plačila sodnega izvršitelja je treba plačati vnaprej ob začetku izvršilnega postopka.

Zakonsko predpisani stroški (takse) v kazenskem postopku

Zakonsko predpisani stroški strank v kazenskem postopku

V postopkih, ki temeljijo izključno na zasebnem kazenskem pregonu (magánvádas eljárás), znaša:

 • taksa za vložitev tožbe 10 000 HUF,
 • taksa za vložitve rednih pravnih sredstev 10 000 HUF,
 • taksa za vložitev predloga za revizijo ali obnovo postopka 15 000 HUF.

Če se v okviru kazenskega postopka vloži civilni zahtevek, je treba plačati le takso za vložitev vloge in takso za vložitev rednih pravnih sredstev. Ti taksi je treba plačati poleg taks za kazenske postopke v skladu s pravili o taksah, ki se uporabljajo za civilne postopke.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati zakonsko predpisane stroške

Te stroške je treba plačati ob začetku postopka, ob vložitvi dokumenta, s katerim se postopek začne.

Zakonsko predpisani stroški v ustavnih postopkih

V skladu s členom 54(1) zakona CLI iz leta 2011 o ustavnem sodišču (Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény) so postopki pred ustavnim sodiščem (Alkotmánybíróság) brezplačni, vse stroške, ki nastanejo v takih postopkih, pa nosi vložnik.

Vendar mora vložnik, ki ob vložitvi predloga ne ravna v dobri veri, plačati stroške in/ali mu je lahko naložena procesna kazen v znesku med 20 000 HUF in 500 000 HUF.

Predhodne informacije, ki jih morajo zagotoviti pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Odvetniki pri opravljanju svojega poklica s sredstvi in na način, ki ga določa zakon, pomagajo svojim strankam pri uveljavljanju njihovih pravic in izpolnjevanju obveznosti. Pravni svetovalci (jogtanácsos) prav tako pomagajo uveljavljati pravice organizacij, ki jih zastopajo.

Ta obveznost vključuje zagotavljanje potrebnih informacij o pravicah in obveznostih, možnostih uspeha in predvidenih stroških postopka.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopkov na Madžarskem?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopkov so na voljo na spletni strani evropske pravosodne mreže (EPM).

Na spletišču Odvetniške zbornice Budimpešte (Budapesti Ügyvédi Kamara) so prav tako navedene informacije o nagradah odvetnikov.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopkov na Madžarskem?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopkov so na voljo na spletišču evropske pravosodne mreže. Tam so na voljo pomembne informacije v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Spletišče odvetniške zbornice Budimpešte vsebuje informacije o stroških samo v madžarščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji so na voljo na naslednjih spletiščih:

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Spletišče z informacijami o stroških

Dodatne informacije o stroških so na voljo na spletišču odvetniške zbornice Budimpešte.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Informacije o trajanju postopkov so na voljo na spletišču sodišč Madžarske.

Druge povezave:

Informacije o statističnih razpredelnicah so na voljo le v madžarščini.

Davek na dodano vrednost

Kako so te informacije zagotovljene?

Zgoraj navedeni stroški za odvetnike so neto stroški, ki jim je treba dodati DDV.

Katere so veljavne stopnje?

Na Madžarskem je bila splošna stopnja DDV do 1. julija 2009 20 % davčne osnove, nato se je povišala na 25 % in pozneje na 27 %.

Pravna pomoč

Veljavni dohodkovni prag v civilnih postopkih

Obstajata dva najnižja pragova:

 1. Pravdne stranke, ki so fizične osebe (vključno z intervenienti) ter ki jim dohodek in finančni položaj ne omogočata kritja stroškov postopkov, bodo za lažje uveljavljanje svojih pravic na zahtevo v celoti ali delno oproščene plačila teh stroškov. Pravna pomoč vključuje naslednje ugodnosti: oprostitev plačila taks, oprostitev vnaprejšnjega plačila in, razen če zakonodaja ne določa drugače, plačila stroškov, ki nastanejo v postopku (pričnine in izvedenine, nagrada skrbnika ad litem (ügygondnok) in tolmača, nagrada odvetnika za pravno pomoč (pártfogó ügyvéd), stroški obravnave na kraju samem in obiskov itd.), oprostitev zagotovitve varščine za sodne stroške in vloga za odobritev zastopanja s strani odvetnika za pravno pomoč, če to dopušča zakonodaja. Če dohodki stranke (plača, pokojnina, drugi redni denarni prejemki) ne presegajo najnižjega zneska starostne pokojnine (28 500 HUF), izračunane na podlagi osnove med zaposlitvijo, in če oseba nima premoženja, razen običajnih gospodinjskih potrebščin in pohištva, ji je treba dodeliti pravno pomoč. Pravno pomoč je treba dodeliti tudi osebi, ki je upravičena do nadomestila za delovno sposobne osebe ali ki živi v istem gospodinjstvu kot bližnji sorodnik v smislu zakona o socialnem varstvu in socialno varstvenih prejemkih (szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény), ki je upravičen do nadomestila za delovno sposobne osebe, in sicer brez preverjanja njenega dohodka in finančnega položaja. Pravno pomoč je mogoče izjemoma dodeliti tudi, če navedeni pogoji niso izpolnjeni, vendar sodišče ob upoštevanju drugih okoliščin stranke ugotovi, da je ogroženo njeno preživljanje. (Člen 6(1) odloka št. 6/1986 z dne 26. junija 1986 notranjega ministra o uporabi pravne pomoči v sodnih postopkih (A bírósági eljárásban a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI. 26). IM rendelet)).
 2. Pomočniki za pravno pomoč (jogi segítő) v okviru izvensodne pravne pomoči s strani države strankam zagotavljajo pravno svetovanje ali pripravljajo vloge ali druge dokumente in imajo na podlagi namenskega dovoljenja dostop do dokumentov zadeve. Zakonsko določene takse in stroške za to storitev pomočniku za pravno pomoč namesto stranke plača ali vnaprej plača država. Država v smislu pravne pomoči med sodnimi postopki zagotavlja odvetnika za pravno pomoč, ki zastopa tožnika, toženca, intervenienta, vložnika in nasprotno stranko, ter namesto stranke v civilnih pravdnih in nepravdnih postopkih (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovanih: postopki) vnaprej plača ali plača zadevne stroške, kot je določeno z zakonom. Takso za pravno storitev namesto stranke vnaprej plača država, če neto mesečni razpoložljivi dohodek stranke ne presega 43 % povprečnega mesečnega bruto zaslužka v nacionalnem gospodarstvu, kot ga je objavil madžarski osrednji statistični urad (Központi Statisztikai Hivatal) dve leti pred referenčnim letom (približno 231 000 HUF leta 2013), tj. 99 330 HUF, in če stranka nima premoženja. (Člena 11 in 6 zakona LXXX iz leta 2003 o pravni pomoči (A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény)).

Plačila pravne pomoči se lahko zagotovijo vnaprej.

Veljavni dohodkovni prag v kazenskih postopkih za tožence

V kazenskih postopkih je lahko osumljencu ali obdolžencu zagotovljeno brezplačno pravno zastopanje na podlagi dohodkovnega praga, ki se uporablja v civilnih postopkih.

Veljavni dohodkovni prag v kazenskih postopkih za žrtve

Če se v ločenem postopku ugotovi, da je prosilec za pravno pomoč žrtev kaznivega dejanja in je upravičen do storitev za podporo žrtvam, takso za pravno storitev namesto stranke plača država, če neto mesečni razpoložljivi dohodek prosilca ne presega 86 % povprečnega mesečnega bruto zaslužka v nacionalnem gospodarstvu, kot ga je objavil madžarski osrednji statistični urad (Központi Statisztikai Hivatal) dve leti pred referenčnim letom (približno 231 000 HUF leta 2013), tj. 198 660 HUF. (Člen 9/A zakona LXXX iz leta 2003 o pravni pomoči.)

Pravna pomoč za žrtve vključuje pravno zastopanje.

Drugi pogoji za dodelitev pravne pomoči žrtvam

Žrtev mora poleg doseganja določenega dohodkovnega praga izpolniti še dva druga pogoja:

 • žrtev mora vložiti prijavo/pritožbo,
 • žrtev mora od organa, ki je pristojen za pomoč žrtvam, pridobiti potrdilo. V njem mora biti navedeno, da žrtev izpolnjuje nekatere pogoje (da je v zakonsko predpisanem roku stopila v stik z zadevnim organom).

Drugi pogoji za dodelitev pravne pomoči tožencem/obdolžencem

Drugih pogojev za dodelitev pravne pomoči tožencem /obdolžencem ni.

Brezplačni sodni postopki

V naslednjih postopkih v civilnih zadevah se ne plačajo takse ali znižane takse:

 • taksa znaša 10 % takse za sodni postopek, če sodišče po uradni dolžnosti zavrne dokument, s katerim se postopek začne, brez izdaje vabila na narok,
 • pritožbe zoper odločbe o pravni pomoči ali odlogu plačila stroškov (illetékfeljegyzési jog), tj. ko država plača stroške vnaprej namesto stranke,
 • nasprotne tožbe v zvezi z zakonsko zvezo v postopkih za razvezo zakonske zveze,
 • postopki o razglasitvi osebe za mrtvo in potrditvi smrti, če je izginotje oziroma smrt posledica vojne ali naravne nesreče,
 • postopki za registracijo ustanov, javnih ustanov, organizacij civilne družbe, javnih organov, evropskega združenja za teritorialno sodelovanje in organizacij z modelom udeležbe zaposlenih pri lastništvu ter postopki za odobritev udeležbe v evropskem združenju za teritorialno sodelovanje,
 • vloge za prenehanje likvidirane družbe, vključno z vlogami za prenehanje v poenostavljenih postopkih prenehanja (egyszerűsített végelszámolás) skupaj z navedbo imena upravitelja,
 • vloge za popravek ali dopolnitev odločb,
 • postopki v zvezi z volilnim imenikom,
 • postopki za priglasitev sprememb po vpisu v register pravnih svetovalcev,
 • pritožbe zoper sklepe o prenosu pristojnosti na drugo sodišče,
 • sodna presoja upravne odločbe, izdane v odškodninskih zadevah,
 • postopek za poplačilo občinskih dolgov,
 • postopki, ki jih začnejo neodvisni sodni izvršitelji v zvezi s postopki sodne izvršbe, ki jih izvajajo sodni izvršitelji, in postopki za razglasitev izvršljivosti v domačem pravu na podlagi Uredbe (EU) št. 1215/2012, Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 in Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009,
 • postopki, začeti na podlagi uspešne ustavne pritožbe,
 • tožbe v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali razkritjem podatkov v javnem interesu,
 • sodna presoja upravnih odločb za dodelitev pravne pomoči,
 • nepravdni postopki za sodno presojo začasnih ukrepov prepovedi približevanja ali izdajo ukrepov prepovedi približevanja zaradi nasilja v družini, opredeljenega v ločenem zakonu, in
 • sodna presoja upravnih odločb za pomoč žrtvam.

V naslednjih postopkih v kazenskih zadevah se ne plačajo takse:

 • pritožbe, vloge za obnovo postopka in zahteve za sodno presojo, ki jih vložita obdolženec in zagovornik v postopkih, ki tečejo izključno na podlagi zasebnega kazenskega pregona,
 • postopki, ki so predmet izključno zasebnega kazenskega pregona, če jih sodišče zaključi pred začetkom osebnega zaslišanja ali če se postopki zaključijo zaradi pomilostitve,
 • prošnje za pomilostitev ali predlogi za sodno oprostitev, če jih vložita obdolženec ali zagovornik,
 • postopek za dodelitev osebne pravne pomoči,
 • enkratna zagotovitev kopij dokumentov obdolžencu, zagovorniku in pravnemu zastopniku obtoženih mladoletnih oseb.

Oprostitev plačila taks se lahko odobri zaradi osebnih okoliščin (személyes illetékmentesség) ali predmeta spora (tárgyi illetékmentesség).

Osebna oprostitev se med drugim odobri združenjem, javnim organom, cerkvenim organizacijam, zvezam cerkvenih organizacij, verskim institucijam, ustanovam, javnim ustanovam, nepridobitnim podjetjem s statusom organizacije v javnem interesu ali prednostne organizacije v javnem interesu, Severnoatlantski zvezi (NATO), Evropski skupnosti ter njenim institucijam, organom, agencijam in ločenim skladom.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ne uspe, plačati stroške stranke, ki v postopku uspe?

Stranka, ki v postopku ne uspe, mora v 30 dneh plačati stroške stranke, ki v postopku uspe, če tako določi sodišče v svoji pravnomočni odločbi. Stranka, ki v postopku ne uspe, mora stroške plačati neposredno stranki, ki v postopku uspe. Če stranka, ki v postopku ne uspe, stroškov ne plača, se lahko proti njej uvede postopek izvršbe.

Izvedenina

Izvedenine običajno plača stranka, ki v postopku ne uspe, vendar jih v posebnih primerih krije država, kadar mora plačati stroške. Če država vnaprej plača stroške, ti vključujejo izvedenine. Izvedenci lahko kot nujne in upravičene stroške zaračunajo stroške, ki nastanejo pri pripravi njihovega mnenja. Sodnomedicinskim izvedencem, forenzičnim službam in posebnim svetovalcem se zagotovi pavšalni znesek za kritje stroškov, ki niso podprti z računom, vendar nujno nastanejo, kot so poštni stroški ter stroški za telefon in pisarniški material. Pavšalni znesek znaša 35 % izvedenine, vendar ne več kot 100 000 HUF.

Izvedenec lahko zahteva predujem v višini do 50 % pričakovanih stroškov, vendar ne več kot 150 000 HUF.

Nagrada za delo prevajalcev in tolmačev

Nagrado prevajalcev in tolmačev običajno plača stranka, ki v postopku ne uspe, vendar jo v posebnih primerih krije država, kadar mora plačati stroške. Če stroške vnaprej plača država, so vanje vključene take takse.

Sorodne povezave

Spletišče odvetniške zbornice Budimpešte

Sorodni dokumenti

Poročilo Madžarske o študiji preglednosti stroškov  PDF (533 Kb) en

Zadnja posodobitev: 15/09/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.