Izvirna jezikovna različica te strani madžarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Stroški

Madžarska

Ta stran vsebuje informacije o stroških postopka na Madžarskem.

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

 • Sodni izvršitelji

Višina plačila sodnega izvršitelja je odvisna od namena izvršilnega naloga (végrehajtható okirat) (ali gre za izterjavo dolga ali izvršitev določenega ukrepa). Če izvršba vključuje izterjavo dolga (pénzkövetelés behajtása), potem je plačilo sodnega izvršitelja v sorazmerju z zneskom dolga, ki ga je potrebno izterjati. Če izvršba zajema višji znesek zahtevka, je plačilo sodnega izvršitelja prav tako višje. Če naloga zajema izvršitev določenega ukrepa (meghatározott cselekmény végrehajtása), je honorar odvisen od tega, koliko časa je za to potrebno.

 • Odvetniki (ügyvéd)

Madžarska beseda ügyvéd (odvetnik) se uporablja za vse pravniške poklice (pravne svetovalce, pravnike in odvetnike). Po navadi se stranka in odvetnik dogovorita o plačilu odvetnika. Če dogovora ni mogoče doseči, znesek določi sodišče na podlagi zakona (5 odstotkov od zahtevanega zneska in najmanj 10 000 HUF). Stranki lahko prosita sodnika, naj plačilo določi na podlagi zakona, če ne želita, da postane poravnava javna.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

V zadevah na prvi stopnji znašajo takse (illeték) sodnih postopkov 6 odstotkov vrednosti zahtevka (med najmanj 10 000 HUF in največ 900 000 HUF). Če ni mogoče določiti vrednosti zahtevka, zakon določa plačilo 6 % fiktivnega zneska.

Stroški sodišča so določeni z zakonom v naslednjih primerih:

 • postopki razveze zakonske zveze (házassági bontóper): 12 000 HUF,
 • postopki pred delovnim sodiščem (munkaügyi per): 7 000 HUF,
 • upravni postopki razen zadev s področja konkurence ali davkov (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20 000 HUF,
 • upravni zunajsodni postopki (közigazgatási nemperes eljárás): 7 500 HUF,
 • stroški splošnih javnih naročil (általános meghatalmazás): 18 000 HUF,
 • postopki v zvezi s plačilno nesposobnostjo: likvidacija 50 000 HUF; stečaj 30 000 HUF,
 • zadeve, ki vključujejo poslovna združenja brez statusa pravne osebe (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): likvidacija 25 000 HUF, stečaj 20 000 HUF,
 • arbitraža: 1 odstotek (najmanj 5 000 HUF, največ 250 000 HUF), če ni mogoče izračunati vrednosti zahtevka, se plača 10 000 HUF,
 • nalogi za plačilne postopke (fizetési meghagyásos eljárás): 3 odstotke (najmanj 5 000 HUF, največ 300 000 HUF),
 • pritožba: 6 odstotkov (najmanj 10 000 HUF, največ 900 000 HUF),
 • obnova postopka (perújítás): takso je treba ponovno plačati,
 • predlog za revizijo (felülvizsgálati kérelem): 6 odstotkov za odločbe (najmanj 10 000 HUF, največ 2 500 000 HUF); za naloge (végzés) se plača pol zneska, ki se plača za odločbe (najmanj 7 000 HUF, največ 1 250 000 HUF).

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Obveznost plačila sodnih taks v civilnih postopkih nastane ob vložitvi tožbe. Zato je treba sodne takse plačati ob vložitvi tožbe. Če stranka ne plača stroškov sodišča ali plača manj, kot je določeno z zakonom, jo sodišče pozove, naj plača preostale obveznosti do sodišča ob predložitvi zahtevka. Sodišče mora prav tako obvestiti stranko, da bo njena vloga zavrnjena, če sodne takse ne bodo v celoti plačane.

O plačilu odvetnika se dogovorita stranka in odvetnik. Honorar sodnega izvršitelja je potrebno plačati vnaprej, na začetku izvršilnega postopka.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

V postopkih, ki tečejo izključno na podlagi zasebnega pregona in zajemajo zasebne tožbe (magánvádas eljárás):

 • taksa za vložitev obtožnice (feljelentés) znaša 5 000 HUF,
 • taksa za vložitev rednega pravnega sredstva znaša 6 000 HUF,
 • taksa za vložitev predloga za revizijo ali obnovo postopka znaša 7 000 HUF.

Če civilni zahtevek (polgári jogi igény) izhaja iz kazenskega postopka, so edine takse, ki jih je potrebno plačati, takse za vložitev tožbe in pravnih sredstev.

Faza kazenskega postopka, ko je fiksne stroške treba plačati

Fiksne stroške v kazenskem postopku je treba plačati skupaj s takso za vlogo.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

V skladu s členom 28 Zakona XXXII z leta 1989 (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke) so postopki pred ustavnim sodiščem (Alkotmánybíróság) brezplačni.

Vlagatelj, ki ob vložitvi predloga ne deluje v dobri veri, pa mora plačati stroške.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Pri opravljanju poklica – s sredstvi in na način, ki ga določa zakon – morajo odvetniki pomagati svojim strankam pri uveljavljanju njihovih pravic in izpolnjevanju obveznosti. Pravni svetovalci (jogtanácsos) prav tako pomagajo uveljavljati pravice organizacij, ki jih zastopajo.

Ta obveznost zajema dolžnost zagotoviti potrebne informacije o pravicah in obveznostih, možnostih uspeha in predvidenih stroških postopka.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopkov na Madžarskem?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopkov so na voljo na spletni strani evropske pravosodne mreže (Európai Igazságügyi Hálózat):

Spletna stran odvetniške zbornica Budimpešte (Budapesti Ügyvédi Kamara) prav tako vsebuje informacije o plačilu odvetnikov.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopkov na Madžarskem?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopkov so na voljo na spletni strani evropske pravosodne mreže. Tam so na voljo pomembne informacije v vsakem uradnem jeziku Evropske unije.

Spletna stran odvetniške zbornice Budimpešte vsebuje informacije o stroških samo v madžarščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji so na voljo na naslednjih spletnih straneh:

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Informacije o stroških na spletni strani

Več informacij je na voljo na spletni strani odvetniške zbornice Budimpešte.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Informacije o trajanju postopkov so na voljo na spletni strani sodišč Republike Madžarske.

Druge zanimive povezave so:

Informacije o statističnih razpredelnicah so na voljo le v madžarščini.

Davek na dodano vrednost (hozzáadottérték-adó)

Kako so zagotovljene te informacije?

Zgoraj navedeni stroški za odvetnike so v neto znesku, ki se mu doda DDV (HÉA).

Katere so veljavne stopnje?

Na Madžarskem je bila stopnja DDV do 1. julija 2009 20-odstotna, po tem datumu se je povišala na 25 odstotkov.

Pravna pomoč (költségmentesség)

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Obstajata dva minimuma:

 1. neto znesek najnižje pokojnine (trenutno 28 500 HUF), pod to mejo je vsaka pravna pomoč brezplačna;
 2. 43 odstotkov povprečnega nacionalnega dohodka (znesek sedaj znaša 72 000 HUF), nad to mejo pomoč ni več na voljo.

Plačila za pravno pomoč se lahko založijo.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obdolžence

V kazenskih postopkih je lahko obdolženec brezplačno pravno zastopan, in sicer:

 • kadar to izhaja iz njegovih osebnih okoliščin – za osebe, ki živijo same, je v tem primeru dohodkovni prag dvakratnik najnižje neto pokojnine (trenutno 28 500 forintov), če v gospodinjstvu živi več oseb, pa ena najnižja neto pokojnina na osebo,
 • kadar je pravno zastopanje obvezno, če obtoženec nima odvetnika. V tem primeru mora obtoženec v primeru obsodbe državi vrniti plačilo za storitev.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za žrtve

Dohodkovni prag znaša 86 odstotkov povprečnega nacionalnega dohodka (približno 130 000 HUF). Pravna pomoč žrtvam vključuje pravno zastopanje.

Drugi pogoji v zvezi z odobritvijo pravne pomoči žrtvam

Žrtev mora poleg doseganja določenega dohodkovnega praga izpolniti še dva druga pogoja:

 • vložiti mora obtožnico / pravno sredstvo,
 • od organa, ki je pristojen za pomoč žrtvam, mora pridobiti potrdilo o tem, da izpolnjuje določene pogoje (da je v predpisanem roku vložila vlogo pri pristojnem organu).

Drugi pogoji v zvezi z odobritvijo pravne pomoči obdolžencem

Drugih pogojev za dodelitev pravne pomoči obtožencem ni.

Brezplačni sodni postopki

Za naslednje postopke se v civilnih zadevah ne plačajo stroški:

 • postopki, v katerih sodišče po uradni dolžnosti zavrne ali mora zavrniti vlogo brez izdaje sodnega naloga,
 • postopki za pravno varstvo zoper odločbe v primeru oprostitve plačila stroškov in za pravico do predznambe dolžnosti (ko država plača stroške vnaprej namesto stranke),
 • nasprotna tožba v zvezi z zakonsko zvezo v primeru tožb za razvezo zakonske zveze,
 • postopki v zvezi z razglasitvijo osebe za mrtvo in ugotovitvijo smrti, če je izginotje oziroma smrt posledica vojne ali naravne nesreče,
 • postopki za registracijo fundacij, javnih fundacij, nevladnih organizacij, javnih podjetij ter evropskih združenj za teritorialno sodelovanje, pa tudi postopki za registracijo organizacij z načrtom za lastništvo delnic s strani delavcev ter za odobritev udeležbe v evropskem združenju za teritorialno sodelovanje,
 • vloge za prenehanje podjetij, vključno z vlogami v poenostavljenih postopkih za prenehanje podjetja z navedbo imena stečajnega upravitelja,
 • vloge za popravek in/ali dopolnitev odločb,
 • postopki v zvezi z volilnim imenikom,
 • postopki v zvezi s sporočenimi spremembami ob vpisu v register pravnih svetovalcev,
 • pravna sredstva zoper sklepe o prenosu,
 • sodna presoja upravnih aktov, izdanih v odškodninskih zadevah,
 • postopki organov samoupravnih lokalnih skupnosti za poravnavo davčnih obveznosti,
 • postopki, ki jih začnejo neodvisni sodni izvršitelji v zvezi s postopki sodne izvršbe, in postopki za izvršbo sodnih odločb (sodna poravnava), sprejetih v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov in Uredbo Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000,
 • postopki na podlagi pozitivne odločitve ustavnega sodišča,
 • tožbe v zvezi z varstvom osebnih podatkov in dostopom do informacij v javnem interesu,
 • sodna presoja upravnih aktov za odobritev pravne pomoči,
 • izvensodni postopki za sodno presojo sklepov o začasni sodni prepovedi ali o začasni prepovedi razpolaganja, ali preventivna sodna prepoved, izdana v skladu z drugimi posebnimi predpisi v zvezi z nasiljem v družini,
  • sodna presoja upravnih aktov v zvezi s pomočjo žrtvam kaznivih dejanj.

Za naslednje postopke se v kazenskih zadevah ne plačajo stroški:

 • v postopkih, ki tečejo izključno na podlagi zasebnega pregona: pritožba, vloga za obnovitev zadeve in predlog za sodno presojo, ki ga vložita obtoženec in odvetnik obrambe,
 • postopki, ki tečejo izključno na podlagi zasebnega pregona, če sodišče zadevo zavrne pred začetkom zasliševanja oseb ali se zadeva zavrne zaradi pomilostitve,
 • prošnja za pomilostitev ali spregled pravne norme, če ju vložita obtoženec ali odvetnik obrambe,
 • postopek za odobritev oprostitve plačila stroškov,
 • enkratna zagotovitev kopij dokumentov obtožencu, odvetniku obrambe ali pravnemu zastopniku mladoletne osebe, obtožene kaznivega dejanja,
 • kopija obtožnega poročila, ki se zagotovi tožniku.

Poleg oprostitve glede na predmet se lahko odobri tudi osebna oprostitev plačila stroškov.

Osebna oprostitev se med drugim odobri nevladnim organizacijam, javnim podjetjem, cerkvenim organizacijam, zvezam cerkvenih organizacij, verskim institucijam, fundacijam, javnim fundacijam, nepridobitnim poslovnim združenjem s statusom organizacije v javnem interesu ali prednostne organizacije v javnem interesu, Organizaciji Severnoatlantske pogodbe, Evropskima skupnostma ter njunim institucijam in organom, agencijam in ločenim skladom.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

V sodbi sodišče zahteva, da stranka, ki v postopku ni uspela, v 30 dneh plača stroške stranke, ki je v postopku uspela. Stranka, ki v postopku ni uspela, plača stroške neposredno stranki, ki je v postopku uspela, če pa tega ne stori, se začne izvršilni postopek.

Nagrade izvedencem

Praviloma nagrade izvedencem plača stranka, ki v postopku ni uspela; če (v določenih zadevah) država nosi stroške, plača tudi nagrade izvedencem. Kadar država založi stroške postopka, založi tudi nagrade izvedencem.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Praviloma nagrade prevajalcem in tolmačem plača stranka, ki v postopku ne uspe; če (v določenih zadevah) država nosi stroške, plača tudi nagrade izvedencem. Kadar država založi stroške postopka, založi tudi nagrade izvedencem.

Sorodne povezave

Spletna stran odvetniške zbornice Budimpešte (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Sorodni dokumenti

Poročilo Madžarske o študiji preglednosti stroškov PDF (533 Kb) en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)

Zadnja posodobitev: 11/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.