Stroški

Malta

Ta stran vsebuje informacije o sodnih stroških na Malti.

Vsebino zagotavlja
Malta

Družinsko pravo – varstvo in vzgoja otrok

Družinsko pravo – preživnina

Gospodarsko pravo – pogodba

Gospodarsko pravo – odgovornost

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Plačila za storitve pravnih strokovnjakov so urejena s tarifo E Zakonika o organizaciji in civilnem postopku (poglavje 12 Zakonodaje Malte).

Odvetniki

Plačila za storitve, ki jih zaračunajo odvetniki, so urejena s tarifo E Priloge A k Zakoniku o organizaciji in civilnem postopku (poglavje 12 Zakonodaje Malte). Zagovorniki se pri določanju plačila za storitve ravnajo tudi po kodeksu etike in ravnanja za zagovornike, bodisi ko plačilo določajo sami bodisi v dogovoru s strankami. V skladu s tem etičnim kodeksom je plačilo razumno, če ustreza posebnim dejavnikom, med drugim potrebnemu času, novosti in zapletenosti obravnavanih zadev, prevzeti odgovornosti, časovnim omejitvam, naravi in trajanju poslovnega razmerja, izkušnjam, slovesu in zagovorniški sposobnosti zagovornika ter plačilom, ki jih je mogoče izterjati od druge stranke.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank se razlikujejo glede na naravo zadeve in njeno morebitno denarno vrednost.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Takse za vložitev in evidentiranje je treba plačati ob začetku sodnega postopka.

Ob zaključku sodnega postopka se izda obračun stroškov, ki vključuje davek. Če obračunane takse za evidentiranje presegajo znesek, plačan ob predložitvi zadeve, je treba razliko obračunati in jo zahtevati od stranke, ki je začela postopek.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

V kazenskih postopkih stroški ne nastanejo.

Faza kazenskega postopka, v kateri morata stranki plačati fiksne stroške

Civilne stranke v kazenskih postopkih nimajo stroškov. Vendar lahko sodišče ob zaključku obravnavanja zadeve obtožencu naloži plačilo vseh stroškov za izvedence, ki jih je imelo tožilstvo.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

Takse za ustavne zadeve na prvi stopnji so naslednje:

vložitev vloge

58,53 EUR

taksa za evidentiranje

58,23 EUR

vročanje dokumentov (na posamezno uradno obvestilo)

6,99 EUR

Stroški za storitve zaposlenih v pravniških poklicih, zaračunani ob zaključku zadeve, lahko segajo od 46,49 EUR do 698,81 EUR. Drugi stroški strokovne pomoči, ki lahko nastanejo v okviru zadeve, so: 46,59 EUR za vsako manj pomembno vloženo vlogo; 9,32 EUR za vsak sodni poziv; 23,29 EUR za zapriseženo pisno izjavo, 4,66 EUR za kopije listin in 186,35 EUR za pisne prispevke.

Faza ustavnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Stroški se plačajo ob vložitvi vloge.

Predhodne informacije, ki jih morajo zagotoviti pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Odvetniki so s svojimi strankami zavezani ravnati v skladu z etičnim kodeksom, ki ga je sestavila Komisija za pravosodje. Kodeks odvetnikom predpisuje različne naloge, ki jih imajo do strank. Vendar pa zgoraj navedene obveznosti v kodeksu niso urejene.

Stroški stranke, ki je v postopku uspela

Stranki, ki je v postopku uspela, se običajno povrnejo vsi sodni stroški, če se v izdani sodbi plačilo stroškov naloži stranki, ki v postopku ni uspela.

Stroški stranke, ki v postopku ni uspela

Stranka, ki v postopku ni uspela, mora plačati stroške sodnega postopka in stroške stranke, ki je v postopku uspela.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Malti?

Tarife A do L Zakonika o organizaciji in civilnem postopku (poglavje 12 Zakonodaje Malte) urejajo vse vrste stroškov in taks, ki jih je treba plačati v sodnih postopkih. Na voljo so na spletišču Ministrstva za pravosodje, kulturo in lokalno samoupravo.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Malti?

Vsi zakoni so napisani v malteščini in angleščini, saj sta oba uradna jezika Malte.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji so na voljo na spletišču Centra za arbitražo Malte.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Informacije o stroških so na voljo na spletišču

V rubriki Pravne storitve na spletišču Ministrstva za pravosodje, kulturo in lokalno samoupravo so na voljo naslednje informacije:

  • vsa nacionalna primarna in subsidiarna zakonodaja,
  • uradne objave, vključno z zakoni, predlogi zakonov, pravnimi obvestili in predpisi lokalnih skupnosti.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Posebnih informacij o trajanju različnih postopkov ni. Vendar so na spletišču Sodišča med drugim na voljo informacije in mesečni statistični podatki o novih zadevah in zadevah v obravnavi pred sodišči ter o odločitvah sodišč v teh zadevah.

Dvakrat letno je na tej strani objavljena analiza trajanja zadev, ki kaže čas trajanja zadev, ki jih obravnavajo posamezni sodniki in mirovni sodniki na vseh civilnih sodiščih in razsodiščih.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Glej zgoraj.

Davek na dodano vrednost

Kako dobiti te informacije?

Vsi stroški evidentiranja so oproščeni DDV. Plača pa se 18-odstotni DDV na nagrade, navedene v tarifah, ki jih je treba plačati sodnim izvedencem, pravnim zastopnikom strank in drugim izvedencem, ki jih imenuje sodišče.

Pravna pomoč

Veljavni dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Čeprav obstajajo izjeme za določene vrste postopkov, je oseba na splošno upravičena do pravne pomoči, če:

  • nima nobene lastnine, katere neto vrednost znaša ali presega 6 988,22 EUR, kar ne vključuje vsakodnevnih gospodinjskih predmetov, ki veljajo za razumne in potrebne za prosilca in njegovo družino,
  • njen letni dohodek ne presega nacionalne minimalne plače, določene za osebe, stare 18 let ali več.

Veljavni dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obdolžence

Poseben dohodkovni prag ni predpisan. Vendar je obdolženec v kazenskopravni zadevi upravičen do pravne pomoči, kadar ne more stopiti v stik z zagovornikom ali kadar zaprosi za pravno pomoč.

Veljavni dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za žrtve

Poseben dohodkovni prag ni predpisan. Vendar je Oddelek za pravosodje (poleg katerega koli zasebnega pravnega zastopnika, ki ga je najela žrtev) po zakonu zavezan, da zagotovi vso potrebno pomoč in podporo vsaki žrtvi kaznivega dejanja, katere končni cilj je zagotoviti ustrezno odškodnino.

Drugi pogoji, povezani z zagotavljanjem pravne pomoči žrtvam

Glede zagotovitve pravne pomoči žrtvam kaznivih dejanj ni nobenih drugih pogojev. Vendar se od domnevnih žrtev pričakuje, da bodo zagotovile vse informacije, ki so zahtevane in so jim na voljo, ter da bodo v celoti sodelovale z Oddelkom za pravosodje in Uradom generalnega državnega tožilca.

Drugi pogoji, povezani z zagotavljanjem pravne pomoči obdolžencem

Glede zagotovitve pravne pomoči obdolžencem ni nobenih drugih pogojev. Vendar daje zakon zagovorniku za pravno pomoč pravico, da pomoč zavrne iz katerega koli razloga, ki to zavrnitev po mnenju sodišča verjetno upravičuje. A zakon tudi v takih okoliščinah od sodišča zahteva, da obdolžencu zagotovi zastopanje, tako da samo imenuje zagovornika.

Brezplačni sodni postopki

Ko je stranki zagotovljena pravna pomoč, so zanjo brezplačni vsi sodni postopki.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je v postopku uspela?

Le sodišče je izključno pristojno za odločitev, kako bodo porazdeljeni stroški zadeve. Glede tega v praksi ni uveljavljenih nobenih pravil.

Nagrade izvedencem

Nagrade izvedencem so urejene s tarifama G in K Zakonika o organizaciji in civilnem postopku (poglavje 12 Zakonodaje Malte).

Nagrade prevajalcem in tolmačem

V tarifi B poglavja 12 Zakonodaje Malte je navedeno, da za vsak prevod, ki je predpisan ali ga potrebuje sodišče:

  • taksa za evidentiranje znaša 34,94 EUR.
  • Znesek nagrade tolmaču se giblje med 11,65 in 58,23 EUR na uro, o njem pa po prosti presoji odloči sodni tajnik.
  • Nagrada prevajalcu se giblje med 11,65 in 58,23 EUR na dokument ter je prav tako odvisna od proste presoje sodnega tajnika.

Sorodne povezave

Ministrstvo za pravosodje, kulturo in lokalno samoupravo

Center za arbitražo Malte

Rubrika Pravne storitve

Sodišča

Sorodni dokumenti

Poročilo Malte o študiji o preglednosti stroškov  PDF (742 Kb) en

Zadnja posodobitev: 02/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.