Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: grščinaangleščinafrancoščinafinščina.
Swipe to change

Stroški

Nizozemska

Na tej strani so na voljo informacije o stroških sodnih postopkov na Nizozemskem.

Vsebino zagotavlja
Nizozemska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Z izjemo plačil, ki se plačajo tistim, ki nudijo subvencionirano pravno pomoč, plačila na Nizozemskem niso zakonsko urejena.

Fiksni stroški

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Zakon o sodnih taksah v civilnih postopkih (Wet griffierechten in burgerlijke zaken) določa, da morajo stranke v civilnih postopkih plačati sodno takso. Sodna taksa se ob začetku postopka plača pri tajništvu sodišča (upravna pisarna sodišča).

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Po nizozemskem kazenskem pravu ni nobenih fiksnih stroškov za stranke v kazenskih postopkih. V kazenskih postopkih ni sodnih taks.

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

V nizozemskem sodnem sistemu ni nobenih predpisov o obravnavanju ustavnih zadev pred sodiščem.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

V civilnih zadevah mora vsak tožnik in toženec plačati fiksne stroške. Tožnik mora sodno takso plačati takoj, ko predloži zadevo sodišču, toženec pa po tistem, ko se udeleži obravnave.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

V kazenskih postopkih ni sodnih taks.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Nizozemsko pravo o tem nima določb. O pravicah in obveznostih pa je mogoče sklepati iz kodeksa ravnanja iz leta 2018 (Gedragsregels 2018). Več informacij je na voljo na spletišču nizozemske odvetniške zbornice (Nederlandse Orde van Advocaten), zlasti so tam na voljo pravila glede razmerja med odvetniki in njihovimi strankami. Glej tudi kodeks ravnanja evropskih odvetnikov, ki določa, da si morajo odvetniki ves čas prizadevati za stroškovno najbolj učinkovito rešitev spora svoje stranke ter stranko ustrezno opozoriti na možnost poravnave in/ali alternativnega reševanja sporov. Če so stranke upravičene do brezplačne pravne pomoči ali do znižanega plačila, jih mora odvetnik na to opozoriti.

Stroški stranke, ki je uspela v postopku

V civilnih zadevah lahko stranka, ki je uspela, plača naslednje stroške:

  • pravno pomoč (na primer nagrado odvetniku),
  • povrnitev stroškov pričam ali nagrade izvedencem,
  • potne stroške in stroške nastanitve ter
  • druge sodne in izvensodne stroške.

Stroški stranke, ki v postopku ni uspela

Stranka, ki v postopku ni uspela, lahko plača iste stroške kot stranka, ki je uspela, vendar ji sodnik lahko naloži plačilo stroškov stranke, ki je uspela.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o stroških na Nizozemskem?

Informacije o stroških postopkov so na voljo na spletišču nizozemskega sodstva (De Rechtspraak), ta stran pa vsebuje več informacij o stroških sodnih postopkov. Spletišče pravne informacijske službe (Het Juridisch Loket) prav tako zagotavlja informacije o stroških v sodnih postopkih.

V katerih jezikih so na voljo informacije o stroških na Nizozemskem?

Te informacije so na voljo le v nizozemščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji so na voljo na spletiščunizozemskega sodstva in na spletišču pravne informacijske službe. Informacije so na voljo tudi na spletiščih nizozemske zveze mediatorjev (Mediatorsfederatie Nederland) in odbora za pravno pomoč (Raad voor Rechtsbijstand).

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Spletišča z informacijami o stroških

Zakon o sodnih taksah v civilnih postopkih in drugi nizozemski predpisi so med drugim na voljo na spletišču nizozemske vlade.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Podatke o trajanju postopkov je mogoče najti v letnem poročilu Sveta za pravosodje (Raad voor de rechtspraak). Poročilo je na voljo na spletišču nizozemskega sodstva.

Davek na dodano vrednost

Kako so te informacije zagotovljene?

Kjer so objavljeni podatki o stroških, so podane številke brez DDV (kjer se uporablja).

Katere so veljavne stopnje?

Splošna stopnja DDV za blago in storitve je 21%.

Pravna pomoč

Veljavni dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Če ne zmorete kriti vseh stroškov odvetnika ali mediatorja, ste lahko pod določenimi pogoji upravičeni do pravne pomoči.

Pravna pomoč se odobri le osebam, katerih letni dohodki ne presegajo 27 300 EUR (za samske osebe) ali 38 600 EUR (za osebe, ki so sklenile zakonsko zvezo ali so v zunajzakonski skupnosti, ali za enostarševske družine z mladoletnimi otroki). Pravna pomoč se ne odobri osebam, katerih premoženje presega prag kapitala, oproščenega plačila davkov. Glej člena 12 in 34 zakona o pravni pomoči (Wet op de rechtsbijstand).

Veljavni dohodkovni prag za obtožence na področju kazenskega pravosodja

Pravna pomoč je brezplačna, kadar sodišče dodeli zagovornika (glej člen 43 zakona o pravni pomoči). V drugih primerih lahko Urad za pravno pomoč dodeli zagovornika osebam, ki so upravičene do takšnega zagovornika v skladu s kazenskim zakonikom (Wetboek van Strafrecht) ali zakonom o kazenskem postopku (Wetboek van Strafvordering) (glej člen 44 zakona o pravni pomoči). V skladu s členom 35 zakona o pravni pomoči je stranka dolžna plačati prispevek glede na njen prihodek v primerih, kadar se pravna pomoč odobri na osnovi dodelitve.

Veljavni dohodkovni prag za žrtve na področju kazenskega pravosodja

Člen 44 zakona o pravni pomoči določa, da je pravna pomoč za žrtve kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost ali nasilnih kaznivih dejanj brezplačna, in sicer ne glede na plačilno sposobnost žrtve, če so bili postopki sproženi in če je žrtev upravičena do odškodnine v skladu s členom 3 zakona o odškodninskem skladu za žrtve nasilnih kaznivih dejanj (Wet schadefonds geweldsmisdrijven).

Ali je pravno zastopanje obvezno?

V zadevah, ki jih obravnava kantonski sodnik ali sodišče za najemna razmerja, zastopanje obdolžencev oziroma tožencev ni obvezno. Pravno zastopanje pa je obvezno v vseh drugih civilnih postopkih, na primer pred okrožnim sodiščem (rechtbank) ali pritožbenim sodiščem (gerechtshof).

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Odločitev o tem, katera stranka mora plačati stroške postopka, sprejme sodišče. Stroški se izračunajo na pavšalni osnovi (tj. ne na osnovi dejansko nastalih stroškov).

Nagrade izvedencev

Nagrade izvedencev se razlikujejo. Zneski so določeni v uredbi z dne 16. avgusta 2003 o določitvi višine nagrade iz členov 3, 4, 6, 7, 17 in 18 zakona o taksah v kazenskih postopkih (uredba o taksah v kazenskih postopkih iz leta 2003, Besluit tarieven in strafzaken 2003).

Nagrade prevajalcev in tolmačev

Nagrade prevajalcev in tolmačev so pojasnjene v nadaljevanju:

  • tolmači so plačani 43,89 EUR na uro;
  • prevajalci so plačani glede na število prevedenih vrstic. Prevajanje iz francoščine, nemščine in angleščine oziroma v francoščino, nemščino in angleščino stane 0,79 EUR na vrstico. Cena za druge pogoste evropske jezike je 1,20 EUR na vrstico. Cena za druge evropske jezike in pogoste neevropske jezike je 1,51 EUR, cena za druge neevropske jezike pa 1,69 EUR na vrstico.

Več informacij o nagradah prevajalcev in tolmačev je na voljo v uredbi o taksah v kazenskih postopkih iz leta 2003.

Sorodne povezave

Nizozemska zveza mediatorjev

Pravna informacijska služba

Nizozemsko sodstvo

Stroški sodnega postopka

Zakon o pravni pomoči

Zakon o taksah v kazenskih postopkih

Uredba o taksah v kazenskih postopkih iz leta 2003

Zadnja posodobitev: 07/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.