Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Stroški

Nizozemska

Ta stran vsebuje informacije o sodnih stroških na Nizozemskem.

Vsebino zagotavlja
Nizozemska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Z izjemo plačil, ki se plačajo tistim, ki nudijo subvencionirano pravno pomoč, plačila na Nizozemskem niso zakonsko urejena.

Fiksni stroški

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Zakon o taksah v civilnih postopkih (Wet tarieven in burgerlijke zaken – WTBZ) določa, da so stranke v civilnih postopkih dolžne plačati registracijsko takso.

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Po nizozemskem kazenskem pravu ni nobenih fiksnih stroškov za stranke v kazenskih postopkih.

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

V nizozemskem sodnem sistemu ni nobenih predpisov o obravnavanju ustavnih zadev pred sodiščem.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške strank

V civilnih postopkih je fiksna postavka obračunana za vsakega tožnika takoj, ko je prvič objavljeno, da bo sodišče zadevo obravnavalo, in za vsakega toženca, ki nastopi pred sodiščem. Vsako sodišče obračuna fiksno takso za vložitev vloge, ki ni navedena v členu 14(3), ali za odgovor na tožbo. Neplačilo ali pozno plačilo te takse nima posledic za postopek.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške strank

Velja enako kot za civilne postopke.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo zagovorniki

Pravice in obveznosti strank

Na tem področju ni nobenih zakonskih obveznosti. Vendar te izhajajo iz Kodeksa ravnanja za odvetnike iz leta 1992 (za več informacij glej spletno stran Odvetniške zbornice Nizozemske) in Kodeksa ravnanja za evropske odvetnike. Na primer, pravilo 26 Kodeksa ravnanja za odvetnike določa, da kadar koli odvetnik sprejme zastopanje, se mora pogovoriti s stranko o stroških ter podati podrobnosti o načinu in pogostosti njegovega izdajanja računov. Člen 3.7.1. Kodeksa ravnanja za evropske odvetnike določa, da si mora odvetnik ves čas prizadevati za stroškovno najučinkovitejšo rešitev spora svoje stranke ter da mora stranko ustrezno opozoriti na možnost poravnave in/ali alternativnega reševanja sporov.

Stroški stranke, ki je uspela v postopku

V civilnih zadevah lahko stranka, ki je uspela, plača naslednje stroške:

  • pravno pomoč (na primer nagrado odvetniku),
  • povrnitev stroškov pričam ali nagrade izvedencem,
  • potne stroške in stroške nastanitve ter
  • druge sodne in izvensodne stroške.

Stroški stranke, ki v postopku ni uspela

Stranka, ki v postopku ni uspela, lahko plača iste stroške kot stranka, ki je uspela, vendar ji sodnik lahko naloži plačilo stroškov stranke, ki je uspela.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Nizozemskem?

O WTBZ in drugih nizozemskih zakonih se lahko poučite med drugim tudi na spletni strani nizozemske vlade.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Nizozemskem?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Nizozemskem so na voljo samo v nizozemščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije so na voljo na spletni strani Nizozemskega inštituta za mediacijo (NMI) in v razdelku, namenjenem mediacijam po napotitvi sodišča, na spletni strani nizozemskega sodstva in Vrhovnega sodišča Nizozemske.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Informacije o stroških na spletni strani

Več informacij o stroških postopka je na voljo v posebnem razdelku (Kosten van een procedure – stroški postopka) spletne strani nizozemskega sodstva in Vrhovnega sodišča Nizozemske.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Podatke o trajanju postopkov je mogoče najti v letnem poročilu Sveta za pravosodje (Raad voor de rechtspraak). Poročilo je na voljo na spletni strani nizozemskega sodstva.

Davek na dodano vrednost

Kako so podane te informacije?

Kjer so objavljeni podatki o stroških, so podane številke brez DDV (kjer se uporablja).

Katere so veljavne stopnje?

Splošna stopnja DDV za blago in storitve je 21 %.

Pravna pomoč

Veljavni dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Glej člen 12(1) v povezavi s členom 34 zakona o pravni pomoči (Wet op de rechtsbijstand – WRB).

Veljavni dohodkovni prag za obtožence na področju kazenskega pravosodja

Pravna pomoč je brezplačna, kadar sodišče dodeli zagovornika (glej člen 43 WRB). V drugih primerih lahko Urad za pravno pomoč dodeli zagovornika osebam, ki so upravičene do takšnega zagovornika v skladu s kazenskim zakonikom ali zakonom o kazenskem postopku (glej člen 44(1) WRB). V skladu s členom 35 WRB je stranka dolžna plačati prispevek glede na njen prihodek v primerih, kadar se pravna pomoč odobri na osnovi dodelitve.

Veljavni dohodkovni prag za žrtve na področju kazenskega pravosodja

Člen 44(5) WRB določa, da je pravna pomoč za žrtve kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost ali nasilnih kaznivih dejanj brezplačna, in sicer ne glede na plačilno sposobnost žrtve, če so bili postopki sproženi in če je žrtev upravičena do odškodnine v skladu s členom 3 zakona o odškodninskem skladu za žrtve kaznivih dejanj.

Drugi pogoji, povezani z zagotavljanjem pravne pomoči obtožencem

Pravna pomoč se ne odobri:

  • če je na podlagi zakona, ki je bil kršen, verjetno, da bo izrečena denarna kazen, ki je nizka glede na prihodek toženca. Glej člen 12(2)(c) WRB.

Člen 5(1) uredbe o pravni pomoči in kriterijih za postavitev zagovornikov določa, da se (razen med posvetovanjem) v kazenskih postopkih pravna pomoč ne odobri, če mora o zadevi odločati kantonski sodnik. Drugi odstavek tega člena določa, da se z odstopanjem od prvega odstavka lahko dodeli zagovornik, če to upravičujejo pomembni interesi stranke ali če tako zahtevajo določena dejstva oziroma pravna zapletenost zadeve.

Brezplačni sodni postopki

Obtožencem in tožencem ni treba plačati fiksnih taks v zadevah, ki jih obravnava kantonski sodnik ali sodišče za najemna razmerja.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Odločitev o tem, katera stranka mora plačati stroške postopka, sprejme sodišče na pavšalni osnovi (tj. ne na osnovi dejansko nastalih stroškov).

Nagrade izvedencem

Nagrade izvedencem so različne: ustrezne informacije so na voljo v uredbi z dne 28. avgusta 2012 o spremembi uredbe o tarifah v kazenskih postopkih iz leta 2003. Z navedeno uredbo je bila spremenjena uredba o tarifah v kazenskih postopkih iz leta 2003.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Nagrade prevajalcem in tolmačem določa ministrstvo za pravosodje:

  • tolmači so plačani 43,89 EUR na uro. Poleg tega dobijo sodni tolmači plačano še nagrado v enkratnem znesku 20,23 EUR kot nadomestilo potovalnega in čakalnega časa (fiksna nagrada). Potni stroški se povrnejo v višini 1,55 EUR na kilometer;
  • prevajalci iz francoščine, nemščine in angleščine oziroma v francoščino, nemščino in angleščino so plačani 0,79 EUR na vrstico. Tarifa 0,14 EUR na besedo (ciljni jezik) se uporablja za druge jezike, tarifa 0,28 EUR na znak pa za orientalske jezike.

Povezave

Mediacija NMI

Nizozemsko sodstvo

Sorodni dokumenti

Nizozemsko poročilo o študiji o preglednosti stroškov PDF (702 Kb) en

Zadnja posodobitev: 05/03/2013

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.