Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Stroški

Severna Irska

Na tej strani najdete informacije o sodnih stroških na Severnem Irskem.

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Obstajajo lestvice stroškov za grofijska sodišča in vrhovno sodišče Severne Irske (Court of Judicature) – nekatere zajemajo tudi honorarje.

Besedilo zakonodaje, v kateri je določena veljavna lestvica stroškov za grofijska sodišča, najdete na strani Urada ZK za informacije javnega sektorja (UK Office of Public Sector Information). Z lestvico določeni stroški na Višjem sodišču (High Court) niso dostopni na spletu. Te lestvice se uporabljajo samo za nekatere zadeve in v določenih okoliščinah, ne pa za vse zadeve.

Tudi sodni uradnik, ki odmerja sodne stroške, lahko odmeri stroške postopka v nekaterih zadevah, npr. v postopku za razvezo zakonske zveze in postopku za ureditev finančnih vidikov razveze. Ti stroški zajemajo tudi honorarje, ki jih zaračunajo zaposleni v pravniških poklicih.

Komisija Severne Irske za pravne storitve (Northern Ireland Legal Services Commission) določa fiksne tarife za zadeve v zvezi s skrbništvom nad otroki, v katerih je bila odobrena pravna pomoč, ki jih ureja zakonodaja na podlagi Odredbe (Severne Irske) o otrocih iz leta 1995.

 • Stroški postopkov, ki tečejo pred sodiščem za družinskopravne sodne postopke in se financirajo po sistemu ABWOR (pomoč z zastopanjem), se odmerijo na podlagi urne postavke ali fiksne (celotne) takse.
 • Stroški postopkov, ki tečejo v centrih za pomoč družini in se jim podeli potrdilo iz člena 3 po Odredbi (Severne Irske) o pravni pomoči (Plačilo odvetnikov in svetovalcev v postopkih pred grofijskim sodiščem) iz leta 1981, se odmerijo in plačajo na podlagi standardnih stroškov. Če se potrdilo iz člena 3 ne podeli, se stroški zadev odmerijo in plačajo na podlagi urne postavke do določenih mej, navedenih v členu 2 navedene odredbe.
 • Stroški postopkov za ločitev in vzdrževanje, ki se obravnavajo na magistratnem sodišču (Magistrates Court) in se financirajo po sistemu ABWOR, se tudi odmerijo in plačajo na podlagi fiksnih taks.
 1. Odvetniki (solicitors)
  Spletna stran Odvetniškega združenja Severne Irske (Law Society of Northern Ireland) vam lahko pomaga pri iskanju odvetnika, vendar na njej ni informacij o stroških pravnega zastopanja, ker so ti odvisni od številnih dejavnikov, povezanih s posamezno zadevo.
 2. Odvetniki (barristers)
  Spletna stran Odvetniške knjižnice Severne Irske (Northern Ireland Bar Library) vam lahko pomaga pri iskanju odvetnika, vendar na njej ni informacij o stroških pravnega zastopanja, ker so ti odvisni od številnih dejavnikov, povezanih s posamezno zadevo.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Fiksni stroški v ustavnih zadevah so odvisni od tega, kje se je postopek začel, in se zaračunajo po tarifah, ki jih določi sodišče na tisti stopnji. Veljavne sodne takse lahko najdete na spletni strani sodne službe Severne Irske.

Ti stroški ne vključujejo stroškov pravnega zastopanja.

Sodne takse se plačajo tudi za ustavne zadeve, predložene vrhovnemu sodišču Združenega kraljestva, in so na voljo na tej povezavi: takse vrhovnega sodišča ZK.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Sodni stroški se običajno plačajo ob začetku postopka, vendar lahko nastanejo drugi stroški zaradi dodatnih postopkov med samim potekom zadeve, npr. zaradi predlogov za izdajo začasne odredbe, obravnav za odmero stroškov itd.

O stroških postopka, ki jih plača oseba, ki ni deležna pravne pomoči, se morata dogovoriti stranka in njen pravni zastopnik.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

V kazenskih postopkih obdolženec, ki prejme pravno pomoč, ne plača nobenih stroškov. O stroških postopka, ki jih plača oseba, ki ni deležna pravne pomoči, se morata dogovoriti stranka in njen pravni zastopnik.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Stroški civilnih strank v kazenskih postopkih, kot so izdatki za priče in nagrade izvedencem, se običajno plačajo ob koncu postopka. Vendar ti stroški niso fiksni stroški in se lahko spreminjajo glede na naravo zadeve.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

Fiksni stroški v ustavnih zadevah so odvisni od tega, kje se je postopek začel, in se zaračunajo po tarifah, ki jih določi sodišče na tisti stopnji. Veljavne sodne stroške lahko najdete na strani Sodne službe Severne Irske.

Ti stroški ne vključujejo stroškov pravnega zastopanja.

Sodni stroški se zaračunavajo tudi za ustavne zadeve, ki se predložijo Zgornjemu domu parlamenta (House of Lords) in novemu Vrhovnemu sodišču Združenega kraljestva (UK Supreme Court), ki je nadomestilo zgornji dom. Ti stroški se še vedno pripravljajo.

Faza ustavnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Sodni stroški se običajno plačajo ob začetku postopka, vendar lahko nastanejo drugi stroški zaradi dodatnih postopkov med samim potekom zadeve, npr. zaradi predlogov za izdajo začasne odredbe, obravnav za odmero stroškov itd.

O stroških postopka, ki jih plača oseba, ki ni deležna pravne pomoči, se morata dogovoriti stranka in njen pravni zastopnik.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo zagovorniki

Pravice in obveznosti strank

Odvetniki morajo strankam predstaviti morebitne stroške. Vendar se lahko zgodi, da na začetku postopka ni mogoče dati točne ocene, ker so stroški odvisni od napredka/poteka zadeve.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Severnem Irskem?

Informacije o sodnih stroških lahko najdete na strani Sodne službe Severne Irske.

Spletni strani Odvetniškega združenja Severne Irske in Odvetniške knjižnice Severne Irske vam lahko pomagata pri iskanju pravnega zastopnika, vendar na njima ni informacij o stroških pravnega zastopanja, ker so ti odvisni od posamezne zadeve in tega, ali so stranke upravičene do pravne pomoči.

V katerem jeziku je mogoče dobiti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Severnem Irskem?

Informacije o sodnih stroških lahko najdete v angleščini na strani Sodne službe Severne Irske. Na zahtevo se lahko prevedejo v več drugih jezikov.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije lahko najdete na spletni strani Sodne službe Severne Irske.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Odvetniškega združenja Severne Irske.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Informacije o stroških na spletni strani

Na strani Sodne službe Severne Irske so navedeni vsi sodni stroški.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Statistični podatki o poslovanju sodišč so dostopni na strani Sodne službe Severne Irske.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Znan ni noben vir teh informacij.

Na voljo je lestvica stroškov za postopke na grofijskih sodiščih in Višjem sodišču. Vendar je samo informativna in se ne sme šteti za dokončno, saj se ne uporablja za vse zadeve. Uporablja se namreč samo za postopke na določeni stopnji sodišča.

Veljavne lestvice za grofijska sodišča lahko najdete na spletni strani Urada za informacije javnega sektorja.

Z lestvico določeni stroški na Višjem sodišču niso dostopni na spletu.

Davek na dodano vrednost

Kako so zagotovljene te informacije?

DDV po ustrezni stopnji se lahko izterja od stroškov, honorarjev in izdatkov v smislu Zakona o davku na dodano vrednost iz leta 1983. Podrobne informacije o sodnih stroških najdete na strani Sodne službe Severne Irske, kjer so navedeni sodni stroški brez DDV.

Pravna pomoč

Veljavni dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Pravna pomoč je običajno na voljo posamezniku, katerega letni razpoložljivi dohodek ne presega 9 937 GBP, razen za telesne poškodbe, pri katerih je meja 10 955 GBP. V redkih javnih družinskopravnih postopkih v zvezi s skrbništvom nad otroki je pravna pomoč na voljo ne glede na posameznikov dohodek: to so tako imenovani postopki po odredbi o otrocih. Več informacij je na voljo na spletni strani sodne službe Severne Irske.

Veljavni dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obdolžence

Za obdolžence na Severnem Irskem ni določen noben dohodkovni prag za pravno pomoč. Sodnik odobri pravno pomoč obdolžencu, ko se prepriča, da ta nima zadostnih sredstev za plačilo pravnega zastopanja.

Veljavni dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za žrtve

Pravna pomoč ni na voljo žrtvam v kazenskopravnem sistemu.

Ko žrtve kaznivih dejanj zahtevajo odškodnino, se običajno ne uporabi sistem pravne pomoči. Vlada je vzpostavila ločen zakonski sistem za izplačilo odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, ki se na Severnem Irskem imenuje sistem za nadomestilo škode, nastale zaradi kaznivih dejanj (Criminal Injury Compensation Scheme). V skladu s tem sistemom žrtve ne potrebujejo pravnega svetovanja in zastopanja za vložitev odškodninskega zahtevka. Pomoč pri zahtevkih brezplačno nudi organizacija Pomoč žrtvam Severne Irske (Victim Support Northern Ireland), ki jo financira vlada.

Nepravna pomoč se nudi žrtvam v kazenskopravnem sistemu: na primer, Sodna služba Severne Irske na svoji spletni strani zagotavlja informacije in „virtualna navodila“ za žrtve in priče.

Tudi dobrodelna organizacija Pomoč žrtvam Severne Irske ponuja čustveno podporo, informacije in praktično pomoč ljudem, ki so bili žrtve kaznivih dejanj.

Drugi pogoji v zvezi z zagotavljanjem pravne pomoči obdolžencem

Da bi obdolženci dobili brezplačno pravno pomoč za obrambo na Severnem Irskem, morajo izpolnjevati dva pogoja: ne smejo imeti zadostnih sredstev za plačilo svojega zastopanja in biti mora v interesu pravičnosti, da dobijo brezplačno pravno pomoč.

Brezplačni sodni postopki

 • Sodna služba Severne Irske ima postopek/pravilo, po katerem se plačilo sodnih stroškov lahko odloži ali pa se ti štejejo za oproščene. Gre za postopek na podlagi lastnih sredstev, prosilci pa morajo zanj zaprositi na predpisanem obrazcu.
 • Sodni postopki so brezplačni za obdolženca, ki mu je bila odobrena pravna pomoč v kazenskem postopku.
 • Kot je navedeno zgoraj, je pravna pomoč običajno na voljo posamezniku, katerega letni razpoložljivi dohodek ne presega 9 957 GBP.
 • V redkih javnih družinskopravnih postopkih v zvezi s skrbništvom nad otroki je pravna pomoč na voljo ne glede na posameznikov dohodek: gre za posebne postopke po odredbi o otrocih.
 • O odmeri ali oprostitvi stroškov odloča sodišče po prosti presoji.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

O odmeri stroškov odloča sodišče po prosti presoji. V poslovniku vrhovnega sodišča Severne Irske in poslovniku grofijskih sodišč (Severna Irska) so določena pravila sodišč o stroških, vendar ta poslovnika nista dostopna na spletu.

Nagrade izvedencem

Število izvedencev je omejeno s poslovniki sodišč, in sicer s poslovnikom vrhovnega sodišča Severne Irske in poslovnikom grofijskih sodišč (Severna Irska). Za izvedence ne obstajajo fiksni ali z lestvico določeni stroški, saj so nagrade odvisne od vrste izvedenca in narave njegovega dela v postopku.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Kadar se civilna ali družinskopravna zadeva financira z zasebnimi sredstvi, mora navadno priskrbeti tolmača in plačati stroške stranka, ki potrebuje njegove storitve.

Vendar pa bo sodna služba Severne Irske priskrbela tolmača in plačala njegove stroške za neangleško govorečo stranko v naslednjih postopkih: predhodnem postopku, družinskopravni zadevi, v katero so vključeni otroci, zadevi v zvezi z nasiljem v družini (vključno s prisilno poroko).

Če zadeva ne ustreza kateremu od zgoraj navedenih meril, se tolmač še vedno lahko financira, če sodnik odloči, da je to edini način, da bo stranka razumela postopek, ter če stranka ne more dobiti javnih sredstev, si ne more privoščiti zasebnega plačila tolmača ali sodnik izrecno odredi imenovanje tolmača.

Kadar sodna služba Severne Irske poskrbi za tolmača in plača njegove stroške, so ti določeni v določilih in pogojih za najem tolmača. Nagrade so odvisne od posameznih primerov, in sicer se določijo glede na trajanje obravnave, razdaljo in čas poti na sodišče in s sodišča ter prevozno sredstvo, s katerim potuje tolmač. Določila in pogoji se dosledno uporabljajo za vse zahteve, da se prepreči kakršno koli preplačilo.

Sorodne povezave

Odvetniško združenje Severne Irske

Odvetniška knjižnica Severne Irske

Urad ZK za informacije javnega sektorja

Informacije o sodnih stroških na strani Sodne službe Severne Irske

Sodna služba Severne Irske

Informacije o seznamih za gospodarske spore na strani Sodne službe Severne Irske

Pomoč žrtvam Severne Irske

Informacije o pomoči žrtvam in pričam na strani Sodne službe Severne Irske

Sorodni dokumenti

Poročilo Združenega kraljestva o študiji preglednosti stroškov PDF (448 Kb) en

Zadnja posodobitev: 26/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.