Stroški

Portugalska

Na tej strani so na voljo informacije o stroških sodnih postopkov na Portugalskem.

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Za podrobnejšo analizo sodnih stroškov si oglejte naslednje študije primerov:

Družinsko pravo – razveza zakonske zveze

Družinsko pravo – skrbništvo otrok

Družinsko pravo – preživnina

Gospodarsko pravo – pogodbe

Gospodarsko pravo – odgovornost

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve delavcev v pravni stroki

1. Pravni zastopniki (Solicitadores)

Na Portugalskem honorarje pravnih zastopnikov, kadar so ti v vlogi izvršiteljev, ureja ministrska odredba (Portaria) št. 282/2013 z dne 29. avgusta 2013, kakor je bila spremenjena (členi 43–51).

2. Pravni svetovalci (Consultores jurídicos)

Honorarji pravnih svetovalcev na Portugalskem niso zakonsko določeni.

3. Odvetniki (Advogados)

Honorarji odvetnikov na Portugalskem niso zakonsko določeni.

4. Sodni uradniki Oficiais de justiça)

Stroške posredovanja sodnih uradnikov v izvršilnih postopkih urejata člen 9 in preglednica II uredbe o stroških sodnih postopkov (Regulamento das Custas Processuais), ki je bila sprejeta z zakonskim odlokom (Decreto-Lei) št. 34/2008 z dne 26. februarja 2008, kakor je bil spremenjen, in z ministrsko izvedbeno uredbo št. 282/2013 z dne 29. avgusta 2013, kakor je bila spremenjena (členi 43–51, ki se uporabljajo na podlagi člena 59(1)).

5. Odvetniki, ki delujejo na področju pravnega varstva

Honorarji, ki se odvetnikom plačajo za storitve, ki jih zagotavljajo na področju pravnega varstva, urejajo ministrska izvedbena uredba št. 1386/2004 z dne 10. novembra 2004, ministrska izvedbena uredba št. 161/2020 z dne 30. junija 2020 in ministrska izvedbena uredba št. 10/2008 z dne 3. januarja 2008, kakor so bile spremenjene.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih so določeni v členih 5–7 ter preglednicah I in II v prilogi k uredbi o stroških sodnih postopkov, ki je bila sprejeta z zakonskim odlokom št. 34/2008 z dne 26. februarja 2008, kakor je bil spremenjen.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Sodne takse se na splošno plačajo na začetku postopka in ob določitvi datuma sodne obravnave. Honorarji izvedencem in sodnim uradnikom se načeloma plačajo tik pred njihovo udeležbo v postopku.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih so določeni v členu 8 in preglednici III v prilogi k uredbi o stroških sodnih postopkov, ki je bila sprejeta z zakonskim odlokom št. 34/2008 z dne 26. februarja 2008, kakor je bil spremenjen.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške, je odvisna od vloge, ki jo ima zadevna oseba v postopku, in od dejanja, ki ga namerava izvesti. Obstajata le dva primera, v katerih se sodna taksa plača sočasno z dejanjem, na katero se nanaša: če se zadevna oseba pridruži postopku kot civilna stranka in kadar se preiskava začne na zahtevo civilne stranke. V vseh drugih primerih, tj. v vseh primerih, ki vključujejo toženca, in v drugih primerih, ki vključujejo civilno stranko, se sodna taksa plača na koncu faze sodnega postopka, ki takrat poteka (preiskava, sodba ali pritožba), odvisno od odločitve sodnika.

Fiksni stroški v ustavnem postopku

Fiksni stroški strank v ustavnem postopku

Fiksni stroški, ki jih plačajo stranke v postopkih pred ustavnim sodiščem, urejajo členi 6–9 zakonskega odloka št. 303/98 z dne 7. oktobra 1998, kakor je bil spremenjen, in člen 84 zakona št. 28/82 z dne 15. novembra 1982, kakor je bil spremenjen.

Faza ustavnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Fiksni stroški se plačajo šele na koncu postopka.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Pravni zastopniki imajo etično in pravno dolžnost, da strankam zagotovijo vse informacije v zvezi s pravicami in obveznostmi strank, če so razumno seznanjeni z možnostmi za uspeh in stroški.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Portugalskem?

Več informacij o sistemu sodnih stroškov na Portugalskem je na voljo na spletnem naslovu https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Portugalskem?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Portugalskem so na voljo le v portugalščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

informacije o mediaciji, zlasti o javnih sistemih za civilnopravno, družinsko, delovnopravno in kazenskopravno mediacijo, so na voljo na spletnem naslovu https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Informacije o povprečnem trajanju sodnih postopkov so na voljo na spletnem naslovu https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Kje najti informacije o povprečnih stroških posamezne vrste postopkov?

Te informacije niso na voljo. Edini način, da jih poiščete, je, da si ogledate različne tarife ali preglednice stroškov.

Na voljo pa je simulator za izračun sodnih stroškov, ki se plačajo ob začetku sodnega postopka, in sicer na spletnem naslovu https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica. Tako lahko dobite predstavo o stroških.

Davek na dodano vrednost: kako so te informacije zagotovljene?

Za sodne takse se DDV ne zaračunava. Za honorarje delavcev v pravni stroki se DDV zaračunava, vendar informacije o stroških, določenih z zakonom, ne vključujejo DDV.

Katere so veljavne stopnje?

Informacije o veljavnih stopnjah DDV niso na voljo.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag za tožence v civilnopravnih zadevah

Formula za izračun dohodkovnega praga za pravno pomoč v civilnih postopkih je na voljo v prilogi k zakonu št. 34/2004 z dne 29. julija 2004, kakor je bil spremenjen.

Dohodkovni prag za obdolžence v kazenskih zadevah

Formula za izračun dohodkovnega praga za pravno pomoč v kazenskih postopkih je na voljo v prilogi k zakonu št. 34/2004 z dne 29. julija 2004, kakor je bil spremenjen.

Dohodkovni prag za žrtve v kazenskih zadevah

Dohodkovni prag za pravno pomoč žrtvam v kazenskih zadevah ne obstaja.

Drugi pogoji za dodelitev pravne pomoči žrtvam

Obstajajo drugi pogoji za dodelitev pravne pomoči žrtvam. Če je status žrtve nasilja v družini v smislu člena 152 kazenskega zakonika priznan na podlagi zakona št. 112/2009 z dne 16. septembra 2009, se ob neobstoju kakršnega koli nasprotnega dokaza domneva, da žrtev nima zadostnih finančnih sredstev.

Drugi pogoji za dodelitev pravne pomoči tožencem/obdolžencem

Obstajajo drugi pogoji za dodelitev pravne pomoči tožencem/obdolžencem. Ti se nanašajo na finančni položaj toženca/obdolženca in se izračunajo na podlagi modela, oblikovanega v skladu s členom 39 zakona št. 34/2004 z dne 29. julija 2004, kakor je bil spremenjen.

Brezplačni sodni postopki

Sodni postopki so lahko brezplačni za eno ali obe stranki na podlagi oprostitve plačila sodnih stroškov ali dodelitve pravne pomoči.

Člen 4 uredbe o stroških sodnih postopkov določa vrsto položajev, v katerih velja oprostitev plačila stroškov. Oprostitve plačila se delijo na dve kategoriji:

  • subjektivne ali osebne oprostitve plačila na podlagi člena 4(1), ki temeljijo na posebnih značilnostih strank ali oseb, ki jih zadeva postopek, in
  • objektivne ali postopkovne oprostitve plačila, ki spadajo na področje uporabe člena 4(2) in so povezane z vrsto postopka.

Vendar so nekatere oprostitve plačila odvisne od vsebine končne odločbe, s katero se konča postopek, kakor določa člen 4(3), (4), (5), (6) in (7). Zato take oprostitve plačila morda ne vplivajo na stroške ali vplivajo le na takse, zaračunane med sodnim postopkom.

Podrobnejše informacije o pravni pomoči so na voljo na spletnem naslovu https://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Stranka, ki je uspela, ima na splošno pravico, da ji stranka, ki v postopku ni uspela, povrne nastale stroške, in sicer v deležu, ki ga sodišče določi v končni odločbi. Stranka, ki je uspela, nima pravice do povrnitve nastalih stroškov, če stranka, ki v postopku ni uspela, prejema pravno pomoč in je zato oproščena plačila sodnih taks.

Nagrade izvedencem

Praviloma nagrade izvedencem plačajo stranke v postopku. Če pa so stranke prejele pravno pomoč, nagrade izvedencem plača inštitut za finančno upravljanje in infrastrukturo v pravosodnem sistemu (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Nagrada prevajalcem in tolmačem

Praviloma nagrade prevajalcem in tolmačem plačajo stranke v postopku. Če pa so stranke prejele pravno pomoč, nagrade prevajalcem in tolmačem plača inštitut za finančno upravljanje in infrastrukturo v pravosodnem sistemu (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Pomembni dokumenti

Portugalsko poročilo o študiji v zvezi s preglednostjo stroškov  PDF (781 Kb) en

Zadnja posodobitev: 29/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.