Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Stroški

Portugalska

Na tej strani so navedene informacije o sodnih stroških na Portugalskem.

Vsebino zagotavlja
Portugalska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Predpisi, ki urejajo tarife v pravniških poklicih

1. Pravni zastopniki

Na Portugalskem tarife pravnih zastopnikov (solicitadores), kadar so ti v vlogi izvršiteljev (agentes de execução), ureja Ministrska odredba (Portaria) št. 331-B/2009 z dne 30. marca (členi 11–25).

2. Pravni svetovalci

Tarife pravnih svetovalcev (consultores jurídicos) na Portugalskem niso regulirane.

3. Odvetniki

Odvetniške tarife (advogados) na Portugalskem niso regulirane.

4. Pravosodni uradniki

Tarife pravosodnih uradnikov (oficiais de justiça) za storitve v izvršilnih postopkih urejata člen 9 in tabela II Uredbe o procesnih stroških, potrjene z uredbo z zakonsko močjo (Decreto-Lei) št. 34/2008 z dne 26. februarja in Ministrsko odredbo št. 331‑B/2009 z dne 30. marca (člena 11 in 25).

5. Odvetniki, ki nudijo pravno pomoč

Odvetniške tarife za storitve, ki jih opravijo v okviru pravne pomoči, urejata Ministrska odredba št. 1386/2004 z dne 10. novembra in Ministrska odredba št. 10/2008 z dne 3. januarja, kakor je bila spremenjena z Ministrsko odredbo št. 210/2008 z dne 29. februarja.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški za stranke v sporu v civilnih postopkih

Fiksni stroški za stranke v civilnih postopkih so določeni v členih 5–7 ter Prilogi (tabela I in II) Uredbe o procesnih stroških, ki je bila potrjena z Uredbo z zakonsko močjo št. 34/2008 z dne 26. februarja.

V kateri fazi civilnega postopka morajo stranke plačati fiksne stroške

Praviloma se sodne takse plačajo na začetku postopkov in ko je določen datum za sodno obravnavo. Praviloma se storitve strokovnjakov in sodnih uradnikov plačajo preden ti začnejo sodelovati v postopku.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški za stranke v kazenskih postopkih

Fiksni stroški za stranke v kazenskih postopkih so določeni v členu 8 in Prilogi (tabela III) Uredbe o procesnih stroških, ki je bila potrjena z Uredbo z zakonsko močjo št. 34/2008 z dne 26. februarja.

V kateri fazi kazenskega postopka morajo stranke plačati fiksne stroške

Kdaj se v kazenskih postopkih plačajo fiksni stroški je odvisno od položaja posameznika v postopkih in vrste sodnega postopka. Edini primer, ko se sodne takse plačajo takoj ob sprejetju ukrepov, je ta, kadar tožbo vloži zasebni tožilec (assistente) in kadar se kazenska preiskava začne na predlog zasebnega tožilca. V vseh ostalih primerih, kar pomeni v vseh primerih, ki vključujejo obdolženca, in vseh drugih okoliščinah, v katerih sodeluje zasebni tožilec, se sodni stroški plačajo ob koncu posamezne faze kazenskega postopka (preiskava, sodba ali pritožba) v skladu z odločitvijo sodnika.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški za stranke v sporu v ustavnih postopkih

Fiksni stroški za stranke v postopkih pred ustavnim sodiščem urejajo členi 6–9 uredbe z zakonsko močjo št. 303/98 z dne 7. oktobra, kakor je bila spremenjena z uredbo z zakonsko močjo št. 91/2008 z dne 2. junija.

V kateri fazi se plačajo fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški se plačajo šele na koncu postopka.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Pravni zastopniki so etično in pravno zavezani, da strankam zagotovijo natančne informacije o njihovih pravicah in obveznostih, saj zelo dobro poznajo možnosti uspeha in vključene stroške.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Portugalskem?

Več informacij o sistemu sodnih stroškov na Portugalskem najdete na naslovu: https://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx

V katerih jezikih je mogoče pridobiti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Portugalskem?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Portugalskem so na voljo le v portugalščini.

Kje pridobiti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji, zlasti o sistemih javne mediacije v zadevah družinskega, delovnega in kazenskega prava, najdete na spletni strani http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Informacije o povprečnem trajanju pravnega postopka najdete na spletni strani portugalske pravne statistike:http://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica.

Kje pridobiti informacije o povprečnih stroških posameznih postopkov?

Informacije niso na voljo in jih je mogoče poiskati s pomočjo različnih seznamov in tabel o pristojbinah..

Davek na dodano vrednost – kako so te informacije zagotovljene?

Za sodne takse se DDV ne zaračunava. Za plačila izvedencem se DDV zaračunava, vendar znesek stroškov v informaciji o stroških, ki jo je treba stranki zagotoviti v skladu z zakonom,, ne vključuje DDV.

Katera stopnja obdavčitve se uporabi?

Informacije o tem, katero stopnjo obdavčitve z DDV se uporabi, ni na voljo.

Pravna pomoč

Veljavni dohodkovni prag v civilnih postopkih

Formula za izračun dohodkovnega praga za namene pravne pomoči v civilnih postopkih je na voljo v prilogi k zakonu (Lei) št. 34/2004 z dne 29. julija, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 47/2007 z dne 28. avgusta.

Veljavni dohodkovni prag za obdolžence v kazenskih postopkih

Formula za izračun dohodkovnega praga za namene pravne pomoči v civilnih postopkih je na voljo v prilogi k zakonu (Lei) št. 34/2004 z dne 29. julija, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 47/2007 z dne 28. avgusta.

Veljavni dohodkovni prag za žrtve v kazenskih postopkih

Za pravno pomoč za žrtve v kazenskih postopkih dohodkovni prag ni določen.

Drugi pogoji v zvezi z dodelitvijo pravne pomoči za žrtve

Pravna pomoč se žrtvi dodeli pod drugimi pogoji. Žrtve ne plačajo pravnih stroškov, kadar jih zastopa združenje za podporo žrtvam [Associação de Apoio à Vítima].

Drugi pogoji v zvezi z dodelitvijo pravne pomoči za obdolžence

Pravna pomoč se obdolžencem dodeli pod drugimi pogoji. Ti pogoji so povezani z gospodarskimi razmerami obdolženca in se izračunajo na podlagi modela, ki je določen v skladu s členom 39 zakona št. 34/2004 z dne 29. julija, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 47/2007 z dne 28. avgusta.

Brezplačni sodni postopki

Sodni postopki so lahko brezplačni za eno ali obe stranki na podlagi oprostitve plačila sodnih stroškov ali dodelitve pravne pomoči.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Praviloma je stranka, ki je uspela, upravičena do povrnitve stroškov, ki jih mora plačati stranka, ki ni uspela, in sicer v deležu, ki ga določi sodnik glede na dokončno odločitev. Stranka, ki je v postopku uspela, nima pravice do povrnitve stroškov, kadar stranka, ki v postopku ni uspela, prejema pravno pomoč in ji zaradi tega ni treba plačati sodnih taks.

Nagrade izvedencem

Običajno mora nagrade izvedencem plačati stranka. Če je stranka prejela pravno pomoč, nagrade izvedencem plača Inštitut za finančno upravljanje in infrastrukturo v pravosodnem sistemu [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça – IGFEJ].

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Običajno morajo nagrade prevajalcem in izvedencem plačati zadevne stranke. Če je stranka prejela pravno pomoč, nagrade izvedencem plača Inštitut za finančno upravljanje in infrastrukturo v pravosodnem sistemu [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça – IGFEJ].

Pomembni dokumenti

Portugalsko poročilo o študiji preglednosti stroškov PDF (781 Kb) en

Zadnja posodobitev: 06/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.