Stroški

Romunija

V tej študiji primera družinskega prava s področja varstva in vzgoje otrok so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila zahtevo za varstvo in vzgojo otrok, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: osebi več let živita skupaj, ne da bi sklenili zakonsko zvezo. V trenutku ločitve imata tri leta starega otroka. Sodišče odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi, očetu pa prizna pravico do stikov z otrokom. Mati vloži tožbo za omejitev očetovih stikov z otrokom. Primer B – večnacionalna situacija, v kateri ste odvetnik v državi članici A: osebi več let živita skupaj v državi članici (država članica B), ne da bi sklenili zakonsko zvezo. V zvezi se jima rodi otrok, vendar se takoj po njegovem rojstvu ločita. Sodišče v državi članici B odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi, očetu pa prizna pravico do stikov z otrokom. Mati se z otrokom preseli v drugo državo članico (država članica A), kar ji dovoljuje sodna odločba, oče pa ostane v državi članici B. Nekaj let kasneje mati v državi članici A vloži tožbo za spremembo očetovih stikov z otrokom.

Vsebino zagotavlja
Romunija

Stroški v Romuniji

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Primer A

8,3 RON (približno 2 EUR), ki obsega 8 RON za sodno takso) in 0,3 RON (za kolkovino).

Za navadne prepise različnih procesnih dokumentov, ki jih sestavijo posebni sodni uradniki se prepisi zaračunajo (od 0,05 EUR do 1,25 EUR za eno kopijo).

1. Overitev – potrditev overjene sodne odločbe – 2,15 RON (približno 0,5 EUR), ki obsega 2 RON (za sodno takso) in 0,15 RON (za kolkovino);

2. Opremiti sodno odločbo s klavzulo izvršljivosti - 4.15 RON (približno 1 EUR), ki obsega 4 RON (za sodno takso) in 0,15 RON za kolkovino;

3. Dodatna overitev – 1,15 RON (približno 0,25 EUR), ki obsega 1 RON (za sodno takso) in 0,15 RON (za kolkovino) - samo če potrebuje stranka.

50 % od 8,3 RON (približno 1 EUR).

Za navadne prepise različnih procesnih dokumentov, ki jih sestavijo posebni sodni uradniki se prepisi zaračunajo (od 0,05 EUR do 1,25 EUR za eno kopijo).

Primer B

8,3 RON (približno 2 EUR), ki obsega 8 RON za sodno takso) in 0,3 RON (za kolkovino).

Za navadne prepise različnih procesnih dokumentov, ki jih sestavijo posebni sodni uradniki se prepisi zaračunajo (od 0,05 EUR do 1,25 EUR za eno kopijo).

1. Overitev – potrditev overjene sodne odločbe – 2,15 RON (približno 0,5 EUR), ki obsega 2 RON (za sodno takso) in 0,15 RON (za kolkovino);

2. Opremiti sodno odločbo s klavzulo izvršljivosti – 4,15 RON (približno 1 EUR), ki obsega 4 RON (za sodno takso) in 0,15 RON za kolkovino;

3. Dodatna overitev – 1,15 RON (približno 0,25 EUR), ki obsega 1 RON (za sodno takso) in 0,15 RON (za kolkovino) - samo če potrebuje stranka.

50 % od 8,3 RON (približno 1 EUR).

Za navadne prepise različnih procesnih dokumentov, ki jih sestavijo posebni sodni uradniki se prepisi zaračunajo (od 0,05 EUR do 1,25 EUR za eno kopijo).Študija primera

ARS

Ali ta možnost obstaja za to vrsto primera?

Stroški

Primer A

Da

Stroški so določeni v pogodbi o mediaciji, ki je sklenjena med strankami in mediatorjem.

Primer B

Da

Stroški so določeni v pogodbi o mediaciji, ki je sklenjena med strankami in mediatorjem.


Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Primer A

Ne

Spremenljivi stroški, odvisno od pogodbe o pravni pomoči;

Ne velja v tem primeru, ker zastopanje ni obvezno.

Ne

Ne velja v tem primeru, ker je lahko sodna odločba (izdana po izreku sodbe) izvršljiva, če jo stranka, ki ni uspešna (oče) ne izvrši prostovoljno.

Odobritev izvršbe sodne odločbe – 10,3 RON (približno 2,5 EUR), ki obsega 10 RON (za sodno takso) in 0,3 RON (za kolkovino);

Obvestilo – najnižje plačilo 20 RON (približno 5 EUR) in najvišje plačilo 400 RON (približno 100 EUR);

Stroški sodnega izvršitelja – najnižje plačilo 50 RON (približno 12,5 EUR) in najvišje plačilo 500 RON (približno 125 EUR).

Primer B

Ne

Spremenljivi stroški, odvisno od pogodbe o pravni pomoči;

Ne velja v tem primeru, ker zastopanje ni obvezno.

Ne

Ne velja v tem primeru, ker je lahko sodna odločba (izdana po izreku sodbe) izvršljiva, če jo stranka, ki ni uspešna (oče) ne izvrši prostovoljno.

Odobritev izvršbe sodne odločbe – 10,3 RON (približno 2,5 EUR), ki obsega 10 RON (za sodno takso) in 0,3 RON (za kolkovino);

Obvestilo – najnižje plačilo 20 RON (približno 5 EUR) in najvišje plačilo 400 RON (približno 100 EUR);

Stroški sodnega izvršitelja – najnižje plačilo 50 RON (približno 12,5 EUR) in najvišje plačilo 500 RON (približno 125 EUR).


Študija primera

Izvedenec

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Ne.

Ne velja v tem primeru.

Primer B

Ne.

Ne velja v tem primeru.Stroški prič, jamstvo ali varščina in druge takse


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporabi?

Stroški

Primer A

Da

Na zahtevo priče se povrnejo potni stroški, prav tako se lahko izplača nadomestilo za čas porabljen na sodišču (odvisno od vira dohodka – npr. pogodba o zaposlitvi itd).

Morebitna vloga za zavarovanje dokazov.

8,3 RON (približno 2 EUR), ki obsega 8 RON za sodno takso) in 0,3 RON (za kolkovino).

Primer B

Da

Na zahtevo priče se povrnejo potni stroški, prav tako se lahko izplača nadomestilo za čas porabljen na sodišču (odvisno od vira dohodka – npr. pogodba o zaposlitvi itd).

Morebitna vloga za zavarovanje dokazov.

8,3 RON (približno 2 EUR), ki obsega 8 RON za sodno takso) in 0,3 RON (za kolkovino).Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je možna?

Kdaj je pomoč popolna?

Pogoji?

Primer A

Glej priloženo Prilogo 1.

Glej priloženo Prilogo 1.

Glej priloženo Prilogo 1.

Primer B

Glej priloženo Prilogo 1.

Glej priloženo Prilogo 1.

Glej priloženo Prilogo 1.


Študija

primera

Povračilo

Ali se  stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

V kašnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški se nikoli ne povrnejo?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Da

Na splošno se stroški povrnejo 100 %.

Če je v postopku uspešna mati, se v tem primeru lahko vsi njeni stroški izterjajo od očeta.

Ne

Primer B

Da

Na splošno se stroški povrnejo 100 %.

Če je v postopku uspešna mati, se v tem primeru lahko vsi njeni stroški izterjajo od očeta.

NeStroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Približni stroški?

Primer A

Ne velja v tem primeru.

Ne velja v tem primeru.

Kadar je stranka, ki jo mora sodišče zaslišati, gluha ali nema ali ne zna pisati.

23,15 RON na uro (približno 6 EUR).

-

-

Primer B

1. Ko se sodišču vložijo (kot del sodnega spisa) dokumenti, ki so sestavljeni v tujem jeziku;

2. Poleg tega, ko stranka izpodbija točnost prevoda v romunščino lahko sodišče zahteva, da prevod dokumenta opravi pooblaščen prevajalec.

Stroški so odvisni od pogodbe o prevajanju oziroma se plača 33,56 RON (približno 8 EUR) na stran v A4 formatu, če prevod opravi pooblaščen prevajalec na prošnjo sodišča.

Če vsaj ena stranka ne zna romunščine;

Država A = Romunija

23,15 RON na uro (približno 6 EUR).

Da, ampak jih prispeva država.

-


Zadnja posodobitev: 03/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.