Stroški

Romunija

V tej študiji primera s področja pogodb gospodarskega prava so bile države članice pozvane, naj prodajalcu svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: gospodarska družba je dobavila blago v vrednosti 20 000 EUR. Prodajalec kupnine ni prejel, ker kupec meni, da blago ni skladno z dogovorjenim. Prodajalec se odloči, da bo kupca tožil na plačilo celotne kupnine. Primer B – večnacionalna situacija: gospodarska družba s sedežem v državi članici B dobavi blago v vrednosti 20 000 EUR kupcu v državi članici A. Za pogodbo velja pravo države članice B, v jeziku države članice B je pogodba tudi napisana. Ta prodajalec kupnine ni prejel, ker kupec s sedežem v državi članici A meni, da blago ni skladno z dogovorjenim. Prodajalec se odloči, da bo kupca v državi članici A tožil na plačilo celotne kupnine, kot je bila določena v pogodbi s kupcem.

Vsebino zagotavlja
Romunija

Stroški v Romuniji

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Primer A

2 849,1998 RON (približno 710 EUR), ki obsega 2 844,1998 RON (za sodno takso) in 5 RON (za kolkovino).

Za navadne prepise različnih procesnih dokumentov, ki jih sestavijo posebni sodni uradniki se prepisi zaračunajo (od 0,05 EUR do 1,25 EUR za eno kopijo).

1. Overitev – potrditev overjene sodne odločbe – 2,15 RON (približno 0,5 EUR), ki obsega 2 RON (za sodno takso) in 0,15 RON (za kolkovino);

2. Opremiti sodno odločbo s klavzulo izvršljivosti – 4,15 RON (približno 1 EUR), ki obsega 4 RON (za sodno takso) in 0,15 RON za kolkovino;

3. Dodatna overitev – 1,15 RON (približno 0,25 EUR), ki obsega 1 RON (za sodno takso) in 0,15 RON (za kolkovino) - samo če potrebuje stranka.  

50 % od začetne sodne takse kar je 1 424,5999 RON (približno 355 EUR).

Za navadne prepise različnih procesnih dokumentov, ki jih sestavijo posebni sodni uradniki se prepisi zaračunajo (od 0,05 EUR do 1,25 EUR za eno kopijo).

Primer B

2 849,1998 RON (približno 710 EUR), ki obsega 2 844,1998 RON (za sodno takso) in 5 RON (za kolkovino).

Za navadne prepise različnih procesnih dokumentov, ki jih sestavijo posebni sodni uradniki se prepisi zaračunajo (od 0,05 EUR do 1,25 EUR za eno kopijo).

1. Overitev – potrditev overjene sodne odločbe – 2,15 RON (približno 0,5 EUR), ki obsega 2 RON (za sodno takso) in 0,15 RON (za kolkovino);

2. Opremiti sodno odločbo s klavzulo izvršljivosti – 4,15 RON (približno 1 EUR), ki obsega 4 RON (za sodno takso) in 0,15 RON za kolkovino;

3. Dodatna overitev – 1,15 RON (približno 0,25 EUR), ki obsega 1 RON (za sodno takso) in 0,15 RON (za kolkovino) - samo če potrebuje stranka.  

50 % od začetne sodne takse kar je 1 424,5999 RON (približno 355 EUR).

Za navadne prepise različnih procesnih dokumentov, ki jih sestavijo posebni sodni uradniki se prepisi zaračunajo (od 0,05 EUR do 1,25 EUR za eno kopijo).


Študija primera

ARS

Ali ta možnost obstaja za to vrsto primera?

Stroški

Primer A

Da

Stroški so določeni v pogodbi o mediaciji, ki je sklenjena med strankami in mediatorjem.

Primer B

Da

Stroški so določeni v pogodbi o mediaciji, ki je sklenjena med strankami in mediatorjem.Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Ne

Spremenljivi stroški, odvisno od pogodbe o pravni pomoči;

Ne velja v tem primeru, ker zastopanje ni obvezno.

Ne

Ne velja v tem primeru, ker je lahko sodna odločba (izdana po izreku sodbe) izvršljiva, če jo stranka, ki ni uspešna, ne izvrši prostovoljno.

Odobritev izvršbe sodne odločbe – 10,3 RON (približno 2,5 EUR), ki obsega 10 RON (za sodno takso) in 0,3 RON (za kolkovino);

Obvestilo – najnižje plačilo 20 RON (približno 5 EUR) in najvišje plačilo 400 RON (približno 100 EUR);

Stroški sodnega izvršitelja – najnižje plačilo 2 400 RON (približno 600 EUR).

Ne

Spremenljivi stroški, ki jih določi sodišče glede na zapletenost strokovnega znanja.

Primer B

Ne

Spremenljivi stroški, odvisno od pogodbe o pravni pomoči;

Ne velja v tem primeru, ker zastopanje ni obvezno.

Ne

Ne velja v tem primeru, ker je lahko sodna odločba (izdana po izreku sodbe) izvršljiva, če jo stranka, ki ni uspešna, ne izvrši prostovoljno.

Odobritev izvršbe sodne odločbe – 10,3 RON (približno 2,5 EUR), ki obsega 10 RON (za sodno takso) in 0,3 RON (za kolkovino);

Obvestilo – najnižje plačilo 20 RON (približno 5 EUR) in najvišje plačilo 400 RON (približno 100 EUR);

Stroški sodnega izvršitelja – najnižje plačilo 2 400 RON (približno 600 EUR).

Ne

Spremenljivi stroški, ki jih določi sodišče glede na nivo zahtevanega strokovnega znanja.


Stroški prič, jamstvo ali varščina in druge takse


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporabi?

Stroški

Primer A

Da

Na zahtevo priče se povrnejo potni stroški, prav tako se lahko izplača nadomestilo za čas porabljen na sodišču (odvisno od vira dohodka – npr. pogodba o zaposlitvi itd).

Morebitne vloge za zavarovanje dokazov (dokazila o takšnem zavarovanju dokumentov).

8,3 RON (približno 2 EUR), ki obsega 8 RON za sodno takso) in 0,3 RON (za kolkovino).

Če stranka zahteva izdajo ukrepov zavarovanja (zavarovanje zaplembe, izvršba na denarno terjatev).

10.3 RON (približno 2.5 EUR), ki obsega 10 RON za sodno takso) in 0,3 RON (za kolkovino).

Primer B

Na zahtevo priče se povrnejo potni stroški, prav tako se lahko izplača nadomestilo za čas porabljen na sodišču (odvisno od vira dohodka – npr. pogodba o zaposlitvi itd).

Morebitne vloge za zavarovanje dokazov (dokazila o takšnem zavarovanju dokumentov).

8.3 RON (približno 2 EUR), ki obsega 8 RON za sodno takso) in 0,3 RON (za kolkovino).

Da

Če stranka zahteva izdajo ukrepov zavarovanja (zavarovanje zaplembe, izvršba na denarno terjatev).

10.3 RON (približno 2.5 EUR), ki obsega 10 RON za sodno takso) in 0,3 RON (za kolkovino).Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je možna?

Kdaj je pomoč popolna?

Pogoji?

Primer A

Ne velja.

Ne velja.

Ne velja.

Primer B

Ne velja.

Ne velja.

Ne velja.
Študija

primera

Povračilo

Ali se  stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

V kašnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški se nikoli ne povrnejo?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Da.

Na splošno se stroški povrnejo 100 %.

V tem primeru se povrnejo vsi stroški.

Povrnejo se lahko vsi stroški razen stroškov, ki so nastali v naslednjih primerih: Kupcu, ki prizna zahtevek prodajalca na prvi obravnavi, ni potrebno plačati sodne stroške razen kadar je bil obveščen pred obravnavo.

Kadar sodišče zahtevke obeh strank sprejme delno, sodišče določi do katere mere stranke plačajo stroške postopka in lahko tudi odredi povračilo izdatkov.

Sodišče ima pravico zvišati ali znižati plačila odvetnikom kadar ugotovi, da so ti nerazumno nizki ali visoki glede na vrednost zadeve ali dela, ki ga je opravil odvetnik.

Ne.

Primer B

Da.

Na splošno se stroški povrnejo 100 %.

V tem primeru se povrnejo vsi stroški.

Povrnejo se lahko vsi stroški razen stroškov, ki so nastali v naslednjih primerih: Kupcu, ki prizna zahtevek prodajalca na prvi obravnavi, ni potrebno plačati sodne stroške razen kadar je bil obveščen pred obravnavo.

Kadar sodišče zahtevke obeh strank sprejme delno, sodišče določi do katere mere stranke plačajo stroške postopka in lahko tudi odredi povračilo izdatkov.

Sodišče ima pravico zvišati ali znižati plačila odvetnikom kadar ugotovi, da so ti nerazumno nizki ali visoki glede na vrednost zadeve ali dela, ki ga je opravil odvetnik.

Ne.


Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Primer A

Na splošno ne velja v tem primeru.

Na splošno ne velja v tem primeru.

Kadar je stranka, ki jo mora sodišče zaslišati, gluha ali nema ali ne zna pisati.

23,15 RON na uro (približno 6 EUR).

-

-

Primer B

1. Ko se sodišču vložijo (kot del sodnega spisa) dokumenti, ki so sestavljeni v tujem jeziku;

2. Poleg tega, ko stranka izpodbija točnost prevoda v romunščino lahko sodišče zahteva, da prevod dokumenta opravi pooblaščen prevajalec.

Stroški so odvisni od pogodbe o prevajanju oziroma se plača 33,56 RON (približno 8 EUR) na stran v A4 formatu, če prevod opravi pooblaščen prevajalec na prošnjo sodišča.

Če vsaj ena stranka ne zna romunščine;

 Država A = Romunija.

23,15 RON na uro (približno 6 EUR).

Da, ampak jih prispeva država.

-


Zadnja posodobitev: 03/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.