Stroški

Romunija

Ta stran vsebuje informacije o sodnih stroških v Romuniji.

Vsebino zagotavlja
Romunija

Družinsko pravo – razveza zakonske zveze

Družinsko pravo – varstvo in vzgoja otrok

Družinsko pravo – preživnina

Gospodarsko pravo – pogodbe

Gospodarsko pravo – odgovornost

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Odvetniki

Na splošno

Nagrade odvetnikom so spremenljive in določene glede na zapletenost, obsegom in trajanjem zadeve. Dogovor o višini nagrade se lahko prosto sklene med odvetnikom in njegovo stranko, vendar v mejah zakona in Poklicnega statuta.

Višina nagrad, ki se plačajo, lahko temelji na:

 • zaračunani urni postavki glede na številom opravljenih ur dela,
 • fiksnem znesku,
 • znesku odvisnemu na uspeh izida: poleg fiksnega zneska lahko odvetnik zahteva dodaten, fiksni ali spremenljiv znesek, ki se plača v primeru uspešnega izida (strogo je prepovedano, da se nagrade odvetnika določijo izključno glede na uspeh izida),
 • obeh, urnih in fiksnih nagradah, ne glede na uspeh izida.

Skoraj nemogoče je zagotoviti oceno nagrad, saj je to informacijo mogoče dobiti samo po tem, ko je zadeva predstavljena odvetniku, ki nato določi nagrado pri čemer upošteva vse potrebne vidike povezane z zadevo in predvsem delovno obremenitev, vrednost pravdnega spora in prav tako naravo pravdne stranke.

Sodni izvršitelji

Na splošno

Višina nagrad je odvisna od opravljene dejavnosti pri izvršbi na podlagi sodne odločbe ali naloga za izvršbo v skladu z zakonom. Seznam nagrad je določilo ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z Nacionalno zvezo sodnih izvršiteljev. Sodnega izvršitelja plača stranka, ki je zahtevala izvedbo določenega postopka. Na splošno so sodni izvršitelji plačani za vsako posamezno dejanje izvršbe.

V primerih izvršbe denarnih zahtevkov so najvišje nagrade naslednje:

Za zahtevke do vključno 50 000 RON

Najvišja nagrada je 10 % vrednosti zahtevka (na primer: če vrednost zahtevka znaša 40 000 RON, potem nagrada ne more biti višja od 400 RON ali 100 EUR).

Za zahtevke med 50 000 in vključno 80 000 RON

Najvišja nagrada je fiksni znesek v višini 5 000 RON plus 3% vrednosti, ki presega 50 000 RON.

Za zahtevke med 80 000 in vključno 100 000 RON

Najvišja nagrada je znesek v višini 5 900 RON plus 2% vrednosti, ki presega 80 000 RON.

Za zahtevke nad 100 000 RON

Najvišja nagrada je fiksni znesek v višini 6 300 RON plus 1% vrednosti, ki presega 100 000 RON.

Podrobne informacije o najnižjih in najvišjih nagradah glede na vrsto dejanja izvršbe

Nagrade, ki se obračunajo pred sodbo (pred vložitvijo zahtevka)

Uradno obvestilo in sporočilo o procesnih dokumentih

Med 20 RON (5 EUR) in 400 RON (100 EUR).

Ugotavljanje dejanskega stanja in priprava zaloge blaga (člen 239 Zakonika o civilnem postopku)

Med 100 RON (25 EUR) in 2 200 RON (550 EUR) za dolžnike fizične osebe ali 5 200 RON (1 300 EUR) za dolžnike pravne osebe.

Dejanska ponudba

Med 50 RON (12,5 EUR) in 350 RON (87,5 EUR).

Zaplembe

10% dejanske vrednosti.

Zavarovanje zaplembe

Med 100 RON (25 EUR) in 1 200 RON (300 EUR) za fizične osebe  oz. 2 200 RON (550 EUR) za pravne osebe.

Pravno svetovanje v zvezi z ustavo izvršilnih dokumentov

Med 20 RON (5 EUR) in 200 RON (50 EUR).

 

Nagrade, ki se obračunajo med postopki

Izvršba na denarno terjatev

60 RON (15 EUR) je najnižja nagrada v primeru zahtevkov do 1 000 RON (250 EUR);

60 RON plus 2% vrednosti, ki presega 1 000 RON, v primeru zahtevkov nad 1 000 RON.

Za zneske do 50 000 RON (12 500 EUR) lahko nagrada znaša do 10% vrednosti zahtevka;

Za zneske med 50 001 RON in 80 000 RON (20,000 EUR) znaša nagrada 3% vrednosti zahtevka;

Za zneske med 80 001 RON in 100 000 RON (25 000 EUR) znaša nagrada 2% vrednosti zahtevka;

Za zneske nad 100 000 RON, znaša nagrada 1% vrednosti zahtevka.

Pritožbe zaradi neplačevanja menic, zadolžnic in čekov

Najnižja nagrada 150 RON (37.5 EUR).

Najvišja 400 RON (100 EUR).

Sodna zaplemba

Najnižja nagrada 100 RON (25 EUR).

Najvišja nagrada 1 200 RON (300 EUR) za fizične osebe ali 2 200 RON (550 EUR) za pravne osebe.

 

Nagrade, ki se obračunajo po postopku (potem ko je sodišče izdalo sodbo)

Dodelitev mladoletnika v varstvo in vzgojo ali določitev stalnega prebivališča mladoletnika

Med 50 RON (približno 12,5 EUR) in 1 000 RON (250 EUR).

Stik z otrokom/obisk otroka (mladoletnika)

Med 50 RON (približno 12,5 EUR) in 500 RON (125 EUR).

 

V primeru izterjave dolgov

Izterjava dolgov/zahtevkov z izvršbo na premično premoženje

Najnižje nagrade

60 RON (15 EUR) za zahtevke do 1 000 RON (250 EUR);

60 RON plus 2% vrednosti, ki presega 1 000 RON, v primeru zahtevkov nad 1 000 RON.

Najvišje nagrade

Do 10% za zneske do 50 000 RON (12,500 EUR);

3% za zneske med 50 001 RON in 80 000 RON (20 000 EUR);

2% za zneske med 80 001 RON in 100 00 RON (25 000 EUR) in

1% za zneske, ki presegajo 100 000 RON.

Izterjava dolgov/zahtevkov z izvršbo na nepremično premoženje

Najnižje nagrade

150 RON (37,5 EUR) za zahtevke do 1 000 RON (250 EUR);

150 RON (37,5 EUR) plus 2 % vrednosti, ki presega 1 000 RON, v primeru zahtevkov nad 1 000 RON.

Najvišje nagrade

Do 10% za zneske do 50 000 RON (12 500 EUR);

3% za zneske med 50 001 RON in 80 000 RON (20 000 EUR);

2% za zneske med 80 001 RON in 100 00 RON (25 000 EUR); in

1% za zneske, ki presegajo 100 000 RON.

 

Sodni izvedenci za tehniko

Nagrade, ki jih zaračunajo sodni izvedenci za tehniko, so spremenljive. Nagrado za izvedensko mnenje na področju tehnike določi organ, ki je naročil izvedensko mnenje, ob upoštevanju zapletenosti ocene, obsega dela in poklicnega ali znanstvenega razreda sodnega izvedenca za tehniko.

 • izvedensko mnenje na področju tehnike izdelajo sodni izvedenci za tehniko, pooblaščeni s strani ministrstva za pravosodje, ki jih postavijo sodišča, organi pregona ali drugi organi, ki opravljajo naloge v zvezi z ugotavljanjem dejstev ali okoliščin primera;
 • zainteresirana stranka ima pravico zahtevati, da mnenje izdela postavljeni sodni izvedenec za tehniko skupaj s sodnim izvedencem za tehniko ali specialistom, ki deluje kot svetovalec zadevne stranke in ki ga stranka postavi in plača, pravosodni organ, ki je naročil oceno, pa se s tem strinja. Nagrado postavljenemu sodnemu izvedencu za tehniko sporazumno določita stranka in izvedenec na podlagi pogodbenega razmerja, plača pa jo stranka, ki je izvedenca postavila.

Fiksni stroški

Fiksni stroški za pravdne stranke v civilnih postopkih

Fiksni strošek za vložitev tožbe na sodiščih: sodne takse in kolkovina

Zahtevki vloženi na sodiščih, za katere se plača kolkovina, morajo prejeti sodni pečat.

Sodne takse

Sodne takse se lahko gibljejo med 0,5 EUR in 1 500 EUR.

Za denarno določljive zahtevke (npr. ki se uporabljajo v preživninskih zadevah in gospodarskih zadevah) se sodne takse gibljejo glede na vrednost zahtevka:

Vrednost zahtevka

Znesek sodne takse

Do 39 RON

2 RON.

39,01 RON – 388 RON

2 RON plus 10 % zneska, ki presega 39 RON.

388,01 RON – 3 879 RON

37 RON plus 8 % zneska, ki presega 388 RON.

3 879,01 RON – 19 395,00 RON

316  RON plus 6 % zneska, ki presega 3 879 RON.

19,395.01 RON - 38,790.00 RON

1 247 RON plus 4 % zneska, ki presega 19 395 RON.

38,790,01 RON - 193,948.00 RON

2 023 RON plus 2 % zneska, ki presega 38 790 RON.

Višja od 193,948.00 RON

5 126 RON plus 1 % zneska, ki presega 193 948 RON.

 

Za zahtevke povezane z družinskim pravom znašajo sodne takse:

Za ločitev zaradi poslabšanja družinskih odnosov, ali ločitev s katero se partnerja strinjata (romunski Družinski zakonik, člen 38 odstavek 1 in 2)

39 RON (10 EUR)

Za ločitev zaradi nezmožnosti partnerja, da bi opravljal(-a) svoje družinske dolžnosti zaradi hude bolezni (romunski Družinski zakonik člen 38 odstavek 3) in ločitev zaradi nizkega prihodka partnerja (nižjega od minimalne državne bruto plače) ali pomanjkanja prihodka

8 RON (2 EUR)

Za skrbništvo nad otroki za ureditev stalnega prebivališča mladoletnega otroka za priznanje otrok z namenom, da se lahko uporabi ime starša

6 RON (2,5 EUR)

 

 • Kolkovina (približno 1 EUR) – se giblje med 1,5  in 5 RON
 • Sodne odločbe – strošek odločbe (približno 1 EUR)

Sodne odločbe, sodni pozivi in uradna obvestila se strankam, pričam, izvedencem ali katerim koli drugim osebam ali institucijam v pravdne, sporu, posredujejo brezplačno.

Posvetovanje ali razmnoževanje dokumentov iz sodnega spisa in potrdil iz pisarne sodnega uradnika se plača (največ 4 RON).

 • Strošek za pridobitev overjene odločbe (manj kot 1 EUR)

Zahtevki sodišču, da dostavi kopije sodnih odločb na katerih je navedeno, da so končne in nespremenljive

Označene s sodno takso v znesku 2 RON.

 

Drugi postopki: fiksni stroški

Nagrade, ki se plačajo prevajalcem ali tolmačem

1. Nagrade prevajalcem ali tolmačem

Določi jih sodišče v odločbi s katero se imenuje tolmač ali prevajalec. Najnižja tarifa 20 RON se poveča:

 • za 50% za prevode iz ali v orientalski jezik (japonski, kitajski) ali redko uporabljen jezik ali za nujno naročilo prevoda (v roku 24-48 ur),
 • za 100% za simultano tolmačenje ali za opravljanje storitev med vikendi, državnimi prazniki ali ob nedelavnikih ali med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj.

Točna tarifa je:

Za pooblaščene tolmače

23,15 RON (približno 6 EUR) na uro ali, če primerno, za manj kot eno uro (urni deleži).

Za prevode

33,56 RON (približno 8 EUR) na stran.

 

DDV se doda tem zneskom, kjer to zahteva zakon.

2. Sodnim izvršiteljem

Višina nagrade je odvisna od obsega dela, ki je bilo potrebno za izvršitev prisilne izvršbe sodne odločbe ali zakonskega sklepa o izvršbi. Lestvico nagrad je določilo ministrstvo za pravosodje v posvetovanju z Zvezo nacionalnih sodnih izvršiteljev. Prosimo, poglejte poglavje o Nagradah sodnim izvršiteljem zgoraj.

Pritožbe

Stroški sojenja na prvi stopnji so po naravi podobni stroškom, ki se plačajo za pritožbeni postopek, vendar so zmanjšati do 50 % stroškov nastalih pri sojenju.

Faza civilnega postopka, ko je fiksne stroške treba plačati

1. Sodne takse

Plačajo se vnaprej, pred prejemom, obdelavo ali izdajo ustrezne dokumentacije ali izvedbe zahtevanega dejanja. V praksi prosilec plača sodno takso, ki jo oceni sam, da je primerna za vložitev zahtevka. Na prvem zaslišanju sodišče določi plačilo zakonsko določenih sodnih taks in od strank zahteva plačilo kakršnega koli primanjkljaja.

2. Nagrade sodnim izvršiteljem

Stroške povezane z izvršbo mora stranka, ki je izvršbo zahtevala, plačati vnaprej. Vnaprejšnje plačilo nagrad sodnim izvršiteljem pa ne more biti pogoj za izvršbo sodnih odločb.

3. Nagrade za tolmačenje

Stranka, ki je prosila za storitve tolmačenja, mora plačati sodno določeno nagrado, potne stroške ali nagrado tolmaču v 5 roku dneh od določitve nagrade.

4. Nagrade izvedencem

Plačilo zneska, ki je določen kot začasna nagrada, in vnaprejšnje plačilo potnih stroškov je po potrebi dolžna izvršiti stranka, ki je zahtevala mnenje, v petih dneh po postavitvi sodnega izvedenca za tehniko, in sicer na poseben račun, ki ga je lokalni urad za sodne in računovodske tehnične ocene odprl posebej za ta namen. Sodišče lahko tudi določi, da morata stroške poravnati obe stranki.

Nagrado za izvedensko mnenje na področju tehnike določi organ, ki je naročil oceno, ob upoštevanju zapletenosti ocene, obsega dela in poklicnega ali znanstvenega razreda izvedenca ali specialista.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški za stranke v kazenskih postopkih

Za pravdne stranke v kazenskih postopkih ni nobenih fiksnih stroškov.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški za stranke v ustavnih postopkih

Za ustavne postopke ni nobenih fiksnih stroškov.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo zakoniti zastopniki

Pravice in obveznosti strank

V Romuniji zakoniti zastopniki nimajo neposredne obveznosti, da strankam nudijo predhodno informacijo o njihovih pravicah in dolžnostih, njihovih možnostih za uspeh in stroških v postopku. Vendar ima odvetnik na podlagi Statuta o pravniških poklicih dolžnost svetovati svoji stranki hitro, zavestno, na vljuden in strokoven način.

Pravna podlaga za stroške postopkov

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Romuniji?

Informacije, ki pojasnjujejo različne pravne podlage za stroške postopka, niso preprosto dostopne, kot tudi niso objavljene na spletnih straneh javnih institucij, niti omenjene v navodilih. Informacije je možno pridobiti neposredno od ljudi, ki delajo na tem področju ali v naslednjih zakonih, ki so povezani s sodnimi stroški.

 1. Sodne takse in kolkovina ureja Zakon št. 146/1997 o sodnih taksah in Uredba vlade št. 32/1995 o kolkovini.
 2. nagrade odvetnikom urejata Zakon št. 188/2000 o sodnih izvršiteljih ter Odredba št. 2550/C z dne 14. novembra 2006 o odobritvi najnižjih in najvišjih nagrad za storitve sodnih izvršiteljev.
 3. nagrade sodnim izvedencem za tehniko ureja Zakonik o civilnem postopku in Uredba vlade št. 2/200 o organizaciji dejavnosti sodnega ali zunajsodnega strokovnega znanja in izkušenj.
 4. Nagrade za prevajanje in tolmačenje ureja Zakonik o civilnem postopku, Zakon št. 178 in Odredba št. 772 z dne 5. marca 2009 o oblikovanju nagrad za pooblaščene tolmače in prevajalce.

V katerih jezikih lahko dobim informacije o virih stroškov v Romuniji?

Zakoni, ki urejajo stroške, so na voljo samo v romunščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

Mediacijo ureja Zakon št. 192/2006 o mediaciji in organizaciji poklica mediatorja. Ta zakon navaja, da je mediator upravičen do plačila nagrade, za katero se je dogovoril s strankami, kot tudi do povračila stroškov obračunanih v zvezi z mediacijo.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Statistične informacije o povprečnem trajanju zadev so na voljo v letnem poročilu romunske sodne aktivnosti, ki je v Romuniji na voljo na javni spletni strani Višjega sodnega sveta (glej poglavje 3.4 z naslovom Pokazatelji kakovosti sodne aktivnosti, strani 155-162).

Davek na dodano vrednost

DDV se ne uporablja za sodne takse, kolkovino, nagrade odvetnikom, ki so vključeni v pogodbo o pravni pomoči.

Za prevod dokumentov se DDV dodaja tarifi, kjer se to zakonsko zahteva.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Povprečni mesečni neto dohodek na družinskega člana

Pogoji za dodeljevanje

Manj kot 500 RON (približno 125 EUR)

Višina prihodka mora biti pod pragom najmanj 2 meseca pred vložitvijo zahtevka na sodišču in v tem primeru stroške zadeve v celoti poravna država.

Manj kot 800 RON (približno  200 EUR)

Višina prihodka mora biti pod pragom najmanj 2 meseca pred vložitvijo zahtevka na sodišču in v tem primeru stroške zadeve poravna država v višini 50% stroškov.

 

Pravna pomoč se dodeli tudi:

 • kadar fiksni ali skupni ocenjeni stroški postopka lahko omejijo njegovo ali njeno ustavno pravico do učinkovitega dostopa do sodnega varstva ali
 • kadar je njegova ali njena pravica do dostopa sodnega varstva morda omejena zaradi razlik v stroških bivanja med državo članico bivanja in Romuniji;
 • ne glede na prihodek vlagatelja, kadar posebni zakon nudi pravico do pravne pomoči ali brezplačne pravne pomoči kot varnostni ukrep za vlagatelja (če je vlagatelj mladoletnik ali invalid ali v neki drugi posebni situaciji).

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za toženo stranko

Pojem praga se uporablja samo v civilnih zadevah. V kazenskih zadevah so glavne pravne odločbe, ki urejajo to področje, vsebovane v členu 171 Zakonika o kazenskem postopku. Pravna pomoč se dodeli tožencu, kadar:

 1. je mladoleten,
 2. je bil zaprt v prevzgojnem domu ali izobraževalni zdravstveni ustanovi,
 3. mu je že bila odvzeta prostost v neki drugi kazenski(-h) zadevi (-ah),
 4. je bil hospitaliziran ali prejema obvezno zdravljenje,
 5. organ za preiskavo kaznivega dejanja ali sodišče menita, da toženec ni zmožen voditi lastne obrambe,
 6. je kazen, ki jo določa zakon za očitano kaznivo dejanje, dosmrtni zapor ali zapor v trajanju najmanj 5 let.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za oškodovano osebo

Pojem praga se ne uporablja pri oškodovanih osebah na področju kazenskega prava. Ustrezne pravne odločbe, ki urejajo to področje, so vsebovane v členu 173 Zakonika o kazenskem postopku.

Brezplačni sodni postopki

Naslednji zahtevki so zakonsko izvzeti kakršnih koli sodnih stroškov:

 • vsi zahtevki v zvezi (1) z zaščito in spodbujanjem otrokovih pravic (ureja jih Zakon št. 272/2004 o spodbujanju in zaščiti otrokovih pravic), (2) s skrbništvom, (3) s skrbništvom nad premoženjem, (4) s pomočjo za resno duševno bolne (motene) osebe,
 • zahtevki v zvezi s pravnimi in pogodbenimi obveznostmi vzdrževanja in vsi zahtevki v zvezi s sprejemom (ureja jih Zakon št. 273/2004 o sprejetju),
 • drugi zahtevki, kot določajo različni zakoni.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

V civilnih zadevah pravila o dodelitvi stroškov ali izravnavi stroškov urejajo členi 274-276 Zakonika o kazenskem postopku. Načeloma;

 • je stranka, ki ni uspela, dolžna (na zahtevo) plačati stroške tožbe,
 • sodnik ne more znižati sodno takso ali katere koli druge stroške, ki jih plača stranka, ki je uspela,
 • tožencu, ki prizna tožnikov zahtevek na prvem zaslišanju, ni potrebno plačati sodnih stroškov, razen če ga je sodni izvršitelj obvestil v posebnem postopku pred sojenjem kot je bilo predstavljeno zgoraj.

V kazenskih zadevah pravila o odobritvi/povrnitvi stroškov urejajo členi 189-193 Zakonika o kazenskem postopku. Načeloma:

 • stroški potrebni za izvedbo procesnih dejanj, upravljanje z dokazi, ohranjanje materialnih sredstev dokazov, plačilo odvetnikov, kot tudi kakršni koli drugi stroški povezani s kazenskimi sojenji se pokrijejo z zneski, ki jih posreduje država, ali jih plačajo stranke,
 • v primeru obsodbe, mora toženec pokriti sodne stroške države, z izjemo stroškov za tolmače, ki jih je imenoval sodni organi, in v primerih, kjer je bila dodeljena brezplačna pravna pomoč,
 • se, v primeru oprostilne sodbe ali ustavitve kazenskega postopka, sodni stroški države plačajo kot sledi:

V primeru oprostilne sodbe: (a) oškodovana oseba, v obsegu, ki jih je povzročila; (b) civilna stranka, katere civilni zahtevki so bili v celoti zavrnjeni, v obsegu, ki jih je povzročila; (c) toženec, kadar, tudi če je bil oproščen, je še vedno dolžan plačati škodo.

V primeru ustavitve kazenskega sojenja: (a) toženec, če je bila določena substitucija kazenske odgovornosti ali obstaja razlog za nekaznovanje; (b) obe stranki v primeru sprave; (c) oškodovana oseba kadar je bila ovadba umaknjena ali je bila prepozno vložena.

 • V primeru pomilostitve, priposestvovanja ali umika ovadbe, kot tudi v primeru obstoja razloga za nekaznovanje, če toženec zahteva nadaljevanje kazenskega postopka, krije sodne stroške oškodovana oseba ali toženec, odvisno od drugih povezanih zakonskih določb.
 • V vseh drugih primerih država plača lastne sodne stroške.

Nagrade izvedencem

Člen 274 Zakonika o civilnem postopku določa, da stranka, ki v postopku ne uspe, na zahtevo plača stroške postopka, vključno z nagradami sodnih izvedencev za tehniko, ki jih je plačala stranka, ki v postopku uspe.

Sorodni dokumenti

Poročilo Romunije o študiji transparentnosti stroškov PDF (544 Kb) en

Zadnja posodobitev: 03/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.