Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Stroški

Škotska

Ta stran vsebuje okvirne informacije o stroških postopka na Škotskem.

Vsebino zagotavlja
Škotska

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Plačila za storitve, ki jih zaposleni v pravniških poklicih zaračunavajo svojim strankam, niso urejena s predpisi. S predpisi pa so urejena plačila, ki se lahko povrnejo stranki, ki je v postopku uspela.

Pravni svetovalci (solicitors)

Plačila za storitve pravnih svetovalcev na Škotskem niso urejena s predpisi. Odvisna so od številnih dejavnikov v zadevnem primeru.

Odvetniki (advocates)

Plačila za storitve odvetnikov na Škotskem niso urejena s predpisi. Odvisna so od številnih dejavnikov v zadevnem primeru.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Fiksni stroški na Škotskem so odvisni od vrste postopka in sodišča, pred katerim se postopek sproži (začne). Plačajo se v različnih fazah postopka:

 • ob vložitvi dokumentov, s katerimi se začne postopek pred sodiščem,
 • ob vložitvi dodatnih dokumentov,
 • ob določitvi datuma obravnave,
 • za čas, ki ga sodišče porabi za obravnavo, in sicer po dnevni tarifi,
 • ob predložitvi računov za določitev stroškov,
 • ob vložitvi pritožbe.

Takse za posamezne vrste tožb so določene v škotskih izvedbenih predpisih, imenujejo pa se odredbe o taksah (Fee Orders). Za civilne postopke sta bistveni Odredba o taksah grofijskega sodišča iz leta 1997 (Sheriff Court Fees Order 1997) in Odredba o taksah glavnega civilnega sodišča iz leta 1997 (Court of Session Fees Order 1997). Zaradi upoštevanja zvišanja taks sta bili ti odredbi naknadno večkrat spremenjeni. Več informacij o škotskih odredbah o taksah in njihovih spremembah je na voljo na spletišču Škotske sodne službe.

Družinsko pravo – razveza zakonske zveze/prenehanje partnerske skupnosti

Na Škotskem je vloge za razvezo zakonske zveze/prenehanje partnerske skupnosti mogoče vložiti pri grofijskem sodišču (Sheriff Court) ali glavnem civilnem sodišču (Court of Session). Uporabljata se:

poenostavljeni postopek,

nepoenostavljeni postopek.

Taksa za vložitev vloge za razvezo zakonske zveze/prenehanje partnerske skupnosti po poenostavljenem postopku pri grofijskem sodišču trenutno znaša 95 GBP, pri glavnem civilnem sodišču pa 105 GBP. Kadar mora sodni izvršitelj vročiti ločitvene papirje tožencu, se zaračunajo dodatni stroški. Na grofijskem sodišču in glavnem civilnem sodišču znaša taksa za vročitev 10 GBP, sodni izvršitelj pa zaračuna še dodatno takso.

Nepoenostavljeni postopek za razvezo zakonske zveze/prenehanje partnerske skupnosti se začne z začetnim sodnim sklepom (initial writ) na grofijskem sodišču. Taksa za začetni sodni sklep v tožbi za razvezo zakonske zveze ali prenehanje partnerske skupnosti trenutno znaša 125 GBP. V takih tožbah sodišče ne poskrbi za vročitev sodnega sklepa tožencu, zato mora tožnik (vlagatelj) plačati dodatno takso, da dokumente vroči bodisi pravni svetovalec bodisi sodni izvršitelj. V različnih fazah se plačajo še dodatne takse, ki so odvisne od napredovanja postopka pred sodiščem (glej zgoraj). V nespornih zadevah je treba plačati vsaj dodatno takso za izdajo sodne odločbe, ki trenutno znaša 55 GBP. Na glavnem civilnem sodišču taksa za začetni sodni sklep (initial writ) v primeru razveze zakonske zveze/prenehanja partnerske skupnosti trenutno znaša 140 GBP.

Družinsko pravo – varstvo in vzgoja ter preživnina otrok

V zadevah družinskega prava je višina takse na grofijskem sodišču odvisna od tega, ali sta zahtevka za skrbništvo in preživnino vložena skupaj z zahtevo za razvezo zakonske zveze/prenehanje partnerske skupnosti. Če je vložena tudi zahteva za razvezo zakonske zveze/prenehanje partnerske skupnosti, se zaračunajo takse, ki veljajo za nepoenostavljeni postopek za razvezo.

Če zahteve za razvezo ni, se zaračuna taksa za začetni sodni sklep, ki trenutno znaša 80 GBP. V različnih fazah postopka se plačajo dodatne takse, ki so odvisne od napredovanja postopka pred sodiščem.

Na glavnem civilnem sodišču znaša taksa 140 GBP. Tudi tukaj se lahko v različnih fazah plačajo dodatne takse, ki so odvisne od napredovanja postopka pred sodiščem (glej zgoraj).

Gospodarsko pravo – pogodbe in odgovornost

V zadevah gospodarskega prava je višina taks odvisna od zahtevka in pravil sodišča, pri katerem tožnik (oseba, ki začne postopek) vloži tožbo.

Če lahko na primer tožnik vloži tožbo na podlagi pravil za spore majhne vrednosti (small claim) pri grofijskem sodišču in zahteva plačilo zneska do 3 000 GBP, taksa za vročitev vabila na sodišče trenutno znaša 15 GBP za zneske do 200 GBP in 65 GBP za zneske od 200 do 3 000 GBP. V naslednjih fazah se lahko zaračunajo dodatne sodne takse. Če mora na primer tožencu vabilo na sodišče vročiti sodni izvršitelj, taksa trenutno znaša 10 GBP, sodni izvršitelj pa zaračuna še dodatno takso. Uradnik grofijskega sodišča lahko to uredi samo, kadar je tožnik fizična oseba. Druge stranke morajo poskrbeti za vročitev prek pravnega svetovalca ali sodnega izvršitelja in mu plačati posebno takso.

Če lahko tožnik vloži tožbo na podlagi pravil za skrajšane postopke (summary cause) in na primer zahteva plačilo zneska od 3 000 do 5 000 GBP, taksa za vročitev vabila na sodišče trenutno znaša 65 GBP. V naslednjih fazah se lahko zaračunajo dodatne sodne takse (glej zgoraj). V takih primerih uradnik grofijskega sodišča ne more poskrbeti, da se vabilo na sodišče vroči tožencu, zato mora za vročitev poskrbeti stranka prek pravnega svetovalca ali sodnega izvršitelja in mu plačati posebno takso.

Če lahko tožnik vloži tožbo na podlagi pravil za redne postopke (ordinary cause) in na primer zahteva plačilo zneska,višjega od 5 000 GBP, ali če se uporabi poglavje 40 pravil (gospodarske tožbe), taksa za začetni sodni sklep (initial writ) trenutno znaša 80 GBP, v naslednjih fazah pa se lahko zaračunajo dodatne takse (glej zgoraj).

Na glavnem civilnem sodišču taksa za začetek postopka trenutno znaša 180 GBP, v naslednjih fazah pa se lahko zaračunajo dodatne takse (glej zgoraj).

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Začetna taksa se plača ob vložitvi tožbe pri sodišču. Kadar se zahteva vročitev prek sodnega izvršitelja (tj. v sporih majhne vrednosti, kadar je tožnik fizična oseba, in v poenostavljenem postopku za razvezo zakonske zveze/prenehanje partnerske skupnosti), se plača taksa 10 GBP. Taksa za sodnega izvršitelja se plača na zahtevo uradnika grofijskega/glavnega civilnega sodišča po prejemu obvestila o taksi za sodnega izvršitelja. Druge takse se plačajo tudi ob vložitvi dodatnih dokumentov, ob določitvi datuma obravnave, za čas, ki ga sodišče porabi za obravnavo (po dnevni tarifi), ob predložitvi računov za določitev stroškov in ob vložitvi pritožbe.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Teh stroškov ni; obtoženec je upravičen do pravne pomoči za zastopanje v kazenskem postopku, če izpolnjuje finančne pogoje.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

Vprašanja človekovih pravic je mogoče sprožiti v vseh civilnih postopkih. Taksa je zato odvisna od vrste vložene tožbe in vrste zahtevka:

 • spori majhne vrednosti do zneska 200 GBP – trenutno 15 GBP,
 • spori majhne vrednosti od 200 do 3 000 GBP – trenutno 65 GBP,
 • skrajšani postopki z zahtevki od 3 000 do 5 000 GBP – trenutno 65 GBP,
 • redni postopki z zahtevki nad 5 000 GBP – trenutno 80 GBP,
 • vloge, ki se obravnavajo v skrajšanem postopku – trenutno 80 GBP,
 • postopki pred glavnim civilnim sodiščem – trenutno 180 GBP.

V vseh teh vrstah tožb se lahko v različnih fazah postopka plačajo dodatne takse, ki so odvisne od napredovanja postopka pred sodiščem (glej zgoraj).

Faza ustavnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

V ustavnih postopkih se začetna taksa plača: ob vložitvi dokumentov za začetek postopka pri sodišču, ob vložitvi dodatnih dokumentov, ob določitvi datuma obravnave, za čas, ki ga sodišče porabi za obravnavo (po dnevni tarifi), ob predložitvi računov za določitev stroškov in ob vložitvi pritožbe.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Pravni svetovalci (solicitors) morajo svoje stranke obvestiti o cenah storitev, ki jim jih bodo zaračunali. Priporočljivo je, da pravni svetovalec zagotovi informacije o možnostih uspeha in stroških. Kodeks ravnanja za škotske pravne svetovalce (Standards of Conduct for Scottish Solicitors) zahteva, da se pravni svetovalci jasno in učinkovito sporazumevajo s svojimi strankami.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Škotskem?

Spletišče Škotske sodne službe vsebuje omejene informacije o sodnih taksah.

Dodatek o taksah najdete tudi v Škotskem pravnem imeniku (Scottish Law Directory), ki ga letno objavlja Lexis/Nexis Butterworths.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Škotskem?

Vse informacije so na voljo v angleščini.

Škotska sodna služba na svojem spletišču zagotavlja tudi informacije o postopkih v nekaterih drugih jezikih.

Prav tako so navedeni dokumenti in letaki, ki so bili prevedeni v gelščino, kantonščino, pandžabski in urdujski jezik.

Kje najti informacije o mediaciji?

Od leta 2004 je na spletišču Škotske mreže za mediacijo „zemljevid mediacije“. Informacije so bile že večkrat posodobljene. Dejavnosti financira škotska vlada. Povezava (Škotska mreža za mediacijo) se pojavlja na številnih letakih in spletnih povezavah. Urad Škotske mreže za mediacijo sprejema tudi telefonske poizvedbe, ki jih usmerja na ustrezne službe za mediacijo. V škotskem registru mediatorjev so navedene kvalifikacije mediatorjev, da bi bile stranke pri izbiri mediatorja bolje obveščene.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Spletišče z informacijami o stroških

Informacije o škotskih sodnih taksah vključujejo:

 • skrajšano različico odredb o taksah vrhovnega kazenskega sodišča, glavnega civilnega sodišča in grofijskih sodišč,
 • obrazec za oprostitev plačila taks,
 • takse za najpogostejše postopke, ki jih sprožijo stranke na grofijskem sodišču,
 • povezave na odredbe o spremembah taks.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Škotska vlada objavlja na svojem spletišču informacije o skrajšanih postopkih pred kazenskimi sodišči, ki so se končali v zadnjih šestih mesecih. Skrajšani postopki pomenijo približno 95 % vseh postopkov pred kazenskimi sodišči. Informacij o povprečnem trajanju civilnih sodnih postopkov ni. Tudi v okviru posamezne vrste postopkov je vsak primer drugačen, zato se lahko njihovo trajanje razlikuje. Pravni svetovalec, ki ima izkušnje z zadevno vrsto postopka, vam bo mogoče lahko dal okvirne informacije o povprečnem trajanju postopkov.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Informacij o povprečnih stroških ni, saj je vsak obravnavani primer drugačen. Pravni svetovalec, ki ima izkušnje s tovrstnimi postopki, vam bo mogoče lahko dal okvirne informacije o obsegu stroškov.

Davek na dodano vrednost

Kako so zagotovljene te informacije?

Objavljeni stroški vključujejo DDV.

Katere so veljavne stopnje?

Kadar se DDV obračuna, je veljavna stopnja 20%.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Finančna upravičenost do pravne pomoči v civilnih zadevah se izračuna na podlagi razpoložljive stopnje dohodka (koliko si stranka lahko privošči), ki temelji na stožčastem režimu prispevkov (spustna lestvica). Pravna pomoč je trenutno na voljo osebam z razpoložljivim letnim dohodkom do največ 25 450 GBP.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obdolžence

V formalnih postopkih (solemn procedure) se preizkusi, ali lahko oseba ali njeni vzdrževanci plačajo stroške postopka, ne da bi zaradi tega utrpeli pretirano pomanjkanje. Dohodkovni prag kot tak ni določen.

V skrajšanih postopkih se uporabi enak preizkus, kadar obdolženec zaprosi za polno pravno pomoč po tem, ko je izjavil, da ni kriv. Tudi v tem primeru ni zakonsko določenega dohodkovnega praga.

Izračune opravi Odbor za pravno pomoč (Legal Aid Board). V praksi uporabi tedenski ekvivalent zgornje dohodkovne meje, ki trenutno znaša 26 239 GBP (velja od 1. aprila 2011). Najvišja meja za razpoložljiv tedenski dohodek znaša torej 245 GBP, po upoštevanju osnovnih tedenskih izdatkov in prejemkov za vse vzdrževance. Če vlagateljev razpoložljivi tedenski dohodek presega 245 GBP, se primer prouči in ugotovi, ali bi vlagatelj zaradi plačila stroškov postopka utrpel pretirano pomanjkanje.

V drugih skrajšanih kazenskih postopkih, pri katerih obdolženec prizna krivdo ali se postopek nadaljuje brez izjave o krivdi, lahko pravni svetovalec stranki zagotovi ABWOR (advice by way of representation – nasvet z zastopanjem). V takih primerih je meja razpoložljivega dohodka 245 GBP na teden. Pri tem se upoštevajo prihodki iz vseh virov razen „dopustnih“ prejemkov (kadar je oseba uvrščena v določeno kategorijo in je zato samodejno upravičena do pomoči) ali neupoštevnih prejemkov, odštejejo pa se tudi prejemki za vse vzdrževance.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za žrtve

Žrtvam v kazenskih postopkih polna pravna pomoč ni na voljo. Pravni svetovalci lahko svetujejo in pomagajo v postopkih, vendar pravna pomoč ne vključuje zastopanja. V takih primerih je meja razpoložljivega dohodka 245 GBP na teden. Upoštevajo se prihodki iz vseh virov razen „dopustnih“ ali neupoštevnih prejemkov, odštejejo pa se tudi prejemki za vse vzdrževance.

Kadar je potrebna pravna pomoč za uveljavljanje zahtevka zaradi škode, povzročene s kaznivim dejanjem, so dohodkovne meje takšne kot takrat, ko je najvišja meja razpoložljivega dohodka 26 239 GBP. Vendar lahko nekatere tovrstne zahtevke obravnava Organ za odškodnine žrtvam kaznivih dejanj (Criminal Injuries Compensation Authority – CICA), pri financiranju (če je na voljo) iz sklada za svetovanje in pomoč pa se uporabljajo drugačna merila upravičenosti do pravne pomoči v civilnih postopkih.

Drugi pogoji v zvezi z odobritvijo pravne pomoči žrtvam

Pravna pomoč žrtvam v kazenskih postopkih ni na voljo.

Za dodelitev pravne pomoči v civilnih postopkih ni posebnih pogojev. Odbor za pravno pomoč lahko dodeli pravno pomoč, če jo okoliščine posameznega primera upravičujejo.

Drugi pogoji v zvezi z odobritvijo pravne pomoči obdolžencem

Za pravno pomoč v kazenskih postopkih, ki jo dodelijo sodišča ali Odbor za pravno pomoč, pogoji niso določeni.

Brezplačni sodni postopki

Sodne takse se ne plačajo v naslednjih primerih.

Grofijska sodišča (Sheriff Court)

 • za vloge, vložene v skladu z zakonodajo o registraciji rojstev, smrti in porok;
 • za vloge, vložene v skladu z delom III Zakona o socialnem delu (Škotska) iz leta 1968 (Social Work (Scotland) Act);
 • za vloge, vložene v skladu z Zakonom o duševnem zdravju (oskrba in zdravljenje) (Škotska) iz leta 2003 (Mental Health (Care and Treatment) (Scotland) Act);
 • za vloge ali pritožbe, vložene v skladu z delom II Zakona o otrocih (Škotska) iz leta 1995 (Children (Scotland) Act);
 • za vloge, vložene v skladu s členom 129 Zakona o potrošniških kreditih iz leta 1974 (Consumer Credit Act);
 • ne plačajo jih dolžniki ali upniki v zvezi s postopki po Zakonu o dolžnikih (Škotska) iz leta 1987 (Debtors (Scotland) Act) ali Zakonu o razporeditvi dolga (Škotska) iz leta 2002 (Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act), razen taks za pregled poročila o dražbi in revizorjevega poročila;
 • za prejem ali pregled inventarja zapuščine, dodatkov ali popravkov v zvezi s tem (neodvisno od tega, ali je potrebno potrdilo o smrti med aktivnim opravljanjem dela).

Glavno civilno sodišče (Court of Session)

Sodnih taks ne plačajo dolžniki v zvezi s postopki po Zakonu o dolžnikih (Škotska) iz leta 1987 (Debtors (Scotland) Act).

Sodne takse se ne plačajo za vloge ali ugovore na vloge, vložene ali dane ustno pri zbornici, katerih namen je le začeti nadaljnje faze postopka, v zvezi s:

 1. pravilom 19.1 (sodbe v odsotnosti);
 2. pravilom 22.3(5)(a) (zaključek spisa);
 3. pravilom 36.13 (smrt, nezmožnost, obnova sodnega postopka itd. pred sodnikom (Lord Ordinary));
 4. pravili 37.1(2)(b), 37.1(6) in 37.1(7) (vloge za sojenje pred poroto);
 5. pravilom 37.10 (vloga za razsodbo);
 6. pravilom 38.17(1) (nalogi za zaslišanje);
 7. pravilom 40.7(3) (postopek po prenosu pritožbenega postopka);
 8. pravilom 40.11(1)(a) (hitro odločanje o pritožbi), toda le, če se vloga navezuje na pravilo 40.7A (zahtevana vloga za hitro odločanje o pritožbi zoper vmesne sodbe, ne dokončne sodbe);
 9. pravilom 41.15(1) (vloge za obravnavanje pritožbe);
 10. pravilom 40.15(1) (nalogi za obravnavanje pritožbe);
 11. pravilom 41.22(1) (vloga za nadaljevanje postopka).

Poleg tega so stranke lahko oproščene plačila sodnih taks v nekaterih okoliščinah, če:

 • oseba ali njen partner prejemata denarno pomoč v skladu z Zakonom o prispevkih in prejemkih socialne varnosti iz leta 1992 (Social Security Contributions and Benefits Act);
 • oseba prejema dohodek na podlagi nadomestila za iskalce zaposlitve (ki se izplačuje v skladu z Zakonom o iskalcih zaposlitve iz leta 1995 (Jobseekers Act));
 • oseba prejema pravno pomoč v civilnem postopku v smislu člena 13(2) Zakona o pravni pomoči (Škotska) iz leta 1986 (Legal Aid (Scotland) Act) v zvezi z zadevo, ki je navedena v razpredelnici taks in za katero se plača taksa;
 • se taksa plača za vlogo za poenostavljeni postopek za razvezo zakonske zveze ali prenehanje partnerske skupnosti, oseba pa v zvezi s to vlogo prejema svetovanje in pomoč pravnega svetovalca v skladu z Zakonom o pravni pomoči (Škotska) iz leta 1986 (Legal Aid (Scotland) Act);
 • pravni svetovalec osebe opravlja delo v zvezi z zadevo, ki je navedena v razpredelnici taks in za katero se plača taksa na podlagi predpisov iz člena 36 Zakona o pravni pomoči (Škotska) iz leta 1986 (Legal Aid (Scotland) Act), torej v zadevi posebne nujnosti;
 • oseba ali njen partner prejemata zajamčen znesek v skladu z Zakonom o državnih pokojninah iz leta 2002 (State Pension Credit Act);
 • oseba ali njen partner prejemata davčne ugodnosti (working tax credit), če:
 1. stranka prejema davčne ugodnosti za otroke (child tax credit) ali če stranka s partnerjem skupaj uveljavlja davčne ugodnosti za otroke (kot določa člen 3(5A) Zakona o davčnih ugodnostih iz leta 2002 (Tax Credits Act));
 2. obstaja invalidnost ali resna invalidnost (ali oboje), ki se upošteva pri davčnih ugodnostih, ki jih stranka prejema;
 3. je bruto letni prihodek, ki se upošteva za izračun davčne ugodnosti, 16 642 GBP na leto ali manj;
 • oseba ali njen partner prejemata podporni dodatek za zaposlitev (odvisen od dohodka) v skladu z Zakonom o reformi socialnega skrbstva iz leta 2007 (Welfare Reform Act).

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

To je odvisno od vrste vložene tožbe. Sodna pravila so precej podrobna in jih je treba preveriti za vsako vrsto postopka posebej.

Na splošno pa velja naslednje.

Spori majhne vrednosti (za zahtevke do 3 000 GBP)

Ob koncu spora majhne vrednosti lahko sodišče določi povrnitev stroškov. Znesek, ki se povrne, lahko določi grofijski sodnik. Znesek pa lahko izračuna tudi sodni uradnik (uradnik grofijskega sodišča), in sicer ob koncu spora ali pozneje.

Na splošno se sodni stroški povrnejo stranki, ki je v postopku uspela. Stroške mora nato plačati stranka, ki ni uspela. Običajno so stroški, ki se povrnejo, omejeni:

 • če je vrednost zahtevka 200 GBP ali manj, se stroški navadno ne povrnejo;
 • če je vrednost zahtevka od 200 do 1 500 GBP, je najvišji znesek, ki ga sodišče običajno odobri uspešni stranki, 150 GBP;
 • če je vrednost zahtevka od 1 500 do 3 000 GBP, je najvišji znesek, ki ga sodišče običajno odobri uspešni stranki, 10 odstotkov vrednosti zahtevka.

Če se odobri povrnitev stroškov, se lahko upoštevajo vse plačane sodne takse, dokler skupni znesek stroškov in taks ne presega zgoraj navedenih najvišjih mej.

Skrajšani postopek (za zahtevke do 5 000 GBP)

Če sodišče na koncu postopka odobri povrnitev stroškov, sodni uradnik (uradnik grofijskega sodišča) izračuna znesek na podlagi fiksne razpredelnice stroškov. Pri tem upošteva količino in vrsto dela, ki je bilo v zadevi opravljeno. Izračun pa lahko opravi tudi revizor sodišča, ki je neodvisni uradnik (če tako odloči grofijski sodnik ali uradnik grofijskega sodišča).

Po izvedbi postopka, v katerem je sodeloval toženec, sodni uradnik najprej zasliši stranke glede zahtevka za povrnitev stroškov in nastalih izdatkov. To se navadno opravi ob koncu zadnje obravnave. Če pa grofijski sodnik izda odločbo pozneje ali če ob koncu obravnave ni dovolj časa, se lahko določi drug datum za posebno obravnavo o stroških, ki se je lahko udeležita obe stranki.

Na splošno se sodni stroški povrnejo stranki, ki je v postopku uspela. Stroške mora plačati stranka, ki v postopku ni uspela.

Ko uradnik grofijskega sodišča ali revizor sodišča izračuna (oceni) znesek stroškov, se obračun predloži v odobritev grofijskemu sodniku. Če je bil obračun pripravljen na posebni obravnavi o stroških, uradnik grofijskega sodišča določi datum in uro za zadevo, da lahko grofijski sodnik odobri obračun stroškov.

Sodnikove končne odločitve (sodbe) ni mogoče razglasiti, dokler grofijski sodnik ne odobri obračuna stroškov. To se opravi sočasno z odobritvijo obračuna.

Redni postopek

V takih zadevah sodišče samo odloči, ali bo povrnitev stroškov odobrilo ali ne. V skladu s pravili je treba znesek stroškov, ki se povrnejo, v vsakem primeru določiti pred odobritvijo izplačila, razen če gre za fiksne zneske.

Sodišče stroške običajno obravnava po fazah. V prvi fazi grofijski sodnik odloči, ali je tožnik ali toženec upravičen do povrnitve stroškov, in odobri pripravo obračuna stroškov, ki se predloži sodišču. Sodišče nato preda zadevo revizorju sodišča, neodvisnemu uradniku, da določi stroške in sestavi poročilo. Ko revizor določi stroške in grofijski sodnik odloči o ugovorih na revizorjevo poročilo, sodišče izda sklep za plačilo določenih stroškov.

Glavno civilno sodišče (Court of Session)

Postopek pred glavnim civilnim sodiščem je podoben rednemu postopku: sodišče ugotovi, katera stranka je upravičena do povrnitve stroškov (ob upoštevanju pravil modifikacije), in preda zadevo revizorju sodišča, da določi stroške.

Sodišče izda sklep za plačilo določenih stroškov – razen če meni, da zaradi posebnega razloga to ni potrebno.

Nagrade izvedencem

Običajno je treba predložiti vlogo grofijskemu sodniku/sodniku. Namen te vloge je zaprositi za potrditev, da so poleg prič, ki so upravičene do povrnitve običajnih stroškov za priče, izvedenci, ki pričajo kot izvedenske priče, upravičeni do dodatne povrnitve stroškov.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

V poenostavljenih postopkih za razvezo poslovnik sodišča določa: kadar je treba dokumente vročiti osebi, ki prebiva zunaj Škotske, mora stranka, ki je vložila vlogo za razvezo po poenostavljenem postopku, zagotoviti prevod dokumentov v uradni jezik države, v kateri se vročitev opravi.

Praksa glede tolmačev je, da oseba, ki zahteva tolmača, to storitev tudi plača. V posebnih primerih pa lahko sodišče ugotovi, da so storitve tolmača v interesu pravičnosti, in odredi, da stroške tolmača plača sodišče.

Sorodne povezave

Škotska sodna služba

Škotska mreža za mediacijo

Škotska sodišča (takse)

Odvetniško združenje Škotske

Škotski odbor za pravno pomoč

Škotski register mediatorjev

Sorodni dokumenti

Poročilo Združenega kraljestva o študiji preglednosti stroškov

Zadnja posodobitev: 26/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.