Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: bolgarščinanemščinaangleščinafrancoščinaportugalščina.
Swipe to change

Stroški

Španija

V tej študiji primera družinskega prava s področja varstva in vzgoje otrok so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila zahtevo za varstvo in vzgojo otrok, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: osebi več let živita skupaj, ne da bi sklenili zakonsko zvezo. V trenutku ločitve imata tri leta starega otroka. Sodišče odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi, očetu pa prizna pravico do stikov z otrokom. Mati vloži tožbo za omejitev očetovih stikov z otrokom. Primer B – večnacionalna situacija, v kateri ste odvetnik v državi članici A: osebi več let živita skupaj v državi članici (država članica B), ne da bi sklenili zakonsko zvezo. V zvezi se jima rodi otrok, vendar se takoj po njegovem rojstvu ločita. Sodišče v državi članici B odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi, očetu pa prizna pravico do stikov z otrokom. Mati se z otrokom preseli v drugo državo članico (država članica A), kar ji dovoljuje sodna odločba, oče pa ostane v državi članici B. Nekaj let kasneje mati v državi članici A vloži tožbo za spremembo očetovih stikov z otrokom.

Vsebino zagotavlja
Španija

Stroški v Španiji

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov

Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

Alternativno reševanje sporov

Začetni stroški

Splošni stroški

Začetni stroški

Ali je ta možnost na voljo za tovrstni primer?

Primer A

Začetni stroški – del stroškov, vnaprej plačan odvetniku (abogado) in zagovorniku (procurador), razen če je stranka upravičena do brezplačne pravne pomoči v skladu z zakonom št. 1/1996 o pravni pomoči.

Če se postopek nanaša le na skrbništvo ter varstvo in vzgojo mladoletnika, ni treba plačati takse (člen 4(1) zakona št. 10/2012).

To so splošni stroški postopka. Po oceni stroškov se naložijo stranki, ki se ji zavrnejo vsi zahtevki (člen 394(1) zakona o civilnem postopku).

Stranka, ki vloži pravno sredstvo, mora položiti predhodno varščino, razen če je upravičena do brezplačne pravne pomoči (15. dopolnilna določba sistemskega zakona o sodstvu – LOPJ).

Če se postopek nanaša le na skrbništvo ter varstvo in vzgojo mladoletnika, ni treba plačati takse (člen 4(1) zakona št. 10/2012).

Stranki se lahko dogovorita o drugačni ureditvi stikov. O takšnem dogovoru je treba obvestiti državnega tožilca, potrditi pa ga mora sodni organ.

Stranki lahko soglasno zaprosita za prekinitev postopka in se odločita za mediacijo v skladu z zakonom št. 5/2012 z dne 6. julija 2012.

Informacije o službah za mediacijo so na voljo na portalu pravosodne uprave. Sodišča zagotavljajo mediacijo na sodišču brezplačno.

Primer B

Isto kot v prejšnjem primeru.

Isto.

Isto.

Isto.

Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca

Študija primera

Odvetniki

Sodni izvršitelji

Izvedenci

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je uporaba izvedencev obvezna?

Primer A

Strankama mora pomagati odvetnik in zastopati ju mora zagovornik (člen 750 zakona o civilnem postopku).

Če stranki o tem medsebojno soglašata, lahko uporabita enega odvetnika in enega zagovornika.

Del stroškov honorarjev odvetnika in zagovornika se plača vnaprej. V pravdi se lahko zgodi, da mora na koncu stroške plačati stranka, ki v postopku ni uspela.

Ni zastopanja strank.

Jih ni.

Jih ni.

Včasih je potrebna uporaba nekaterih specialistov (psihologov).

Stranka, ki predlaga specialista, plača njegove storitve, razen če se uporabi izvedenec sodišča s področja psihosocialne pomoči.

Primer B

Isto kot v prejšnjem primeru.

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.

Stroški prič, varščina ali jamstvo in drugi stroški

Študija primera

Povrnitev stroškov pričam

Varščina ali jamstvo

Drugi stroški

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja? Kdaj in kako se uporablja?

Stroški

Opis

Primer A

Priče so upravičene, da jim stranka, ki jih pozove za pričo, povrne stroške za škodo, ki nastane zaradi njihove navzočnosti na sodišču (člen 375(1) zakona o civilnem postopku).

Del stroškov je vključen v plačilo stroškov.

Vnaprejšnje varščine ali jamstva ni treba predložiti.

Jih ni.

Ustrezna potrdila iz matičnega registra, kot so potrdilo o rojstvu (trenutno brezplačno) ali drugi dokumenti, s katerimi utemeljujejo svojo pravico.

Primer B

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.

Stroški pravne pomoči in druga povračila

Študija primera

Pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Kdaj in pod katerimi pogoji se uporablja?

Pogoji:

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Uporablja se za osebe, ki lahko dokažejo, da nimajo dovolj finančnih sredstev za začetek sodnega postopka (med drugim za odvetnika in zagovornika).

Šteje se, da posameznik nima dovolj finančnih sredstev, če lahko dokaže, da njegova sredstva in dohodek, izračunani letno na podlagi vseh parametrov in na gospodinjstvo, ne presegajo dvakratne vrednosti večnamenskega javnega kazalnika prihodkov (IPREM), ki velja v času vložitve zahtevka.

Upošteva se dogovor z odvetnikom, če je bil sklenjen. Če takšnega dogovora ni, se stroški naložijo stranki, ki se ji zavrnejo vsi zahtevki (člen 394(1) zakona o civilnem postopku), z nekaterimi izjemami.

Povrnejo se naslednji stroški: honorarji odvetnika, če ne presegajo ene tretjine zneska zahtevka, honorarji zagovornika in vse druge pristojbine, ki se lahko povrnejo po oceni stroškov.

Primer B

Isto kot v prejšnjem primeru.

Isto.

Isto.

Isto.

Stroški prevajanja in tolmačenja

Študija primera

Prevajanje

Tolmačenje

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Primer B

Vsi tuji javni ali zasebni dokumenti, ki so lahko potrebni pod zakonsko določenimi pogoji (prevod uradno priznanega zapriseženega prevajalca).

Zneski nagrad tolmačem se razlikujejo.

Tolmači za postopke, v katerih je to potrebno. Uporaba tolmača je potrebna, če je treba osebo, ki ne govori jezika postopka, zaslišati, če mora podati izjavo ali jo je treba obvestiti o sodni odločbi. Nagrada se tolmaču ne plača, če njegovo uporabo zahteva samo sodišče. Za tolmača se lahko imenuje vsaka oseba, ki govori zadevni jezik in ki je zaprisegla ali obljubila, da bo verodostojno tolmačila.

V drugih primerih se zneski nagrad tolmačem razlikujejo.

Zadnja posodobitev: 15/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.