Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščinaportugalščina.
Swipe to change

Stroški

Španija

V tej študiji primera družinskega prava s področja preživnine so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila preživninsko tožbo, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: osebi več let živita skupaj, ne da bi sklenili zakonsko zvezo.  V trenutku ločitve imata tri leta starega otroka. Sodišče odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi. Edino nerešeno vprašanje je višina preživnine, ki jo mora materi za preživljanje in izobraževanje otroka plačevati otrokov oče. Mati ga zato toži. Primer B – večnacionalna situacija, v kateri ste odvetnik v državi članici A: osebi živita skupaj v državi članici (država članica B), ne da bi sklenili zakonsko zvezo. Imata tri leta starega otroka. Osebi se ločita. Sodišče v državi članici B odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi. S soglasjem očeta se mati z otrokom preseli v drugo državo članico (država članica A), kjer si uredita prebivališče. Eno vprašanje ni rešeno, in sicer višina preživnine, ki jo mora materi za preživljanje in izobraževanje otroka plačevati otrokov oče. Mati ga zato toži v državi članici A.

Vsebino zagotavlja
Španija

Stroški v Španiji

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov

Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

Alternativno reševanje sporov

Začetni stroški

Splošni stroški

Drugi stroški

Začetni stroški

Splošni stroški

Drugi stroški

Ali je ta možnost na voljo za tovrstni primer?

Stroški

Primer A

Začetni stroški – del stroškov, vnaprej plačan odvetniku (abogado) in zagovorniku (procurador), razen če je stranka upravičena do brezplačne pravne pomoči v skladu z zakonom št. 1/1996 o pravni pomoči.

To so splošni stroški postopka. Kadar ena stranka nasprotuje ločitvi, se splošni stroški naložijo stranki, ki se ji zavrnejo vsi zahtevki (člen 394(1) zakona o civilnem postopku).

V družinskem pravu ni običajna praksa, da se stroški postopka naložijo samo eni stranki, temveč da se stroški razdelijo in vsaka stranka plača le lastne stroške. Vendar se lahko v nekaterih primerih plačilo stroškov zahteva od stranke, ki se ji zavrnejo vsi zahtevki.

Če je ugodeno le nekaterim vloženim zahtevkom, mora vsaka stranka plačati le lastne stroške.

Če se zadeva nanaša le na plačilo preživnine za otroka, ni treba plačati takse (člen 4(1) zakona št. 10/2012).

Predlogi za dokazila, priprava ločitvenega sporazuma. Če se zahteva izvedensko mnenje, je treba izvedenca plačati. Če stranki soglašata, se plačilo za pripravo ločitvenega sporazuma običajno vključi v skupni honorar odvetnika.

Stranka, ki vloži pravno sredstvo, mora položiti predhodno varščino, razen če je upravičena do brezplačne pravne pomoči.

Uporablja se isto merilo kot na prvi stopnji.

Uporablja se isto merilo kot na prvi stopnji.

Stranki se lahko dogovorita o pripravi ločitvenega sporazuma, v katerem prostovoljno opredelita višino preživnine. O sporazumu je treba obvestiti državnega tožilca, potrditi pa ga mora sodišče.

Zneski, nakazani strokovnjakom, ki sodelujejo v postopku pogajanj.

Primer B

Isto kot v prejšnjem primeru.

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.

Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca

Študija primera

Odvetniki

Sodni izvršitelji

Izvedenci

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je uporaba izvedencev obvezna?

Stroški

Primer A

Strankama mora pomagati odvetnik (abogado) in zastopati ju mora zagovornik (procurador) (člen 750 zakona o civilnem postopku).

Če stranki o tem soglašata, lahko uporabita enega odvetnika in enega zagovornika za pripravo sporazuma.

Del stroškov honorarjev odvetnika in zagovornika se plača vnaprej. Kadar ena stranka nasprotuje ločitvi, se lahko zgodi, da mora na koncu stroške plačati stranka, ki v postopku ni uspela.

Ni zastopanja strank.

Se ne uporablja v teh postopkih.

Jih ni.

Jih ni.

Zaradi narave tega postopka se jih običajno ne uporablja.

Jih ni.

Če se zahteva izvedensko mnenje, je treba izvedenca plačati, razen če izhaja iz psihosocialnega centra, povezanega s sodiščem.

Primer B

Strankama mora pomagati odvetnik in zastopati ju mora zagovornik (člen 750 zakona o civilnem postopku).

Če stranki o tem soglašata, lahko uporabita enega odvetnika in enega zagovornika za pripravo sporazuma.

Del stroškov honorarjev odvetnika in zagovornika se plača vnaprej. Kadar ena stranka nasprotuje ločitvi, se lahko zgodi, da mora na koncu stroške plačati stranka, ki v postopku ni uspela.

Ni zastopanja strank.

Se ne uporablja v teh postopkih.

Jih ni.

Jih ni.

Zaradi narave tega postopka se jih običajno ne uporablja.

Jih ni.

Če se zahteva izvedensko mnenje, je treba izvedenca plačati, razen če izhaja iz psihosocialnega centra, povezanega s sodiščem.

Stroški prič, varščina ali jamstvo in drugi stroški

Študija primera

Povrnitev stroškov pričam

Varščina ali jamstvo

Drugi stroški

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporablja?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

Priče so upravičene, da jim stranka, ki jih pozove za pričo, povrne stroške za škodo, ki nastane zaradi njihove navzočnosti na sodišču (člen 375(1) zakona o civilnem postopku).

Del stroškov je vključen v plačilo stroškov.

Predhodne varščine ni treba predložiti.

Jih ni.

Potrdila iz matičnega registra, poročni listi ali rojstni listi otrok, dokumenti, s katerimi utemeljujejo svojo pravico (člen 777(2) zakona o civilnem postopku).

Kot je ustrezno.

Primer B

Priče so upravičene, da jim stranka, ki jih pozove za pričo, povrne stroške za škodo, ki nastane zaradi njihove navzočnosti na sodišču (člen 375(1) zakona o civilnem postopku).

Del stroškov je vključen v plačilo stroškov.

Predhodne varščine ni treba predložiti.

Jih ni.

Potrdila iz matičnega registra, poročni listi ali rojstni listi otrok, dokumenti, s katerimi utemeljujejo svojo pravico (člen 777(2) zakona o civilnem postopku).

Kot je ustrezno.

Stroški pravne pomoči in druga povračila

Študija primera

Brezplačna pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Kdaj in pod katerimi pogoji se uporablja?

Kdaj se zagotovi popolna pomoč?

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

Primer A

Uporablja se za osebe, ki lahko dokažejo, da nimajo dovolj finančnih sredstev za začetek sodnega postopka (med drugim za odvetnika in zagovornika).

Šteje se, da posameznik nima dovolj finančnih sredstev, če lahko dokaže, da njegova sredstva in dohodek, izračunani letno na podlagi vseh parametrov in na gospodinjstvo, ne presegajo dvakratne vrednosti večnamenskega javnega kazalnika prihodkov (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples – IPREM), ki velja v času vložitve zahtevka.

Javni kazalnik prihodkov (IPREM) je kazalnik, ki se v Španiji uporablja kot referenčna vrednost za dodeljevanje nadomestil, štipendij, nepovratnih sredstev, nadomestil za brezposelnost itd. Izračunati ga je mogoče tu:http://www.iprem.com.es

Stranki, ki v postopku uspe, se lahko povrnejo stroški postopka, če se plačilo stroškov naloži drugi stranki.

Primer B

Uporablja se za osebe, ki lahko dokažejo, da nimajo dovolj finančnih sredstev za začetek sodnega postopka (med drugim za odvetnika in zagovornika).

Šteje se, da posameznik nima dovolj finančnih sredstev, če lahko dokaže, da njegova sredstva in dohodek, izračunani letno na podlagi vseh parametrov in na gospodinjstvo, ne presegajo dvakratne vrednosti večnamenskega javnega kazalnika prihodkov (IPREM), ki velja v času vložitve zahtevka.

Javni kazalnik prihodkov (IPREM) je kazalnik, ki se v Španiji uporablja kot referenčna vrednost za dodeljevanje nadomestil, štipendij, nepovratnih sredstev, nadomestil za brezposelnost itd. Izračunati ga je mogoče tu: http://www.iprem.com.es

Stranki, ki v postopku uspe, se lahko povrnejo stroški postopka, če se plačilo stroškov naloži drugi stranki.

Stroški prevajanja in tolmačenja

Študija primera

Prevajanje

Tolmačenje

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Primer A

Primer B

Vse tuje javne ali zasebne listine, ki so lahko potrebne pod zakonsko določenimi pogoji (prevod uradno priznanega zapriseženega prevajalca).

Prevajalci določijo lastne tarife.

Tolmači za postopke, v katerih je to potrebno.

Tolmači določijo lastne tarife.

Nagrada se tolmaču ne plača, če njegovo uporabo zahteva samo sodišče.

Zadnja posodobitev: 15/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.