Stroški

Španija

Ta stran vsebuje informacije o stroških postopka v Španiji.

Vsebino zagotavlja
Španija

Družinsko pravo – razveza zakonske zveze

Družinsko pravo – skrbništvo

Družinsko pravo – preživnina

Gospodarsko pravo – pogodbe

Gospodarsko pravo – odgovornost

Regulativni okvir, ki ureja nagrade za storitve delavcev v pravni stroki

Odvetniki

V Španiji obstaja le ena vrsta odvetnikov (abogado), ki lahko po tem, ko postanejo člani okrožne odvetniške zbornice (Colegio de Abogados), sodelujejo v vseh vrstah postopkov in pred vsemi sodišči.

Odvetniki določijo svoje nagrade v skladu s smernicami, ki jih objavi njihova odvetniška zbornica. Te smernice temeljijo na splošnih merilih za pripravo računov odvetnikov, kot sta kompleksnost zadeve in sorazmernost, ki jih morajo pri izdaji računov upoštevati vsi odvetniki.

Poleg tega se v smernicah vedno razlikuje med različnimi sodnimi sistemi, v katerih poteka pravni spor.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

V členu 241(1)(1) zakona o civilnem postopku (Ley de Enjuiciamiento Civil) so izrecno določene nagrade odvetnikov in procesnih pooblaščencev (procuradores) v primerih, ko je njihova pomoč obvezna. Te nagrade je treba vključiti kot postavko pri določitvi stroškov.

Zakon o civilnem postopku določa, da odvetniki določijo svoje nagrade na podlagi pravil, ki urejajo njihov poklic.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške:

Stranka mora odvetniku vedno plačati nagrado, procesnemu pooblaščencu pa predplačilo nagrade. Že od začetka postopka približno ve, koliko bodo znašali stroški, natančen znesek računa pa je treba določiti po koncu pravdnega postopka. Odvetniki in procesni pooblaščenci lahko zahtevajo nagrado od strank, tudi v posebnih postopkih, kot sta predplačilo nagrade (provisión de fondos, med postopkom) ali končni obračun (jura de cuentas, po končanem postopku).

V praksi običajno stranka na začetku postopka vnaprej plača določen znesek in nato počaka na izdajo sklepa o stroških. Če mora stroške plačati druga stranka, odvetniki in procesni pooblaščenci sodišču predložijo račun za nagrado in ko ga sodišče odobri, ga nasprotna stranka poravna.

Od začetka veljavnosti zakona št. 10/2012 je treba plačati sodno takso.

Kaj je sodna taksa?

Sodna taksa je nacionalni davek, ki ga morajo v nekaterih primerih plačati pravni subjekti za sodni postopek in za uporabo javne storitve sojenja. Ministrstvo za finance in javno upravo je pravno odgovorno za upravljanje tega davka. Obveznost plačila te takse je bila uvedena 1. aprila 2003. Trenutno jo ureja zakon št. 10/2012 z dne 20. novembra 2012 o nekaterih taksah na področju pravosodja ter nacionalnega inštituta za toksikologijo in forenzične znanosti. Zakon št. 10/2012 je bil dvakrat spremenjen, prvič s kraljevim zakonskim odlokom št. 3/2013 z dne 22. februarja 2013 in nato s kraljevim zakonskim odlokom št. 1/2015 z dne 27. februarja 2015. Glavna sprememba, uvedena z drugim kraljevim zakonskim odlokom, je bila odprava sodnih taks za fizične osebe v vseh jurisdikcijah in vseh vrstah postopkov – fizične osebe so morale plačevati sodne takse od začetka veljavnosti zakona št. 10/2012.

Zadeve, v katerih je plačilo te takse obvezno (plačljivi dogodek)

V skladu s členom 1 zakona št. 10/2012 je taksa za izvrševanje sodne oblasti v civilnih in upravnih zadevah (contencioso-administrativo) ter zadevah v zvezi z zaposlovanjem nacionalna taksa, ki se enotno zaračunava v vsej Španiji v okoliščinah, ki jih določa navedeni zakon, in sicer brez poseganja v takse in druge dajatve, ki jih nalagajo avtonomne skupnosti pri izvrševanju lastnih finančnih pooblastil. Ni jih mogoče zaračunati za isti plačljivi dogodek.

V skladu s členom 2 je plačljivi dogodek za takso izvrševanje sodne oblasti, do katere privedejo naslednja postopkovna dejanja:

 • vložitev tožbe v vseh vrstah ugotovitvenih postopkov in postopkov za izvršitev izvensodnih izvršljivih listin v civilnih zadevah, vložitev nasprotne tožbe in prvotna vloga za postopek za plačilni nalog in postopek za evropski plačilni nalog;
 • uvedba prisilnega postopka zaradi insolventnosti in dodatnih zahtevkov v stečajnem postopku;
 • začetek postopka v upravnih zadevah;
 • vložitev izrednega pravnega sredstva zaradi kršitve postopka v civilni zadevi;
 • vložitev pravnega sredstva (apelación ali casación) v civilnih ali upravnih zadevah;
 • vložitev pravnega sredstva (suplicación ali casación) v delovnopravnih zadevah;
 • vložitev ugovora zoper sklep o izvršbi sodnih listin.

Za koga velja obveznost plačila sodne takse?

Člen 3 določa, da mora takso plačati vsaka oseba, ki sproži izvrševanje sodne oblasti, tj. plačljivi dogodek.

Za namene predhodnega odstavka se šteje, da je prišlo do enega plačljivega dogodka, kadar dokument, s katerim je bilo začeto postopkovno dejanje, ki pomeni plačljivi dogodek, zajema več glavnih ukrepov, ki ne izhajajo iz istega pravnega akta. V tem primeru se višina takse izračuna tako, da se seštejejo zneski vsakega od skupnih ukrepov.

Takso lahko v imenu in za račun davčnega zavezanca poravna procesni pooblaščenec (procurador) ali odvetnik (abogado), zlasti če prvi ni rezident Španije. Tako nerezidentu ni treba pridobiti davčne številke, da bi sam opravil plačilo. Ne procesni pooblaščenec ne odvetnik nista davčno odgovorna za to plačilo.

Izjeme:

 • izjeme za kategorije ukrepov:
  • vložitev tožbe in naknadnih pravnih sredstev v postopkih, ki so posebej namenjeni varstvu temeljnih pravic in državljanskih svoboščin, ter tudi vložitev pravnih sredstev zoper ravnanje volilnih organov;
  • začetek prostovoljnega postopka zaradi insolventnosti s strani dolžnika;
  • vložitev prvotne vloge za postopek za plačilni nalog in ugotovitveni postopek, da se zahteva zadevni znesek, če ta ne presega 2 000 EUR – ta izjema se ne uporablja, če zahtevek v teh postopkih temelji na dokumentu v obliki izvensodne izvršljive listine v skladu s členom 517 zakona o civilnem postopku (zakon št. 1/2000 z dne 7. januarja 2000);
  • začetek postopka v upravnih zadevah, v katerem se izpodbija molk upravnih organov ali njihovo neukrepanje;
  • vložitev tožbe za izvršbo na podlagi arbitražnih odločb, ki jih sprejmejo odbori za arbitražo med potrošniki (Juntas Arbitrales de Consumo);
  • tožbe, ki jih vložijo stečajni upravitelji, potem ko jih odobri gospodarsko sodišče (Juez de lo Mercantil), in so v interesu stečajne mase;
  • postopki za sodno razdelitev zapuščine, razen v primerih, ko je vložen ugovor ali obstaja spor v zvezi z vključitvijo ali izključitvijo premoženja – taksa se plača za obravnavo in za sporni znesek ali za znesek, ki izhaja iz ugovora zoper sklep o razdelitvi zapuščine, ki ga vloži nasprotna stranka; če razdelitvi ugovarjata obe stranki, vsaka plača svoj delež zneska;
 • izjeme za kategorije oseb:
  • fizične osebe;
  • pravni subjekti, ki so upravičeni do pravne pomoči in lahko dokažejo, da izpolnjujejo zakonske zahteve;
  • državno tožilstvo (Ministerio Fiscal);
  • splošne uprave države in avtonomnih skupnosti, lokalni organi in vsi javni organi pod njihovo pristojnostjo;
  • španski parlament in zakonodajne skupščine avtonomnih skupnosti.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

To področje ureja zakon o civilnem postopku.

Vsaka oseba, ki je obdolžena storitve kaznivega dejanja, ki je bila priprta ali se je zanjo uporabil kak drug previdnostni ukrep ali ki se ji sodi, lahko uveljavlja pravico do obrambe v postopku ne glede na vrsto postopka, takoj ko se seznani z njenim obstojem, zato se ta oseba obvesti o navedeni pravici.

Za uveljavljanje te pravice mora zadevne stranke zastopati procesni pooblaščenec (procurador) in braniti odvetnik (abogado), ki ju imenuje sodišče po uradni dolžnosti, če ju zadevne stranke niso imenovale same in to zahtevajo, in v vsakem primeru, če stranke niso poslovno sposobne, da to storijo.

Osebe, ki so stranke v postopku in katerim ni bila priznana pravica do pravne pomoči, morajo plačati nagrade procesnih pooblaščencev, ki jih zastopajo, odvetnikov, ki jih branijo, in izvedencev, ki pričajo na njihovo zahtevo, ter plačati stroške pričam, ki se lahko pojavijo na sodišču, če so izvedenci in priče v času pričanja vložili zahtevek za povračilo stroškov, sodišče pa takemu zahtevku ugodi.

Drugih stroškov postopka jim ni treba plačati niti med postopkom niti po koncu postopka, razen če jim to naloži sodišče.

Vsak procesni pooblaščenec, ki ga za zastopanje pooblastijo stranke v postopku in je pooblastilo za zastopanje sprejel, mora plačati nagrado odvetnikom, ki so jih stranke najele za svojo obrambo.

Stranke, ki jim je bila priznana pravica do pravne pomoči, lahko najamejo tudi odvetnika in procesnega pooblaščenca po lastni izbiri. V tem primeru jima morajo plačati nagrade, kot to velja za stranke, ki niso upravičene do pravne pomoči, razen če se prosto izbrani pravni strokovnjaki odrečejo nagradi, kot je določeno v členu 27 zakona o brezplačni pravni pomoči (Ley de Asistencia Jurídica Gratuita).

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Stranke morajo po končanem postopku vedno plačati izdane račune. Stroški se ne plačajo vnaprej, če je odvetnik imenovan po uradni dolžnosti, saj se stroški krijejo v okviru pravne pomoči.

Uporaba odvetnikov, imenovanih po uradni dolžnosti, je zelo razširjena. Če se stranki prizna pravica do pravne pomoči, nagrade odvetnika ne plača stranka, temveč država, razen če se finančno stanje stranke v treh letih izboljša (stranke navadno ne plačajo nič).

Predhodne informacije, ki jih morajo zagotoviti procesni pooblaščenci

Pravice in obveznosti strank

Procesni pooblaščenec (procurador) mora stranko kot njen zastopnik obveščati o vseh postopkovnih dejanjih.

Odvetnik in procesni pooblaščenec morata stranko obveščati tako pogosto, kot to zahteva stranka.

Stroški

Kje najti informacije o stroških v Španiji?

Na voljo ni nobenega posebnega spletnega mesta, na katerem bi bilo mogoče najti informacije o stroških sodnih postopkov v Španiji. Kljub temu obstajajo spletna mesta, kot so na primer spletna mesta odvetniških zbornic, ki zagotavljajo informacije o nagradah svojih članov.

V katerih jezikih so na voljo informacije o stroških v Španiji?

Informacije so običajno zagotovljene v španščini. Na voljo so tudi informacije v uradnih jezikih avtonomnih skupnosti.

Poleg tega nekatera spletna mesta vsebujejo nekatere informacije v angleškem jeziku.

Kje so na voljo informacije o mediaciji?

Register mediatorjev in institucij za mediacijo (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) je zbirka podatkov, ki je brezplačno dostopna širši javnosti prek spletnega mesta ministrstva za pravosodje. V registru so objavljeni podatki o poklicnih mediatorjih in institucijah za mediacijo, da se posameznikom olajša dostop do te oblike reševanja sporov.

Do iskalnikov registra lahko dostopate prek naslednjih povezav:

https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroMediador

https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion

Mediacija

Mediacija je, ne glede na to, katero ime uporabimo, oblika reševanja sporov, pri katerem dve ali več strank prostovoljno poskuša doseči dogovor ob pomoči mediatorja.

Mediator

Fizične osebe lahko postanejo mediatorji, če lahko v celoti uveljavljajo svoje državljanske pravice in če jim opravljanja te vloge ne preprečuje zakonodaja, ki morda velja zanje pri opravljanju poklica.

Pravne osebe, ki zagotavljajo storitve mediacije – profesionalna podjetja ali pravne osebe katere koli druge vrste v skladu z zakonom – morajo imenovati posameznika, ki deluje kot mediator; ta posameznik mora izpolnjevati vsa merila, določena z zakonom.

Zahteve, ki jih mora oseba izpolnjevati, da lahko postane mediator

Mediatorji morajo imeti za izvajanje mediacije uradno univerzitetno ali višjo poklicno izobrazbo ter končati posebno usposabljanje z udeležbo na enem ali več posebnih izobraževanjih, ki jih izvajajo ustrezno akreditirane ustanove; usposabljanje, ki ga zagotavljajo te ustanove, je veljavno za opravljanje mediacije kjer koli v državi.

Mediatorji morajo tudi skleniti zavarovanje ali podobno jamstvo za kritje civilne odgovornosti, ki izhaja iz njihovih dejanj v okviru sporov, pri katerih opravljajo mediacijo.

Mediator v postopkih zaradi insolventnosti

Mediator v postopkih zaradi insolventnosti (mediador concursal) je posameznik, ki izpolnjuje tako zahteve za mediatorje kot zahteve za stečajne upravitelje iz člena 27(1) zakona o insolventnosti (Ley Concursal, zakon št. 22/2003 z dne 9. julija 2003). Mediatorje v postopkih zaradi insolventnosti lahko imenujejo notarji ali sodni tajniki za gospodarske zadeve v izvensodnih dogovorih o plačilu iz naslova X zakona o insolventnosti. Tudi pravne osebe lahko delujejo kot mediatorji v postopkih zaradi insolventnosti, če dejavnosti mediacije v postopkih zaradi insolventnosti v njihovem imenu izvaja posameznik, ki izpolnjuje zgornja merila.

Institucija za mediacijo

Institucije za mediacijo so lahko španski ali tuji javni ali zasebni organi ali organizacije javnega prava, katerih nameni vključujejo spodbujanje mediacije. Te institucije lajšajo dostop do mediacije in njeno izvajanje, kar zajema imenovanje mediatorjev, pri katerem morajo zagotoviti preglednost. Če nameni teh institucij vključujejo tudi arbitražo, morajo sprejeti ukrepe, da ti dejavnosti ostaneta ločeni.

Institucije za mediacijo ne smejo neposredno zagotavljati storitev mediacije, njihova vključenost v mediacijo pa ne sme biti večja, kot določa zakon.

Davek na dodano vrednost

Kje so te informacije na voljo?

Španski davčni urad (Agencia Tributaria) te informacije zagotavlja na svoji spletni strani.

Katere stopnje se uporabljajo?

Španski davčni urad te informacije zagotavlja na svoji spletni strani.

Brezplačna pravna pomoč

Kaj je to?

Pravna pomoč je postopek, v katerem se lahko na podlagi člena 119 španske ustave osebam, ki dokažejo, da nimajo dovolj finančnih sredstev, dodeli vrsta ugodnosti, ki v glavnem vključujejo oprostitev plačila nagrad odvetnikov in procesnih pooblaščencev, stroškov pričevanj izvedencev, varščin itd.

Pravica do pravne pomoči na splošno obsega naslednje ugodnosti:

 • brezplačno svetovanje pred začetkom postopka,
 • dostop do odvetnika za priprtega posameznika ali zapornika,
 • brezplačno obrambo in zastopanje po odvetniku in procesnem pooblaščencu med sodnim postopkom,
 • brezplačno objavo obvestil in razglasov med postopkom, ki jih je treba objaviti v uradnih listih,
 • oprostitev plačila varščine za vložitev pravnih sredstev,
 • brezplačno pomoč izvedencev med postopkom,
 • brezplačno pridobitev kopij, pričevanj, listin in notarskih potrdil,
 • 80-odstotno znižanje tarif za nekatera notarska dejanja,
 • 80-odstotno znižanje tarif za nekatera dejanja v zvezi z zemljiško knjigo in poslovnim registrom.

Naslednje postavke so bile dodane zgoraj navedenim pravicam, in sicer samo za čezmejne spore (po spremembi zakona o brezplačni pravni pomoči št. 16/2005 z dne 18. julija 2005, s katero je bil ta usklajen z Direktivo 2003/8/ES):

 1. storitve tolmačenja;
 2. prevajanje dokumentov;
 3. potni stroški, če se zahteva osebna prisotnost na sodišču;
 4. odvetnikova obramba in zastopanje s strani procesnega pooblaščenca, tudi če to ni potrebno, če tako zahteva sodišče zaradi zagotavljanja enakosti strank.

Kdo lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč?

Na splošno lahko za brezplačno pravno pomoč zaprosi vsak državljan, ki je vključen v kateri koli sodni postopek ali ga bo začel in nima dovolj finančnih sredstev za pravdo.

Šteje se, da fizična oseba nima dovolj finančnih sredstev, če lahko dokaže, da njena sredstva in dohodek, izračunani letno na podlagi vseh parametrov in na gospodinjstvo, ne presegajo dvakratne vrednosti večnamenskega javnega kazalnika prihodkov (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples – IPREM), ki velja v času vložitve zahtevka.

Da je pravna oseba upravičena do pravne pomoči, mora biti njena davčna osnova za davek od dobička pravnih oseb nižja od zneska, enakega trikratni vrednosti letnega izračunanega kazalnika IPREM.

V vsakem primeru se upoštevajo tudi drugi zunanji znaki, ki dokazujejo dejansko finančno sposobnost prosilca.

Za fizične osebe obstajajo izjeme zaradi invalidnosti in/ali drugih družinskih razmer, na podlagi katerih je mogoče preseči zgoraj navedene omejitve dohodka (na podlagi pogojev osemindvajsete dopolnilne določbe zakona o splošnem državnem proračunu (Ley de Presupuestos Generales del Estado) je kazalnik IPREM za leto 2009 znašal 7 381,33 EUR na leto).

Natančneje, do pravne pomoči so upravičeni naslednji subjekti:

 1. španski državljani, državljani drugih držav članic Evropske unije in vsi tujci s prebivališčem v Španiji, če lahko dokažejo, da nimajo dovolj sredstev za pravdo;
 2. upravni organi in splošne službe socialnega varstva;
 3. naslednje pravne osebe, če lahko dokažejo, da nimajo dovolj sredstev za pravdo:

neprofitne organizacije;

ustanove, vpisane v ustrezni upravni register;

 1. v zadevah v zvezi z zaposlovanjem: vsi zaposleni in upravičenci sistema socialne varnosti;
 2. v kazenskih zadevah: vsi državljani, tudi tujci, ki lahko dokažejo, da nimajo dovolj sredstev za pravdo (tudi če v Španiji ne prebivajo zakonito), so upravičeni do pravne pomoči ter brezplačne obrambe in zastopanja;
 3. v upravnih zadevah: vsi tuji državljani, ki lahko dokažejo, da nimajo dovolj sredstev za pravdo (tudi če v Španiji ne prebivajo zakonito), so upravičeni do pravne pomoči v vseh postopkih (tudi predhodnih upravnih postopkih), ki se nanašajo na prošnje za azil in zakon o tujcih (Ley de la Extranjería).

Dodatne informacije

Zahteve za vložitev prošnje za dodelitev pravne pomoči

Fizične osebe

Finančna sredstva in dohodek posameznika, ki se izračuna letno na podlagi vseh parametrov in na gospodinjstvo, ne smejo presegati dvakratne vrednosti kazalnika IPREM, ki velja v času vložitve prošnje.

Če sredstva presegajo dvakratno vrednost kazalnika IPREM, vendar ne presegajo njegove štirikratne vrednosti, se lahko komisija za pravno pomoč (Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita) odloči, da izjemoma podeli pravico do pravne pomoči ob upoštevanju družinskih okoliščin prosilca, števila vzdrževanih otrok ali družinskih članov, zdravstvenega stanja, invalidnosti, finančnih obveznosti, stroškov, ki nastanejo zaradi uvedbe postopka, ali drugih okoliščin, in v vsakem primeru, če je prosilec odgovoren za veliko družino posebne kategorije.

Stranka mora v postopku braniti svoje pravice in interese.

Pravne osebe

Pravna oseba mora biti nepridobitna organizacija ali ustanova, vpisana v ustrezni upravni register.

Njena davčna osnova za davek od dobička pravnih oseb mora biti nižji od zneska, enakega trikratni vrednosti letnega izračunanega kazalnika IPREM.

Z začetkom veljavnosti sistemskega zakona št. 1/2004 z dne 28. decembra 2004 o celovitih zaščitnih ukrepih zoper nasilje na podlagi spola (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) se ženskam, ki so žrtve nasilja na podlagi spola, takoj dodeli popolna pravna pomoč, ne le v vseh sodnih postopkih, temveč tudi v upravnih postopkih (policijske preiskave so zato vključene), ki se začnejo zaradi nasilja na podlagi spola, in sicer do sprejetja sodbe, ne da bi bilo treba za pravno pomoč zaprositi vnaprej. To pomeni, da vprašanje pravne pomoči nikoli ne ovira pravice do obrambe in učinkovitega sodnega varstva, ki se ponudita žrtvi, ne glede na to, ali je bila vložena prošnja za pravno pomoč, pri čemer se razume, da se taka pravna pomoč zagotovi le, če lahko zadevna stranka naknadno ali med sodnim postopkom dokaže obstoj dejanskih okoliščin za upravičenost do pravne pomoči v skladu s splošnimi pravili iz zakona o brezplačni pravni pomoči in spremljajočih uredb, ki so bile v ta namen spremenjene s šesto končno določbo sistemskega zakona št. 1/2004.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške postopka?

Zakon o civilnem postopku obravnava plačilo stroškov v civilnih postopkih v členih 394 do 398.

V ugotovitvenih postopkih se stroški na prvi stopnji naložijo stranki, katere vsi zahtevki so bili zavrnjeni, razen če sodišče meni, da v zadevnem primeru obstajajo resni dejanski ali pravni zadržki.

Če so zahtevki delno sprejeti ali zavrnjeni, vsaka stranka plača svoje stroške in polovico skupnih stroškov, razen če obstajajo razlogi, da se stroški naložijo eni stranki zaradi lahkomiselnega pravdanja.

Če se stroški naložijo stranki, ki v postopku ni uspela, mora ta stranka – za del stroškov odvetnikov in drugih pravnih strokovnjakov, za katere ne veljajo stopnje ali tarife – plačati le skupni znesek, ki ne presega tretjine stroškov postopka za vsako od strank v postopku, ki so prejele tako odločbo; samo v ta namen se vrednost neocenljivih zahtevkov oceni na 18 000 EUR, razen če sodišče zaradi zapletenosti zadeve določi drugače.

Določbe iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo, če sodišče meni, da je stranka v postopku, ki ji je bilo naloženo plačilo stroškov, ravnala lahkomiselno.

Če je stranka, ki ji je bilo naloženo plačilo stroškov, upravičena do pravne pomoči, mora plačati le stroške, ki izhajajo iz obrambe interesov nasprotne stranke v primerih, ki so izrecno navedeni v zakonu o brezplačni pravni pomoči.

Stroški se v nobenem primeru ne naložijo državnemu tožilstvu, kadar je to stranka v postopku.

Nagrade izvedencev

Izvedenci, ki sodelujejo v postopkih, se imenujejo peritos. Register pravnih izvedencev (Registro de Peritos Judiciales) je mogoče najti na vsakem višjem sodišču (Tribunal Superior de Justicia).

V členu 241(1)(4) zakona o civilnem postopku so kot posebna postavka, ki jo je treba upoštevati pri izračunu stroškov, določene „nagrade izvedencev in druga plačila, ki jih je morda treba plačati osebam, ki sodelujejo v postopku“. To se nanaša na stroške, ki jih imajo osebe, ki sicer niso stranke v postopku, vendar so navzoče zaradi zagotavljanja neke storitve.

Člen 243 zakona o civilnem postopku določa, da sodni uradnik sodišča, ki je vodilo postopek s tožbo ali pritožbo, izračuna stroške za vse postopke in pravna sredstva. Pri izračunu se ne upoštevajo stroški odredb in dokumentov v zvezi s postopki, ki niso potrebni, ki so odvečni ali nezakoniti, ali postavke v nagradah odvetnikov, ki niso podrobno navedene ali se nanašajo na nagrade, ki niso bile zaslužene v pravdnem postopku.

Sodni uradnik zniža znesek nagrad odvetnikov in drugih delavcev v pravni stroki, za katere niso določene stopnje ali tarife, če zahtevana nagrada presega tretjino stroškov postopka in stranka, ki ji je bilo naloženo plačilo stroškov, ni bila razglašena za lahkomiselno.

Ne upoštevajo se niti stroški ukrepov ali zadev, ki jih mora v skladu s sklepom o stroških postopka v glavni stvari izrecno poravnati stranka, ki je v postopku uspela.

Nagrade tolmačev in prevajalcev

Ni uradne tarife, ki bi se uporabljala za storitve zapriseženih prevajalcev in tolmačev. Zapriseženi tolmači lahko sami določijo višino nagrade za storitve tolmačenja, vendar morajo o tarifah, ki jih uporabijo, obvestiti urad za tolmačenje in ustrezno vladno poddelegacijo. Te informacije se zagotovijo januarja vsako leto.

Sorodne povezave

Španski nacionalni davčni urad / DDV

Sorodni dokumenti

Špansko poročilo o študiji preglednosti stroškov  PDF (640 Kb) en

Zadnja posodobitev: 17/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.