Izvirna jezikovna različica te strani švedščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Stroški

Švedska

Na tej strani so na voljo informacije o sodnih stroških na Švedskem.

Vsebino zagotavlja
Švedska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Odvetniki

Na Švedskem ni predpisov, ki bi urejali plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih. V primeru odobrene pravne pomoči se zaračuna urna postavka, ki jo določi vlada. Leta 2012 je v večini primerov znašala 1 205 SEK brez DDV (tj. 1 506 SEK z DDV). V kodeksu ravnanja za člane Odvetniškega združenja Švedske (advokater) je določeno, da morajo biti honorarji, ki jih zaračunajo člani združenja, zmerni.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Za vložitev vloge v civilni zadevi mora vlagatelj plačati sodno takso. Taksa za vložitev vloge trenutno znaša 450 SEK (približno 50 EUR).

V civilnih zadevah, v katerih je možna izvensodna poravnava in vrednost zahtevka očitno ne presega polovice osnovnega zneska, določenega v nacionalnem zakonu o zavarovanju (osnovni znesek za leto 2012 je 44 000 SEK; tj. polovica osnovnega zneska za leto 2012 znaša 22 000 SEK), povračilo sodnih stroškov ne sme vključevati drugih stroškov razen:

  1. stroškov pravnega svetovanja, ki so omejeni na eno uro svetovanja za vsako obravnavano zadevo; obračunani honorar ustreza znesku za eno uro pravnega svetovanja po zakonu o pravni pomoči (1996:1619);
  2. takse za vlogo;
  3. potnih stroškov in dnevnic stranke ali njenega pravnega zastopnika, ki so nastali zaradi udeležbe na sodni obravnavi, ali potnih stroškov in dnevnic pravnega zastopnika, če se stranki obravnave ni treba udeležiti osebno;
  4. stroškov prič;
  5. stroškov prevajanja.

Povrnejo se samo tisti stroški, ki so bili potrebni za zaščito interesov zadevne stranke.

V drugih civilnih zadevah (kadar na primer vrednost zahtevka presega polovico osnovnega zneska, določenega v nacionalnem zakonu o zavarovanju) take omejitve fiksnih stroškov ne veljajo.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Takso za vložitev vloge je treba sodišču plačati ob vložitvi vloge. Zakon o pravni pomoči določa, da stranka, ki se ji odobri pravna pomoč, plača takso za pravno pomoč pravnemu zastopniku ob nastanku stroškov. Ta taksa se načeloma zaračuna glede na dohodek stranke.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Če sodišče obdolžencu dodeli zagovornika po uradni dolžnosti, se uporabi urna postavka, navedena v zgornjem odstavku z naslovom „Odvetniki“. Za kratke postopke velja posebna ureditev. Če je obdolženec obsojen, mora državi povrniti javna sredstva, ki so bila porabljena v skladu z odločbo sodišča o plačilu obdolženčevega zagovornika. Vendar pa za zastopanje ni dolžan plačati več, kot bi znašal znesek takse za pravno pomoč, če bi bila pravna pomoč odobrena.

V določenih primerih se lahko oškodovani stranki (tj. domnevni žrtvi kaznivega dejanja) dodeli zagovornik v skladu z zakonom o zagovorniku oškodovane stranke. Oškodovani stranki ni treba plačati stroškov tega zagovornika. Če je obdolženec obsojen, mora državi povrniti javna sredstva, ki so bila porabljena v skladu z odločbo sodišča o plačilu zagovornika oškodovane stranke. Vendar ni dolžan plačati več, kot bi moral plačati, če bi bila odobrena pravna pomoč.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Če sodišče odloči, da mora obdolženec državi povrniti javna sredstva, ki so bila porabljena v skladu z odločbo sodišča o plačilu obdolženčevega zagovornika ali zagovornika oškodovane stranke, je treba ta znesek plačati po razglasitvi sodbe.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

Na Švedskem ni posebnih ustavnih postopkov. Stranka pa lahko od države zahteva odškodnino zaradi kršitve človekovih pravic. V tem primeru velja zgoraj navedena ureditev plačil za storitve zaposlenih v pravniških poklicih in fiksnih stroškov.

Faza ustavnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Veljajo zgoraj navedene informacije.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Glede informacij, ki jih zagotovi član Odvetniškega združenja Švedske v zvezi s pravicami in obveznostmi strank ter njihovimi možnostmi za uspeh, švedski zakonik o sodnem postopku določa samo, da mora član odvetniškega združenja pri svojem delu pošteno in vestno opravljati svoje naloge ter vedno spoštovati pravila poklicne etike.

V skladu s kodeksom ravnanja za člane Odvetniškega združenja Švedske mora član združenja že ob prevzemu zadeve obvestiti svojo stranko o načinu obračunavanja storitev in izstavljanja računov. Na podlagi navedenega kodeksa se lahko račun izstavi za del opravljenih storitev, mogoča pa sta tudi predplačilo ali izstavitev računa za vse storitve skupaj. Za druge pravne zastopnike, ki niso člani Odvetniškega združenja Švedske, takšne zakonske obveznosti niso določene.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Švedskem?

Informacije o pravni pomoči so na voljo (tudi v angleščini) na spletni strani nacionalnega organa za pravno pomoč (Rättshjälpsmyndigheten). Informacije o sodnih taksah so na voljo (tudi v angleščini) na spletni strani švedskih sodišč. Informacije lahko najdete (v skoraj vseh uradnih jezikih EU) tudi na spletni strani Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Švedskem?

Na vsaki spletni strani je navedeno, v katerih jezikih so informacije na voljo.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji so na voljo na spletni strani Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Informacije o stroških na spletni strani

Informacije o stroških lahko najdete na spletni strani švedskih sodišč. To je uradna spletna stran vlade, ki je na voljo v angleščini in švedščini ter vsebuje opis švedskih sodišč in sodnih postopkov.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Švedska sodišča si prizadevajo, da obravnavanje civilnih zadev pred okrožnim sodiščem v povprečju ne bi trajalo več kot sedem mesecev, pred pritožbenim sodiščem pa ne več kot pet mesecev. Vendar pa so leta 2011 okrožna sodišča zadeve obravnavala v povprečju 7,9 meseca, pritožbena pa pet mesecev. Te informacije so na voljo (samo v švedščini) na spletni strani švedskih sodišč, na kateri lahko najdete letna poročila švedskih sodišč.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Take uradne informacije niso na voljo.

Davek na dodano vrednost

Katere so veljavne stopnje DDV?

Takse za vložitev vloge pri švedskih sodiščih so proste DDV. Pri zasebnih pravnih storitvah je stopnja DDV 25 %.

Pravna pomoč

Veljavni dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Da se vlagatelju lahko odobri pravna pomoč, njegov dohodek ne sme presegati finančnega praga, ki trenutno znaša 260 000 SEK (približno 25 000 EUR). Pri oceni vlagateljevega dohodka se prouči njegovo celotno finančno stanje, pri čemer se upoštevajo na primer preživnina otrok, izdatki za nepremičnine in dolgovi. V čezmejnih primerih se lahko pravna pomoč odobri tudi, če vlagateljev dohodek presega 260 000 SEK, in sicer pod pogojem, da vlagatelj ne more plačati stroškov. Odobritev je utemeljena na razliki v življenjskih stroških na Švedskem in v državi članici EU, v kateri ima vlagatelj stalno prebivališče.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obdolžence

Pod določenimi pogoji ima vsak obdolženec ne glede na svoj dohodek pravico do zastopanja po uradni dolžnosti. Če je obdolženec obsojen, mora državi povrniti javna sredstva, ki so bila porabljena v skladu z odločbo sodišča o plačilu obdolženčevega zagovornika. Vendar pa za zastopanje ni dolžan plačati več, kot bi znašal znesek takse za pravno pomoč, če bi bila pravna pomoč odobrena.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za žrtve

Pod določenimi pogoji ima vsaka žrtev ne glede na svoj dohodek pravico do zastopanja v skladu z zakonom o zagovorniku oškodovane stranke.

Drugi pogoji v zvezi z odobritvijo pravne pomoči žrtvam

Sodišče lahko v določenih primerih oškodovani stranki dodeli zagovornika, ki je običajno odvetnik (advokat). Žrtvi kaznivega dejanja (oškodovani stranki) se lahko dodeli zagovornik, kadar gre na primer za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, telesno poškodbo, nezakonit odvzem prostosti, rop ali drugo kaznivo dejanje, za katero se storilec lahko kaznuje z zaporom. Sodišče lahko oškodovani stranki dodeli zagovornika po začetku predhodnega postopka. Stroškov zagovornika ne plača žrtev, temveč država.

Drugi pogoji v zvezi z odobritvijo pravne pomoči obdolžencem

Če osumljenec v priporu to zahteva, se mu dodeli zagovornik po uradni dolžnosti. Na zahtevo se zagovornik dodeli tudi osebi, osumljeni storitve kaznivega dejanja, za katero je z zakonom predpisana kazen zapora šest ali več mesecev.

Zagovornik se po uradni dolžnosti dodeli tudi v naslednjih primerih:

  1. če to zahteva osumljenec v zvezi s preiskavo kaznivega dejanja;
  2. kadar obstaja dvom o tem, katera sankcija naj se izreče, in obstajajo razlogi, da se ne izreče denarna kazen, pogojna obsodba ali obe skupaj;
  3. kadar obstajajo posebni razlogi v zvezi z osebnim položajem osumljenca ali vsebino zadeve.

Če osumljenca zastopa zagovornik, ki si ga je sam izbral, se zagovornik po uradni dolžnosti ne dodeli.

Brezplačni sodni postopki v civilnih zadevah

Če je odobrena pravna pomoč, tožniku ni treba plačati sodne takse za vložitev vloge. Tožencu ni treba plačati nobenih sodnih taks. Vendar pa so lahko stranke v postopku dolžne plačati sodne stroške nasprotne stranke, vključno s taksami za vložitev vlog. Za vložitev pravnih sredstev pri pritožbenem sodišču ali vrhovnem sodišču se takse ne plačajo.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Praviloma mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati sodne stroške stranke, ki je uspela. Povračilo sodnih stroškov v celoti vključuje stroške priprav na glavno obravnavo, stroške zagovornikovega zastopanja na sodišču ter stroške predložitve dokazov (vključno s stroški za priče in izvedence), če so bili potrebni za zaščito interesov stranke. Nadomestilo se izplača tudi za porabljen čas in prizadevanja stranke, ki je uspela, v zvezi z glavno obravnavo. Opravljena pogajanja, ki so usmerjena v rešitev spora in so neposredno povezana s strankino tožbo, se štejejo za ukrepe priprav na glavno obravnavo.

Nagrade za izvedence

Glej zgornji odgovor o povračilu stroškov.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Če stranka, priča ali druga oseba, ki jo sodišče želi zaslišati, ne razume niti ne govori švedsko, sodišče dodeli tolmača. Sodišče lahko po potrebi zagotovi prevod dokumentov, ki so mu bili predloženi ali ki jih je poslalo. Sodišče plača stroške prevajanja in tolmačenja. Stranke jih niso dolžne plačati.

Sorodni dokumenti

Poročilo Švedske o študiji preglednosti stroškov civilnih sodnih postopkov PDF (457 Kb) en

Zadnja posodobitev: 19/03/2013

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.