Vad kostar det?

Om en medborgare tänker vända sig till domstol eller vill verkställa en dom måste det finnas information om kostnader för rättsliga förfaranden i det aktuella EU-landet.

Processkostnaderna i tvistemål regleras av nationell lagstiftning och kostnaderna är inte harmoniserade på EU-nivå. Därför varierar kostnaderna mellan olika medlemsstater.

För att få detaljerad information om kostnader för förfaranden i medlemsstaterna liksom om flera fallstudier som utförts på Europeiska kommissionens vägnar kan du klicka på en av flaggorna som finns på höger sida.

Har du inte råd att betala kostnaderna för en domstolsprocess kan du ansöka om rättshjälp.

Ytterligare information finns i den bifogade undersökningen (tillgänglig endast på engelska och franska) som har genomförts för att identifiera kostnaderna för tvistemål i varje medlemsstat genom att:

  • definiera varje identifierad kostnadskällas andel av de totala kostnaderna för tvistemål,
  • jämföra de kostnader som parter i olika medlemsstater ådragit sig,
  • identifiera skillnader mellan kostnadskällor och belopp,
  • identifiera hur insyn i kostnaderna för tvistemål och begränsningen av skillnader mellan kostnadskällor och belopp kan främja tillgången till rättssystemet,
  • utfärda rekommendationer för möjliga åtgärder på EU-nivå, möjligtvis genom att det fastställs minimistandarder samt underlätta tillgången till rättssystemet genom att förbättra insynen i kostnaderna för tvistemål,
  • allmänt sett identifiera samband, då det är lämpligt och relevant, mellan kostnaderna för rättslig prövning och medborgarnas tillgång till rättssystemet och
  • identifiera särskilda frågor som rör gränsöverskridande tvister.

Undersökningen ger en överblick över situationen i Europeiska unionen vid en viss tidpunkt − december 2007.

Bakgrundsmaterial

Undersökning om insyn i kostnaderna för tvistemål i EU PDF (2615 Kb) en – engelskspråkig version

Undersökning om insyn i kostnaderna för tvistemål i EU PDF (2665 Kb) fr – franskspråkig version

Bilaga 1: Resultat från det offentliga frågeformuläret PDF (1700 Kb) en

Nationell rapport - Belgien PDF (829 Kb) en

Nationell rapport - Bulgarien PDF (566 Kb) en

Nationell rapport - Tjeckien PDF (703 Kb) en

Nationell rapport - Danmark PDF (560 Kb) en

Nationell rapport - Tyskland PDF (565 Kb) en

Nationell rapport - Estland PDF (872 Kb) en

Nationell rapport - Irland PDF (400 Kb) en

Nationell rapport - Grekland PDF (849 Kb) en

Nationell rapport - Spanien PDF (640 Kb) en

Nationell rapport - Frankrike PDF (1312 Kb) en

Nationell rapport - Italien PDF (772 Kb) en

Nationell rapport - Cypern PDF (555 Kb) en

Nationell rapport - Lettland PDF (742 Kb) en

Nationell rapport - Litauen PDF (950 Kb) en

Nationell rapport - Luxemburg PDF (551 Kb) en

Nationell rapport - Ungern PDF (533 Kb) en

Nationell rapport - Malta PDF (742 Kb) en

Nationell rapport - Nederländerna PDF (702 Kb) en

Nationell rapport - Österrike PDF (829 Kb) en

Nationell rapport - Polen PDF (396 Kb) en

Nationell rapport - Portugal PDF (781 Kb) en

Nationell rapport - Rumänien PDF (544 Kb) en

Nationell rapport - Slovenien PDF (723 Kb) en

Nationell rapport - Slovakien PDF (872 Kb) en

Nationell rapport - Finland PDF (504 Kb) en

Nationell rapport - Sverige PDF (457 Kb) en

Senaste uppdatering: 16/02/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.