Vad kostar det?

Belgien

I denna fallstudie om familjerätt – underhållsbidrag (pension alimentaire/alimentatie) – ombads medlemsländerna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. Genom ett domstolsavgörande får mamman vårdnaden om barnet, (droit de garde). Den enda återstående tvistefrågan rör storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets uppehälle och fostran. Mamman väcker talan för att få saken prövad. Exempel B – Fall med utlandsanknytning, beskrivet ur ett perspektiv anpassat för en advokat som verkar i medlemsland A: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta i medlemsland B, och har ett treårigt barn. De separerar. En domstol i medlemsland B tilldömer mamman vårdnaden om barnet. Med pappans samtycke flyttar barnet och mamman till medlemsland A, och bosätter sig där. Ett problem kvarstår dock. Det gäller storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets uppehälle och fostran. Mamman väcker talan i medlemsland A för att få saken prövad.

Innehåll inlagt av
Belgien

Viktig inledande anmärkning: Advokatkostnader och advokatarvoden är inte reglerade i lag i Belgien. (De varierar beroende på målets svårighetsgrad och betydelse, advokatens namn och anseende, hur brådskande ärendet är, målets utgång med mera.) Advokater i Belgien är dock bundna av yrkesetiska regler och måste enligt lag uppskatta kostnaderna på ett rättvist och måttligt sätt (se ovan).

Kostnadsuppskattningen är endast vägledande.

Kostnader i Belgien

Kostnader för förfaranden i första instans, vid överklagande samt vid alternativ tvistlösning

Fallstudie

Första instans

Överklagande

Alternativ tvistlösning

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Är detta en möjlighet i denna typ av ärenden?

Avgifter

Fall A

27 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning (arrêté royal/koninklijk besluit) nr° 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan den 1 december 1939)

82 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning nr° 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan den 1 december 1939)

Nej

Fall B

27 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning nr° 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan den 1 december 1939)

82 euro

2,85 euro per sida (kunglig förordning nr° 64 av den 30 november 1939, Belgiens officiella kungörelseorgan den 1 december 1939)

Nej

Kostnader för advokat, exekutionsbiträde (huissier de justice/gerechtsdeurwaarder) och sakkunnig (expert/deskundige)

Fallstudie

Advokat

Exekutionsbiträde

Sakkunnig

Är detta obligatoriskt?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnader

Fall A

Nej

Cirka 1 000 euro

Nej

Cirka 27 euro

Cirka 60 euro

Nej

Fall B

Nej

Cirka 1 000 euro

Nej

Cirka 27 euro

Cirka 60 euro

Nej

Kostnader för ersättning till vittnen (témoin/getuige), ställande av borgen (serment/pand of borgsom) eller annan säkerhet och andra relevanta avgifter

Fallstudie

Ersättning till vittnen

Ställande av borgen eller annan säkerhet

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Gäller detta och när och hur genomförs det i så fall?

Fall A

Ja

Mellan 15,65 euro och 48,24 euro

En skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek). Det rör sig om en situation där borgen undantagsvis kan krävas om käranden är utlänning. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852 i processlagen föreskrivs det i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.

Fall B

Ja

4,96 euro

En skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen. Det rör sig om en situation där borgen undantagsvis kan krävas om käranden är utlänning. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852 i processlagen föreskrivs det i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.

Kostnader för rättshjälp (aide juridique/rechtsbijstand) och övriga ersättningar

Se avsnittet om rättshjälp på sidan om kostnader för rättsliga förfaranden.

Kostnader för översättning och tolkning

Fallstudie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns­överskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs detta?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs detta?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Ungefärlig kostnad?

Fall A

När dokumenten är nödvändiga för förfarandet

Mellan 7,57 euro och 34,48 euro per sida

När svaranden inte förstår rättegångsspråket

Mellan 31,61 euro och 54,62 euro per timme

Fall B

När dokumenten är nödvändiga för förfarandet

Mellan 7,57 euro och 34,48 euro per sida

När svaranden inte förstår rättegångsspråket

Mellan 31,61 euro och 54,62 euro per timme

Kostnad för verkställbarhetsförklaring (exequatur)

Cirka 100 euro

Senaste uppdatering: 21/12/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.