Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till spanskatjeckiskadanskatyskaestniskagrekiskaengelskafranskaitalienskalettiskalitauiskaportugisiska är dock redan färdig.
Swipe to change

Vad kostar det?

Bulgarien

På den här sidan finns information om kostnader vid rättsliga förfaranden i Bulgarien.

Innehåll inlagt av
Bulgarien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Regler om advokatarvoden och liknande

Advokater

Reglerna återfinns i den bulgariska lagen om advokatväsendet (senast ändrad genom SG 69/5.8.2008).

I artikel 36 föreskrivs följande:

 1. Advokater har rätt till ersättning för sitt arbete.
 2. Ersättningens storlek ska fastställas i ett avtal mellan advokaten och klienten. Storleken ska vara rättvis och motiverad, och får inte vara lägre än vad som förutses för den typ av arbete som advokaten åtar sig (högsta advokatrådets föreskrifter).
 3. Om något avtal inte föreligger ska advokatrådet, på begäran av advokaten eller klienten, fastställa ersättningen (högsta advokatrådets föreskrifter).
 4. Ersättningen kan fastställas till ett bestämt belopp och/eller som en procentandel av ett belopp som domstolen, beroende på resultatet av förhandlingarna, meddelar. Detta gäller inte för ersättning i brottmål och civilmål som rör icke-materiella intressen.

I artikel 38 föreskrivs följande:

 1. Advokater kan tillhandahålla rättsligt bistånd och samarbete till
 • enskilda som är berättigade till underhåll,
 • personer i ekonomiska svårigheter,
 • släktingar, vänner eller andra jurister.
 1. I fall där motparten i förfarandet döms att betala kostnaderna har advokaten rätt till ersättning. Domstolen ska fastställa sådan ersättning till ett belopp som inte understiger det förutsedda beloppet (föreskrift enligt artikel 36.3) och kommer att döma den andra parten att betala beloppet.

Ersättningen (arvodet) regleras i enlighet med högsta advokatrådets föreskrifter nr 1 från 2004. Minimiarvodena är följande:

 1. Arvoden för rådgivning, information, utarbetande av dokument och avtal:
 • Fasta arvoden – ca 10–300 euro
 • I förhållande till det värde målet gäller, fast arvode (ca 75–350 euro) + procentandel av värdet (0,1–1 %)
 1. Arvoden för civilrättsliga och förvaltningsrättsliga förfaranden i en instans:
 • Fasta arvoden (ca 50–250 euro)
 • I förhållande till det värde målet gäller, fast arvode (ca 50–325 euro) + procentandel av värdet (2–6 %)
 1. För förhandlingar om verkställighet av domstolsbeslut
 • halva arvodet enligt punkt 2
 1. Arvoden för förhandlingar om straffrättsliga och administrativa påföljder i en instans, endast fasta arvoden:
 • För arbetet före rättegång, ca 150 euro
 • För rättegången – ca 150–900 euro, beroende på hur grovt det påstådda brottet är
 • I mål rörande administrativa påföljder, 75 euro
 1. Arvoden för förfaranden enligt speciallagar (till skydd för barn, familjelagstiftning, våld i hemmet, utlämning, den europeiska arresteringsordern etc.):
 • Endast fasta arvoden, ca 75–125 euro

Delgivningsmän/exekutionstjänstemän

Sedan 2006 sköts delgivning i Bulgarien av privata stämningsmän och statliga tjänstemän. Särskilt föreskrivna taxor tillämpas för båda.

 1. Avgifterna för statliga tjänstemän regleras i avsnitt II i taxan för statliga avgifter som erläggs till domstolar enligt 2008 års civilprocesslag.
 2. Avgifterna för privata stämningsmän regleras i artikel 78 i lagen om privata stämningsmän samt i taxan för arvoden och omkostnader för verkställande, i lagen om privata stämningsmän.

Avgifterna i de båda taxorna är desamma.

En privat stämningsman tar ut en tilläggsavgift på 50 % av standardavgiften för delgivning av dokument på arbetsfria dagar och helgdagar, för kallelse av vittnen via brev och för kopiering av klagomål, delgivningar och dokument.

Fasta kostnader

Fasta kostnader vid civilmål

Fasta kostnader för parter i civilmål

Avgifterna för civilmål anges i avsnitt I i taxan för statliga avgifter som erläggs till domstolar enligt 2008 års civilprocesslag, enligt följande:

 • Ett enskilt anspråk: 4 % av det yrkade beloppet, dock minst 25 euro.
 • Ett anspråk på ersättning för ideell skada: upp till 40 euro, dock minst 15 euro.
 • Mål om äktenskapsskillnad (även mål som avgörs efter överenskommelse mellan parterna): 2 % av varje parts andel över tre år (enligt överenskommelsen om makars förmögenhetsförhållanden och underhåll).
 • En exekutionstitel: 2 % av det värde målet gäller, dock minst 12,5 euro.
 • Adoptionsmål: 12,5 euro.
 • Frysning av egendom som är föremål för anspråk: 20 euro.
 • Bevissäkring: 10 euro.
 • Konkursmål: 25 euro för enmansföretag, 125 euro för övriga företag.

När fasta kostnader för civilmål måste betalas

Avgifterna ska betalas innan förhandlingarna inleds eller de efterfrågade åtgärderna utförs (artikel 76 i civilprocesslagen).

Fasta kostnader vid straffrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för parter i straffrättsliga förfaranden

Täckning för kostnader och ersättning i straffrättsliga förfaranden regleras i lagen om rättegångar i brottmål.

Artikel 187: Kostnadstäckning

 1. Kostnader för straffrättsliga förfaranden ska täckas av de belopp som anges i budgeten för respektive institution, förutom i mål som särskilt anges i lag.
 2. I brottmål som grundas på ett klagomål som ett brottsoffer lämnat in till domstolen ska den enskilde målsägaren deponera ett belopp som täcker kostnaderna i förväg. Om så inte sker ska målsägaren få sju dagar på sig att göra denna deposition.
 3. I fall som grundas på ett klagomål som ett brottsoffer lämnat in till domstolen ska kostnaderna för bevisning som den tilltalade kräver täckas av domstolens budget.

De fasta kostnaderna för straffrättsliga förfaranden anges i taxa nr 1 i lagen om statliga avgifter som erläggs till domstolar, åklagarmyndigheter, utredningsenheter och justitieministeriet, senast ändrad 2005, enligt följande:

 • Klagomål som leder till ett straffrättsligt förfarande av enskild art – 6 euro.
 • Enskilda anspråk i straffrättsliga förfaranden av enskild art – 2,5 euro.
 • Krav på återupprättelse när ett fall inte är avgjort – 3 euro.

När fasta kostnader för straffrättsliga förfaranden måste betalas

De avgifter som beskrivs ovan ska deponeras i förväg av den enskilde målsägaren (enligt lagen om rättegångar i brottmål). Om så inte sker ska denne få sju dagar på sig att göra denna deposition.

Fasta kostnader vid konstitutionella förfaranden

Fasta kostnader för parter i konstitutionella förfaranden

Det finns inga konstitutionella förfaranden inom ramen för det bulgariska rättsväsendet.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

I artikel 40.3 i lagen om advokatväsendet stadgas att advokater är skyldiga att ge sina klienter korrekt information om deras rättigheter och skyldigheter. Det finns ingen uttalad skyldighet att ge information till klienterna om kostnader som förutses under de rättsliga förfarandena. Advokaternas etiska kod innehåller dock en sådan skyldighet.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om kostnader i Bulgarien?

En fysisk eller en juridisk person som har för avsikt att väcka talan i domstol hittar ingen offentlig information där det förklaras hur mycket detta kommer att kosta dem, eftersom det inte finns någon officiell eller inofficiell webbplats eller något offentligt organ som tillhandahåller sådan sammanställd information. Klienterna förlitar sig därför huvudsakligen på att deras advokater ska informera dem om kostnaderna.

På följande offentliga webbplatser kan emellertid medborgarna hitta lagstiftning om avgifter och kostnader för rättsliga förfaranden och göra sina egna beräkningar. De är som följer: nationell lagstiftning, högsta advokatrådet, högsta rättsliga rådet och nationella rättshjälpsbyrån. Alla dessa webbplatser finns tillgängliga endast på bulgariska.

På vilka språk kan jag hitta information om kostnader i Bulgarien?

Alla de webbplatser som nämns ovan finns för närvarande tillgängliga endast på bulgariska.

Var hittar jag information om medling?

Information om medling finns på webbplatsen för det bulgariska justitieministeriet.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

På webbplatsen för högsta rättsliga rådet finns årsrapporter och halvårsrapporter om domstolarnas verksamhet på alla nivåer. Det finns information om antalet fall som slutförts de senaste tre månaderna, sex månaderna, det senaste året, de senaste två åren osv. Det högsta rättsliga rådets statistikavdelning tillhandahåller analyser och information om den genomsnittliga tiden för domstolsförfaranden i civil-, straff- och förvaltningsrättsliga mål.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

Ingen sådan officiell information finns tillgänglig för allmänheten.

Mervärdesskatt

Hur hittar jag denna information? Vilka skattesatser tillämpas?

Mervärdesskatt är inkluderad i kostnaderna (i enlighet med de taxor och bestämmelser som nämns ovan).

Rättshjälp

Tillämpliga inkomstgränser på det civilrättsliga området

Enligt lagen om rättshjälp är villkoren för tvistemål och brottmål desamma (se nedan).

Artikel 22:

 • Rättshjälp (enligt punkterna 1–2 i artikel 21) beviljas personer som är berättigade till månatligt socialbidrag (enligt förfarandet i tillämpningsföreskrifterna för lagen om socialt bistånd) och personer som har placerats på särskilda institutioner där sociala tjänster tillhandahålls.
 • Rättshjälp (enligt punkterna 1–2 i artikel 21) ska beviljas en fosterfamilj, familj eller vänner och släktingar hos vilka ett barn har placerats (enligt förfarandena i lagen om skydd för barn).
 • Beslutet om ett barns placering måste godkännas av direktören för socialhjälpsdirektoratet, eller av domstol, allt efter omständigheterna. Den som inte har ansökt om det månatliga socialbidrag som han eller hon har rätt till (enligt förfarandet i tillämpningsföreskrifterna för lagen om socialt bistånd) ska till den nationella rättshjälpsbyrån lämna in ett intyg utfärdat av direktören för socialhjälpsdirektoratet, där det intygas att personen i fråga uppfyller kraven för att få månatligt socialbidrag.

I tvistemål och förvaltningsmål finns ytterligare krav.

Artikel 23:

 1. I tvistemål och förvaltningsrättsliga mål beviljas rättshjälp – på grundval av bevis från relevanta behöriga myndigheter – i de fall domstolen beslutar att parten inte kan betala för advokathjälp. Vid ett sådant beslut tar domstolen hänsyn till
 • personens eller familjens inkomst,
 • tillgångar, enligt intygande i en deklaration,
 • familjesituation,
 • hälsotillstånd,
 • anställningsförhållanden,
 • ålder,
 • andra konstaterade omständigheter.

Tillämpliga inkomstgränser på det straffrättsliga området för den tilltalade

Utöver kriterierna för brottmål (artikel 22 i lagen om rättshjälp, som beskrivs ovan) gäller följande kriterier:

Artikel 23:

 1. Rättshjälpssystemet (enligt punkt 3 i artikel 21) omfattar fall där det är obligatorisk att försvaras eller företrädas av ett juridiskt ombud.
 2. Rättshjälpssystemet ska dessutom omfatta fall där en misstänkt, en anklagad, en tilltalad eller en part i ett straff-, civil- eller förvaltningsrättsligt mål inte kan betala för bistånd från en advokat, önskar sådant bistånd och det ligger i rättvisans intresse.
 3. I brottmål ska en sådan bedömning göras av relevant myndighet på grundval av vilka tillgångar personen/den tilltalade har, som inte kan betala för advokattjänster.

Tillämpliga inkomstgränser på det straffrättsliga området för brottsoffer

De tillämpliga inkomstgränserna är desamma för övriga parter i brottmålsförfaranden (se ovan).

Övriga villkor i samband med beviljande av rättshjälp till brottsoffer

Det finns inga särskilda villkor i lagstiftningen för brottsoffer. De allmänna reglerna för rättshjälp i brottmål är tillämpliga (artiklarna 22–23 i lagen om rättshjälp).

Övriga villkor i samband med beviljande av rättshjälp till tilltalade

Det finns inga särskilda villkor i lagstiftningen för tilltalade. De allmänna reglerna för rättshjälp i brottmål är tillämpliga (artiklarna 22–23 i lagen om rättshjälp).

Kostnadsfria domstolsförfaranden

Artikel 83: kostnads- och avgiftsbefrielse

 1. Kostnader och avgifter för hanteringen av rättsprocesser ska inte erläggas
 • av käranden – arbetstagare, anställda och de som deltar i gruppanspråk som grundas på arbetsmarknadsförbindelser,
 • av käranden som ansökt om underhåll,
 • för talan som väcks av en åklagare,
 • av målsägande – för skadeståndskrav i samband med ett brott där dom har avkunnats och har vunnit laga kraft,
 • av särskilda utnämnda företrädare för en part med okänd adress.
 1. Fysiska personer behöver inte erlägga kostnader och avgifter för domstolsförfaranden i de fall domstolen konstaterar att de inte har tillräckliga medel för att betala dem. Vid ansökan om avgiftsbefrielse kommer domstolen att ta hänsyn till
 • personens eller familjens inkomst,
 • tillgångar, enligt intygande i en deklaration,
 • familjesituation,
 • hälsotillstånd,
 • anställningsförhållanden,
 • ålder,
 • andra relevanta omständigheter.
 1. I mål enligt punkterna 1–2 måste avgifterna för förfarandena betalas ur domstolens budget.

Artikel 84: Befrielse i särskilda fall

De som är befriade från en statlig avgift men inte från domstolskostnader är

 1. staten och statliga institutioner, förutom i mål som rör privat statlig egendom och anspråk rörande privata statliga fordringar och rättigheter (ändring – SG 50/08, i kraft sedan den 1 mars 2008, ändrad genom beslut av författningsdomstolen i mål nr 3/2008 – SG 63/08),
 2. Bulgariska Röda korset,
 3. kommuner, förutom vid anspråk på privata kommunala fordringar och rätt till egendom – privat kommunalt ägande.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Tvistemål

Artikel 78: Fördelning av kostnader

 1. De avgifter som käranden betalat (inklusive kostnader för förfaranden och eventuellt advokatarvode) ska betalas av svaranden i proportion till det utdömda fordringsbeloppet.
 2. Om svaranden har visat att det inte finns något motiv för processen ska käranden dömas att betala kostnaderna.
 3. Svaranden har också rätt att kräva ersättning för kostnader i proportion till den del av fordran som avslagits.
 4. Svaranden har också rätt till ersättning för kostnader om processen avslutats.
 5. Om en part har betalat överdrivet högt arvode till en advokat med hänsyn till målets rättsliga och faktiska svårighetsgrad kan domstolen, på begäran av motparten, utdöma ett lägre belopp, dock inte under minimibeloppet (enligt artikel 36 i lagen om advokatväsendet).
 6. Om domen i målet utfaller till fördel för en person som är befriad från statliga avgifter eller kostnader för förfaranden måste svaranden betala alla avgifter och kostnader som förfallit till betalning. Beloppen måste tilldömas domstolen.
 7. Om en person som utnyttjat rättshjälp har fått sin fordran erkänd kommer arvodet till advokaten att gå till den nationella rättshjälpsbyrån, i förhållande till den del av fordran som erkänts. Vid beslut om talan kommer den person som utnyttjat rättshjälp att vara skyldig att betala kostnader i förhållande till den del av fordran som har avslagits.
 8. Advokatarvode kommer också att utdömas till förmån för juridiska personer och enmansföretagare om de har försvarats av en anställd – juridisk rådgivare.
 9. Om målet avslutas genom förlikning ska halva den deponerade statliga avgiften återbetalas till käranden. Kostnaderna för förhandlingarna och överenskommelsen kvarstår, om inte annat avtalas.
 10. En tredje deltagande person* kommer inte att tilldömas ersättning för kostnader utan ska betala kostnaderna för de förhandlingar där han eller hon deltagit.
 11. Om en åklagare deltar i processen ska kostnaderna betalas till eller av staten.

*En tredje deltagande person är en separat part i tvistemål med särskilda rättigheter och skyldigheter som regleras i civilprocesslagen.

Brottmål

Lagen om rättegångar i brottmål – kostnader och ersättningar

Artikel 187: Kostnadstäckning

 1. Kostnader för straffrättsliga förfaranden ska täckas av de belopp som anges i budgeten för respektive institution, förutom i mål som särskilt anges i lag.
 2. Vid brottmål som grundas på klagomål från ett brottsoffer till domstolen ska kostnaderna deponeras på förhand av målsägaren. Om så inte sker ska målsägaren få sju dagar på sig att göra denna deposition.
 3. I fall som grundas på ett klagomål som ett brottsoffer lämnat in till domstolen ska kostnaderna för bevisning som den tilltalade kräver täckas av domstolens budget.

Artikel 188: Fastställande av kostnader

 1. Beloppet för kostnaderna ska fastställas av domstolen eller organet för förfarandet före rättegång.
 2. Ersättningen till vittnen – arbetstagare eller anställda – ska fastställas av domstolen.

Artikel 189: Beslut om kostnader

 1. Domstolen ska besluta om kostnaderna vid dom eller avgörande.
 2. Kostnader för översättning vid förfarandet före rättegång ska bäras av respektive organ. Sådana kostnader under domstolsförfarandet kommer att bäras av domstolen.
 3. Om den tilltalade har befunnits skyldig kommer domstolen att döma honom/henne att betala rättegångskostnaderna, inklusive advokatarvoden och andra kostnader för försvarsadvokater som utnämnts på eget initiativ. Dessa omfattar kostnader för en person som trätt i åklagarens ställe och målsägaren, då den sistnämnda har ansökt om detta. Om flera personer har befunnits skyldiga kommer domstolen att fördela kostnaderna mellan dem.
 4. Om den tilltalade inte har befunnits skyldig på vissa punkter kommer domstolen att döma honom eller henne att betala endast de kostnader som är förknippade med de punkter på vilka han eller hon har befunnits skyldig.

Artikel 190: Fördelning av kostnader

 1. När den tilltalade frikänns eller när det straffrättsliga förfarandet avslutats ankommer det på staten att betala alla kostnader för mål som faller under allmänt åtal, medan kostnaderna för talan som väckts genom klagomål av brottsoffret ankommer på målsägaren.
 2. En exekutionstitel för kostnaderna ska utfärdas av domstolen i första instans.

Arvoden för sakkunniga

I civilprocesslagen finns en allmän regel för arvoden för sakkunniga vid tvistemål.

Artikel 75: Fastställande av kostnader

… arvoden till sakkunniga ska fastställas av domstolen, med hänsyn till det arbete de utfört och de kostnader de haft.

Föreskrift nr 1/2008 avseende registrering, kvalifikationer och arvoden för sakkunniga är utfärdad av högsta rättsliga rådet och tillämplig för civil-, straff- och förvaltningsrättsliga mål. I artikel 29 föreskrivs att arvoden för sakkunniga ska fastställas av de myndigheter som utser sakkunniga i enlighet med

 1. uppgiftens komplexitet,
 2. den sakkunniges kompetens och kvalifikationer,
 3. uppgiftens omfattning i tid,
 4. omfattning av det arbete som utförts,
 5. nödvändiga utgifter, t.ex. använt material, förbrukningsmaterial, verktyg, utrustning osv.,
 6. andra förhållande som påverkar det arbete som utförts, t.ex. tidsfrister för möten, extra arbete under obekväm arbetstid och nationella helgdagar osv.

Arvoden för översättare och tolkar

Tvistemål

Reglerna för sakkunniga gäller också för översättare – se ovan.

Brottmål

Lagen om rättegångar i brottmål: Artikel 189.2

Kostnader för översättning vid förfarandet före rättegång bärs av respektive organ. Sådana kostnader under domstolsförfarandet bärs av domstolen.

Bakgrundsmaterial

Bulgariens rapport om insyn i kostnader PDF (566 Kb) en

Senaste uppdatering: 08/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.