Vad kostar det?

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Regler om advokatarvoden och liknande

Jurister är inte indelade i olika kategorier i Cypern (dvs. solicitors, barristers, advokater och jurister). Alla jurister som är registrerade i advokatregistret har lika rätt att uppträda i domstol och verka som jurist i allmänhet. Detta gäller oavsett om en advokat har titeln solicitor eller barrister i ett annat land. Den titel som används för alla jurister är ”advokat”.

Advokater (Δικηγόροι)

Arvodena för juridiska tjänster fastställs på grundval av en taxa för rättegångskostnader som godkänts av Högsta domstolen (Ανώτατο Δικαστήριο).

För juridisk rådgivning finns det taxor för minimiarvoden.

I båda fallen kan advokaten komma överens med klienten om ett högre arvode.

För domstolsförfaranden måste detta tillkännages officiellt.

Det finns två kategorier av exekutionstjänstemän i Cypern:

  1. Privat verksamma exekutionstjänstemän, som har delgivning av domstolshandlingar som uppgift.
  2. Exekutionsbetjänter, som är statstjänstemän som vidtar åtgärder för verkställighet av domstolsavgöranden (t.ex. beslut om beslag och försäljning av lös egendom).

Privat verksamma exekutionstjänstemäns arvoden för delgivning av handlingar beräknas på grundval av avståndet till delgivningsadressen.

Exekutionsbetjänter är statstjänstemän och uppbär månadslön. Parter i målet som ansöker om att verkställighetsåtgärder ska vidtas betalar statlig stämpelskatt på ett belopp som fastställs i rättegångsreglerna. Beloppet beror på typen av verkställighetsåtgärd och det belopp som ska uppbäras.

Fastställda arvoden

Fastställda arvoden för civilmål

Fastställda arvoden för parter i civilmål

Ansökningsavgifter fastställs på grundval av taxan för ansökan eller något annat förfarande och betalas när ansökan ges in. Ansökningsavgifter är inte fastställda som ett visst belopp, utan beror på hur ärendet fortskrider och beräknas på grundval av en godkänd taxa.

När de fastställda avgifterna måste betalas i civilmål

Ansökningsavgifterna betalas när ansökan ges in.

Fastställda avgifter i brottmål

Fastställda avgifter för parter i brottmål

Om den anklagade döms kan han förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Detta undviks i regel om ett fängelsestraff avkunnas. I det fallet bärs kostnaderna av staten, och det gör de också då den anklagade frikänns.

När de fastställda avgifterna måste betalas i brottmål

Dessa kostnader, minus ansökningskostnaderna, som betalas som en stämpelskatt då ärendet inges, betalas vid slutet av förfarandet.

Fastställda avgifter för konstitutionella förfaranden

Fastställda avgifter för parter i konstitutionella förfaranden

Kostnaderna beräknas på grundval av relevant taxa.

När de fastställda avgifterna måste betalas i konstitutionella förfaranden

Avgifterna betalas vid slutet av förfarandet, med undantag av ansökningskostnaderna, som betalas när åtgärden inges.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Advokaternas skyldigheter gentemot klienter förtecknas i föreskrifter om advokaters uppförandekod 2002 (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (Republiken Cyperns officiella tidning, bilaga C(1) nr 237 av den 17.5.2002 (administrativ rättsakt 237/2002).

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelser om kostnader i Cypern?

De viktigaste bestämmelserna om kostnader förtecknas på Högsta domstolens webbplats.

Informationen är på grekiska.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader:

Högsta domstolens webbplats.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Statistik över det arbete som utförs av Republiken Cyperns domstolar finns på Högsta domstolens webbplats på grekiska och engelska.

Moms

Hur får jag relevant information?

Advokatarvoden omfattas av 15 % moms, förutsatt att den advokat som tillhandahåller tjänsterna är momsregistrerad.

Vilken momssats gäller?

Momssatsen är 15 %.

Rättshjälp

Gällande inkomstgräns vid civilmål

Rättshjälp förekommer inte i samband med civilmål.

Gällande inkomstgräns för tilltalade i brottmål

Tilltalade i brottmål har rätt till fri rättshjälp om deras inkomst inte räcker för att betala advokattjänster och domstolen anser att den beviljade rättshjälpen ligger i rättvisans intresse. Det finns ingen förutbestämd inkomstgräns. Domstolen granskar ansökan på grundval av all bevisning, inklusive en rapport från avdelningen för socialtjänster (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) om den tilltalades inkomst och behov.

Gällande inkomstgräns för brottsoffer i brottmål

Brottmålsförfaranden inleds i regel inte av brottsoffret utan av staten, som betalar de tillhörande kostnaderna. Det finns därför inga bestämmelser om rättshjälp för brottsoffer.

Övriga förutsättningar för rättshjälp till brottsoffer

Brottmålsförfaranden inleds i regel inte av brottsoffret utan av staten, som betalar de tillhörande kostnaderna. Det finns därför inga bestämmelser om rättshjälp för brottsoffer.

Övriga förutsättningar för rättshjälp till tilltalade

Enligt gällande lagstiftning måste påföljden för det brott som den anklagade åtalas för vara minst 12 månaders fängelse för att denne ska ha rätt till rättshjälp. Den berörda bestämmelsen har dock ansetts författningsstridig, och det ska därför antas att möjligheten till rättshjälp föreligger i alla mål.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Det förlorande parten betalar i regel motpartens kostnader, men det är domstolens sak att besluta i kostnadsfrågan, och den kan besluta något annat.

Länkar

Domstolsavgifter och rättegångskostnader

Statistiska uppgifter (grekiska)

Statistiska uppgifter (engelska)

Bakgrundsmaterial

Cyperns rapport om undersökning av kostnadsinsyn PDF (555 Kb) en

Senaste uppdatering: 11/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.