Vad kostar det?

Tjeckien

På denna sida hittar du information om rättegångskostnaderna i Tjeckien.

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Familjerätt – skilsmässa

Familjerätt – vårdnad om barn och underhåll

Handelsrätt – avtal

Handelsrätt – ansvar

Regler om advokatarvoden och liknande

Advokater

Det finns bara en typ av advokat i Tjeckien [advokáti]. Det finns inga separata juridiska yrken som motsvarar de brittiska "barristers" och ”solicitors”.

I justitieministeriets dekret nr 177/1996 av den 4 juni 1996 nämns vilka avgifter och ersättningar som ska betalas till advokater för tillhandahållandet av rättsliga tjänster (advokatarvode). En översättning till engelska finns på tjeckiska advokatsamfunds webbplats.

De berörda parterna kan också nå en enskild överenskommelse om advokatarvodet.

I de flesta civilrättsliga mål (inklusive familje- och handelsrättsliga mål) är det inte obligatoriskt att ha ett juridiskt ombud.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i civilrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för målsägande i civilrättsliga förfaranden

I lag nr 549/1991 om domstolsavgifter (engelsk översättning saknas) fastställs vilka avgifter som ska betalas i civilrättsliga förfaranden. Dessa varierar beroende på typ av förfarande. I vissa fall tillämpas fasta avgifter, i andra beräknas avgiften procentuellt.

I samtliga fall ska avgifterna betalas i tjeckiska kronor och betalningen kan göras via banköverföring till statens (eller domstolens) konto. Avgifter på upp till 5 000 tjeckiska kronor kan betalas genom ett särskilt avgiftsmärke [státní kolek], som kan köpas på postkontor och på vissa andra ställen.

Domstolen måste underrätta den som väcker talan om vilket belopp som han eller hon ska betala.

När under civilrättsliga förfaranden måste de fasta kostnaderna betalas?

En domstolsavgift måste betalas när betalningsskyldigheten uppstår (t.ex. när talan väcks). Om den betalningsskyldige inte betalar avgiften i tid kommer domstolen att begära att avgiften ska betalas inom en tidsfrist som domstolen fastställer för detta ändamål. Om tidsfristen löper ut utan att den betalningsskyldige betalar avgiften kommer domstolen att avbryta förfarandet.

Fasta kostnader i straffrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för målsägande i straffrättsliga förfaranden

Straffrättsliga förfaranden inleds alltid ex officio (baserat på åklagarens officiella uppdrag) och svaranden betalar endast kostnaderna för det juridiska ombudet (om inte försvar beviljas utan kostnad eller till reducerat pris). Om det slås fast att svaranden är skyldig med slutlig verkan ska han eller hon dock ersätta staten för kostnaderna för det straffrättsliga förfarandet med det belopp som fastställs i lag.

När under straffrättsliga förfaranden måste de fasta kostnaderna betalas?

Domstolsavgifter åläggs inte i straffrättsliga förfaranden.

Fasta kostnader i författningsrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för målsägande i författningsrättsliga förfaranden

Det finns inga fasta domstolsavgifter för mål som upp vid tjeckiska författningsdomstolen [Ústavní soud České republiky], men parterna måste företrädas av en advokat.

När under författningsrättsliga förfaranden måste de fasta kostnaderna betalas?

Inga fasta domstolsavgifter debiteras.

Förhandsinformation som ska lämnas av juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Parternas juridiska ombud har ingen skyldighet att lämna förhandsinformation.

En advokat och hans/hennes klient kan nå en överenskommelse om parternas rättigheter och skyldigheter.

Kostnadernas rättsliga grund

Var kan jag hitta information om den rättsliga grunden för kostnaderna i Tjeckien?

Du rekommenderas att konsultera en advokat i varje enskilt fall. När ett mål har inletts är det domstolen som ansvarar för informationen om vilka domstolsavgifter som ska betalas.

På vilka språk kan jag hitta information om den rättsliga grunden för kostnaderna i Tjeckien?

Eftersom tjeckiska är det enda officiella språket i Tjeckien finns det ingen rättslig skyldighet att tillhandahålla information på andra språk. Kvaliteten på den information man får beror därför på beredvilligheten och kunskapen hos den som tillhandahåller informationen.

Var hittar jag information om medling?

Information om medling kan du hitta på webbplatsen för tjeckiska medlarorganisationen [Asociace mediátorů České republiky] (AMČR).

Information om registrerade medlare finns på justitieministeriets webbplats och/eller direkt genom sökning i databasen över medlare [Seznam mediátorů].

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Det finns ingen officiell webbplats med information om kostnaderna.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

justitieministeriets webbplats finns statistik om domstolarnas och åklagarmyndigheternas verksamhet.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för en viss typ av förfarande?

Vilka kostnader som ska betalas beror på omständigheterna i varje enskilt ärende. Genomsnittliga sammanlagda kostnader för domstolsförfaranden finns inte tillgängliga.

Mervärdesskatt

Hur lämnas denna information?

Domstolsavgifterna är momsbefriade och beloppet kan inte överklagas. Advokatarvodet omfattar inte moms. Vissa advokatbyråer, som betalar moms, debiterar dock moms (21 %). Moms och debiteringen av denna regleras genom lag nr 235/2004 om mervärdesskatt.

Vilka momssatser tillämpas?

Normalt sett 21 %, och den reducerade momssatsen är 15 %.

Rättshjälp

Gällande inkomsttröskel inom civilrätt

Det finns ingen särskild inkomsttröskel. Kvalifikationskriterierna för tillhandahållande av kostnadsfri rättshjälp omfattar inte bara personens inkomst, utan hushållets sammantagna ekonomiska situation. Om det är nödvändigt för att skydda en parts intressen (dvs. särskilt i materiellt eller förfarandemässigt komplicerade förfaranden) eller om parterna obligatoriskt måste företrädas av ett juridiskt ombud i en viss typ av förfarande och om parternas omständigheter samtidigt motiverar ett sådant förfarande, kommer domstolen att utse en advokat som parternas juridiska ombud. Partens skyldighet att ersätta advokaten samt att betala domstolsavgifter avskrivs sedan av domstolen.

Kostnadsfri rättshjälp tillhandahålls även av tjeckiska advokatsamfundet [Ceská advokátní komora] och specialiserade icke-statliga organisationer (beroende på ämnesområdet).

Inkomströskel för åtalade i straffrättsliga förfaranden

Det finns ingen särskild inkomsttröskel. Domstolen utser en försvarsadvokat till den åtalade i samtliga situationer då det är obligatoriskt att ha ett juridiskt ombud och då han/hon inte har någon egen advokat.

Om den åtalade uppger att han eller hon inte har råd att betala för försvaret kommer domstolen att besluta att han eller hon har rätt till kostnadsfri rättshjälp eller försvar till reducerat pris.

Gällande inkomsttröskel för brottsoffer (skadelidande parter) i straffrättsliga förfaranden

Skadelidande parter under 18 år har rätt att företrädas av en advokat utan kostnad i straffrättsliga förfaranden, såvida inte förfarandet gäller brott som innebär åsidosättande av skyldigheten att tillhandahålla stöd och omsorg [zanedbání povinné výživy].

Skadelidande parter som tillhör en av följande kategorier har också rätt till kostnadsfri juridisk representation av en advokat:

  1. Särskilt utsatta offer enligt lag nr 45/2013 om brottsoffer och om ändring av vissa lagar (lagen om brottsoffer).
  2. Personer som lidit allvarlig kroppsskada till följd av ett uppsåtligt brott.
  3. Personer som är närstående ett offer som har avlidit till följd av brottet.

Personer som styrker att de inte har råd med kostnaderna för ett juridiskt ombud. Dessa personer har rätt att själva välja sin advokat. Om de inte gör det kommer den berörda brottsbekämpande myndigheten att utse en advokat åt dem.

Om den skadelidande parten också är ett särskilt utsatt offer får han eller hon dessutom begränsad rättshjälp enligt lagen om brottsoffer. Denna form av rättshjälp ges av advokater som frivilligt tillhandahåller viss kostnadsfri rättshjälp till sådana offer och som finns registrerade i ett särskilt register som förs av justitieministeriet.

Andra villkor för tillhandahållande av rättshjälp till brottsoffer

Icke-statliga ideella organisationer som uppfyller de fastställda villkoren och har erhållit ackreditering från justitieministeriet, liksom från skyddstillsyns- och medlingstjänsten [Probační a mediační služba], får tillhandahålla juridisk information till brottsoffer (särskilt information om deras rättigheter enligt lagen om brottsoffer och om skadelidande parters rättigheter i straffrättsliga förfaranden). Denna juridiska information utgör dock inte direkt rättshjälp.

Andra villkor för tillhandahållande av rättshjälp till åtalade

Samma uppgifter gäller i detta avseende som ovan om inkomsttröskeln för rättshjälp för åtalade i straffrättsliga förfaranden.

Avgiftsbefriade domstolsförfaranden

Det kostar ingenting att väcka talan vid författningsdomstolen. Domstolsavgifter tas inte heller ut i vissa typer av förfaranden (som anges i § 11 i lag nr No 549/1991 om domstolsavgifter), exempelvis om käranden är minderårig och i vissa andra fall (t.ex. om staten eller statens organ är part i förfarandet, om en utländsk medborgare söker asyl eller andra mål där det finns en ”svagare” part).

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Det är upp till domaren att besluta (i sitt slutliga avgörande) i varje enskilt mål. Domstolen kan besluta att den förlorande parten ska betala hela eller delar av kostnaderna. Detta gäller emellertid inte för skilsmässoförhandlingar. Beslut om kostnaderna kan ofta också täcka kostnaderna för det juridiska ombudet.

Arvoden och kostnader för sakkunniga

Domstolarna betalar ett arvode till de sakkunniga som de utser. De tvistande parterna står endast för sakkunnigarvodet om de själva anlitar en sakkunnig. I vissa specifika fall kan domstolen besluta att den förlorande parten ska betala sakkunnigarvodet.

Arvoden för översättare och tolkar

Domstolen står för betalningen av översättar- eller tolkarvodet i domstolsförfaranden. Parter som är utländska medborgare och inte förstår tjeckiska har rätt att använda sitt eget modersmål i rätten.

Relaterade bilagor

Tjeckiens rapport Study on the Transparency of Costs  PDF (703 Kb) en

Senaste uppdatering: 28/02/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.