Vad kostar det?

Tjeckien

I denna fallstudie om familjerätt – äktenskapsskillnad – uppmanades medlemsstaterna att informera den part som ansöker om skilsmässa om rättegångskostnaderna i följande situationer: Fall A – Nationell situation: ett par gifter sig. Senare separerar de och enas om skilsmässa. Fall B – Transnationell situation: två medborgare från samma medlemsstat (medlemsstat A) gifter sig. Vigseln äger rum i medlemsstat A. Efter vigseln flyttar paret till en annan medlemsstat där de ska bo och arbeta (medlemsstat B). Kort därpå separerar paret. Kvinnan återvänder till medlemsstat A och mannen stannar kvar i medlemsstat B. Paret kommer överens om att skiljas. Direkt när kvinnan kommer tillbaka till medlemsstat A ansöker hon om skilsmässa vid en domstol i medlemsstat B.

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Kostnader i Tjeckien

Riktkostnader för rättegång, överklagande och alternativ tvistlösning


Fallstudie

Domstolsförfaranden i första instans

Överklaganden

Alternativ tvistlösning


Grundläggande domstolsavgifter

Kopieringsavgifter

Övriga avgifter

Grundläggande domstolsavgifter

Kopieringsavgifter

Övriga avgifter

Finns detta alternativ för sådana fall?

Kostnader

Fall A

2 000 CZK.

Ej tillämpligt.

Ej tillämpligt.

2 000 CZK.

Ej tillämpligt.

Ej tillämpligt.

Ja (valfritt).

Avtalsenliga (400 CZK för varje, även ofullbordad timme för ett inledande möte med en medlare enligt domstols beslut).

Fall B

2 000 CZK.

Ej tillämpligt.

Ej tillämpligt.

2 000 CZK.

Ej tillämpligt.

Ej tillämpligt.

Ja (valfritt).

Avtalsenliga (400 CZK för varje, även ofullbordad timme för ett inledande möte med en medlare enligt domstols beslut).

Riktkostnader för en advokat, exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fallstudie

Juridiskt ombud

Exekutionstjänsteman

Sakkunnig


Är det obligatoriskt med ombud?

Genomsnittliga kostnader

Är det obligatoriskt?

Kostnader före rättegång

Kostnader efter rättegång

Är det obligatoriskt med en sakkunnig?

Kostnader

Fall A

Nej.

Avtalsenliga, 1 500 CZK per uppgift enligt advokatens taxa.

Nej.

Nej.

100–350 CZK per timme.

Fall B

Nej.

Avtalsenliga.

Nej (beror på det andra landet).

Nej.

100–350 CZK per timme.

Kostnader för vittnesersättning, depositioner, säkerheter och övriga relevanta avgifter


Fall-

studie

Vittnesersättning

Deposition eller säkerhet

Övriga kostnader


Får vittnen ersättning?

Kostnader

Förekommer detta och när och hur används det?

Kostnader

Beskrivning

Kostnader

Fall A

Ja. Faktiska kostnader ersätts.

Beror på omständigheterna i målet.

Nej.

Fall B

Ja. Faktiska kostnader ersätts.

Beror på omständigheterna i målet.

Nej.

Kostnader för rättshjälp och ersättning för utlägg


Fall-

studie

Rättshjälp

Ersättning


När och på vilka villkor?

När ges full rättshjälp?

Villkor?

Kan den vinnande parten få ersättning för rättegångskostnader?

Om ersättningen inte täcker allt, vilken andel av kostnaderna ersätts normalt?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälpsorganet?

Fall A

Endast icke-statliga organisationer.

Normalt inte. Domstolen kan dock bevilja ersättning av kostnaderna om omständigheterna motiverar detta.

Beror på domstolens beslut, normalt inga.

Nej.

Fall B

Se direktivet om användning av rättshjälp i gränsöverskridande tvister.

Normalt inte. Domstolen kan dock bevilja ersättning av kostnaderna om omständigheterna motiverar detta.

Beror på domstolens beslut, normalt inga.

Nej.

Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader i samband med gränsöverskridande tvister?


När och på vilka villkor?

Ungefärliga kostnader?

När och på vilka villkor?

Ungefärliga kostnader?

Beskrivning

Ungefärliga kostnader?

Fall A

Originalhandlingar på ett främmande språk som krävs för förfarandet.

100–350 CZK per sida.


Fall B

Originalhandlingar på ett främmande språk som krävs för förfarandet.

100–350 CZK per sida.

I fall då en part eller ett vittne är utländsk medborgare eller inte förstår tjeckiska.

100–350 CZK per timme.

Senaste uppdatering: 28/02/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.