Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Vad kostar det?

Tjeckien

I denna fallstudie rörande familjerätt (vårdnad om barn) ombads medlemsstaterna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. Genom ett domstolsavgörande har mamman fått vårdnaden om barnet, medan pappan har beviljats umgängesrätt. Mamman väcker talan för att få pappans umgängesrätt begränsad. Exempel B – Fall med utlandsanknytning – du arbetar som advokat i medlemsstat A: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta i en medlemsstat (medlemsstat B) under ett antal år. De har ett barn tillsammans, men separerade omedelbart efter barnets födelse. En domstol i medlemsstat B tilldömer mamman vårdnaden, medan pappan beviljas umgängesrätt. Mamman och barnet flyttar till en annan medlemsstat (medlemsstat  A), vilket de enligt vårdnadsdomen har rätt till, och fadern stannar kvar i medlemsstat  B. Några år senare väcker mamman talan i medlemsstat A för att få en ändring av pappans umgängesrätt.

Innehåll inlagt av
Tjeckien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Kostnader i Tjeckien

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fallstudie

Domstol

Överklaganden

Alternativ tvistlösning

Ansöknings­avgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansöknings­avgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Är detta alternativ möjligt för denna typ av fall?

Kostnad

Fall A

0 CZK

Tillämpas ej

Tillämpas ej

0 CZK

Tillämpas ej

Tillämpas ej

Ja

500–1 000 CZK/timme

Fall B

0 CZK

Tillämpas ej

Tillämpas ej

0 CZK

Tillämpas ej

Tillämpas ej

Ja

500–1 000 CZK/timmeKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat

Delgivningsman/
exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Nej

Normalt enligt avtal, beror på antalet domstols­förhandlingar

(från 5 000 CZK)

Nej

-

-

Nej

350 CZK/timme

Fall B

Nej

Normalt enligt avtal, beror på omständigheterna

Nej (är beroende av det andra landet)

-

-

Nej

350 CZK/timme


Kostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Säkerhet

Övriga avgifter

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Kostnad

Beskrivning

Kostnad

Fall A

Ja, i förhållande till deras faktiska utgiftskostnader

Varierar beroende på situation

Inte i dessa typer av förhandlingar

-

-

-

Fall B

Ja, i förhållande till deras faktiska utgiftskostnader

Varierar beroende på situation

Inte i dessa typer av förhandlingar

-

-

-Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

Ersättningar

När och under vilka villkor tillämpas rättshjälp?

När beviljas fullt stöd?

Villkor?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs­kostnader?

Om inte hela beloppet ersätts, hur stor procentandel ersätts generellt?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälps­organet?

Fall A

Endast icke-statliga organisationer

-

-

Inte i allmänhet (endast i vissa fall då den vinnande parten har mycket låg inkomst)

-

Det förekommer ingen domstolsavgifter, så endast advokatarvoden kan ersättas.

Nej

Fall B

Se rättshjälps­direktivet

-

-

Nej

-

-

Nej


Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gränsöverskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Originalhandlingar på främmande språk som krävs för förhand­lingarna

Som lägst 350 CZK/sida

-

-

-

-

Fall B

Originalhandlingar på främmande språk som krävs för förhand­lingarna

Som lägst 350 CZK/sida

När en part eller ett vittne är utländsk medborgare eller inte förstår tjeckiska

350 CZK/ timme

-

-


Senaste uppdatering: 02/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.