Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Vad kostar det?

Tjeckien

I denna fallstudie rörande handelsrätt (avtalsförhållanden) ombads medlemsstaterna att upplysa säljaren om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett företag levererar varor till ett värde av 20 000 euro. Säljaren har inte fått betalt eftersom köparen anser att varorna inte uppfyller avtalskriterierna. Säljaren beslutar sig för att väcka talan för att få full betalning för sin leverans. Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Ett företag med huvudkontor i medlemsstat  B levererar varor för 20 000 euro till en köpare i medlemsstat A. Avtalet omfattas av lagen i medlemsstat B och är utformat  på det landets språk. Säljaren har inte fått betalt eftersom köparen i medlemsstat  A anser att varorna inte uppfyller avtalskriterierna. Säljaren beslutar sig för att väcka talan i medlemsstat A för att få full betalning för sin leverans i enlighet med avtalet med köparen.

Innehåll inlagt av
Tjeckien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Kostnader i Tjeckien

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fallstudie

Domstol

Överklaganden

Alternativ tvistlösning

Ansöknings­avgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansöknings­avgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Är detta alternativ möjligt för denna typ av fall?

Kostnad

Fall A

4 % av beloppet (motsvarande 800 € i CZK)

Tillämpas ej

Nej.

4 % av beloppet (motsvarande 800 € i CZK)

Tillämpas ej

Nej.

Ja (ej obliga­toriskt)

Enligt avtal (normalt 1 000 CZK per timme, 3 timmar)

Fall B

4 % av beloppet (motsvarande 800 € i CZK)

Tillämpas ej

Nej.

4 % av beloppet (motsvarande 800 € i CZK)

Tillämpas ej

Nej.

Ja (ej obliga­toriskt)

Enligt avtalKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Nej.

Enligt avtal

Nej.

-

-

Nej.

Enligt avtal (som lägst 350 CZK/timme)

Fall B

Nej.

Enligt avtal

Nej.

-

-

Nej.

Enligt avtal (som lägst 350 CZK/timme)Kostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fall-studie

Ersättning till vittnen

Säkerhet

Övriga avgifter

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Kostnad

Beskrivning

Kostnad

Fall A

Ja. Det faktiska utgifts­beloppet betalas.

Varierar beroende på situation

I handelsrätts­ärenden när interimsåtgärd begärs.

100 000 CZK

-

-

Fall B

Ja. Det faktiska utgifts­beloppet betalas.

Varierar beroende på situation

I handelsrätts­ärenden när interimsåtgärd begärs.

100 000 CZK

-

-Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-studie

Rättshjälp

Ersättningar

När och under vilka villkor tillämpas rättshjälp?

När tillämpas fullt stöd?

Villkor?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs­kostnader?

Om inte hela beloppet ersätts, hur stor procentandel ersätts generellt?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälps­organet?

Fall A

Endast icke-statliga organisationer

-

-

Ja.

Beror på omständig­heterna i fallet.

Alla kostnader kan ersättas.

Nej.

Fall B

Se rättshjälps­direktivet

-

-

Ja.

Beror på omständig­heterna i fallet.

Alla kostnader kan ersättas.

Nej.Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Originalhandlingar på främmande språk som krävs för förhand­lingarna

Som lägst 350 CZK/sida

-

-

Fall B

Originalhandlingar på främmande språk som krävs för förhand­lingarna

Som lägst 350 CZK/sida

När en part eller ett vittne är utländsk medborgare eller inte förstår tjeckiska

350 CZK/timme


Senaste uppdatering: 02/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.