Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Vad kostar det?

Tjeckien

Här hittar du information om rättegångskostnaderna i Tjeckien.

Innehåll inlagt av
Tjeckien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Familjerätt – skilsmässa

Familjerätt – vårdnad om barn och underhåll

Handelsrätt – avtal

Handelsrätt – ansvar

Regler om advokatarvoden och liknande

Advokater

Det finns bara en typ av advokat i Tjeckien.

I justitieministeriets förordning nr 177/1996 Sb. av den 4 juni 1996 behandlas vilka avgifter och ersättningar som ska betalas till advokater för tillhandahållandet av rättsliga tjänster (advokatens arvode). Förordningen finns på engelska på det tjeckiska advokatsamfundets hemsida.

De berörda parterna kan också nå en enskild överenskommelse om advokatarvodet.

I de flesta civilrättsliga mål (inklusive familje- och handelsrättsliga mål) är det inte obligatoriskt att ha ett juridiskt ombud.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i civilrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för målsägande i civilrättsliga förfaranden

I lag nr 549/1991 om domstolsbetalningar (finns ej på engelska) fastställs vilka kostnader som ska betalas i civilrättsliga förfaranden. Dessa varierar beroende på typ av förfarande. I vissa fall tillämpas fasta avgifter, i andra beräknas avgiften procentuellt.

I samtliga fall måste kostnaderna betalas i tjeckisk valuta (CZK) och betalning kan göras via banköverföring till statens (eller domstolens) konto. Kostnader på upp till 5 000 CZK kan betalas genom ett särskilt skattemärke (kolek), som kan köpas på postkontor och vissa andra ställen.

Domstolen måste underrätta personen i respektive talan om vilket belopp som han eller hon ska betala.

När under civilrättsliga förfaranden måste de fasta kostnaderna vara betalda?

Kostnaderna måste betalas inom tre dagar efter tillkännagivandet, innan den första förhandlingen äger rum.

Fasta kostnader i straffrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för målsägande i straffrättsliga förfaranden

Straffrättsliga förfaranden inleds alltid ex officio (av åklagarmyndigheten), och svaranden betalar endast kostnaderna för juridiska ombud.

När under straffrättsliga förfaranden måste de fasta kostnaderna vara betalda?

Det förekommer inga rättegångskostnader i straffrättsliga förfaranden.

Fasta kostnader i författningsrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för målsägande i författningsrättsliga förfaranden

Det finns inga fasta rättegångskostnader för mål som tas upp vid tjeckiska författningsdomstolen, men företrädande av en advokat är obligatoriskt.

När under författningsrättsliga förfaranden måste de fasta kostnaderna vara betalda?

Det förekommer inga fasta rättegångskostnader.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Juridiska ombud har ingen skyldighet att lämna förhandsinformation.

En advokat och hans/hennes klient kan nå en överenskommelse om parternas rättigheter och skyldigheter.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om kostnader i Tjeckien?

Konsultera en advokat när det gäller varje enskilt fall. När ett mål har inletts är det domstolen som ansvarar för informationen om vilka domstolsavgifter som ska betalas.

På vilka språk kan jag få information om kostnaderna i Tjeckien?

Eftersom tjeckiska är det enda officiella språket i Tjeckien finns det ingen rättslig skyldighet att tillhandahålla information på andra språk. Kvaliteten på den information man får beror därför på beredvilligheten och förmågan hos den som tillhandahåller informationen.

Var hittar jag information om medling/förlikning?

Information om medling kan du hitta på webbplatsen för tjeckiska medlarorganisationen (AMČR).

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Det finns ingen officiell webbplats med information om kostnaderna.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

justitieministeriets webbplats finns det olika statistik, men mycket beror på det aktuella fallet. I vissa lagbestämmelser fastställs tidsbegränsningar endast när det gäller särskilda domstolsåtgärder (t.ex. förhandsavgöranden).

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för en viss typ av fall?

Vilka kostnader som ska betalas beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Det är därför inte möjligt att lämna sådan information i förväg.

Moms

Hur anges denna information?

Rättegångskostnader är momsbefriade och beloppet är begränsat. Advokatarvodet omfattar inte moms. Vissa advokatbyråer, som betalar moms, lägger emellertid på moms (19 procent).

Vilka momssatser tillämpas?

Se ovanstående punkt om moms.

Rättshjälp

Gällande inkomsttröskel inom civilrätt

Det har inte fastställts någon särskild inkomsttröskel. På begäran kan emellertid domarna bedöma varje situation individuellt. Undantag från betalning av domstolsavgiften kan beviljas helt eller delvis, förutsatt att käranden inte har väckt en oskälig talan. En domstol kan förordna ett rättsligt biträde till käranden om det är obligatoriskt att ha ett juridiskt ombud.

Kostnadsfri rättshjälp tillhandahålls av specialiserade icke-statliga organisationer (beroende på ämnesområde) eller av det tjeckiska advokatsamfundet. I vissa fall kan tjeckiska advokatsamfundet utse en advokat som ska tillhandahålla rättsliga tjänster kostnadsfritt. När man bedömer vem som är berättigad till kostnadsfri rättshjälp beaktas inte bara personens inkomst, utan hela hushållets ekonomiska situation.

Gällande inkomsttröskel för den åtalade inom straffrätt

Det har inte fastställts någon särskild inkomsttröskel. Domstolar förordnar en advokat till svaranden i samtliga situationer då det är obligatoriskt att ha ett juridiskt ombud och svaranden inte har någon egen advokat.

Gällande inkomsttröskel för brottsoffer inom straffrätt

Endast vissa icke-statliga organisationer tillhandahåller rättshjälp kostnadsfritt till brottsoffer. Brottsoffer är part i straffrättsliga förfaranden endast i vissa specifika fall. I övriga fall är de skyldiga att själva vidta rättsliga åtgärder (ovanstående information om gällande inkomsttröskel i fråga om rättshjälp inom civilrätt tillämpas här).

Andra villkor som gäller beviljande av rättshjälp för brottsoffer

Brottsoffer kan begära ersättning från justitieministeriet (enligt lag nr 209/1997).

Andra villkor som gäller beviljande av rättshjälp för åtalade

Här gäller ovanstående information om gällande inkomsttröskel i fråga om rättshjälp för den åtalade inom straffrätt.

Kostnadsfria domstolsförfaranden

Det kostar ingenting att väcka talan vid författningsdomstolen. Domstolsavgifter tas inte heller ut i vissa typer av förfaranden (som anges i § 11 lag nr 549/1991 om domstolsavgifter) – exempelvis om käranden är minderårig  och i vissa andra fall (t.ex. om staten eller statens organ är part i förfarandet, om en utländsk medborgare söker asyl eller andra fall där det finns en ”svagare” part).

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Det är upp till domaren att besluta (i sitt slutliga avgörande) i varje enskilt mål. Domaren kan besluta att den förlorande parten ska betala hela eller delar av kostnaderna. Detta gäller emellertid inte för skilsmässoförhandlingar. Beslut om kostnaderna kan även omfatta advokatkostnaderna.

Arvoden för sakkunniga

Domstolarna betalar arvodena för de sakkunniga som de utser. De tvistande parterna står endast för sakkunnigarvodet om de själva anlitar en sakkunnig. I vissa specifika fall kan domstolen besluta att den förlorande parten ska betala ett sakkunnigarvode.

Arvoden för översättare och tolkar

Domstolen står för betalningen av översättar- eller tolkarvodet i domstolsförfaranden. Parter som är utländska medborgare och inte förstår tjeckiska har rätt att använda sitt eget modersmål i rätten.

Bakgrundsmaterial

Tjeckiens rapport "Study on Transparency of costs of civil judicial proceedings" PDF (703 Kb) en

Senaste uppdatering: 02/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.