Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på danska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Vad kostar det?

Danmark

På den här sidan hittar du information om rättskostnader i Danmark.

Innehåll inlagt av
Danmark
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Regelverk för juristyrkenas arvoden

Juristyrkenas arvoden är i princip oreglerade. Men högsta domstolen har fastställt allmänt tillgängliga rekommendationer för taxor och arvoden. Vem som helst kan anföra klagomål mot advokatarvoden till Advokatsamfundets disciplinnämnd (Advokatnævnet).

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parterna i tvistemål

När det gäller domstolsavgifter måste enligt dansk lag käranden erlägga en avgift när förfarandet inleds. Som utgångspunkt är avgiften fastställd till 500 danska kronor. I mål som gäller över 50 000 danska kronor är avgiften 750 danska kronor plus en summa motsvarande 1,2 % av den del av värdet som överstiger 50 000 danska kronor.

I mål som gäller över 50 000 danska kronor ska dessutom en avgift erläggas för domstolsförhandlingen. Avgiften för domstolsförhandlingen ligger på samma nivå som den avgift som ska betalas när förfarandet inleds. Käranden ska alltså betala 750 danska kronor plus en summa motsvarande 1,2 % av den del av värdet som överstiger 50 000 danska kronor även för domstolsförhandlingen.

En övre gräns på 75 000 danska kronor har fastställts för båda avgifterna (dvs. avgiften för att inleda förfarandet och avgiften för domstolsförhandlingen). I vissa mål (t.ex. mål som gäller myndighetsutövning) är den övre gränsen endast 2 000 danska kronor.

Vissa typer av tvistemål är undantagna från domstolsavgift, bland annat familjerättsliga ärenden.

Faser i tvistemål när fasta kostnader måste betalas

Så som anges ovan ska käranden betala en avgift när förfarandet inleds.

Den extra avgiften för domstolsförhandlingen måste betalas före datumet för förhandlingen, men tidigast tre månader före förhandlingen.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

Brottmål är normalt befriade från domstolsavgifter. I ett litet antal brottmål kan brottsoffer väcka enskilt åtal i åklagarens ställe, och då gäller samma regler för domstolsavgifter som vid tvistemål.

Fasta kostnader i konstitutionella mål

Fasta kostnader för parter i konstitutionella mål

Under dansk lag prövas konstitutionella mål antingen som tvistemål eller brottmål. Det finns inga särskilda regler för konstitutionella mål i Danmark.

Kostnadsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

I punkt 16.8 i Danska Advokatsamfundets uppförandekod anges följande:

”Advokaten ska arbeta för sin klient till lägsta möjliga kostnad med hänsyn till klientens önskemål och instruktioner.”

Omkostnader

Var hittar jag bestämmelser om kostnader i Danmark?

Bestämmelser om kostnader finns på Danska Advokatsamfundets webbplats och på Danska Domstolarnas webbplats.

På vilka språk kan jag få information om kostnader i Danmark?

Information om kostnader finns på danska och engelska.

Var hittar jag information om medling?

Information om medling finns på Danska Domstolarnas webbplats.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

På Danska Domstolsstyrelsens officiella webbplats finns allmän information om det danska domstolsväsendet och kontaktuppgifter.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk finns på Danska Domstolarnas webbplats.

Moms

Hur tillhandahålls denna information?

Normalt inkluderar de publicerade uppgifterna moms.

Rättshjälp

Inkomstgränser i tvistemål

Inkomstgränsen för rättshjälp justeras en gång per år. År 2019 gällde nedanstående inkomstgränser.

  • Ensamstående: 329 000 danska kronor
  • Gift eller sambo: 418 000 danska kronor
  • Tillägg per barn: 57 000 danska kronor

Alla har oavsett inkomst rätt att muntligen få grundläggande juridisk rådgivning kostnadsfritt vid rättshjälpsmottagningarna (advokatvagten/retshjælpen).

Gällande inkomstgränser för den tilltalade i brottmål

Den tilltalades rätt till juridiskt ombud beror inte på inkomst utan på typen av mål. Generellt ska den tilltalade oavsett inkomst betala försvarsadvokatens arvode om han eller hon befinns skyldig.

Gällande inkomstgränser för brottsoffer i brottmål

Brottsoffrens rätt till juridiskt ombud beror inte på inkomst utan på typen av mål. Brottsoffren har rätt till juridiskt ombud huvudsakligen i mål som rör vålds- eller sexualbrott, i enlighet med paragraf 741.a i rättegångslagen (retsplejeloven). Advokatarvodet betalas av staten.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer

Det svar som ges ovan om inkomstgränser för brottsoffret vid brottmål gäller.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till tilltalade

Det svar som ges ovan om inkomstgränser för den tilltalade i brottmål gäller.

Kostnadsfri rättegång

Så som nämns ovan (se rubriken fasta kostnader för parterna i tvistemål) är vissa tvistemål helt befriade från domstolsavgifter. Andra kostnader (t.ex. advokatarvoden) kan dock uppkomma i samband med rättegångsförhandlingarna.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Reglerna om ersättning av kostnaderna i tvistemål finns i kapitel 30 i rättegångslagen (retsplejeloven).

Huvudregeln är att den förlorande parten betalar den vinnande partens kostnader. Om särskilda omständigheter så kräver kan domstolen dock besluta antingen att den förlorande parten inte ska betala den vinnande partens kostnader eller endast en viss andel av dessa kostnader.

Endast sådana kostnader som krävs för en korrekt handläggning av målet är ersättningsberättigande.

Arvoden för sakkunniga

Käranden ansvarar för betalning av arvoden till sakkunniga om han eller hon specifikt har begärt sakkunnigutlåtande.

När målet avslutas beslutar domstolen om svaranden ska betala kostnaden för en sakkunnig. Detta beror på målets utfall.

Arvoden för översättare och tolkar

Tolkarvode erläggs i princip av parterna i civilmål.
I brottmål ersätts tolkarvodet av staten.

Referensdokument

Danmarks rapport om undersökningen av insyn i kostnaderna för civilrättsliga förfaranden PDF (560 Kb) en

Senaste uppdatering: 20/06/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.