På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Vad kostar det?

England och Wales

Här hittar du vägledande information om kostnaderna för rättsliga förfaranden i England och Wales. Bland annat behandlas ämnen som advokatarvoden, rättshjälp, medling och fasta kostnader, som domstolsavgifter.

Innehåll inlagt av
England och Wales

Var hittar jag information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Information om processen och kostnaderna för domstolsförfaranden i England och Wales håller på att tas fram för Directgov, som är den brittiska regeringens webbplats. Directgov ger dig enkel tillgång till myndighetsinformation.

På webbplatsen för domstolsverket, Her Majesty’s Courts Service (HMCS), finns närmare information om domstolsavgifterna i England och Wales (i stället för alla de olika kostnaderna för förfaranden). På den webbplatsen finns information om de olika avgifter som domstolarna i England och Wales tar ut och om du måste betala dem. Dessutom finns det information om vilka lagar och regler som gäller för domstolsavgifterna.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Det går inte att ange någon genomsnittlig tid eftersom varje enskilt fall är unikt. Den berörda domstolen kan ge en fingervisning om ungefär hur lång tid olika typer av ärenden kan ta.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

Det går inte att ange något genomsnitt eftersom varje enskilt fall är unikt. En solicitor med erfarenhet av en viss typ av förfarande kan ge dig en kostnadsuppskattning.

Moms

Advokatkostnader: Normalt betalas moms på arvoden för solicitors och barristers och på vissa utlägg (momsen är 15 procent, men kommer sannolikt att återställas till 17,5 procent 2010). Det är obligatoriskt med momsregistrering i Storbritannien om vissa inkomstgränser överskrids. Mer information hittar du på webbplatsen för HM Revenue & Customs.

Domstolsavgifter: Det är ingen moms på domstolsavgifter.

Advokatarvoden

Regler om advokatarvoden och liknande

Solicitors

Enligt Solicitors’ Code of Conduct ska solicitors ge sina klienter så god information som möjligt om kostnaderna (regel 2.03). Framför allt är solicitors enligt regel 2.03 skyldiga att informera klienterna om sina arvoden och betalningsvillkor tillsammans med rådgivning om finansieringsmöjligheter och rätt till offentligt stöd. Solicitors ska också informera sina klienter om att de kan åläggas att betala en tredje parts kostnader. Dessa bestämmelser gäller också för registrerade europeiska advokater som bedriver praktik i England och Wales, och för advokatbyråer med solicitors och andra advokater och icke-jurister som regleras av myndigheten Solicitors Regulation Authority. I den inledande korrespondensen med klienterna måste man också ta upp klientens mål, alternativ och föremål för ärendet (enligt regel 2.02 i koden).

Så snart en faktura är utställd kan solicitors arvoden bedömas av både Legal Complaints Service och av beskattningstjänstemän i domstolarna. Enligt Solicitors’ (Non-Contentious Business) Remuneration Order 2009 måste solicitors arvoden vara rättvisa och rimliga och ta hänsyn till alla omständigheter i ärendet där arbetet inte omfattar domstolsförfaranden. Om en bestridd faktura avser arbete som inte omfattar domstolsförfaranden kan Legal Complaints Service bedöma om fakturan är rättvis och rimlig. Vid en sådan bedömning ska det också fastställas vad som skulle vara ett rättvist och rimligt belopp om det fakturerade beloppet anses vara alltför högt. Alla överenskommelser om arvoden i samband med arbete, inklusive domstolsförfaranden (contentious business), omfattas av lagstadgade krav enligt Solicitors Act 1974 och kan bedömas av domstolen.

Barristers

Arvoden för barristers brukar i allmänhet förhandlas och godkännas i förväg, innan arbetet inleds, och det krävs därför inte lika stark reglering. I Code of Conduct of the Bar of England and Wales, som är uppförandekoden för advokatsamfundet i England och Wales, fastställs de principer som barristers ska följa i fråga om arvoden och ersättning för privatpraktiserande barristers. Enligt uppförandekoden får privatpraktiserande barristers begära arvode för allt arbete som utförs på alla grunder som är tillåtna enligt lag och som inte omfattar utbetalning av lön. Det finns också regler för vad som gäller om en privatpraktiserande barrister utför arbete på någon annans vägnar. Eventuella oegentligheter i fråga om kostnader kan utredas av Bar Standards Board och kan leda till disciplinära åtgärder.

Bailiffs (exekutionsbiträden)

Arvoden för exekutionsbiträden vid County Court utgör domstolsavgifter och ingår i de kostnader för domstolsprövning som nämns ovan.

Enligt Courts Act 2003 ska Lord Chancellor genom en skriftlig rättsakt fastställa de arvoden som tjänstemän i High Court får ta ut. Information om dessa arvoden finns på webbplatsen för Her Majesty's Courts Service.

Det nuvarande arvodessystemet för auktoriserade exekutionsbiträden är invecklat: varje exekutionsbefogenhet medför en annan arvodesstruktur. Vissa strukturer, t.ex. i fråga om kommunalskatt, fastställs i skriftliga rättsakter, andra är utformade som avtal mellan ett företag för exekutionsbiträden och dess klienter.

Her Majesty's Court Service (det brittiska domstolsverket) arbetar just nu med att förändra arvodena för auktoriserade exekutionsbiträden och arvodesstrukturen. Ändringarna kommer sannolikt inte att träda i kraft förrän i april 2012, och denna webbplats kommer att behöva uppdateras för att avspegla dessa.

Administration av eder

Ett område där alla juristyrken har fasta kostnader är administrationen av eder. Enligt Courts and Legal Services Act 1990 ska Lord Chancellor genom en skriftlig rättsakt fastställa de avgifter som jurister får ta ut för att administrera eder. Avgiften är för närvarande 5 pund per edsvuren utsaga och 2 pund per bilaga.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag mer information om rättsliga kostnader i England och Wales?

Information om domstolsavgifter hittar du på webbplatsen för Her Majesty's Court Service, men du behöver också information om andra kostnader, t.ex. för juridiska ombud. Advokatsamfunden Law Society och Bar Council kan hjälpa dig att hitta ett juridiskt ombud, men de har ingen information om kostnaderna för detta eftersom dessa beror på så många individuella faktorer i det enskilda fallet. Om det handlar om en gränsöverskridande rättsprocess är det vanligtvis fråga om två uppsättningar av advokatarvoden, dels från den plats där den part som inleder processen befinner sig, dels från den plats där processen drivs.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parter i tvistemål

Information om domstolsavgifter hittar du på webbplatsen för Her Majesty's Court Service. Dessa avgifter tillkommer utöver kostnader för juridiska ombud.

När ska de fasta kostnaderna betalas?

Domstolsavgifter ska betalas när man inleder en avgiftsbelagd process. De fasta kostnaderna betalas vanligtvis så snart rättegångsförfarandet har avslutats.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

En tilltalad kan ha rätt till rättshjälp. Mer uppgifter om vem som har rätt till rättshjälp finns nedan. Om den tilltalade inte får rättshjälp fastställs arvodet mellan den enskilda personen och dennes juridiska ombud.

När ska de fasta kostnaderna betalas?

Ersättning till vittnen eller sakkunniga ska som regel betalas när målet är avslutat.

Fasta kostnader i konstitutionella ärenden

Fasta kostnader för parter i konstitutionella ärenden

Domstolsavgifterna beror på vilken typ av förfarande det gäller och vilken domstolsnivå som ärendet inleddes i. Dessutom tillkommer andra kostnader, t.ex. för juridiska ombud.

När ska de fasta kostnaderna betalas?

Domstolsavgifter ska betalas när man inleder en avgiftsbelagd process. De fasta kostnaderna betalas vanligtvis så snart rättegångsförfarandet har avslutats.

Arvoden för sakkunniga

I tvistemål om belopp på mindre än 5 000 pund finns ett tak på 200 pund för arvoden till sakkunniga, men i alla övriga fall får domaren själv avgöra vad som är lämpligt. Domstolarna måste överväga att använda en enda gemensam sakkunnig i stället för en per part i målet. Ytterligare information hittar du på webbplatsen för UK Ministry of Justice.

Arvoden för översättare och tolkar

Tolkar brukar bokas och betalas centralt i de flesta fall i de civilrättsliga domstolarna. Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att en tolk ska finansieras centralt. Det ska antingen gälla en inledande förhandling (för att avgöra om fallet ska tas upp i en högre instans), ett familjeärende som berör barn eller handla om våld i hemmet (inklusive tvångsäktenskap). Om fallet inte uppfyller något av dessa kriterier kan en tolk ändå finansieras om det är enda möjligheten för en part att förstå förhandlingarna och om hon eller han inte kan få offentligt stöd, inte har råd att betala en tolk privat och inte har någon bekant eller familjemedlem som kan hjälpa till med tolkningen. Arvodena fastställs i bokningsvillkoren. De kan variera kraftigt från fall till fall, beroende på förhandlingens längd, avstånd och restid till och från domstolen och tolkens färdsätt. Villkoren tillämpas strikt på samtliga fordringar för att garantera att betalningarna inte blir alltför höga.

Det finns ingen reglering för översättararvoden. Översättaren eller översättningsbyrån sätter själva sina arvoden.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Den allmänna principen är att den förlorande parten betalar, men det är helt upp till domaren att avgöra hur kostnaderna ska fördelas. Vid beslutet om kostnaderna tar domaren hänsyn till parternas uppförande och eventuella ansträngningar före och under förhandlingarna för att lösa tvisten (inklusive alternativa metoder för tvistlösning). Dessa kan omfatta föreskrivna fasta kostnader, kostnader som bedöms av rättegångsdomaren med begränsningar av beloppet (beroende på skadeståndets typ och storlek). Kostnaderna kan också behandlas som en särskild fråga i en detaljerad kostnadsbedömning, vilket normalt sett endast används i mer invecklade fall där kostnaderna behöver granskas närmare. Ytterligare information hittar du på webbplatsen för UK Ministry of Justice.

Var hittar jag information om medling?

Du kan hitta information om medling och även viss information om kostnader på en rad olika webbplatser och länkar:

Du kan hitta information om alternativa tvistlösningsmetoder för familjeärenden på webbplatsen Family Mediation Helpline (som uteslutande arbetar med familjemedling) eller genom att ringa 0845 60 26 627 (inom Storbritannien) eller +44 1823 62 36 50 (utanför Storbritannien). Dessutom kan du hitta information om familjemedling på följande webbplatser:

Använd sökfunktionen för att söka efter familjemedling (family mediation).

Rättshjälp

Inkomstgräns för parter i tvistemål

Personer som får vissa inkomstrelaterade förmåner (inkomsttillägg, inkomstbaserat arbetslöshetsunderstöd, inkomstrelaterat sysselsättnings- och familjebidrag samt kreditgaranti [för pensionärer]) har automatiskt rätt till rättshjälp. Detta betyder att de automatiskt är finansiellt berättigade till rättshjälp. Dessa fyra inkomstbaserade förmåner kallas också existensförmåner eftersom de höjer klientens inkomst till det lagstadgade existensminimumet.

I övrigt kan personer som behöver rättshjälp få ”gratis” eller icke avgiftsfinansierat bistånd om de har en månadslön brutto på mindre än 2 657 pund, en månatlig disponibel inkomst på mindre än 315 pund och ett disponibelt kapital på högst 3 000 pund. Om den månatliga disponibla inkomsten är 316–733 pund eller det disponibla kapitalet är 3 000–8 000 pund kan man få finansieringshjälp under förutsättning att man betalar en del av sina juridiska kostnader själv. Dessa belopp gäller från april 2009, men de ändras då och då, så du bör alltid kontrollera de aktuella beloppen hos Legal Services Commission (som ansvarar för rättshjälpssystemet i England och Wales).

Utöver de ekonomiska villkoren måste man också visa att man har rimliga skäl för att inleda, försvara eller vara en part i rättsprocessen och att det under de särskilda omständigheterna för ärendet är rimligt att bevilja rättshjälp. Legal Services Commission måste till exempel ta hänsyn till om personen i fråga har en rimlig möjlighet att vinna målet, om fördelarna med en rättsprocess uppväger kostnaderna för de allmänna medlen och om den sökande skulle få några stora personliga fördelar av målet, med hänsyn till eventuella skadestånd som kan användas för att betala tillbaka kostnaderna. Detta är ungefär samma faktorer som en klient med begränsade medel som betalar ur egen ficka skulle överväga när han eller hon beslutar sig för att delta i ett rättegångsförfarande.

Inkomstgräns för tilltalade i brottmål

Sedan oktober 2006 har tilltalade inför Magistrate’s Court (lägre brottmålsinstans) i England och Wales fått genomgå en inkomstprövning, där de sökandes inkomster viktas för att avspegla deras familjeomständigheter, t.ex. antalet barn. Om den sökandes viktade bruttoårsinkomst är mindre än 12 475 pund, eller om den sökande får en viss socialförmån eller är under 18 är han eller hon finansiellt berättigad till rättshjälp. Om den sökandes viktade årsinkomst är högre än 22 325 pund är han eller hon inte finansiellt berättigad till rättshjälp. Om den sökandes viktade inkomst ligger mellan dessa båda gränser görs en mer ingående bedömning av den disponibla inkomsten. Den beräkningen tar hänsyn till faktiska boende- och barnomsorgskostnader och omfattar också ett tillägg för levnadskostnader. Om den framräknade disponibla årsinkomsten är högst 3 398 pund är han eller hon finansiellt berättigad till rättshjälp.

I november 2008 höll regeringen ett samråd om förslag till att utöka inkomstprövningen till Crown Court (högre brottmålsinstans) i England och Wales och offentliggjorde sitt svar på de inkomna synpunkterna i juni 2009. Regeringen har för avsikt att prova denna modell i fem Crown Courts i januari 2010 och sedan gå vidare med resten av landet mellan april och juni 2010.

Inkomstgräns för brottsoffer

Brottsoffer kan inte få rättshjälp. Däremot erbjuds emotionellt och praktiskt stöd av personalen och vittnesstödet: brottsoffer erbjuds till exempel separata väntrum. Utsatta och hotade vittnen erbjuds särskilda åtgärder enligt Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 och kan t.ex. få möjlighet att avge sitt vittnesmål via videolänk från en annan plats.

Åklagarmyndigheten har nyligen utarbetat ett paket med titeln Information for the bereaved (information till efterlevande) som tjänstemän vid polisens familjeenhet kan ge till familjer som förlorat en anhörig på grund av mord eller dråp. Paketet innehåller information och råd om den rad olika frågor som familjen kan behöva hantera och var de kan få mer hjälp om de t.ex. behöver juridisk rådgivning om var barnen bör bo eller vem ett barn bör ha kontakt med.

Arbetet med att erbjuda juridisk rådgivning för familjer som förlorat en anhörig på grund av mord eller dråp inleddes som ett led i projektet för att stödja brottsoffer. Efterlevande familjer fick upp till 15 timmars gratis juridisk rådgivning om sociala och personliga frågor som uppstår efter ett dödsfall, men som inte har direkt samband med en rättegång. Pilotprojektet avslutades i april 2008, och nu arbetar vi med förslag för att inrätta en tjänst som erbjuder juridisk rådgivning i hela England och Wales med utgångspunkt i de gjorda erfarenheterna.

Dessutom har åklagarmyndigheten ett projekt för att fokusera på brottsoffer för att se till att familjer får möjlighet att träffa åklagarsidan innan rättegången inleds, få en förklaring av programmet för personliga redogörelser från brottsoffer och få ett erbjudande om att en åklagare ska läsa upp familjernas redogörelser innan domen avkunnas. Efter rättegången kan brottsoffer hänvisas till övervakningstjänstens program för brottsofferkontakt. Projektet ska utse en sambandsperson som ska hålla familjen underrättad vid behov (t.ex. om gärningsmannens straff) och hjälpa familjen att uppdatera sin personliga brottsofferredogörelse inför förhandlingar om villkorlig frigivning, om de vill det.

Andra villkor för att tilltalade ska få rättshjälp

Den som ansöker om rättshjälp i Magistrate’s Court eller Crown Court i England och Wales måste också uppfylla kravet på rättvisans intresse. Denna prövning tar hänsyn till faktorer som huruvida en fällande dom sannolikt skulle leda till att den tilltalade döms till fängelse eller förlorar sitt arbete och om det är sannolikt att den tilltalade kan förstå förhandlingarna och föra sin egen talan. Om en eller flera av dessa faktorer gäller för den tilltalade brukar man anse att kravet på ”rättvisans intresse” har uppfyllts.

Gratis domstolsförhandlingar

Under vissa omständigheter kan en person slippa betala domstolsavgifter. Det kan handla om en fullständig avgiftsbefrielse, då inga avgifter alls behöver betalas, eller en delvis befrielse, då personen i fråga får betala en del av avgifterna. Mer information om avgiftsbefrielse för domstolsavgifter hittar du på webbplatsen för Her Majesty's Court Service.

Länkar

Legal Services CommissionAlternative Dispute Resolution (ADR), Community Legal Advice, National Mediation helpline, Alternative Dispute Resolution page at the UK Ministry of Justice, Mediation page at the website of Her Majesty’s Court Service, Family Mediation Helpline, Direct.gov.uk, Advice Now, Community Legal Advice, Advice Guide – online help from Citizens Advice, ADR Now, Her Majesty’s Courts Service, Solicitors' Code of Conduct, HM Revenue & Customs, Her Majesty’s Court Service, UK Ministry of Justice, Her Majesty’s Courts Service (bailiffs), Ministry of Justice

Bakgrundsmaterial

United Kingdom report of the Study on Transparency of costs PDF (448 Kb) en

Senaste uppdatering: 26/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.