Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Vad kostar det?

Estland

På den här sidan finns information om kostnader för rättsliga förfaranden i Estland.

Innehåll inlagt av
Estland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Regler om advokatarvoden och liknande

Juridiska rådgivare

Juridiska rådgivares arvoden är inte reglerade i Estland.

Jurister

Juristers arvoden är inte reglerade i Estland.

Juridiska ombud

Juridiska ombuds arvoden är inte reglerade i Estland.

Exekutionstjänstemän

I Estland regleras exekutionstjänstemännens arvoden i lagen om exekutionstjänstemän. Arvodet för en exekutionstjänsteman kan bestå av en avgift för att väcka talan, avgiften för förfarandet och en extra avgift för verkställandet. Exekutionstjänstemän har också rätt att ta ut avgift för tillhandahållandet av en yrkesmässig tjänst.

Advokater

Advokaters arvoden är inte reglerade i Estland – de fastställs i avtal med klienten. Den person som driver advokatbyrån eller advokaten föreslår ett pris för klienten och förklarar hur arvodet har räknats ut. Klienten ersätter advokaten eller den som driver advokatbyrån för kostnaderna som uppkommer för att tillhandahålla de juridiska tjänsterna.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parterna i tvistemål

De fasta kostnaderna för parterna i tvistemål omfattar:

 • Den statliga avgiften.
 • Säkerhet för upphävande.
 • Säkerhet för begäran om upphävande av tredskodom.
 • Säkerhet för återupptagande av förfarande eller återställande av försutten tid.
 • Kostnader i anslutning till att exekutionstjänstemän tillhandahåller rättegångshandlingar.
 • Kostnader i anslutning till publicering av kallelser och kungörelser i Ametlikud Teadaanded eller i en dagstidning,
 • Ersättning till sakkunniga, tolkar och översättare.
 • Andra kostnader för handläggningen av ett mål och utomrättsliga kostnader.

Stadier i tvistemål när fasta kostnader måste betalas

Följande kostnader måste betalas i förväg av den part som lämnat in ansökan som kostnaderna hänför sig till:

 • Den statliga avgiften.
 • Säkerhet för upphävande.
 • Säkerhet för begäran om upphävande av tredskodom.
 • Säkerhet för återupptagande av förfarande eller återställande av klausul.
 • Säkerhet för återupptagande av förfarande eller återställande av klausul.
 • Kostnader i anslutning till publicering av kallelser och kungörelser i Ametlikud Teadaanded eller i en dagstidning,
 • Kostnader i anslutning till offentliggörande av kallelser och kungörelser i Ametlikud Teadaanded eller dagstidning.

Om inte domstolen beslutar annorlunda ska kostnader för att ersätta sakkunniga, tolkar och översättare betalas i förväg av den part som lämnat in ansökan som kostnaderna hänför sig till.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parterna i brottmål

De fasta kostnaderna för parterna i brottmål fastställs i straffprocesslagen och omfattar rättegångskostnader, särskilda kostnader och extra kostnader.

Rättegångskostnader:

 • Rimlig ersättning till det valda ombudet eller företrädaren och andra nödvändiga kostnader som en av parterna ådrar sig i samband med brottmålet.
 • Belopp som betalas till brottsoffer, vittnen, experter och sakkunniga i enlighet med avsnitt 17 i straffprocesslagen, utom sådana belopp som avses i avsnitt 176.1.1 i samma lag.
 • Kostnader som en statlig kriminalteknisk institution eller ett annat statligt organ har haft för att utföra expertbedömningar eller fastställa berusningsgrad.
 • Arvode till utsedd försvarare och ersättning för dennas utgifter i den mån de är styrkta och nödvändiga.
 • Kostnader för kopiering av material till försvararen i enlighet med avsnitt 224.1 i straffprocesslagen.
 • Kostnader för lagring, översändande och förstörande av bevis.
 • Kostnader för lagring, överföring och förstörande av konfiskerad egendom.
 • Kostnader som uppstått för att säkra en civilrättslig åtgärd.
 • Ersättning som betalas efter en fällande dom.
 • Andra kostnader som ett organ som leder ett brottmålsförfarande har haft i samband med detta förfarande, utom kostnader som anses vara särskilda eller extra kostnader i enlighet med straffprocesslagen.

Om en part i förfarandet har flera försvarare eller ombud, kommer den ersättning som betalas till dem att inkluderas i rättegångskostnaderna så länge som de inte överstiger en rimlig ersättningsnivå som normalt betalas till en försvarare eller ett ombud.

Om en misstänkt eller en tilltalad inte har någon försvarare eller något ombud, kommer de nödvändiga kostnaderna för försvaret att inkluderas i rättegångskostnaderna. Överdrivna kostnader som inte skulle ha uppstått om en försvarare hade funnits kommer inte att räknas med i rättegångskostnaderna.

Kostnader för sakkunnigutlåtanden ersätts i enlighet med de villkor som fastställs i lagen om expertvittnen.

Särskilda kostnader: kostnader för uppskjutande av en domstolsförhandling på grund av att en part har underlåtit att infinna sig och kostnader för obligatorisk närvaro.

Extra kostnader:

 • Ersättning till en person som inte är en part i målet för information om omständigheter som rör bevis.
 • Kostnader för att hålla en misstänkt eller tilltalad i häkte.
 • Betalning till tolk eller översättare i enlighet avsnitt 178 i straffprocesslagen.
 • Ersättning som betalas ut i brottmål för skada som staten har orsakat en enskild genom att denne har frihetsberövats utan att skäl har funnits för detta.
 • Kostnader för statliga och lokala myndigheter i samband med brottmål, utöver sådana som avses i avsnitt 175.1.1 eller 175.10 i straffprocesslagen.
 • Betalningar till vittnens företrädare i enlighet avsnitt 671 i straffprocesslagen.

Stadier i brottmål när fasta kostnader för parterna måste betalas:

 • Vid friande dom ska rättegångskostnaderna betalas av staten. Vid fällande dom ska rättegångskostnaderna betalas av den dömde gärningsmannen. Om ett yrkande delvis bifalls ska rättegångskostnaderna betalas av staten i enlighet med i vilken utsträckning den tilltalade frikänns. Skyldigheten att betala rättegångskostnader uppstår när den slutliga domen har vunnit kraft.
 • Om ett civilrättsligt yrkande avvisas ska rättegångskostnader i anslutning till säkerhet för civilmålet betalas av brottsoffret. Om ett civilrättsligt yrkande bifalls i sin helhet ska rättegångskostnader i anslutning till säkerhet för ändamålet betalas av den som fällts för brottet eller svaranden. Om ett civilrättsligt yrkande delvis bifalls ska domstolen dela upp rättegångskostnaderna rörande säkerhet för ändamålet mellan brottsoffret och den som fällts för brottet eller svaranden, med beaktande av alla omständigheter. Om ett civilrättsligt yrkande inte tas upp till prövning ska rättegångskostnader i anslutning till säkerhet som ställts för ändamålet betalas av staten.

Fasta kostnader i konstitutionella förfaranden

Fasta kostnader för parterna i konstitutionella förfaranden

Enskilda personer kan inte begära prövning av lagars förenlighet med konstitutionen. Kostnaden för en sådan prövning täcks av statsbudgeten. Kostnaden för att involvera specialister i domstolsförfaranden täcks av statsbudgeten enligt samma villkor som gäller för betalningen av arvoden till sakkunniga i civilprocesser.

Stadier i konstitutionella förfaranden när fasta kostnader för parterna måste betalas

Vid konstitutionella förfaranden betalas inga fasta kostnader av parterna.

Förhandsinformation som ska lämnas av juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

En advokat är skyldig att informera en klient om den fullständiga omfattningen av åtgärder som vidtas i samband med tillhandahållandet av juridiska tjänster och om alla kostnader som ingår. Den person som driver en advokatbyrå eller den berörda advokaten föreslår ett pris för klienten och förklarar hur arvodet har räknats ut.

Kostnader för förfaranden

Kostnader som ska betalas av den vinnande parten

Den vinnande parten ska bära samtliga kostnader för ersättning till det juridiska ombudet eller rådgivaren, under förutsättning att domstolen anser att kostnaderna är rimliga och inte ska bäras av den förlorande parten.

Kostnader som ska betalas av den förlorande parten

Enligt avgörandet om fastställande av rättegångskostnader ska den förlorande parten ersätta den vinnande parten för hans eller hennes rättegångskostnader, vilka kan innefatta

 • den statliga avgiften.
 • säkerhet,
 • kostnader för vittnen, sakkunniga, tolkar och översättare, och kostnader för expertanalyser som har gjorts av en person som inte är part i målet och som ska ersättas i enlighet med lagen om kriminalteknisk undersökning,
 • kostnader för att erhålla bevishandlingar och fysiska bevis,
 • kostnader för besiktning, inklusive nödvändiga resekostnader för domstolen,
 • kostnader för överlämnande, vidarebefordran och utfärdande av rättegångshandlingar,
 • kostnader för fastställande av ett tvistemåls värde,
 • kostnader för representanter och rådgivare till parterna i rättegången,
 • kostnader för resor, porto, kommunikation, boende och andra liknande kostnader för de som deltagit i rättegången,
 • utebliven lön eller utebliven annan fast inkomst för parterna i förhandlingarna,
 • kostnader för förberedande förhandlingar som föreskrivs i lag, om inte talan ingivits senare än sex månader efter att det att de förberedande förhandlingarna avslutats,
 • exekutionstjänstemannens arvode för att säkra en talan och för kostnader i anslutning till verkställande av en dom om att säkra en talan,
 • exekutionstjänstemannens arvode för att överlämna rättegångshandlingar,
 • kostnader för behandling av en ansökan om rättshjälp,
 • kostnader för påskyndat förfarande för betalningsföreläggande,
 • kostnader för att delta i medlingsförfaranden på domstolens begäran enligt avsnitt 4.4 i civilprocesslagen, eller om deltagande är obligatoriskt, medling före rättegång enligt avsnitt 1.4 i medlingslagen.

Om ett domstolsbeslut om delade rättegångskostnader fastställer att en part ska bära en annan parts kostnader för det juridiska ombudet eller den juridiska rådgivaren ska beloppet som fastställs av domstolen vara rimligt och inte överstiga vad som är nödvändigt. Om flera personer anlitas ska de relevanta kostnaderna ersättas endast om de har uppstått på grund av att fallet var komplicerat eller att det fanns behov av att byta ombud.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelser om kostnader i Estland?

Bestämmelser om kostnader finns i:

 • Civilprocesslagen.
 • Lagen om exekutionstjänstemän.
 • Lagen om statliga avgifter.
 • Författningar som har utfärdats på grundval av civilprocesslagen.

På vilka språk kan jag få information om bestämmelser om kostnader i Estland?

Information om bestämmelser om kostnader finns enbart på estniska.

Översättning till engelska av estnisk lagstiftning om kostnader och källor finns på webbsidan för Estlands officiella tidning Riigi Teataja.

Var hittar jag information om medling/förlikning?

Justitieministeriet är ansvarigt för att genomföra direktiv 2008/52/EG om vissa aspekter på medling på privaträttens område. Allmänna frågor om medling kan skickas till ministeriets e-postadress: info@just.ee.

Medlingsförfaranden regleras i lagen om medling. Den reglerar medlarnas rättigheter och skyldigheter och innehåller också riktlinjer för genomförande och verkställighet av en överenskommelse som träffats med hjälp av en medlare. Följande personer har enligt lagen rätt till medlingsförfaranden:

 • En fysisk person som av parterna har fått uppdraget att föra medlingen.
 • Jurister.
 • Notarier.
 • I de fall som anges i lagen: statliga eller lokala medlingsorgan.

Medling i brottmål regleras i lagen om brottmål. När det gäller medling i familjefrågor uppmuntrar socialministeriet särskilt utvecklingen av medlings-/förlikningsverksamhet för familjer.

När det gäller medling i familjefrågor uppmuntrar socialministeriet särskilt utvecklingen av medlings-/förlikningsverksamhet för familjer. Estlands samfund för medlare har en webbplats som innehåller information på både estniska och engelska. Estlands förening för barnens välbefinnande– en icke vinstdrivande förening som stöder barns rättigheter –erbjuder råd till föräldrar som vill separera eller skiljas och uppmuntrar dem att vända sig till förlikningsmän för att skydda barnens intressen. Föreningen arrangerar också utbildning inom medling för familjer.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Rättegångskostnaderna beror på typen av mål och handläggningstiden. De primära källorna för information om rättegångskostnader är processlagstiftningen och lagen om statliga avgifter. Justitieministeriet ger ut och administrerar den officiella publikationen Riigi Teataja (den statliga officiella tidningen) som ger tillgång till:

 • Lagar och förordningar.
 • Dekret utfärdade av republikens president.
 • Högsta domstolens beslut och internationella avtal.
 • Förordningar från lokala myndigheter.

Riigi Teataja innehåller officiella konsoliderade versioner av lagar, förordningar och föreskrifter från regeringen, ministerförordningar, förordningar utfärdade av chefen för Eesti Pank (Estlands centralbank), förordningar utfärdade av den nationella valnämnden, parlamentsbeslut och förordningar utfärdade av kommuner och städer. Lagstiftning och andra handlingar som offentliggjorts i Riigi Teataja har varit tillgängliga sedan 1990.

En analys av metoderna för att fastställa rättegångskostnader i tvistemål finns på högsta domstolens webbplats.

Var hittar jag information om genomsnittliga tider för olika förfaranden?

Statistik om domstolsförfaranden i första och andra instans finns sedan 1996 tillgänglig på domstolarnas webbplats.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

De statliga avgifter som ska betalas för en särskild typ av förfarande anges i lagen om statliga avgifter.

Arvoden till exekutionstjänstemän anges i lagen om exekutionstjänstemän.

Det finns ingen statistik över den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för en viss typ av förfarande.

Moms

Hur tillhandahålls denna information?

Till kostnaderna för exekutionstjänstemännens tjänster kommer moms på 20 procent.

För att erhålla återbetalning av den moms som tillkommer på rättegångskostnaderna måste den sökande bekräfta att han eller hon inte är skyldig att betala moms eller att det inte är möjligt att återfå den på annat sätt.

Vilken momssats tillämpas?

Sedan den 1 juli 2009 är momssatsen i Estland 20 procent.

Rättshjälp

Tillämplig inkomstgräns inom civilrätt

Rättshjälp från staten är tillgänglig när kostnaderna för juridiska tjänster är mer än dubbelt så höga som den sökandes genomsnittliga månadsinkomst, beräknat på den genomsnittliga månadsinkomsten under fyra månader innan ansökan lämnades in.

Skatter och obligatoriska försäkringspremier, kostnader för lagenlig försörjningsplikt liksom rimliga kostnader för boende och transporter ska dras av från det beräknade beloppet.

Övriga villkor för att målsägare ska beviljas rättshjälp

Enligt civilprocesslagen kan staten bevilja rättshjälp. Vilken typ av rättshjälp som garanteras av staten och villkoren och bestämmelser för detta regleras av lagen om rättshjälp.

Rättshjälp kan beviljas fysiska personer som vid tiden för inlämnande av ansökan om statligt stöd är bosatta i eller medborgare i Estland eller en annan av Europeiska unionens medlemsstater. Var en person är bosatt fastställs i enlighet med artikel 59 i rådet förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Andra fysiska personer kan beviljas rättshjälp enbart om det föreskrivs i ett internationellt avtal.

Statlig rättshjälp beviljas inte om

 • den sökande själv kan tillvarata sina rättigheter,
 • den sökande inte har rätt till det skydd han eller hon ansöker om,
 • den sökande kan betala kostnaderna för juridiska tjänster med hjälp av tillgångar som utan större svårighet kan säljas,
 • kostnaderna för de juridiska tjänsterna inte förväntas bli högre än två gånger den sökandes genomsnittliga månadsinkomst, beräknad på den genomsnittliga inkomsten för de fyra månader som föregår ansökan, med avdrag för skatter och obligatoriska försäkringspremier, kostnader för rättsligt ålagda underhållskostnader och rimliga kostnader för boende och transport,
 • det är uppenbart att den sökande har mycket små utsikter att kunna hävda sina rättigheter,
 • ansökan görs för att lämna in ett ersättningsanspråk för en ideell skada och det inte finns något tvingande allmänintresse i saken,
 • tvisten gäller den sökandes affärsverksamhet och påverkar inte hans eller hennes rättigheter som inte har anknytning till den verksamheten,
 • ansökan görs för att skydda ett varumärke, ett patent, ett bruksmönster, en integrerad kretskortslayout eller någon annan form av immateriell egendom, med undantag av rättigheter som följer av upphovsrättslagen,
 • den sökande har tydliga gemensamma intressen med en person som inte har rätt till rättshjälp; i detta fall finns en risk att den erhållna rättshjälpen kan överföras till den person som inte har rätt till den,
 • ansökan görs för att försvara en rätt som har överförts till den sökande och det finns orsak att anta att rätten har överförts till den sökande för att han eller hon ska kunna få rättshjälp,
 • tillhandahållande av juridiska tjänster garanteras av ett avtal om rättskyddsförsäkring som den sökande har ingått eller av en obligatorisk försäkring som den sökande tecknat,
 • det belopp som den sökande kan komma att erhålla efter det att ärendet har avgjorts, är orimligt lågt i jämförelse med den uppskattade kostnaden för rättshjälp som staten ska stå för.

Läs mer om rättshjälp på Advokatsamfundets webbplats.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp för misstänkta och tilltalade

Villkoren för beviljande av rättshjälp för målsägare gäller även för misstänkta och tilltalade.

Kostnadsfria domstolsförfaranden

I lagen om statliga avgifter fastställs under vilka omständigheter undantag från statliga avgifter är möjliga. I en rättegång omfattas inte följande av en statlig avgift:

 • Granskning av ett överklagande eller ett klagomål för att kräva lön eller ersättning, fastställande av att en uppsägning av ett anställningsavtal är ogiltig, återanställning eller ändring av ordalydelsen som är grunden till uppsägningen.
 • Granskning av ett överklagande om ansökan om underhåll och, i krav gällande underhåll för barn, ansökan om påskyndat betalningsföreläggande.
 • Granskning av ett skadeståndskrav för olaglig fällande dom, olaga åtal, olaga förebyggande frihetsberövande och andra omotiverade frihetsberövanden och även granskning av ett anspråk om ersättning för skada på egendom som orsakats av ett straff för en mindre förseelse om det är en olaglig påföljd.
 • Första utfärdandet av handlingar som rör ett brottmål.
 • Genomförande av förfaranden för att placera en person på sluten anstalt.
 • Granskning av ansökan om återlämnande av beslagtagna eller övergivna tillgångar i samband med olagliga tvångsåtgärder och för ersättning av skada.
 • Granskning av ett fall för att bevisa längd för pensionsgrundande tjänst.
 • Granskning av en protest i ett förvaltningsrättsmål.
 • Granskning av en ansökan om juridiskt stöd, och inlämnandet av en invändning mot domstolens dom i ett sådant fall.
 • Granskning av en ansökan om statligt stöd, och inlämnandet av en invändning mot domstolens dom i ett sådant fall.
 • Granskning av en överklagan om skada orsakad av att den huvudsakliga familjeförsörjaren råkat ut för kroppsskada eller sjukdom, eller avlidit.
 • Kopior på upp till fem sidor av rättegångshandlingar i ett förvaltningsmål.

Den statliga avgiften är undantagen vid

 • inlämning av en invändning från en minderårig till en domstol i ett fall där en oberoende rätt att överklaga har getts till honom eller henne enligt lag,
 • ett mål som väckts av en sökande av pension eller stöd och där frågan gäller oriktig betalning av eller underlåtenhet att betala pensionen eller stödet,
 • inlämning av klagomål från en fysisk person mot ett beslut av en valnämnd,
 • inlämning från en förmyndarskapsinstitution av en ansökan om förlust av föräldraansvar, eller för att utse en förmyndare för en minderårig eller någon annan ansökan som lämnas in till förmån för ett barn som institutionen är ansvarigt för,
 • en skattemyndighets inlämning av konkursansökan eller annan framställning gällande insolvensförfaranden, samt i mål som gäller att fastställa skatt,
 • inlämning av ett överklagande av en länsstyrelse i enlighet med reglerna i lagen om jordreform för att fullgöra inteckningshavarens skyldigheter i ett mål om en inteckning som fastställts för nytta för staten,
 • en exekutionstjänstemans inlämning till domstol av en ansökan om verkställighetsförfarande i enlighet med lagen om verkställighetsförfarandet, samt invändning mot ett domstolsbeslut om verkställighetsförfarande enligt avsnitt 599 i civilprocesslagen.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Domstolen som prövar ett mål fastställer i sitt avgörande eller sitt beslut om att avsluta förhandlingarna hur rättegångskostnaderna ska fördelas mellan parterna. Domstolen måste ange hur stor andel och vid behov göra en proportionell uppdelning av rättegångskostnaderna och meddela vad som ska bäras av respektive part. Om en högre domstol ändrar en dom eller avkunnar en ny dom utan att ta upp ärendet förnyad prövning ska domstolen vid behov se över uppdelningen av rättegångskostnaderna på nytt.

En part i domstolsförhandlingar har rätt att – inom 30 dagar efter dagen för domstolsbeslutet om uppdelning av kostnaderna – begära att förstainstansrätten som avgjort målet fastställer rättegångskostnaderna uttryckt i ett belopp baserat på en proportionell uppdelning av kostnaderna för domstolsavgörandet. En förteckning över rättegångskostnaderna, som även visar hur de delas upp, ska bifogas begäran. Domstolen kan fastställa en tidsgräns då en part i målet ska lämna in ytterligare förtydliganden om de kostnader som ska ersättas, eller kan begära att parten ska lämna in styrkande handlingar för kostnaderna. Domstolen vidarebefordrar omedelbart begäran om fastställande av rättegångskostnaderna tillsammans med en förteckning över rättegångskostnader och verifikationer till motparten.

Motparten har minst sju dagar på sig från dagen för delgivning av ansökan att lämna in invändningar mot den. Beviljandet av rättshjälp utesluter eller begränsar inte skyldigheten för mottagaren av rättshjälpen att baserat på ett domstolsutslag ersätta kostnaderna som motparten haft. Den part mot vilken ett beslut fattas bär rättegångskostnaderna för detta fullt ut även om parten befrias från skyldigheten att betala rättegångskostnaderna eller när parten har beviljats rättshjälp för sådana utgifter.

Om ett mål avgörs till kärandens fördel ålägger domstolen svaranden att till staten betala en del av de rättegångskostnader som käranden är befriad från eller har rätt att göra i delbetalningar. Beloppet, som betalas in till staten, ska stå i proportion till den del av en talan som har avgjorts.

Arvoden för sakkunniga

Om inte domstolen beslutar annat, ska förfarandekostnaderna, i den utsträckning som fastställs av domstolen, betalas av den part som lämnat in ansökan som kostnaderna är förenade med. Om båda parter lämnar in en ansökan eller om domstolen kallar in en sakkunnig ska kostnaden delas lika mellan parterna.

Arvodet betalas ut efter utfört uppdrag. Timarvoden inom gränserna för den minimi- respektive maximigräns för timdebitering som fastställts i en regeringsförordning är tillåtna. En sakkunnigs arvode är 10–40 gånger minimiarvodet per timme. Vid beslut om vilket timarvode som ska betalas tar domstolen hänsyn till

 • den sakkunniges kvalifikationer,
 • hur komplicerat arbetet är,
 • eventuella oundvikliga kostnader på grund av användning av nödvändiga hjälpmedel,
 • eventuella särskilda omständigheter under vilka den sakkunniga har utfört arbetet.

Kostnader i anslutning till förberedelse och sammanställning av en sakkunnigs bedömning, inklusive nödvändiga kostnader för biträdande personal, liksom för material och hjälpmedel som används vid den sakkunnigas bedömning, och andra nödvändiga kostnader, främst för logi och måltider, ska också ersättas.

En sakkunnigs arvode och kostnaderna som ska återbetalas fastställs genom ett avgörande av samma domstol som har anlitat den sakkunniga.

Sakkunniga ersätts enbart på egen begäran. Om en sakkunnig har utfört sitt uppdrag, betalar domstolen arvodet oavsett om parterna har betalat ett förskott eller om domstolen har föreskrivit att parterna ska betala kostnaderna.

Arvoden till sakkunniga i anslutning till en sakkunnig bedömning som görs av en offentlig rättsinstitution, som en del av rättegångskostnaderna, ersätts av den förlorande parten till den vinnande parten på samma sätt som rättegångskostnaderna.

Arvoden för översättare och tolkar

Arvoden till tolkar som inte är knutna till domstolen och som deltar i domstolsförhandlingar betalas per timme med en ersättning som uppgår till 2–40 gånger den lagstadgade minimilönen per timme. Ersättningen till översättare för skriftlig översättning beräknas per sida och kan uppgå till 20 gånger minimiersättningen per timme.

Tolkars eller översättares arvoden och kostnader som ska ersättas fastställs genom beslut av samma domstol som anlitade tolken eller översättaren.

Vid beslut om timarvodet ska domstolen ta hänsyn till tolkens eller översättarens kvalifikationer, hur komplicerat arbetet är, oundvikliga kostnader som uppstått och eventuella särskilda omständigheter när tolkningen eller översättningen gjordes.

Tolkar och översättare ersätts enbart på egen begäran. Domstolen betalar arvodet till tolkar och översättare oavsett om parterna har betalat ett förskott eller om domstolen har föreskrivit att parterna ska betala kostnaderna.

Tolkars och översättares arvoden är en del av rättegångskostnaderna och ersätts av den förlorande parten till den vinnande parten på samma sätt som rättegångskostnaderna.

Senaste uppdatering: 08/08/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.