Vad kostar det?

Finland

På den här sidan finns information om rättskostnader i Finland.

Innehåll inlagt av
Finland

Regler om advokatarvoden och liknande

Jurister (inklusive rättsbiträden och rättstillämpare)

I Finland regleras juristers arvoden av reglerna om god advokatsed och anvisning om advokatarvoden, vilka har godkänts av Finlands Advokatförbund.

Utsökningsmän

I Finland regleras utsökningsmäns arvoden av statsrådets förordning 925/2008, lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och statsrådets förordning 35/1995.

Advokater

I Finland regleras advokatarvoden av handelsbalken 18:5, rättshjälpslagen (257/2002) och statsrådets förordning 290/2008.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemålsförhandlingar

Fasta kostnader för parterna i tvistemålsförhandlingar

I Finland inkluderar de fasta kostnaderna handläggningsavgift och expeditionslösen. Handläggningsavgiften (rättegångsavgifter, ansökningsavgifter och förrättningsavgifter) tas ut hos parten som ersättning för behandlingen av ärendet och vidtagna åtgärder. I handläggningsavgiften ingår även ersättning för expedition som ges i ett mål eller ärende och som innehåller ett avgörande eller uppskovsbeslut. Rättegångsavgiften varierar från 79 euro i tvistemål i tingsrätten till 223 euro för mål i marknadsdomstolen.

Expeditionslösen (utdragsavgifter, kopieringsavgifter och intygsavgifter) tas ut för handlingar som beställs separat, om inte avgiftsfrihet har förordnats särskilt. För expeditioner till målsäganden i brottmål där allmänna åklagaren har väckt åtal tas till exempel ingen avgift ut.

Närmare uppgifter om kostnaderna finns på justitieministeriets webbplats och i lagen om avgifter för domstolars och för vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) och motsvarande statsrådsförordningar.

I skilsmässomål består den totala rättegångskostnaden av en initial avgift på 79 euro och en avgift på 44 euro vid fortsatt behandling efter betänketiden. Advokathjälp kan kosta omkring 1000 euro. I ärenden som rör ansökningar är avgiften 79 euro. I tvistemål är rättegångskostnaden 79 euro till 179 euro i tingsrätten och ytterligare 179 euro vid överklagande till hovrätten. Advokatkostnaderna kan vara upp till och över 6000 euro.

Faser i tvistemål när parterna måste betala fasta kostnader

Fasta kostnader för parterna i tvistemål ska betalas när förhandlingarna avslutas.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

I Finland tas ingen expeditionsavgift ut i brottmål där allmänna åklagaren har väckt åtal.

Faser i brottmål när fasta kostnader måste betalas

Fasta kostnader för parterna i brottmål ska betalas när förhandlingarna avslutas.

Fasta kostnader i konstitutionella mål

Fasta kostnader för parter i konstitutionella mål

Det finns inga konstitutionsdomstolar i Finland. Relevanta fall prövas i brottmål. I Finland betalar parterna ingen avgift i brottmål där allmänna åklagaren har väckt åtal.

Faser i konstitutionella mål när fasta kostnader måste betalas

Kostnaderna ska betalas när förhandlingarna är slutförda.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Juridiska ombud måste tillhandahålla förhandsinformation till parterna i en potentiell tvist så att dessa förstår sina rättigheter och skyldigheter, vilka chanser de har att vinna och vilka kostnader som kan bli aktuella – även de som sannolikt kommer att bäras av den förlorande parten. Detta regleras genom Finlands Advokatförbunds regler om god advokatsed. En jurist är också enligt lag skyldig att iaktta sekretessplikt och tystnadsplikt gentemot klienten.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelser om kostnader i Finland?

Information om bestämmelser om kostnader finns på webbplatsen för justitieministeriet.

På vilka språk kan jag få information om bestämmelser om kostnader i Finland?

Information finns på finska, svenska och engelska.

Var hittar jag information om medling?

Information om medling finns på webbplatserna för justitieministeriet och för Institutet för hälsa och välfärd.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Närmare uppgifter om kostnader och avgifter som tas ut i samband med rättegångar finns kostnadsfritt tillgängliga på webbplatsen för justitieministeriet.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Information om genomsnittliga behandlingstider finns på webbplatsen för justitieministeriet under ”Översikt”.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

Information om genomsnittliga sammanlagda kostnader för förfaranden finns på webbplatsen Domstolarna under information om det finska rättsväsendet.

Moms

Hur tillhandahålls denna information?

Informationen finns på webbplatsen för justitieministeriet. Enligt Finlands Advokatförbunds anvisning om advokatarvoden ska uppskattningen av arvodet för att utföra ett uppdrag anges inklusive mervärdesskatt.

Vilka är de tillämpliga momssatserna?

För juridiska tjänster är momssatsen 22 procent. Rättshjälpsavgifter är dock inte momspliktiga.

Rättshjälp

Inkomstgränser inom det civilrättsliga området

Inkomstgränsen beräknas enligt en fast formel. Generellt beviljas kostnadsfri rättshjälp om den sökandes disponibla medel per månad understiger 700 euro för ensamstående. Rättshjälp kan också beviljas med en progressiv självrisk om den sökandes disponibla medel per månad är mellan 700 euro och 1500 euro. Rättshjälp beviljas inte om den sökandes disponibla medel överstiger 1500 euro per månad. Motsvarande summor för makar är 600 euro respektive 1300 euro per person.

En rättshjälpsavgift på 70 euro tas ut av sökande som beviljas rättshjälp med självrisk. Om sökanden har bankdepositioner eller annan lätt realiserbar förmögenhet på över 5000 euro inräknas dessa inte i den disponibla inkomsten, utan utgående från dem bestäms en tilläggssjälvrisk.

Inkomstgränser inom det straffrättsliga området

Inkomstgränsen beräknas med en särskild formel. Generellt beviljas kostnadsfri rättshjälp om den sökandes disponibla medel understiger 700 euro per månad för ensamstående. Rättshjälp kan också beviljas med en progressiv självrisk om den sökandes disponibla medel per månad är mellan 700 euro och 1500 euro. Rättshjälp beviljas inte om den sökandes disponibla medel överstiger 1500 euro per månad. Motsvarande summor för makar är 600 euro och 1300 euro per person. Mer information finns på justitieministeriets webbplats. En rättshjälpsavgift på 70 euro tas ut av sökande som beviljas rättshjälp med självrisk. Om sökanden har bankdepositioner eller annan lätt realiserbar förmögenhet på över 5000 euro inräknas dessa inte i den disponibla inkomsten, utan utgående från dem bestäms en tilläggssjälvrisk.

Vid rättegång i brottmål och förundersökning har svaranden i vissa fall rätt att oberoende av sin ekonomiska ställning få en försvarare. Domstolen kan också på eget initiativ utse en försvarare för personer som inte har fyllt 18 år eller som inte kan sköta sitt eget försvar. En svarande som döms måste ersätta staten för försvararens arvode, om svaranden inte skulle ha rätt till allmän rättshjälp. I så fall bestäms hans eller hennes skyldighet att ersätta staten för arvodet enligt dessa system.

Inkomstgränser inom det straffrättsliga området för brottsoffer

Offer för vissa svåra brott, t.ex. familjevåld eller sexualbrott, har oberoende av sin ekonomiska ställning rätt till ett biträde och en stödperson.

Dessutom kan brottsoffer få rättshjälp enligt de vanliga kriterierna: generellt beviljas kostnadsfri rättshjälp om den sökandes disponibla medel understiger 700 euro per månad för ensamstående. Rättshjälp kan också beviljas med en progressiv självrisk om den sökandes disponibla medel per månad är mellan 700 euro och 1500 euro. Rättshjälp beviljas inte om den sökandes disponibla medel överstiger 1500 euro per månad. Motsvarande summor för makar är 600 euro och 1300 euro per person. En rättshjälpsavgift på 70 euro tas ut från sökande som beviljas rättshjälp med självrisk. Om sökanden har bankdepositioner eller annan lätt realiserbar förmögenhet på över 5000 euro inräknas dessa inte i den disponibla inkomsten, utan utgående från dem bestäms en tilläggssjälvrisk.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer

Ansökan om rättshjälp görs alltid till den statliga rättshjälpsbyrån. Ansökan kan göras till vilken rättshjälpsbyrå som helst, oberoende av var sökanden bor. Mest praktiskt är att besöka närmaste byrå.

Sökanden ska lämna in en utredning om sina ekonomiska förhållanden, en eventuell rättsskyddsförsäkring och den angelägenhet som ansökan gäller.

Ansökan till rättshjälpsbyrån görs antingen muntligt eller skriftligt. Till ansökan ska fogas alla behövliga verifikat. Ansökningsblanketten med bilagor kan också skickas till rättshjälpsbyrån per post, per fax eller per e-post.

Ansökningsblanketten finns på rättsväsendets sida med blanketter och kan också avhämtas från de statliga rättshjälpsbyråerna, domstolarna och advokatbyråerna.

Om sökanden i ett ärende som gäller en rättegång vill anlita ett privat biträde kan denne göra ansökan om rättshjälp.

Om en person faller offer för familjevåld eller sexualbrott kan domstolen utse ett biträde eller en stödperson för offret – för förundersökning och rättegång. Om offret framställer anspråk under rättegången förordnar domstolen ett biträde. Om offret inte har några anspråk kan en stödperson förordnas.

Så som anges ovan förordnas en försvarare på begäran för en person som är misstänkt för ett allvarligt brott och för en person som har blivit gripen eller häktad. Domstolen kan på eget initiativ utse en försvarare för personer som inte har fyllt 18 år eller inte kan sköta sitt eget försvar.

Kostnadsfri rättegång

Mottagare av rättshjälp har ingen betalningsskyldighet.

Dessutom är vissa ärenden enligt lag (Lagen 701/1993 om domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer, 6 och 7 §) avgiftsfria. Till sådana ärenden hör till exempel ärenden enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner och brottmål då allmänna åklagaren har väckt åtal. Inte heller myndigheter och medborgare i en främmande stat har någon betalningsskyldighet i ärenden som behandlas med tillämpning av avtal om internationell rättshjälp eller verkställighet.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

I tvistemål betalar motparten vanligen den vinnande partens rättegångskostnader (förutom i ärenden som rör ansökningar och i ärenden som involverar tvingande bestämmelser i lagstiftningen, som exempelvis många familjerättsliga frågor). I förvaltningsdomstolarna måste varje part bära sina egna kostnader. Domstolen avgör om den förlorande parten måste betala den vinnande partens kostnader.

Arvoden för sakkunniga

Arvoden för sakkunniga fastställs av domstolen. Det finns inga fasta gränser för sådana arvoden, även om de måste anses rimliga.

Arvoden för översättare och tolkar

Arvoden för översättare och tolkar fastställs av domstolen. Det finns inga fasta gränser för sådana arvoden, förutsatt att de är rimliga. En översättares arvode är normalt 80 euro per sida. En part undantas från dessa arvoden om rättshjälp har beviljats.

Länkar

Justitieministeriets webbplats

Webbplatsen för rättsväsendet

Finlands Advokatförbunds webbplats

Bakgrundsmaterial

Finlands rapport om undersökningen om insyn i kostnaderna för civilrättsliga förfaranden PDF (504 Kb) en

Senaste uppdatering: 19/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.