Vad kostar det?

Frankrike

I denna fallstudie rörande handelsrätt (ersättningsansvar) ombads medlemsstaterna att upplysa kunden om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: En tillverkare av värmeutrustning levererar en uppvärmningsenhet till en installatör. Installatören säljer enheten vidare till en kund och installerar enheten i kundens hus. Kort därefter fattar huset eld. Alla inblandade (tillverkaren av värmeutrustning, installatören, slutkonsumenten) är försäkrade. Upphovet till branden är omtvistat. Ingen vill betala ersättning till kunden. Kunden beslutar sig för att väcka talan mot tillverkaren, installatören och de berörda försäkringsbolagen för att få full ersättning för sin skada. Exempel B – Fall med utlandsanknytning: En tillverkare av värmeutrustning i medlemsstat B levererar en uppvärmningsenhet till en installatör i medlemsstat C. Installatören säljer enheten vidare till en kund i medlemsstat A och installerar enheten i kundens hus. Kort därefter fattar huset eld. Alla inblandade (tillverkaren av värmeutrustning, installatören, slutkonsumenten) är försäkrade hos ett försäkringsbolag i sin respektive medlemsstat. Upphovet till branden är omtvistat. Ingen vill betala ersättning till kunden. Kunden beslutar sig för att väcka talan i medlemsstat A mot tillverkaren, installatören och försäkringsbolaget för att få full ersättning för sin skada.

Innehåll inlagt av
Frankrike

Kostnader i Frankrike

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklagande och alternativ tvistlösning

Fallstudie

Domstol

Överklagande

Alternativ tvistlösning

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Finns detta alternativ i denna typ av fall?

Kostnad

Fall A

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Nej, ansökningsavgifter saknas.

Handelsdomstol (tribunal de commerce): Ja, ansökningsavgifter om minst 69,97 euro tas ut.

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Nej

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Förlikning

Medling genom domstolens försorg

Medling utanför domstol

Kostnadsfritt

Arvodena fastställs av domstolen

Avtal mellan parterna och medlaren

Fall B

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Nej, ansökningsavgifter saknas.

Handelsdomstol (tribunal de commerce): Ja, ansökningsavgifter om minst 69,97 euro tas ut.

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Nej

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Förlikning

Medling genom domstolens försorg

Medling utanför domstol

Kostnadsfritt

Arvodena fastställs av domstolen

Avtal mellan parterna och medlarenKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Ja

Handelsdomstol (tribunal de commerce): Nej

Appellationsdomstol (cour d’appel): Ja

Advokater:

Statistik saknas

Statsanställda advokater (avoués) vid appellationsdomstolar:

983 euro

Ja

Stämning: 18,70 euro

Delgivning: 26,70 euro

Delgivning: 26,70 euro

Nej

Ersättningen fastställs av domstolen

Fall B

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Ja

Handelsdomstol (tribunal de commerce): Nej

Appellationsdomstol (cour d’appel): Ja

Advokater:

Statistik saknas

Statsanställda advokater (avoués) vid appellationsdomstolar:

983 euro

Ja

Stämning: 18,70 euro

Delgivning: 26,70 euro

Delgivning: 26,70 euro

Nej

Ersättningen fastställs av domstolen


Kostnader för ersättning till vittnen


Fallstudie

Ersättning till vittnen

Får vittnen ersättning?

Fall A

Ja (dekret av den 27 december 1920 om ändring av taxan för ersättning till vittnen)

Fall B

Ja (dekret av den 27 december 1920 om ändring av taxan för ersättning till vittnen)Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFallstudie

Rättshjälp

När och på vilka villkor kan rättshjälp ges?

När ges fullständig rättshjälp?

Villkor?

Fall A

En köpare som är fysisk person eller juridisk person utan vinstsyfte kan ansöka om rättshjälp före eller under domstolsbehandlingen. Rättshjälp beviljas om

- det inte är uppenbart att den talan som köparen väckt inte kan tas upp till prövning eller saknar grund,

- köparens uppgivna inkomster inte överstiger den lagstadgade gränsen,

- kostnaderna för det rättsliga förfarandet inte täcks av rättsskyddsförsäkring.

Om köparen beviljas fullständig rättshjälp, står staten för alla rättegångskostnaderna.

Fullständig rättshjälp beviljas om den hjälpsökandes uppgivna månadsinkomst inte överstiger 911 euro.

Från detta belopp till 1367 euro beviljas partiell rättshjälp.

Den övre gränsen för inkomsten höjs med 164 euro för de två första personerna som den hjälpsökande har försörjningsansvar för och med 104 euro för den tredje och därpå följande personer.

Fall B

Dito

Dito

Dito


FallstudieErsättning

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Fall A

Ja

Alla taxebaserade kostnader ersätts såvida inte domstolen beslutar om något annat

Ej taxebaserade kostnader: rimlig ersättning fastställs av domstolen

Om domstolen beslutar att den part som inte fått rättshjälp ska betala kostnaderna, är denne skyldig att ersätta statskassan för vad staten har betalat ut till försvaret av den part som fått rättshjälp.

Fall B

Ja

Alla taxebaserade kostnader ersätts såvida inte domstolen beslutar om något annat

Ej taxebaserade kostnader: rimlig ersättning fastställs av domstolen

Dito


Kostnader för översättning och tolkning


Fallstudie

Översättning

Tolkning

När och under vilka omständigheter krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka omständigheter krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Det finns behov av att översätta de handlingar som lagts fram för domstolen.

Statistik saknas

När domaren inte kan det språk som parterna uttrycker sig på.

Ersättningen fastställs av domstolen

Fall B

Det finns behov av att översätta de handlingar som lagts fram för domstolen.

Bevisupptagningsåtgärd enligt förordning 1206/2001 av den 28 maj 2001

Statistik saknas

När domaren inte kan det språk som parterna uttrycker sig på.

Bevisupptagningsåtgärd enligt förordning 1206/2001 av den 28 maj 2001

Ersättningen fastställs av domstolen


Senaste uppdatering: 08/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.