Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Vad kostar det?

Tyskland

I denna fallstudie rörande familjerätt (äktenskapsskillnad) ombads medlemsstaterna att upplysa den part som ansöker om äktenskapsskillnad om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett par gifter sig. Senare separerar de och enas om skilsmässa. Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Två personer som är medborgare i samma medlemsstat (medlemsstat A) gifter sig. Äktenskapet ingås i medlemsstat A. Efter bröllopet bosätter sig paret i en annan medlemsstat (medlemsstat B). Kort därefter separerar de. Hustrun återvänder till medlemsstat A och maken stannar i medlemsstat B. Paret enas om skilsmässa. Efter att ha återvänt till medlemsstat A ger hustrun omedelbart in en ansökan om skilsmässa till domstolarna i medlemsstat B.

Innehåll inlagt av
Tyskland

Kostnader i Tyskland

Kostnader för domstolsprövning i första instans och överklaganden


Fallstudie

Domstol

Överklaganden

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgifter

Fall A

Beror på inkomst och tillgångar.

Beror på inkomst och tillgångar.

Fall B

Beror på inkomst och tillgångar.

Beror på inkomst och tillgångar.Kostnader för advokat


Fallstudie

Advokat

Genomsnittliga kostnader

Fall A

Beror på inkomst och tillgångar.

Fall B

Beror på inkomst och tillgångar.Kostnader för ersättning till vittnen och ställande av säkerhet


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Säkerhet

Får vittnen ersättning?

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Fall A

Ja, men vittnen krävs vanligen inte.

Nej

Fall B

Ja, men vittnen krävs vanligen inte.

NejKostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

Övriga ersättningar

Villkor

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs-kostnader?

Om inte hela beloppet ersätts, hur stor procentandel ersätts generellt?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälpsorganet?

Fall A

Beror på inkomst och tillgångar.

Ja

Hälften

Om personens inkomster och ekonomiska situation förbättras och vid avbetalning.

Fall BKostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gränsöverskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka omständig-heter krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Fall A

Fall B

Beslutas av domstolen.

Vanligen 1,85 euro per 55 tangentslag plus utgifter och moms.

Beslutas av domstolen.

55 euro per timme plus utgifter och moms.

Kostnader för delgivning av handlingar utomlands.


Senaste uppdatering: 04/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.