Vad kostar det?

Tyskland

I denna fallstudie om familjerätt (äktenskapsskillnad) ombads medlemsländerna att upplysa den part som ansöker om äktenskapsskillnad om rättegångskostnaderna i följande situationer: Fall A – Nationell situation: Ett par gifter sig. Senare separerar de och enas om skilsmässa. Fall B – Transnationell situation: Två medborgare från medlemsland A gifter sig i medlemsland A. Efter vigseln flyttar paret till ett annat medlemsland (medlemsland B) där de bosätter sig. Kort därpå separerar paret. Kvinnan återvänder till medlemsland A och mannen stannar kvar i medlemsland B. Paret kommer överens om att skiljas. Kort efter att ha återvänt till medlemsland A ger kvinnan in en ansökan om skilsmässa till domstolarna i medlemsland B.

Innehåll inlagt av
Tyskland

Kostnader i Tyskland

Kostnader för domstol och överklaganden


Fallstudie

Domstol

Överklaganden


Ansökningsavgifter

Ansökningsavgifter

Fall A

Beror på inkomst och tillgångar.

Beror på inkomst och tillgångar.

Fall B

Beror på inkomst och tillgångar.

Beror på inkomst och tillgångar.Advokatkostnader


Fallstudie

Advokat


Genomsnittliga kostnader

Fall A

Beror på inkomst och tillgångar.

Fall B

Beror på inkomst och tillgångar.Kostnader för ersättning till vittnen samt garantier eller annan säkerhet


Fallstudie

Ersättning till vittnen

Garantier eller annan säkerhet


Får vittnen ersättning?

Förekommer detta och när och hur används det?

Fall A

Ja, men vittnen krävs inte i vanliga fall.

Nej

Fall B

Ja, men vittnen krävs inte i vanliga fall.

NejKostnader för rättshjälp och annan ersättningFallstudie

Rättshjälp

Ersättning


När och under vilka förhållanden är detta tillämpligt?

Kan den vinnande parten få ersättning för rättegångskostnader?

Hur stor del av kostnaderna brukar ersättas, om ersättningen inte är fullständig?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälpsorganet?

Fall A

Beror på inkomst och tillgångar.

Ja

Hälften

Om personens inkomst och ekonomiska omständigheter förbättras eller om avbetalningar ska göras.

Fall BKostnader för översättning och tolkning


Fallstudie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader i samband med gränsöverskridande tvister?


När och under vilka förhållanden krävs detta?

Ungefärliga kostnader?

När och under vilka förhållanden krävs detta?

Ungefärliga kostnader?

Beskrivning

Fall A


Fall B

Bedöms av domstolen.

Vanligtvis 1,55 euro per 55 tecken, plus omkostnader och moms.

Bedöms av domstolen.

70 euro per timma plus omkostnader och moms.

Delgivning av handlingar i utlandet.

Senaste uppdatering: 06/09/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.