Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Vad kostar det?

Tyskland

I denna fallstudie rörande handelsrätt (ersättningsansvar) ombads medlemsstaterna att upplysa kunden om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: En tillverkare av värmeutrustning levererar en uppvärmningsenhet till en installatör. Installatören säljer enheten vidare till en kund och installerar enheten i kundens hus. Kort därefter fattar huset eld. Alla inblandade (tillverkaren av värmeutrustning, installatören, slutkonsumenten) är försäkrade. Upphovet till branden är omtvistat. Ingen vill betala ersättning till kunden. Kunden beslutar sig för att väcka talan mot tillverkaren, installatören och de berörda försäkringsbolagen för att få full ersättning för sin skada. Exempel B – Fall med utlandsanknytning: En tillverkare av värmeutrustning i medlemsstat B levererar en uppvärmningsenhet till en installatör i medlemsstat C. Installatören säljer enheten vidare till en kund i medlemsstat A och installerar enheten i kundens hus. Kort därefter fattar huset eld. Alla inblandade (tillverkaren av värmeutrustning, installatören, slutkonsumenten) är försäkrade hos ett försäkringsbolag i sin respektive medlemsstat. Upphovet till branden är omtvistat. Ingen vill betala ersättning till kunden. Kunden beslutar sig för att väcka talan i medlemsstat A mot tillverkaren, installatören och försäkringsbolaget för att få full ersättning för sin skada.

Innehåll inlagt av
Tyskland

Kostnader i Tyskland

Kostnader för domstolsprövning i första instans och överklaganden


Fall-studie

Domstol

Överklaganden

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgifter

Fall A

Beror på hur stort ersättningsbelopp som krävs.

Beror på hur stort ersättningsbelopp som krävs.

Fall B

Beror på hur stort ersättningsbelopp som krävs.

Beror på hur stort ersättningsbelopp som krävs.Kostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fall-

studie

Advokat

Delgivningsman/

exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Ja

Beror på hur stort ersättningsbelopp som krävs.

Nej

Beror på typ av verkställighets-åtgärd.

Det är inte obligatoriskt enligt lag, men domstolen kan anse det vara nödvändigt att kalla in en sakkunnig, vilket brukar ske i praktiken.

Kostnaden tas ut per timme och varierar beroende på ämnes-område, men får vara högst 100 euro plus utgifter och moms.

Fall B

Ja

Beror på hur stort ersättningsbelopp som krävs.

Nej

Beror på typ av verkställighets-åtgärd.

Se ovan

Kostnaden tas ut per timme och varierar beroende på ämnes-område, men får vara högst 100 euro plus utgifter och moms.Kostnader för ersättning till vittnen


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Fall A

Ja

Förlorad inkomst, högst 17 euro per timme, resekostnader och övriga utgifter.

Fall B

Ja

Förlorad inkomst, högst 17 euro per timme, resekostnader och övriga utgifter.Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

Ersättningar

Villkor?

När ersätts hela beloppet?

Villkor?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs-kostnader?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälps-organet?

Fall A

Se fallstudie nr 4 ovan.

Se fallstudie nr 4 ovan.

Se fallstudie nr 4 ovan.

Se fallstudie nr 4 ovan.

Se fallstudie nr 4 ovan.

Se fallstudie nr 4 ovan.

Fall B

Se fallstudie nr 4 ovan.

Se fallstudie nr 4 ovan.

Se fallstudie nr 4 ovan.

Se fallstudie nr 4 ovan.

Se fallstudie nr 4 ovan.

Se fallstudie nr 4 ovan.Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns-överskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Fall A

Fall B

Se fallstudie nr 4 ovan.

Vanligen 1,85 euro per 55 tangentslag plus utgifter och moms.

Se fallstudie nr 4 ovan.

55 euro per timme plus utgifter och moms.

Kostnader för delgivning av handlingar utomlands.


Senaste uppdatering: 04/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.