Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Vad kostar det?

Grekland

Detta avsnitt innehåller information om kostnaderna i samband med rättsliga förfaranden i Grekland.

Innehåll inlagt av
Grekland

Regler om advokatarvoden och liknande

Advokater

Advokatarvoden regleras generellt i artiklarna 91–180 i lagstiftningsdekret 3026/1954, i dess ändrade lydelse enligt lag 3919/2011. Numera kan advokater ingå skriftliga avtal med sina klienter om arvodet, utan att vara bundna av något lagstadgat minimi- eller maximiarvode.

I avsaknad av ett skriftligt avtal fastställs advokaternas rättshjälpsarvoden etc. enligt ett lagstadgat arvodessystem (baserat på närvaro vid domstolsförhandlingar och tvisteföremålets värde).

Juridiska rådgivare/ombud

Inga skillnader jämfört med vad som gäller för advokater.

Delgivningsmän/exekutionstjänstemän

Arvodena för delgivningsmän/exekutionstjänstemän fastställs särskilt. Arvodena kan dock höjas genom överenskommelse, beroende på hur komplicerad uppgiften är. Enligt artikel 50 i lag 2318/1995 fastställs arvodet i ett gemensamt beslut av finans- och justitieministern. Det nu gällande beslutet är nr 2/54638/2008 (Β 1716, i dess ändrade lydelse enligt Β 1916).

Notarier

Notariers arvoden fastställs särskilt i artikel 40 i lag 2830/2000.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parterna i tvistemål

I familjemål fastställs advokatarvodena på det sätt som beskrivs ovan.

Också i tvistemål där tvisteföremålet kan anges i pengar (t.ex. handelstvister) fastställs advokaternas arvoden på det sätt som beskrivs ovan.

Detta gäller även för upprättandet av privata och officiella handlingar.

I vilket skede i ett tvistemål måste fasta kostnader betalas

Advokaterna enas med sina klienter om när arvodena ska betalas. Detta sker vanligtvis genom delbetalningar under olika skeden av rättegången.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parterna i brottmål

Ombudens arvoden regleras på det sätt som beskrivs ovan.

I vilket skede i ett brottmål måste fasta kostnader betalas

Ombudens arvoden regleras på det sätt som beskrivs ovan.

Fasta kostnader i författningsmål

Fasta kostnader för parterna i ett författningsmål

De ovannämnda reglerna om ombudsarvoden gäller även för förvaltningstvister.

I vilket skede i ett författningsmål måste fasta kostnader betalas

De ovan nämnda reglerna om ombudsarvoden i tvistemål gäller även i författningsmål.

Förhandsinformation som ska lämnas av juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

I reglerna om god advokatsed fastställs särskilda skyldigheter för advokaterna gentemot klienterna. Underlåtenhet att uppfylla dessa krav utgör en disciplinär förseelse. Storleken på arvodet nämns inte uttryckligen i dessa regler.

Information om kostnader

Var hittar jag information om kostnader?

Information om advokatarvoden finns i reglerna om god advokatsed (Κώδικας Δικηγόρων), men kan också erhållas från advokatsamfunden.

Information om notariearvoden kan erhållas från avdelningen för notarietjänster (Τμήμα Συμβολαιογράφων) vid justitieministeriet eller från notariesamfunden (offentligrättsliga juridiska personer).

På vilka språk finns information om kostnadsbestämmelser i Grekland?

Informationen om kostnadsbestämmelser finns endast på grekiska.

Var hittar jag information om medling/förlikning?

Se den särskilda informationen om medling i Grekland.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Det finns ingen webbplats med sådan information.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tidsåtgången för olika förfaranden?

Någon sådan information finns inte tillgänglig i Grekland.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

Det finns ingen relevant information tillgänglig om sammanlagda kostnader för förfaranden i Grekland.

Mervärdesskatt

Hur lämnas denna information?

Advokattjänster mervärdesbeskattas. Information om detta kan erhållas från skatteavdelningen vid finansministeriet och från advokatsamfunden.

Vilka momssatser gäller?

23 %

Rättshjälp

Gällande inkomstgränser i tvistemål

I enlighet med artikel 194 i civilprocesslagen beviljas rättshjälp för personer som inte kan betala rättegångskostnaderna utan att det riskerar att gå ut över deras eller deras familjers grundläggande försörjning.

Rättshjälp kan även beviljas för medborgare från andra länder, på villkor att det finns avtal mellan länderna om detta, samt för statslösa personer.

I enlighet med lag 3226/2004 ges rättshjälp till låginkomsttagare i tvistemål (om deras årsinkomst inte överstiger 2/3 av den lägsta årsinkomst som anges i det nationella, allmänt tillämpliga kollektivavtalet).

Rättshjälpen omfattar förfarandekostnader, arvoden till notarier och delgivningsmän/exekutionstjänstemän samt advokatarvoden (artikel 199 i civilprocesslagen).

Gällande inkomstgränser för tilltalade i brottmål

Om den tilltalade inte har advokat ska domstolen utse en advokat från den relevanta listan hos det lokala advokatsamfundet (artikel 340 i straffprocesslagen).

I enlighet med lag 3226/2004 ges rättshjälp till låginkomsttagare i brottmål på det sätt som beskrivs ovan.

Gällande inkomstgränser för brottsoffer i brottmål

Rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer har införlivats i grekisk lag genom lag 3811/2009.

Andra villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer

Arvoden till advokater, notarier och delgivningsmän/exekutionstjänstemän som tillhandahåller tjänster inom ramen för rättshjälpssystemet fastställs genom ministerbeslut (artikel 14 i lag 3226/2004).

Rättshjälp i brottsmål inbegriper att en advokat utses.

Rättshjälp i tvistemål inbegriper befrielse från en del av eller hela rättegångskostnaden.

Andra villkor för beviljande av rättshjälp till tilltalade.

Inga

Kostnadsfria domstolsförfaranden

Inga

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

När domstolen har nått fram till ett avgörande ska den förlorande parten i normala fall stå för alla rättsgångskostnader som den vinnande parten har haft i samband med rättegången. Kostnaderna fördelas proportionellt efter vad respektive har vunnit/förlorat i målet (dvs. om ingen part vinner hela "målet"). Domstolen ska se till att även denna del av domen kan verkställas. Kostnaderna beräknas i enlighet med de regler som beskrivs ovan, med särskild hänsyn till bestämmelserna om ombudsarvoden och eventuella fasta kostnader för parter i tvistemål. Detta beräknade beloppet blir oftast lägre än de faktiska kostnaderna.

Arvoden för sakkunniga

Sakkunniga bestämmer sina egna arvoden, som på begäran inkluderas i de rättegångskostnader som domstolen fastställer.

Arvoden för översättare och tolkar

Översättare och tolkar bestämmer sina egna arvoden, som på begäran inkluderas i de rättegångskostnader som domstolen fastställer.

Länkar

Atens advokatsamfund

Pireus advokatsamfund

Thessalonikis notariesamfund vid appellationsdomstolen

Greklands notariesamfund

Thessalonikis advokatsamfund

Bakgrundsmaterial

Grekisk rapport om undersökningen av insyn i kostnader PDF (849 Kb) en

Senaste uppdatering: 25/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.