Vad kostar det?

Grekland

Detta avsnitt innehåller information om kostnaderna för rättsliga förfaranden i Grekland.

Innehåll inlagt av
Grekland

Regler om advokatarvoden och liknande

Advokater

Advokatarvoden fastställs i artikel 58 ff. i lag nr 4194/2013 («advokatlagen») (officiella kungörelseorganet, serie I, nr 208). I enlighet med dessa bestämmelser fastställer advokaten sitt arvode fritt genom ett skriftligt avtal med sin huvudman eller ombud. Det täcker en del av eller hela förfarandet eller mer konkreta handlingar i förfarandet eller rättsliga uppgifter av alla slag, både i mål och ärenden.

Om det inte finns något tillämpligt skriftligt avtal om arvodets belopp fastställs summan på grundval av tvisteföremålets värde (artikel 63.1) och när tvisteföremålet inte kan värderas i pengar beräknas arvodet i enlighet med bilaga I till advokatlagen (artikel 63.2), dvs. «BILAGA Ι – Tabell över advokatarvoden i rättsliga förfaranden».

Juridiska rådgivare/biträden

Inga skillnader jämfört med vad som gäller för advokater.

Exekutionsbiträden

Arvodena för exekutionsbiträden fastställs särskilt. Arvodena fastställs i enlighet med artikel 50 i lag nr 2318/1995 («lagen om exekutionsbiträden») (officiella kungörelseorganet, serie I, nr 126), i dess ändrade lydelse enligt artikel 2 i lag nr 4336/2015 (officiella kungörelseorganet, serie I, nr 94). I enlighet med dessa bestämmelser fastställs arvodena i ett gemensamt beslut av finans- och justitieministern. Det gällande beslutet är beslut nr 21798 av den 11 mars 2016 (officiella kungörelseorganet, serie II, nr 709/2016). Arvodena kan dock höjas genom överenskommelse, beroende på hur komplicerad uppgiften är.

Notarier

Notariers arvoden fastställs i särskilda bestämmelser, särskilt i artikel 40 i lag nr 2830/2000, i nuvarande lydelse och för närvarande i kraft.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parterna i brottmål

Advokatarvodena i brottmål fastställs i advokatlagen (artikel 58 ff.).

I vilket skede i ett brottmål måste fasta kostnader betalas?

Advokaterna enas med sina klienter om när arvodena ska betalas. Detta sker vanligtvis genom delbetalningar under olika skeden av rättegången.

Fasta kostnader i författningsmål

Fasta kostnader för parterna i ett författningsmål

De ovannämnda reglerna om ombudsarvoden gäller även för förvaltningstvister.

I vilket skede i ett författningsmål måste fasta kostnader betalas?

Advokaterna enas med sina klienter om när arvodena ska betalas. Detta sker vanligtvis genom delbetalningar under olika skeden av rättegången.

Förhandsinformation som ska lämnas av juridiska biträden

Parternas rättigheter och skyldigheter

I reglerna om god advokatsed fastställs särskilda skyldigheter för hur advokaterna ska fullgöra sina förpliktelser gentemot klienterna. Underlåtenhet att uppfylla dessa krav utgör en disciplinär förseelse. Storleken på arvodet nämns inte uttryckligen i dessa regler.

Information om kostnader

Var hittar jag information om kostnader?

Information om advokatarvoden finns i advokatlagen, men kan också erhållas från advokatsamfunden.

Information om notariearvoden kan erhållas från avdelningen för frågor som rör notariekontor och fastighetsregister (Tmima Symvolaiografeion kai Ypothikofilakeion) vid justitieministeriet eller från notariesamfunden (Symvolaiografiki Syllogoi) (offentligrättsliga juridiska personer).

På vilka språk kan jag få information om kostnader?

Informationen om kostnader finns endast på grekiska.

Var hittar jag information om medling/förlikning?

Se den information som har lämnats på relevant sida i portalen, särskilt med avseende på medling i Grekland.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Det finns ingen webbplats med sådan information.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tidsåtgången för olika förfaranden?

Någon sådan information finns inte tillgänglig i Grekland.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

Det finns ingen relevant information tillgänglig om sammanlagda kostnader för förfaranden i Grekland.

Moms

Hur lämnas denna information?

Advokattjänster mervärdesbeskattas. Information om detta kan erhållas från behörig skatteavdelning (Τmima Forologias) vid finansministeriet och från advokatsamfunden.

Vilka är de tillämpliga momssatserna?

24 %.

Rättshjälp

Gällande inkomstgränser i tvistemål

I enlighet med artikel 194 ff. i civilprocesslagen beviljas rättshjälp för personer som inte kan betala rättegångskostnaderna utan att det riskerar att gå ut över deras eller deras familjers grundläggande försörjning.

Enligt villkoren i de artiklarna får rättshjälp också beviljas utländska medborgare och statslösa personer.

I tvistemål beviljas rättshjälp till låginkomsttagare enligt artikel 41 ff. i lag nr 4689/2020. (Till låginkomsttagare med rätt till rättshjälp i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur räknas personer vars familjeårsinkomst inte överstiger två tredjedelar av den årliga personliga minimiinkomst som fastställs i gällande lagstiftning.) Offer för brott som avses i artikel 41.3 i ovannämnda lag har också rätt till rättshjälp i samband med skadeståndskrav som framställs i ett brottmål eller tvistemål.

Rättshjälpen omfattar förfarandekostnader, arvoden till notarier och exekutionsbiträden samt advokatarvoden (artikel 199 i civilprocesslagen, i dess lydelse enligt lag nr 4055/2012).

Gällande inkomstgränser för tilltalade i brottmål

Om den tilltalade inte har juridiskt biträde ska domstolen utse en advokat från det lokala advokatsamfundets relevanta förteckning (artikel 340 i straffprocesslagen).

I brottmål beviljas rättshjälp till låginkomsttagare enligt lag nr 4689/2020.

Gällande inkomstgränser för brottsoffer i brottmål

Enligt bestämmelserna i lag nr 4689/2020 får rättshjälp ges till låginkomsttagare från EU:s medlemsstater samt till låginkomsttagare från tredjeländer och statslösa personer, förutsatt att de är lagligen eller stadigvarande bosatta i EU.

Andra villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer

Rättshjälp ges till låginkomsttagare från EU:s medlemsstater samt till låginkomsttagare från tredjeländer och statslösa personer, förutsatt att de är lagligen eller stadigvarande bosatta i EU. Det finns inga andra villkor.

Andra villkor för beviljande av rättshjälp till tilltalade

Inga.

Kostnadsfria domstolsförfaranden

Inga.

När betalar den tappande parten den vinnande partens kostnader?

När rätten når ett avgörande ska den tappande parten i normala fall stå för den vinnande partens rättegångskostnader. Kostnaderna fördelas proportionellt efter vad respektive part har vunnit/förlorat i målet. Domstolen ska även se till att denna del av domen kan verkställas. Kostnaderna beräknas i enlighet med de regler som beskrivs ovan, med särskild hänsyn till bestämmelserna om ombudsarvoden och eventuella fasta kostnader för parter i tvistemål. Det beräknade beloppet blir oftast lägre än de faktiska kostnaderna.

Arvoden för sakkunniga

Sakkunniga bestämmer sina egna arvoden, som på begäran inkluderas i de rättegångskostnader som domstolen fastställer.

Arvoden för översättare och tolkar

Översättare och tolkar bestämmer sina egna arvoden, som på begäran inkluderas i de rättegångskostnader som domstolen fastställer.

Länkar

De grekiska advokatsamfundens plenarförsamling

Atens advokatsamfund

Pireus advokatsamfund

Thessalonikis advokatsamfund

Den grekiska notariekammarens samordningskommitté

Notarieföreningen i Thessaloniki

Den grekiska notariekammarens samordningskommitté

Grekiska förbundet för exekutionsbiträden

Bakgrundsmaterial

Greklands rapport till Study on the Transparency of Costs  PDF (849 Kb) en

Senaste uppdatering: 14/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.