Vad kostar det?

Ungern

I denna fallstudie rörande familjerätt (äktenskapsskillnad) ombads medlemsstaterna att upplysa den part som ansöker om äktenskapsskillnad om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett par gifter sig. Senare separerar de och enas om skilsmässa. Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Två personer som är medborgare i samma medlemsstat (medlemsstat A) gifter sig. Äktenskapet ingås i medlemsstat A. Efter bröllopet bosätter sig paret i en annan medlemsstat (medlemsstat B). Kort därefter separerar de. Hustrun återvänder till medlemsstat A och maken stannar i medlemsstat B. Paret enas om skilsmässa. Efter att ha återvänt till medlemsstat A ger hustrun omedelbart in en ansökan om skilsmässa till domstolarna i medlemsstat B.

Innehåll inlagt av
Ungern

Kostnader i Ungern

Kostnader för alternativ tvistlösning


Fallstudie

Alternativ tvistlösning

Kan detta alternativ användas i detta fall?

Kostnader

Fall A

Ja, men endast om syftet är att nå förlikning i frågor i samband med äktenskapsskillnad, t.ex. vårdnad och försörjning av barn, kontakter mellan föräldrar och barn, underhåll, användning av makarnas gemensamma hem samt delning av makarnas egendom. Förlikningen mellan makarna måste dock godkännas av domstolen.

Enligt överenskommelse mellan parterna och medlaren.

Vem som helst som är part i en tvist eller tar en tvist till domstol kan begära förlikning vid domstol. Förlikningen är avgiftsfri.

Fall B

Ja, men endast om syftet är att nå samförstånd i frågor som gäller äktenskapsskillnad. Förlikningen mellan makarna måste dock godkännas av domstolen.

Enligt överenskommelse mellan parterna och medlaren.

Vem som helst som är part i en tvist eller tar en tvist till domstol kan begära förlikning vid domstol. Förlikningen är avgiftsfri.

Kostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat/Jurist

Exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Måste man ha juridiskt ombud?

Måste man anlita en sakkunnig?

Kostnad

Fall A

Nej

Enligt överenskommelse mellan klienten och advokaten.

Nej

Nej Domstolen kan utse en sakkunnig på begäran av den part som lägger fram bevis, utom i fall där domstolen kan kalla in en sakkunnig på tjänstens vägnar. Bägge parter kan också lägga fram yttranden från privata sakkunniga.

Den sakkunnige fastställer själv sitt arvode. Om domstolen kallar in en sakkunnig på tjänstens vägnar tillämpas lagstadgat arvode.

Fall B

Nej

Enligt överenskommelse mellan klienten och advokaten.

Nej

Nej Domstolen kan utse en sakkunnig på begäran av den part som lägger fram bevis, utom i fall där domstolen kan kalla in en sakkunnig på tjänstens vägnar. Bägge parter kan också lägga fram yttranden från privata sakkunniga.

Den sakkunnige fastställer själv sitt arvode. Om domstolen kallar in en sakkunnig på tjänstens vägnar tillämpas lagstadgat arvode.


Kostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fallstudie

Ersättning till vittnen

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Fall A

Ja

Ersättning till vittnen regleras i lag. Kostnader för resor, kost, logi och inkomstbortfall ersätts.

Fall B

Ja

Ersättning till vittnen regleras i lag. Kostnader för resor, kost, logi och inkomstbortfall ersätts.

Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFallstudie

Rättshjälp

Ersättning för kostnader

När och på vilka villkor tillämpas den?

När täcker ersättningen alla kostnader?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Om inte hela beloppet ersätts, hur stor procentandel ersätts generellt?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Finns det fall där rättshjälp måste betalas tillbaka?

Fall A

Se avsnittet om rättshjälp.

Om de uppskattade rättegångskostnaderna, på grundval av tillgänglig information, sannolikt skulle göra det omöjligt för käranden att vända sig till domstol.

Rättshjälpen är kostnadsfri under en inkomsttröskel som motsvarar minimipensionen.

Ja, den förlorande parten måste åläggas att betala den vinnande partens kostnader, om inte annat föreskrivs i lag eller om inte någon annan part enligt lag ska betala kostnaderna, oavsett vad domstolen beslutar.

Om den vinnande parten endast delvis vinner målet, ska det belopp som ska ersättas stå i proportion till den del av talan som vunnits och till de förhandsbetalningar som vardera parten har gjort. Domstolen kan också ålägga båda parterna att betala sina egna kostnader.

Domstolen kan sänka advokatens utgifter, om den anser att de är orimligt höga.

Parterna kan inte åläggas att betala kostnader som orsakats av domstolen (och som skulle ha kunnat undvikas).

Ersättning för rättegångskostnader till parterna får inte överskrida det belopp de har gjort anspråk på.

Ja, om det konstateras att den part som fått rättshjälp inte har varit berättigad till den.

Den förlorande parten ska direkt till staten betala tillbaka det arvode som staten betalat i förskott till den advokat som tilldelats den förlorande parten.

Den förlorande parten ska också betala förvaltaravgiften, även om han eller hon har rätt till rättshjälp.

Fall B

Se avsnittet om rättshjälp.

I ett beslut om beviljande av rättshjälp kan också tas hänsyn till levnadskostnaderna i respektive parts bosättningsstat

Om de uppskattade rättegångskostnaderna, på grundval av tillgänglig information, sannolikt skulle göra det omöjligt för käranden att vända sig till domstol.

Rättshjälpen är kostnadsfri under en inkomsttröskel som motsvarar minimipensionen.

EU-medborgare och medborgare i länder utanför EU som vistas lagligt i en EU-medlemsstat har rätt till rättshjälp på samma villkor som ungerska medborgare.

Ja, den förlorande parten måste åläggas att betala den vinnande partens kostnader, om inte annat föreskrivs i lag eller om inte någon annan part enligt lag ska betala kostnaderna oavsett vad domstolen beslutar.

Om den vinnande parten endast delvis vinner målet, ska det belopp som ska ersättas stå i rätt proportion till talan och till de förhandsbetalningar som vardera parten har gjort. Domstolen kan också ålägga båda parterna att betala sina egna kostnader.

Domstolen kan sänka advokatens utgifter, om den anser att de är orimligt höga.

Parterna kan inte åläggas att betala kostnader som orsakats av domstolen (och som skulle ha kunnat undvikas)

Ersättning för rättegångskostnader till parterna får inte överskrida det belopp de har gjort anspråk på.

Ja, om det konstateras att den part som fått rättshjälp inte har varit berättigad till den.

Den förlorande parten ska direkt till staten betala tillbaka det arvode som staten betalat i förskott till den advokat som tilldelats den förlorande parten.

Den förlorande parten ska också betala förvaltaravgiften, även om han eller hon har rätt till rättshjälp.

Kostnader för översättning och tolkning


Fallstudie

Översättningstjänster

Tolkningstjänster

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärliga kostnader

När och under vilka förhållanden krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Fall A

När den berörda parten varken talar eller förstår ungerska.

Översättaren fastställer själv sitt arvode. Arvodet beräknas på grundval av antalet tecken (ca 5 forint per tecken), leveransfrist och språk.   Om de berörda parterna i ett tvistemål har rätt att använda sitt modersmål, ett regionalt språk eller ett minoritetsspråk, betalar staten på förhand kostnaderna för översättning av inlagor och bevis som parterna lagt fram. Dessa kostnader omfattas av bestämmelserna om rättegångskostnader.

När den berörda parten varken talar eller förstår ungerska.

Tolken fastställer själv sitt arvode. Arvodet är timbaserat och beror på språket i fråga. Det uppgår till cirka 10 000–12 000 forint per timme. Staten står för tolkarvodena eller betalar dem på förhand, om användningen av tolkning föreskrivs i lag.

Fall B

När den berörda parten varken talar eller förstår ungerska.

Översättaren fastställer själv sitt arvode. Arvodet beräknas på grundval av antalet tecken (ca 5 forint per tecken), leveransfrist och språk. Om de berörda parterna i ett tvistemål har rätt att använda sitt modersmål, ett regionalt språk eller ett minoritetsspråk, betalar staten på förhand kostnaderna för översättning av inlagor och bevis som parterna lagt fram. Dessa kostnader omfattas av bestämmelserna om rättegångskostnader.

När den berörda parten varken talar eller förstår ungerska.

Tolken fastställer själv sitt arvode. Arvodet är timbaserat och beror på språket i fråga. Det uppgår till cirka 10 000–12 000 forint per timme. Staten står för tolkarvodena eller betalar dem på förhand, om användningen av tolkning föreskrivs i lag.

Senaste uppdatering: 31/10/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.