Vad kostar det?

Ungern

I denna fallstudie rörande familjerätt (vårdnad om barn) ombads medlemsstaterna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. Genom ett domstolsavgörande har mamman fått vårdnaden om barnet, medan pappan har beviljats umgängesrätt. Mamman väcker talan för att få pappans umgängesrätt begränsad. Exempel B – Fall med utlandsanknytning – du arbetar som advokat i medlemsstat A: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta i en medlemsstat (medlemsstat B) under ett antal år. De har ett barn tillsammans, men separerade omedelbart efter barnets födelse. En domstol i medlemsstat B tilldömer mamman vårdnaden, medan pappan beviljas umgängesrätt. Mamman och barnet flyttar till en annan medlemsstat (medlemsstat  A), vilket de enligt vårdnadsdomen har rätt till, och fadern stannar kvar i medlemsstat  B. Några år senare väcker mamman talan i medlemsstat A för att få en ändring av pappans umgängesrätt.

Innehåll inlagt av
Ungern

Kostnader i Ungern

Kostnader för alternativ tvistlösning


Fallstudie

Alternativ tvistlösning

Kan detta alternativ användas i detta fall?

Kostnader

Fall A

Ja. Om föräldrarna inte kan komma överens om hur och när umgängesrätten får utövas, kan de begära medling av omtanke om barnets bästa. Medling kan också begäras i samband med ett verkställighetsförfarande. Inom två år efter det att ett domstolsbeslut om umgängesrätt har vunnit laga kraft kan ansökan om ändring av beslutet endast lämnas till samma domstol, och det är den som är behörig i ärendet.

Enligt överenskommelse mellan parterna och medlaren.

Fall B

Ja. Om föräldrarna inte kan komma överens om hur och när umgängesrätten får utövas, kan de begära medling av omtanke om barnets bästa. Medling kan också begäras i samband med ett verkställighetsförfarande. Om mer än två år har gått sedan skilsmässan eller sedan processen om vårdnaden om barnet avslutades kan vårdnadsmyndigheten (gyámhatóság) bekräfta överenskommelsen mellan föräldrarna eller på deras begäran fatta ett beslut om umgängesrätt.

Enligt överenskommelse mellan parterna och medlaren.

Kostnader för advokat, stämningsman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat/Jurist

Stämningsman

Sakkunnig

Måste man ha juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Måste man anlita stämningsman?

Måste man anlita en sakkunnig?

Kostnader

Fall A

Nej.

Enligt överenskommelse mellan klienten och advokaten.

Nej.

Nej. Domstolen kan utse en sakkunnig på begäran av den part som lägger fram bevis, utom i fall där domstolen kan kalla in en sakkunnig på tjänstens vägnar. Bägge parter kan också lägga fram yttranden från privata sakkunniga.

Den sakkunnige fastställer själv sitt arvode. Om domstolen kallar in en sakkunnig på tjänstens vägnar tillämpas lagstadgat arvode.

Fall B

Nej.

Enligt överenskommelse mellan klienten och advokaten.

Nej

Nej Domstolen kan utse en sakkunnig på begäran av den part som lägger fram bevis, utom i fall där domstolen kan kalla in en sakkunnig på tjänstens vägnar. Bägge parter kan också lägga fram yttranden från privata sakkunniga.

Den sakkunnige fastställer själv sitt arvode. Om domstolen kallar in en sakkunnig på tjänstens vägnar tillämpas lagstadgat arvode.

Ersättning till vittnen


Fallstudie

Ersättning till vittnen

Får vittnen ersättning?

Kostnader

Fall A

Ja.

Ersättning till vittnen regleras i lag. Kostnader för resor, kost, logi och inkomstbortfall ersätts.

Fall B

Ja.

Ersättning till vittnen regleras i lag. Kostnader för resor, kost, logi och inkomstbortfall ersätts.

Kostnader för rättshjälp och ersättning av kostnaderFallstudie

Rättshjälp

Ersättning för kostnader

När och på vilka villkor tillämpas den?

När täcker ersättningen alla kostnader?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Om inte hela beloppet ersätts, hur stor procentandel ersätts generellt?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Finns det fall där rättshjälp måste betalas tillbaka?

Fall A

Se avsnittet om rättshjälp.

Parterna har, oberoende av inkomster och ekonomisk situation, rätt till uppskov med betalning av rättegångskostnader, bl.a. i mål som gäller vårdnad av barn, överföring av barn eller umgängesrätt.

Om de uppskattade rättegångskostnaderna, på grundval av tillgänglig information, sannolikt skulle göra det omöjligt för käranden att vända sig till domstol.

Rättshjälpen är kostnadsfri under en inkomsttröskel som motsvarar minimipensionen.

Ja, den förlorande parten måste åläggas att betala den vinnande partens kostnader, om inte annat föreskrivs i lag eller om inte någon annan part enligt lag ska betala kostnaderna oavsett vad domstolen beslutar.

Om den vinnande parten endast delvis vinner målet, ska det belopp som ska ersättas stå i rätt proportion till talan och till de förhandsbetalningar som vardera parten har gjort. Domstolen kan också ålägga båda parterna att betala sina egna kostnader.

Domstolen kan sänka advokatens arvode, om den anser att det är orimligt högt.

Parterna kan inte åläggas att betala kostnader som orsakats av domstolen (och som skulle ha kunnat undvikas)

Ersättning för rättegångskostnader till parterna får inte överskrida det belopp de har gjort anspråk på.

Ja, om det konstateras att den part som fått rättshjälp inte har varit berättigad till den.

Den förlorande parten ska direkt till staten betala tillbaka det arvode som staten betalat i förskott till den advokat som tilldelats den förlorande parten.

Den förlorande parten ska också betala förvaltaravgiften, även om han eller hon har rätt till rättshjälp.

Fall B

Se avsnittet om rättshjälp.

Parterna har, oberoende av inkomster och ekonomisk situation, rätt till uppskov med betalning av rättegångskostnader, bl.a. i mål som gäller vårdnad av barn, överföring av barn eller umgängesrätt.

I ett beslut om beviljande av rättshjälp kan också tas hänsyn till levnadskostnaderna i respektive parts bosättningsstat

Om de uppskattade rättegångskostnaderna, på grundval av tillgänglig information, sannolikt skulle göra det omöjligt för käranden att vända sig till domstol.

Rättshjälpen är kostnadsfri under en inkomsttröskel som motsvarar minimipensionen.

EU-medborgare och medborgare i länder utanför EU som vistas lagligt i en EU-medlemsstat har rätt till rättshjälp på samma villkor som ungerska medborgare.

Ja, den förlorande parten måste åläggas att betala den vinnande partens kostnader, om inte annat föreskrivs i lag eller om inte någon annan part enligt lag ska betala kostnaderna oavsett vad domstolen beslutar.

Om den vinnande parten endast delvis vinner målet, ska det belopp som ska ersättas stå i rätt proportion till talan och till de förhandsbetalningar som vardera parten har gjort. Domstolen kan också ålägga båda parterna att betala sina egna kostnader.

Domstolen kan sänka advokatens utgifter, om den anser att de är orimligt höga.

Parterna kan inte åläggas att betala kostnader som orsakats av domstolen (och som skulle ha kunnat undvikas)

Ersättning för rättegångskostnader till parterna får inte överskrida det belopp de har gjort anspråk på.

Ja, om det konstateras att den part som fått rättshjälp inte har varit berättigad till den.

Den förlorande parten ska direkt till staten betala tillbaka det arvode som staten betalat i förskott till den advokat som tilldelats den förlorande parten.

Den förlorande parten ska också betala förvaltaravgiften, även om han eller hon har rätt till rättshjälp.

Kostnader för översättning och tolkning


Fallstudie

Översättning

Tolkning

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärliga kostnader

När och under vilka förhållanden krävs tolkning?

Ungefärliga kostnader

Fall A

När den berörda parten varken talar eller förstår ungerska.

Översättaren fastställer själv sitt arvode. Arvodet beror på antalet tecken (ca 5 forint per tecken), leveransfrist och språk.   Om de berörda parterna i ett tvistemål har rätt att använda sitt modersmål, ett regionalt språk eller ett minoritetsspråk, betalar staten på förhand kostnaderna för översättning av inlagor och bevis som parterna lagt fram. Dessa kostnader omfattas av bestämmelserna om rättegångskostnader.

När den berörda parten varken talar eller förstår ungerska.

Tolken fastställer själv sitt arvode. Arvodet är timbaserat och beror på språket i fråga. Det uppgår till cirka 10 000–12 000 forint per timme. Staten står för tolkarvodena eller betalar dem på förhand, om användningen av tolkning föreskrivs i lag.

Fall B

När den berörda parten varken talar eller förstår ungerska.

Översättaren fastställer själv sitt arvode. Arvodet beror på antalet tecken (ca 5 forint per tecken), leveransfrist och språk. Om de berörda parterna i ett tvistemål har rätt att använda sitt modersmål, ett regionalt språk eller ett minoritetsspråk, betalar staten på förhand kostnaderna för översättning av inlagor och bevis som parterna lagt fram. Dessa kostnader omfattas av bestämmelserna om rättegångskostnader.

När den berörda parten varken talar eller förstår ungerska.

Tolken fastställer själv sitt arvode. Arvodet är timbaserat och beror på språket i fråga. Det uppgår till cirka 10 000–12 000 forint per timme. Staten står för tolkarvodena eller betalar dem på förhand, om användningen av tolkning föreskrivs i lag.

Senaste uppdatering: 31/10/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.