Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på ungerska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariskatyskagrekiskaengelskafranskamaltesiskapolskaslovenska är dock redan färdig.
Swipe to change

Vad kostar det?

Ungern

Här hittar du information om juridiska kostnader i Ungern.

Innehåll inlagt av
Ungern

Regler om advokatarvoden och liknande

 • Exekutionstjänstemän

En exekutionstjänstemans arvode beror på syftet med verkställighetsbeslutet (végrehajtható okirat) (om det handlar om indrivning av en skuld eller att verkställa en specifik åtgärd). Om verkställigheten rör indrivning av en skuld (pénzkövetelés behajtása) står exekutionstjänstemannens arvode i proportion till det skuldbelopp som ska drivas in. Om verkställigheten rör ett högre belopp får exekutionstjänstemannen ett högre arvode. Om arbetsuppgiften rör verkställigheten av en särskild åtgärd (meghatározott cselekmény végrehajtása) beror arvodet på hur lång tid detta tar.

 • Advokat/juridiskt ombud (ügyvéd)

Det ungerska ordet ”ügyvéd” motsvarar advokat/juridiskt ombud. I allmänhet avtalas arvodet för en advokat/juridiskt ombud mellan parterna och advokaten/det juridiska ombudet. Kan parterna inte enas om ett arvode fastställer domstolen det lagstadgade arvodet (5 procent av det yrkade beloppet och minst 10 000 ungerska forint). Parterna kan be domaren att tillämpa det lagstadgade arvodet om de inte vill att överenskommelsen ska bli offentlig.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parter i tvistemål

I mål i första instans är domstolsavgiften (illeték) 6 procent av det yrkade beloppet (som lägst 10 000 forint och som högst 900 000 forint). Om det inte går att fastställa ett yrkat belopp föreskrivs det i lagen att 6 % av ett fiktivt belopp ska betalas.

Domstolsavgifter fastställs alltid i lag, däribland i följande fall:

 • Skilsmässoförfaranden (házassági bontóper): 12 000 forint.
 • Förfaranden vid arbetsdomstol (munkaügyi per): 7 000 forint.
 • Administrativa förfaranden, utom i konkurrens- och skatteärenden (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20 000 forint.
 • Administrativa utomrättsliga förfaranden (közigazgatási nemperes eljárás): 7 500 forint.
 • Kostnader för offentlig upphandling (általános meghatalmazás): 18 000 forint.
 • Insolvensförfaranden: likvidation 50 000 forint, konkurs 30 000 forint.
 • Ärenden som rör företagssammanslutningar som inte är juridiska personer (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): likvidation 25 000 forint, konkurs 20 000 forint.
 • Medling: 1 procent (som lägst 5 000 forint och som högst 250 000 forint). Om det inte går att beräkna ett värde är avgiften 10 000 forint.
 • Betalningsförelägganden (fizetési meghagyás): 3 procent (som lägst 5 000 forint och som högst 300 000 forint).
 • Överklagande: 6 procent (som lägst 10 000 forint, som högst 900 000 forint).
 • Upptagande till förnyad prövning (perújítás): avgifter måste betalas på nytt.
 • Begäran om omprövning (felülvizsgálati kérelem): 6 procent vid beslut (végzés) (som lägst 10 000 forint, som högst 2 500 000 forint); vid förelägganden är avgiften halva den kostnad som ska betalas vid beslut (som lägst 7 000 forint, som högst 1 250 000 forint).

När ska de fasta kostnaderna betalas i ett tvistemålsförfarande

I ett tvistemål uppkommer skyldigheten att betala domstolsavgifter när stämningsansökan inges. Domstolsavgifterna måste därför betalas när stämningsansökan inges. Om en part inte betalar domstolsavgifterna, eller betalar ett belopp som är lägre än det lagstadgade beloppet, ska domstolen be honom eller henne att betala resten av domstolsavgifterna när begäran lämnas in. Dessutom ska domstolen informera parten om att dess begäran kommer att avvisas om inte alla domstolsavgifter betalas.

Betalningen av advokatens arvode grundar sig på ett avtal mellan parten i fråga och advokaten. Exekutionstjänstemannens arvode ska betalas i förskott, i början av verkställighetsförfarandet.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

Vid enskilt åtal (magánvádas eljárás):

 • Avgiften för att inleda ett straffrättsligt förfarande (feljelentés) är 5 000 forint.
 • Avgiften för att inge ett överklagande är 6 000 forint.
 • Avgiften för att inge en begäran om att ompröva ett ärende eller ta upp ett ärende till förnyad prövning är 7 000 forint.

Vid enskilt anspråk (polgári jogi igény) i anledning av brott behöver man bara betala kostnaderna för att lämna in ansökan samt överklagandet.

När ska de fasta kostnaderna betalas i ett brottmålsförfarande

Fasta kostnader i brottmålsförfaranden ska betalas tillsammans med ansökningsavgiften.

Fasta kostnader i konstitutionella förfaranden

I enlighet med artikel 28 i 1989 års lag XXXII (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke) är förfaranden vid författningsdomstolen (Alkotmánybíróság) kostnadsfria.

En sökande som inte handlar i god tro när han eller hon lämnar in en ansökan måste själv stå för kostnaderna.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

När advokater utövar sitt yrke – med lagstadgade medel och på lagstadgat sätt – hjälper de sina klienter att tillvarata sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter. Även juridiska rådgivare (jogtanácsos) hjälper de organisationer som de företräder att tillvarata sina rättigheter.

Denna skyldighet innefattar skyldigheten att tillhandahålla nödvändig information om rättigheter och skyldigheter, hur stor chansen att lyckas är och de förmodade rättegångskostnaderna.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag mer information om kostnaderna i Ungern?

Information om de olika kostnaderna finns på webbplatsen ”Europeiskt rättsligt nätverk” (Európai Igazságügyi Hálózat):

Information om advokatarvoden finns även på webbplatsen för Budapests advokatsamfund (Budapesti Ügyvédi Kamara).

På vilka språk kan jag få information om kostnaderna i Ungern?

Information om de olika kostnaderna finns på webbplatsen Europeiskt rättsligt nätverk. Här hittar du information på Europeiska unionens samtliga officiella språk.

På Budapests advokatsamfunds webbplats hittar du bara information om kostnaderna i Ungern.

Var hittar jag information om medling/förlikning?

Information om medling hittar du på följande webbplatser:

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Du kan hitta mer information om kostnader på Budapests advokatsamfunds webbplats.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Du hittar information om förfarandenas längd på de ungerska domstolarnas (Magyar Köztársaság Bíróságai) webbplats.

Andra relevanta länkar är:

Informationen om statistiktabeller finns endast på ungerska.

Moms (hozzáadottérték-adó)

Hur lämnas denna information?

Ovanstående kostnader för advokater är nettokostnader, dvs. exklusive moms (HÉA).

Vilka momssatser tillämpas?

I Ungern var momsen 20 procent fram till den 1 juli 2009. Därefter steg den till 25 procent.

Rättshjälp (költségmentesség)

Inkomstgräns för parter i tvistemål

Det finns två minimigränser:

 1. Lägsta pensionsbeloppet (netto) (nu 28 500 forint). Under denna gräns är all rättshjälp kostnadsfri.
 2. 43 procent av medelinkomsten (netto) i Ungern (nu 72 000 forint). Över denna gräns ges ingen rättshjälp.

Rättshjälp kan betalas ut i förskott.

Inkomstgräns för parter i brottmål

I brottmål kan den misstänkte eller tilltalade kostnadsfritt få juridiskt ombud i följande fall:

 • Om han eller hon är befriad från sådana kostnader på grund av sin privata situation – inkomsttröskeln för detta är två gånger det lägsta pensionsbeloppet netto (nu 28 500 forint = ca 100 euro) för ensamstående personer och det lägsta pensionsbeloppet netto per person för personer som lever ihop i ett hushåll.
 • När det är obligatoriskt med juridiskt ombud och den tilltalade inte har en egen försvarsadvokat. I det här fallet ska den tilltalade ersätta staten för den rättshjälp som han eller hon har fått om det blir fällande dom.

Inkomstgräns för brottsoffer

Inkomstgränsen är 86 procent av medelinkomsten i Ungern (ca 130 000 forint). Rättshjälp till brottsoffer innefattar rätt till advokat/juridiskt ombud.

Andra villkor för att brottsoffer ska få rättshjälp

Förutom de fastställda inkomsttrösklarna måste offret uppfylla följande två villkor:

 • Han eller hon måste inleda ett straffrättsligt förfarande/inge ett klagomål.
 • Han eller hon måste få ett intyg från den ansvariga brottsoffermyndigheten. I intyget måste vissa villkor styrkas (att han eller hon har vänt sig till den relevanta myndigheten inom den lagstadgade tidsfristen).

Andra villkor för att tilltalade ska få rättshjälp

Det finns inga ytterligare villkor för att brottsoffer ska få rättshjälp.

Gratis domstolsförhandlingar

I tvistemål är domstolsförhandlingarna gratis i följande fall:

 • Om domstolen avvisar talan på eget initiativ utan att utfärda någon stämning.
 • Vid överklagande av beslut som gäller avgiftsbefrielse eller betalningsanstånd (när staten betalar kostnaderna på förhand för partens räkning).
 • I mål om äktenskapsskillnad där svaranden yrkar att äktenskapet ska fortbestå.
 • Domstolsförhandlingar om dödförklaring och konstaterande av dödsfall, om försvinnandet eller dödsfallet orsakats av krig eller naturkatastrof.
 • Domstolsförhandlingar om registrering av stiftelser, offentliga stiftelser, frivilligorganisationer, offentliga företag och europeiska sammanslutningar för territoriellt samarbete, förhandlingar för registrering av organisationer för personalaktieoptionsprogram samt förhandlingar som avser tillstånd att delta i en europeisk sammanslutning för territoriellt samarbete.
 • Framställningar om upplösning av nedlagda företag, även framställningar i samband med förenklade upplösningsförfaranden där förvaltarens namn anges.
 • Framställningar om rättelse och/eller komplettering av beslut.
 • Domstolsförhandlingar om röstlängder.
 • Domstolsförhandlingar om rapporterade ändringar efter införande i registret över juridiska rådgivare.
 • Överklagande av beslut om överföring.
 • Domstolsprövning av administrativa beslut i ersättningsärenden.
 • Domstolsförhandlingar om reglering av skattetvister mellan lokalförvaltningar.
 • Domstolsförhandlingar som inletts av oberoende exekutionstjänstemän i samband med förfaranden för verkställighet på rättslig väg, och förfaranden som inletts för verkställighet av domstolsavgöranden (eller förlikning inför domstol) som antagits i enlighet med rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar och rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000.
 • Domstolsförhandlingar som inletts på grundval av ett positivt beslut från författningsdomstolen.
 • Alla mål som gäller skydd av personuppgifter och tillgång till information av allmänt intresse.
 • Domstolsprövning av ett administrativt beslut om beviljande av rättshjälp.
 • Förfaranden utanför domstol för prövning av beslut om interimistiskt förbudsföreläggande eller ett tillfälligt besöksförbud, eller förelägganden som beviljas enligt annan särskild lagstiftning i samband med våld i hemmet.
  • Domstolsprövning av ett administrativt beslut om stöd till brottsoffer.

I brottmål är domstolsförhandlingarna gratis i följande fall:

 • I domstolsförfaranden som enbart grundar sig på enskilt åtal: överklagande, begäran om att målet tas upp på nytt och begäran om förnyad prövning från den tilltalade och dennes juridiska ombud.
 • I domstolsförfaranden som enbart grundar sig på enskilt åtal, om domstolen avskriver målet innan parterna hörs eller om målet avskrivs på grund av benådning.
 • Ansökan om benådning eller om att domstolen ska bevilja dispens, om ansökan lämnats in av den tilltalade eller dennes juridiska ombud.
 • Förfarande för beviljande av individuell befrielse från avgifter.
 • Tillhandahållande av kopior av handlingar en omgång till den svarande, försvarsadvokaten eller det juridiska ombudet för en underårig som åtalas för ett brott.
 • En kopia av åtalsskriften som ges till käranden.

Förutom i ovan nämnda fall kan avgiftsbefrielse beviljas av individuella skäl.

Individuell avgiftsbefrielse beviljas bl.a. frivilligorganisationer, offentliga företag, sammanslutningar av kyrkor, trossamfund, stiftelser, offentliga stiftelser, icke-vinstdrivande näringslivsorganisationer med status som allmännyttiga eller prioriterade allmännyttiga organisationer, Atlantpakten (Nato) samt Europeiska gemenskaperna och deras institutioner och organ, byråer och särskilda fonder.

När måste den förlorande parten betala den vinnande partens kostnader?

I sitt lagakraftvunna avgörande kräver domstolen att den förlorande parten ska betala den vinnande partens kostnader inom 30 dagar. Den förlorande parten betalar kostnaderna direkt till den vinnande parten. Vid utebliven betalning inleds ett indrivningsförfarande.

Arvoden för sakkunniga

Arvoden för sakkunniga betalas i regel av den förlorande parten och om staten (i vissa specifika ärenden) är skyldig att stå för kostnaderna, står staten även för kostnaderna för sakkunniga. Om staten betalar kostnaderna i förväg ingår även arvoden för sakkunniga.

Arvoden för översättare och tolkar

Arvoden för översättare och tolkar betalas i regel av den förlorande parten och om staten (i vissa specifika ärenden) är skyldig att stå för kostnaderna, står staten även för kostnaderna för översättare och tolkar. Om staten betalar kostnaderna i förväg ingår även dessa arvoden.

Länkar

Budapests advokatsamfunds webbplats (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Bakgrundsmaterial

Ungerns rapport om undersökningen om insyn i kostnaderna för civilrättsliga förfaranden PDF (533 Kb) en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)

Senaste uppdatering: 11/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.