Vad kostar det?

Ungern

Här hittar du information om kostnader för rättsliga förfaranden i Ungern.

Innehåll inlagt av
Ungern

Familjerätt – skilsmässa

Familjerätt – vårdnad av barn

Familjerätt – underhåll

Handelsrätt – avtal

Handelsrätt – ansvar

Regler om advokatarvoden och liknande

1. Exekutionsbiträden

Exekutionsbiträdets arvode beror på det utfärdade verkställighetsbeslutets syfte (indrivning av en skuld eller verkställande av en särskild åtgärd). Om verkställigheten gäller indrivning av en skuld är exekutionsbiträdets arvode proportionellt mot den skuld som ska drivas in. Det innebär att ju större belopp som verkställandet gäller, desto högre blir exekutionsbiträdets arvode. Om tjänsten avser verkställande av en särskild åtgärd beror arvodet på hur länge detta tar.

2. Advokater

Det ungerska ordet för personer som utövar advokatyrket, ügyvéd, omfattar alla typer av juridiska ombud och advokater. I regel fastställs advokatens arvode i en överenskommelse mellan klienten och advokaten. Om klienten och advokaten inte kan enas om arvodet eller om klienten så begär, beslutar domstolen om arvodet för rättsligt bistånd i enlighet med lagen. Även om ett mål vinns kan man inte nödvändigtvis kräva den tappande parten på hela det arvode som avtalats mellan advokat och klient. Den domstol som prövar målet får sänka advokatarvodet i ett yrkande om ersättning av rättegångskostnader om den anser att kravet är orimligt. I sådana fall fastställer domstolen advokatens arvode baserat på lagstiftningen. Ett advokatarvode som fastställs av domstol justeras efter fordrans värde. Parterna kan be domstolen att tillämpa den lagstadgade avgiften om de inte vill att överenskommelsen ska offentliggöras.

Lagstadgade kostnader

Lagstadgade kostnader (avgifter) i tvistemål

Lagstadgade kostnader för parterna i tvistemål

Såvida inte annat föreskrivs i lagen baseras alla avgifter (illeték) i tvistemål på fordrans värde vid den tidpunkt talan väcks, och vid överklaganden på fordrans värde eller värdet av den omtvistade delen av fordran.

Om fordrans värde inte kan fastställas är beräkningsunderlaget för avgiften i förfaranden vid en distriktsdomstol (járásbíróság) 350 000 ungerska forinter i tvistemål och 200 000 forinter i rättsvårdsärenden. I förfaranden i första instans vid en regional domstol, (törvényszék), är beräkningsunderlaget 600 000 forinter i tvistemål och 350 000 forinter i rättsvårdsärenden. För överklaganden är beräkningsunderlaget 300 000 forinter i tvistemål och 170 000 forinter i rättsvårdsärenden. För överklaganden vid appellationsdomstolen, (ítélőtábla), är beräkningsunderlaget 600 000 forinter i tvistemål och 300 000 forinter i rättsvårdsärenden. Vid Ungerns högsta domstol (Kúria) är beräkningsunderlaget 500 000 forinter för överklaganden och 700 000 forinter i prövningsförfaranden.

I förfaranden i första instans är avgiften i tvistemål 6 % av beräkningsunderlaget som anges ovan, men minst 15 000 forinter och högst 1 500 000 forinter. I rättsvårdsärenden i första instans är avgiften 3 % av beräkningsunderlaget som anges ovan, men minst 5 000 forinter och högst 250 000 forinter. För vissa rättsvårdsärenden som anges i lagen gäller andra belopp, t.ex. bestridande av domstolsföreläggande där avgiften är 3 % men minst 5 000 forinter och högst 750 000 forinter.

Förutom ovanstående föreskrivs i lagen följande avgifter i särskilda fall:

 • Äktenskapsskillnad (házassági bontóper): 30 000 forinter.
 • Arbetsrättsliga förfaranden (munkaügyi per) (om fordrans värde inte kan fastställas): 10 000 forinter.
 • Förfaranden för rättslig prövning av ett administrativt beslut (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás), med undantag för förfaranden rörande konkurrensrätt och beskattning, offentlig upphandling samt elektronisk kommunikation: 30 000 forinter.
 • Rättsvårdande administrativa förfaranden (közigazgatási nemperes eljárás): 10 000 forinter.
 • Allmän auktorisation (általános meghatalmazás): 18 000 forinter.
 • Insolvensförfaranden (fizetésképtelenségi eljárás): likvidation (felszámolás): 80 000 forinter; konkursförfaranden (csődeljárás): 50 000 forinter.
 • För enheter som inte är juridiska personer: likvidation (felszámolás): 30 000 forinter; konkursförfaranden (csődeljárás): 30 000 forinter.
 • Talan om ogiltigförklaring av skiljedom (választottbírósági ítélet) eller skiljeavtal (választottbírósági egyezség): avgiften baseras på värdet av de förfaranden som anges i skiljedomen, eller på ett nominellt värde.
 • Överklagande: 8 %, men minst 15 000 forinter och högst 2 500 000 forinter.
 • Resning (perújítás): avgifterna måste betalas på nytt.
 • Begäran om prövning (felülvizsgálati kérelem): 10 % för domar, men minst 50 000 forinter och högst 3 500 000 forinter; halva avgiften gäller för domar när det gäller beslut, men minst 20 000 forinter och högst 1 250 000 forinter.

För att ansöka om ett betalningsföreläggande (fizetési meghagyás) från ungerska notariekammaren (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) måste den lagstadgade avgiften betalas för att täcka kammarens verksamhetskostnader samt notariernas avgifter och utgifter (avgift för förfarandet). Avgiften för förfarandet beräknas på grundval av värdet av penningfordran när förfarandet inleds, exklusive tillkommande kostnader (avgiftsbas). Upplupen ränta som utmäts i samband med en penningfordran ingår inte i avgiftsbasen även om sökanden i samband med det första ränteyrkandet yrkar på ytterligare ränta på dröjsmålsräntan. Räntor och andra tillkommande kostnader som verkställs separat ingår i avgiftsbasen.

Avgift för förfarandet baserat på avgiftsbasen: a) 3 %, men minst 5 000 forinter och högst 300 000 forinter i huvudförfaranden om inte annat anges nedan; b) 1 %, men minst 5 000 forinter och högst 15 000 forinter i förfaranden för uppskov med eller uppdelning av betalningar; c) 1 %, men minst 5 000 forinter och högst 15 000 forinter i förfaranden för uppskov med eller uppdelning av betalningar som avser ålagda böter.

I vilket skede av ett tvistemål måste lagstadgade kostnader betalas?

Skyldigheten att betala domstolsavgifter i tvistemål uppstår när talan väcks. Därför måste avgifterna för förfarandet betalas när talan väcks. Om parten inte betalar domstolsavgifterna, eller betalar mindre än vad som krävs enligt lag, ska domstolen be parten att betala de återstående domstolsavgifterna när ansökan lämnas in. Domstolen måste också informera parten om att ansökan kommer att avslås om domstolsavgifterna inte har betalats i sin helhet.

Advokatarvodet betalas enligt överenskommelsen mellan klienten och advokaten. En del av exekutionsbiträdets arvode måste betalas i förskott i början av verkställighetsförfarandet.

Lagstadgade kostnader (avgifter) i brottmål

Parternas lagstadgade kostnader i brottmål

Följande gäller för förfaranden som enbart grundas på enskilt åtal (magánvádas eljárás):

 • Avgift för att inge klagomål: 10 000 forinter.
 • Avgift för att inge ett överklagande: 10 000 forinter.
 • Avgift för ansökan om prövning eller resning: 15 000 forinter.

Om ett enskilt anspråk görs inom ramen för ett brottmål betalas endast ansökningsavgift och avgift för att inge ett överklagande. Dessa avgifter ska betalas utöver avgifterna för brottmål, i enlighet med reglerna gällande avgifter i brottmål.

I vilket skede av ett brottmål måste lagstadgade kostnader betalas?

De måste betalas tillsammans med ansökan när förfarandet inleds.

Lagstadgade kostnader i konstitutionella mål

Enligt § 54.1 i lag CLI/2011 om författningsdomstolen (Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény) är förfaranden inför författningsdomstolen kostnadsfria och kostnader som uppstår i samband med sådana förfaranden betalas av framställaren.

En sökande som inte handlar i god tro när en framställan görs kan dock bli tvungen att betala rättegångskostnader och/eller åläggas böter för brott mot förfaranderegler på 20 000–500 000 forinter.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Advokater hjälper i sitt yrkesutövande klienter att hävda sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter i enlighet med och på det sätt som föreskrivs i lagen. Juridiska rådgivare (jogtanácsos) hjälper också de organisationer de företräder att hävda sina rättigheter.

I denna skyldighet ingår att bistå med nödvändig information om rättigheter och skyldigheter, samt om utsikterna att vinna förfarandet och dess förutsebara kostnader.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelser om kostnader i Ungern?

Information om bestämmelser om kostnader finns tillgänglig på det europeiska rättsliga nätverkets webbplats.

På webbplatsen för Budapests advokatsamfund (Budapesti Ügyvédi Kamara) finns också information om advokatarvoden.

På vilka språk kan jag få information om bestämmelser om kostnader i Ungern?

Information om bestämmelser om kostnader finns tillgänglig på det europeiska rättsliga nätverkets webbplats. Här hittar du relevant information på alla officiella EU-språk.

På webbplatsen för Budapests advokatsamfund är informationen om avgifter endast tillgänglig på ungerska.

Var hittar jag information om medling?

Information om medling kan du hitta på följande webbplatser:

Var hittar jag närmare upplysningar om kostnader?

Webbplats med information om kostnader

Du kan hitta mer information om kostnader på webbplatsen för Budapests advokatsamfund.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Information om hur lång tid förfaranden tar finns på de ungerska domstolarnas hemsida.

Andra länkar

Information om statistiska tabeller finns endast på ungerska.

Moms

Hur tillhandahålls denna information?

Advokatkostnaderna som anges ovan är nettokostnader; moms tillkommer.

Vilka är de tillämpliga momssatserna?

Den allmänna momssatsen i Ungern var 20 % av skatteunderlaget fram till den 1 juli 2009 när den höjdes till 25 % och sedan till 27 %.

Rättshjälp

Gällande inkomstgränser i tvistemål

Följande två miniminivåer används:

 1. Parter i en process som är fysiska personer (även intervenienter) och som inte har tillräckliga medel för att själva stå för kostnaderna för att utöva sina rättigheter kan på begäran få rättshjälp som täcker hela eller delar av kostnaderna. Rättshjälp omfattar följande förmåner: undantag från avgifter; undantag från förskottsbetalning och – om inte annat föreskrivs i lagen – betalning av kostnader som uppstår under förfarandet (kostnader för vittnen och sakkunniga, arvoden till god man (ügygondnok) och tolk, arvode till den offentliga försvararen (pártfogó ügyvéd) och kostnader för utfrågningar och besök på plats osv.); undantag från att ställa säkerhet för rättegångskostnader; en ansökan om tillstånd att företrädas av en offentlig försvarare om detta tillåts enligt lag. Om partens inkomst (lön, pension, andra regelbundna kontantförmåner) inte överstiger minimibeloppet för ålderspension (28 500 forinter) baserat på anställning, och personen inte har andra tillgångar än vanliga livsförnödenheter och inventarier, ska personen beviljas rättshjälp. Rättshjälp ska också beviljas utan granskning av personens inkomst och ekonomiska resurser om parten har rätt till förmåner för personer i arbetsför ålder eller bor i samma hushåll som en nära släkting i den mening som avses i lagen om socialförvaltning och sociala förmåner (szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény) som har rätt till förmåner för personer i arbetsför ålder. I undantagsfall kan rättshjälp beviljas även om ovanstående villkor inte är uppfyllda, om domstolen med hänsyn till övriga omständigheter anser att partens uppehälle är i fara. (§ 6.1 i inrikesministerns dekret nr 6/1986 av den 26 juni 1986 om beviljande av rättshjälp vid domstolsförfaranden, A bírósági eljárásban a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. VI. 26.) IM rendelet).
 2. Inom ramen för statligt rättsligt bistånd utanför domstol ger ett juridiskt ombud (jogi segítő) parten juridisk rådgivning eller förbereder inlagor eller andra handlingar och har tillgång till handlingarna i målet med hjälp av fullmakt. De lagstadgade avgifterna och kostnaderna för detta betalas ut eller förskotteras av staten till det juridiska ombudet på partens vägnar. När det gäller rättsligt bistånd under domstolsförfarandet tillhandahåller staten en offentlig försvarare som företräder käranden, den tilltalade, intervenienten (förenad part), sökanden och svaranden, och förskotterar eller betalar kostnaden för detta på partens vägnar i tvistemål och rättsvårdsärenden (gemensamt kallade förfaranden) som föreskrivs i lag. Staten förskotterar avgiften för denna rättstjänst på partens vägnar om partens disponibla nettoinkomst per månad inte överstiger 43 % av landets genomsnittliga bruttointäkt per månad, enligt offentliggjorda uppgifter från Ungerns centrala statistikbyrå (Központi Statisztikai Hivatal) under det andra året före referensåret (omkring 231 000 forinter för 2013), dvs. 99 330 forinter och om parten inte har några tillgångar (§ 6 och 11 i lag LXXX från 2003 om rättshjälp, A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény).

Utbetalning av rättshjälp kan göras i förskott.

Gällande inkomstgränser för tilltalade i brottmål

I brottmål kan en misstänkt eller tilltalad få ett kostnadsfritt juridiskt ombud enligt samma inkomstgränser som gäller för tvistemål.

Gällande inkomstgränser för brottsoffer i brottmål

Om den som ansöker om rättshjälp har konstaterats vara ett brottsoffer i ett separat förfarande, och därmed har rätt till stödtjänster för brottsoffer, betalar staten avgiften för juridiska tjänster på partens vägnar om partens disponibla nettoinkomst per månad inte överstiger 86 % av landets genomsnittliga bruttointäkt per månad, enligt offentliggjorda uppgifter från Ungerns centrala statistikbyrå under det andra året före referensåret (omkring 231 000 forinter för 2013), dvs. 198 660 forinter (§ 9/A i lag LXXX från 2003 om rättshjälp).

Ett juridiskt ombud ingår i det rättsliga biståndet till brottsoffer.

Andra villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer

Förutom de fastställda inkomstgränserna måste brottsoffret även uppfylla följande två villkor:

 • Brottsoffret måste inkomma med en anmälan/ett klagomål.
 • Brottsoffret måste erhålla ett intyg från den myndighet som ansvarar för stöd till brottsoffer. Det måste framgå av intyget att vissa villkor har uppfyllts (att brottsoffret kontaktade relevant myndighet inom den tidsfrist som föreskrivs i lag).

Andra villkor för beviljande av rättshjälp till tilltalade

Det finns inga andra villkor för beviljande av rättshjälp till tilltalade.

Kostnadsfria domstolsförfaranden

Inga avgifter, eller sänkta avgifter, tas ut i följande civilrättsliga mål:

 • Om domstolen på eget initiativ och utan att utfärda en kallelse avvisar den ansökan som inleder målet är avgiften 10 % av avgiften för det rättsliga förfarandet.
 • Överklaganden av beslut om rättshjälp eller om anstånd med betalning av rättegångskostnader (illetékfeljegyzési jog), dvs. när staten förskottsbetalar kostnaderna på partens vägnar.
 • Genkäromål avseende äktenskapet i mål om äktenskapsskillnad.
 • Förfaranden som avser dödförklaring och konstaterande av dödsfall om försvinnandet eller döden inträffade till följd av en krigshandling eller naturkatastrof.
 • Förfaranden för att registrera stiftelser, offentliga stiftelser, organisationer i det civila samhället, offentliga organ, en europeisk gruppering för territoriellt samarbete och organisationer för system för anställdas delägande, samt förfaranden för att godkänna deltagande i en europeisk gruppering för territoriellt samarbete.
 • Ansökningar om att avregistrera upplösta företag, inbegripet ansökningar om avregistrering i ett förenklat likvidationsförfarande (egyszerűsített végelszámolás) tillsammans med administratörens underrättelse.
 • Ansökningar om att rätta eller komplettera ett beslut.
 • Röstlängdsförfaranden.
 • Förfaranden för att anmäla ändringar efter registrering i registret över juridiska rådgivare.
 • Överklaganden mot ett beslut om överlämnande till annan domstol.
 • Rättslig prövning av det administrativa beslutet i skadeståndsmål.
 • Kommunala skuldregleringsförfaranden.
 • Förfaranden som inletts av ett oberoende exekutionsbiträde i samband med rättsliga indrivningsåtgärder som exekutionsbiträdet genomfört och förfaranden avseende verkställbarhetsförklaring på inhemsk nivå enligt förordning (EU) nr 1215/2012, rådets förordning (EG) nr 2201/2003 och rådets förordning (EG) nr 4/2009.
 • Förfaranden som inletts med stöd av ett författningsbesvär som bifallits.
 • Åtgärder på området skydd av personuppgifter eller utlämnande av uppgifter som är i allmänhetens intresse.
 • Rättslig prövning av administrativa beslut om beviljande av rättshjälp.
 • Rättsvårdsärenden om rättslig prövning av ett interimistiskt kontaktförbud och om utfärdande av kontaktförbud på grund av våld mellan anhöriga i enlighet med en separat lag.
 • Rättslig prövning av administrativa beslut om stöd till brottsoffer.

Inga avgifter tas ut i följande brottmål:

 • Överklagande, begäran om resning och begäran om prövning som lämnas in av den tilltalade och försvararen i förfaranden som enbart grundas på enskilt åtal.
 • Förfaranden som enbart grundas på enskilt åtal om förfarandet avslutas av domstolen innan den muntliga förhandlingen påbörjas, eller om förfarandet avslutas till följd av att nåd beviljas.
 • Vädjan om nåd och ansökan om frikännande, om detta lämnas in av den dömda personen eller försvararen.
 • Förfaranden för att bevilja personlig rättshjälp.
 • Tillhandahållande av kopior av handlingar till den tilltalade, försvararen och den rättsliga företrädaren för tilltalade minderåriga vid ett tillfälle.

Avgiftsbefrielse kan beviljas på grund av personliga omständigheter (személyes illetékmentesség) eller på grund av föremålet för förfarandet (tárgyi illetékmentesség).

Personlig avgiftsbefrielse kan bland annat beviljas organisationer, offentliga organ, kyrkor, kyrkliga sammanslutningar, kyrkliga institutioner, stiftelser, offentliga stiftelser, icke-vinstdrivande företag med status som allmännyttiga eller prioriterade allmännyttiga företag, Nato samt Europeiska gemenskaperna och deras institutioner, organ, byråer och separata fonder.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Den förlorande parten måste betala den vinnande partens kostnader om detta utkrävs inom 30 dagar av domstolen i sitt slutliga beslut. Den förlorande parten måste betala kostnaderna direkt till den vinnande parten. Om kostnaderna inte betalas kan ett verkställighetsförfarande inledas mot den förlorande parten.

Arvoden för sakkunniga

Arvoden för sakkunniga betalas i regel av den förlorande parten, men kan bäras av staten i särskilda fall där staten är skyldig att betala kostnaderna. När staten har förskotterat kostnader ingår arvoden för sakkunniga i detta. Sakkunniga får begära ersättning för nödvändiga och berättigade kostnader i samband med utarbetandet av sitt yttrande. Kriminaltekniska experter, tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster och särskilda rådgivare beviljas ett fast belopp för att täcka kostnader som saknar underlag i form av en faktura men som är nödvändiga, t.ex. post, telefon och kontorsmaterial. Det fasta beloppet är 35 % av arvodet för sakkunniga, men högst 100 000 forinter.

Den sakkunniga får begära ett förskott på upp till 50 % av de förväntade kostnaderna, men högst 150 000 forinter.

Arvoden för översättare och tolkar

Arvoden för översättare och tolkar betalas i regel av den förlorande parten, men kan bäras av staten i särskilda fall där staten är skyldig att betala kostnaderna. När staten har förskotterat kostnader ingår sådana arvoden i detta.

Länkar

Webbplatsen för Budapests advokatsamfund

Bakgrundsmaterial

Ungerns rapport till Study on the Transparency of Costs  PDF (533 Kb) en

Senaste uppdatering: 31/10/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.