Vad kostar det?

Litauen

I denna fallstudie rörande familjerätt (underhållsskyldighet) ombads medlemsstaterna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. En domstol tilldömer mamman vårdnaden. Den enda återstående tvistefrågan rör storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets underhåll och skolgång. Mamman väcker talan för att få saken prövad. Exempel B – Fall med utlandsanknytning – du arbetar som advokat i medlemsstat A: Två personer har levt tillsammans i en medlemsstat (medlemsstat B) utan att vara gifta. De har ett barn på tre år. De separerar. En domstol i medlemsstat B tilldömer mamman vårdnaden om barnet . Med faderns godkännande flyttar barnet och mamman till en annan medlemsstat (medlemsstat A) och bosätter sig där. Ett problem kvarstår dock. Det gäller storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets underhåll och skolgång. Mamman väcker talan i medlemsstat A för att få saken prövad.

Innehåll inlagt av
Litauen

Kostnader i Litauen

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fall- studie

Domstol

Ansökningsavgift

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Fall A

Sökande som ansöker om underhåll är befriade från att betala den officiella avgiften i mål som prövas i domstol.

Rättegångsparterna betalar 10 litas för en kopia av en domstolshandling och 1 litas för varje sida.

Domstolen förpliktar den förlorande parten att betala den vinnande partens rättegångskostnader, även om den förlorande parten är befriad från att betala rättegångskostnader till staten.

Fall B

Utländska fysiska eller juridiska personer omfattas av samma villkor för undantag från betalning, nedsättning av belopp, uppskjutning av betalning och betalningsplaner som litauiska medborgare.

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella falletFall-studie

Överklaganden

Ansökningsavgift

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Fall A

Sökande som ansöker om underhåll är befriade från att betala den officiella avgiften i mål som prövas i domstol.

Rättegångsparterna betalar 10 litas för en kopia av en domstolshandling och 1 litas för varje sida.

Domstolen förpliktar den förlorande parten att betala den vinnande partens rättegångskostnader, även om den förlorande parten är befriad från att betala rättegångskostnader till staten.

Fall B

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella falletFall-studie

Alternativ tvistlösning

Kan detta alternativ användas i denna typ av mål?

Kostnader

Fall A

Ja, efter att den grundläggande tvisten har identifierats vid en preliminär förhandling erbjuder domstolen båda parter en möjlighet att enas om en ömsesidigt godtagbar kompromiss och därmed göra upp i godo.

Gratis

Fall B

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella falletKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fall-studie

Advokat

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Fall A

Juridiskt ombud är inte obligatoriskt.

Se avsnittet om regler för advokatarvoden och liknande ovan.

Fall B

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella falletFall- studie

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Fall A

Nej

Nej

Nej. Exekutionstjänstemän utför sitt arbete först efter det att en exekutionstitel har utfärdats.

Verkställighetskostnader:

1) Periodisk betalning av underhåll dras från gäldenärens lön – 30 litas för verkställandet, vilket exekutionstjänstemannen får för varje enskilt verkställighetsärende, och andra verkställighetskostnader, beroende på verkställighetstyp och hur många verkställighetsåtgärder det rör sig om.

2) Om underhållet drivs in genom utmätning av gäldenärens fasta egendom beror verkställighetskostnaderna i varje enskilt ärende och exekutionstjänstemannens lön på hur stor skulden är.

Fall B

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella falletFall-studie

Sakkunnig

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Domstolen kan utse en sakkunnig i frågor som kräver fackkunskaper inom vetenskap, medicin, konst, teknik eller hantverk, med förbehåll för rättegångsparternas synpunkter.

Den part som begär att en sakkunnig ska anlitas ska betala en säkerhet i form av ett förskottsbelopp som fastställs av domstolen. Regeringen eller en bemyndigad institution fastställer ett utgiftstak. Domstolen förpliktar den förlorande parten att betala den vinnande partens rättegångskostnader, även om den förlorande parten är befriad från att betala rättegångskostnader till staten.

Fall B

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella falletKostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Ställande av säkerhet

Får vittnen ersättning?

Kostnader

Finns detta, och när och hur används det i så fall?

Kostnader

Fall A

Ja, de belopp som betalas ut till vittnen påförs rättegångskostnaderna.

Ja, de belopp som betalas ut till vittnen påförs rättegångskostnaderna.

Se avsnittet om avgifter för sakkunniga ovan.

Se avsnittet om avgifter för sakkunniga ovan.

Fall B

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella falletFall-

studie

Övriga avgifter

Beskrivning

Kostnader

Fall A

Övriga utgifter inkluderar

1) undersökning på plats, 2) sökningar efter svaranden, 3) delgivning av domstolshandlingar, 4) verkställande av domstolens dom, 5) ersättning för förmyndares arbete, 6) andra nödvändiga och skäliga utgifter.

Se avsnittet om avgifter för sakkunniga ovan. Utgifter för en sökning efter svaranden ska betalas av den part som begärde sökningen eller av domstolen.

Se avsnittet om delgivningsmän/exekutionstjänstemän.

En förmyndare har rätt till ersättning i enlighet med de taxor och förfaranden som fastställs av regeringen eller dess bemyndigade institutioner. Kostnaderna bärs av den part på vars initiativ en förmyndare utsågs och ska betalas i förskott.

Fall B

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella falletKostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

När och under vilka omständigheter ges rättshjälp?

När är stödet heltäckande?

Villkor

Fall A

Ansökan om primär rättshjälp kan göras i enlighet med beskrivningen om rättshjälp ovan.

En part har rätt till sekundär rättshjälp enligt de villkor som anges i avsnittet om rättshjälp ovan.

Staten står för 100 procent av kostnaderna för den primära rättshjälpen.

Kostnaderna för sekundär rättshjälp tar hänsyn till en persons fasta egendom och inkomst (se avsnittet om rättshjälp ovan).

 

Personer som önskar rättshjälp kan lämna in en ansökan om detta till den styrande församlingen i den kommun där personen är skriven.

Personer som önskar sekundär rättshjälp måste lämna in ansökan tillsammans med handlingar som styrker att de har rätt till sekundär rättshjälp.
Fall-

studie

Ersättningar

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Om inte hela beloppet ersätts, hur stor procentandel ersätts generellt?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälpsorganet?

Fall A

Den vinnande parten kan få ersättning för sina rättegångskostnader från den förlorande parten.

När tillhandahållandet av sekundär rättshjälp avbryts av de skäl som anges i artikel 23.1.1, 23.1.2 och 23.1.6 i lagen. Kostnaderna kan drivas in från den person de betalades ut till i enlighet med det förfarande som anges i lag.

När försäkringsförmåner betalas ut efter kostnaderna ska kostnaderna för sekundär rättshjälp betalas tillbaka till statsbudgeten inom en månad från utbetalningen av försäkringsförmånen i enlighet med det förfarande som har fastställts av justitieministern. Om en person underlåter att betala tillbaka dessa kostnader ska de drivas in i enlighet med lagstadgat förfarande.

När sekundär rättshjälp har tillhandahållits (artikel 12.6 i lagen) men omständigheterna ändras (artikel 11.2.1 i lagen) ska personen i fråga betala tillbaka beloppet till statsbudgeten inom den tidsfrist som fastställs av behörigt organ. Om de underlåter att göra detta ska kostnaderna drivas in i enlighet med lagstadgat förfarande.

När 50 procent av kostnaderna för sekundär rättshjälp täcks, och en sökande underlåter att inom de fastställda tidsfristerna betala sin andel på 50 procent av kostnaderna i ett tviste- eller förvaltningsmål, kan målet avbrytas utan att domstolen fattar beslut om sakskälen, och sökanden måste inom de tidsfrister som fastställs av behörigt organ betala tillbaka kostnaderna för den sekundära rättshjälp denne har beviljats. Staten företräds av sin rättshjälpsmyndighet.

Kostnaderna för statligt garanterad rättshjälp och gäldenärens kostnader i samband med verkställandet av en dom.

När tillhandahållandet av sekundär rättshjälp avbryts av de skäl som anges i artikel 23.1.1, 23.1.2 och 23.1.6 i lagen. Kostnaderna kan drivas in från den person de betalades ut till i enlighet med det förfarande som anges i lag.

När försäkringsförmåner betalas ut efter kostnaderna ska kostnaderna för sekundär rättshjälp betalas tillbaka till statsbudgeten inom en månad från utbetalningen av försäkringsförmånen i enlighet med det förfarande som har fastställts av justitieministern. Om en person underlåter att betala tillbaka dessa kostnader ska de drivas in i enlighet med lagstadgat förfarande.

När sekundär rättshjälp har tillhandahållits (artikel 12.6 i lagen) men omständigheterna ändras (artikel 11.2.1 i lagen) ska personen i fråga betala tillbaka beloppet till statsbudgeten inom den tidsfrist som fastställs av behörigt organ. Om de underlåter att göra detta ska kostnaderna drivas in i enlighet med lagstadgat förfarande.

När 50 procent av kostnaderna för sekundär rättshjälp täcks, och en sökande underlåter att inom de fastställda tidsfristerna betala sin andel på 50 procent av kostnaderna i ett tviste- eller förvaltningsmål, kan målet avbrytas utan att domstolen fattar beslut om sakskälen, och sökanden måste inom de tidsfrister som fastställs av behörigt organ betala tillbaka kostnaderna för den sekundära rättshjälp denne har beviljats. Staten företräds av sin rättshjälpsmyndighet.Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

När och under vilka omständigheter krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka omständigheter krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Alla domstolshandlingar inklusive bilagor måste läggas fram för domstolen på landets officiella språk.

En part vars domstolshandlingar måste översättas till ett främmande språk ska i förväg betala en säkerhet som fastställs av domstolen för att täcka rättegångskostnaderna. Om båda parter lämnar in en begäran om översättning ska parterna betala halva säkerheten var.

Personer som inte talar det officiella språket garanteras rätt till tolkning/översättning under förhandlingarna.

Domstolen ska betala tolkars/översättares arvoden med medel ur statsbudgeten.

Fall B

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella fallet


Senaste uppdatering: 05/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.