Vad kostar det?

Litauen

I denna fallstudie rörande handelsrätt (ersättningsansvar) ombads medlemsstaterna att upplysa kunden om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: En tillverkare av värmeutrustning levererar en uppvärmningsenhet till en installatör. Installatören säljer enheten vidare till en kund och installerar enheten i kundens hus. Kort därefter fattar huset eld. Alla inblandade (tillverkaren av värmeutrustning, installatören, slutkonsumenten) är försäkrade. Upphovet till branden är omtvistat. Ingen vill betala ersättning till kunden. Kunden beslutar sig för att väcka talan mot tillverkaren, installatören och de berörda försäkringsbolagen för att få full ersättning för sin skada. Exempel B – Fall med utlandsanknytning: En tillverkare av värmeutrustning i medlemsstat B levererar en uppvärmningsenhet till en installatör i medlemsstat C. Installatören säljer enheten vidare till en kund i medlemsstat A och installerar enheten i kundens hus. Kort därefter fattar huset eld. Alla inblandade (tillverkaren av värmeutrustning, installatören, slutkonsumenten) är försäkrade hos ett försäkringsbolag i sin respektive medlemsstat. Upphovet till branden är omtvistat. Ingen vill betala ersättning till kunden. Kunden beslutar sig för att väcka talan i medlemsstat A mot tillverkaren, installatören och försäkringsbolaget för att få full ersättning för sin skada.

Innehåll inlagt av
Litauen

Kostnader i Litauen

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fall- studie

Domstol

Överklaganden

Ansöknings-avgift

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansöknings-avgift

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Fall A

Stämpelavgift på 3 procent, men inte mindre än 50 litas (i en faktisk talan där det yrkade beloppet inte överstiger 100 000 litas eller 29 000 euro)

Rättegångs-parterna betalar 10 litas för en kopia av en domstols-handling och 1 litas för varje sida.

Utgifter i samband med domstols-prövningen av målet: 1) undersökning på plats, 2) sökningar efter svaranden, 3) delgivning av domstols-handlingar, 4) verkställande av domstolens dom, 5) ersättning för förmyndares arbete, 6) andra nödvändiga och skäliga utgifter.

Stämpelavgift på 3 procent, men inte mindre än 50 litas (i en faktisk talan där det yrkade beloppet inte överstiger 100 000 litas eller 29 000 euro)

Rättegångs-parterna betalar 10 litas för en kopia av en domstols-handling och 1 litas för varje sida.

Utgifter i samband med domstols-prövningen av målet: 1) undersökning på plats, 2) sökningar efter svaranden, 3) delgivning av domstols-handlingar, 4) verkställande av domstolens dom, 5) ersättning för förmyndares arbete, 6) andra nödvändiga och skäliga utgifter.Kostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fall-studie

Advokat

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Fall A

Juridiskt ombud är inte obligatoriskt.

Se avsnittet om regler för advokatarvoden och liknande ovan

Fall BFall studie

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Nej

Nej

Nej. Exekutionstjänstemän utför sitt arbete först efter det att en exekutionstitel har utfärdats.

Verkställighetskostnader: 1) 600 litas om skulden är mellan 50 000 Lt (~15 000 euro) och 100 000 Lt (~29 000 euro) samt 6 procent av det indrivna skuldbeloppet (dock minst 4 000 Lt) som exekutionstjänstemannens lön och andra verkställighetskostnader, beroende på vilken typ och hur många verkställighetsåtgärder det rör sig om.

2) En exekutionstjänstemans lön beror på hur stor skulden är.

Domstolen kan utse en sakkunnig i frågor som kräver fackkunskaper inom vetenskap, medicin, konst, teknik eller hantverk, med förbehåll för rättegångsparternas synpunkter.

Den part som begär att en sakkunnig ska anlitas ska betala en säkerhet i form av ett förskottsbelopp som fastställs av domstolen. Regeringen eller en bemyndigad institution fastställer ett utgiftstak. Domstolen förpliktar den förlorande parten att betala den vinnande partens rättegångskostnader, även om den förlorande parten är befriad från att betala rättegångskostnader till staten.

Fall B

Nej

Nej

Samma som i fall AKostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Ställande av säkerhet

Får vittnen ersättning?

Kostnader

Finns detta, och när och hur används det i så fall?

Kostnader

Fall A

Ja, de belopp som betalas ut till vittnen påförs rättegångskostnaderna.

Se avsnittet om avgifter för sakkunniga ovan.

Se avsnittet om avgifter för sakkunniga ovan.

Domstolen måste ta hänsyn till den betalande partens materiella situation. Beloppet beror på vilken typ av talan det rör sig om och får inte överstiga 100 000 litas.Fall-

studie

Övriga avgifter

Beskrivning

Kostnader

Fall A

Övriga utgifter inkluderar 1) undersökning på plats, 2) sökningar efter svaranden, 3) delgivning av domstolshandlingar, 4) verkställande av domstolens dom, 5) ersättning för förmyndares arbete, 6) andra nödvändiga och skäliga utgifter.

Se avsnittet om avgifter för sakkunniga ovan. Utgifter för en sökning av svaranden ska betalas av den part som begärde sökningen eller av domstolen.

Se avsnittet om delgivningsmän/exekutionstjänstemän.

En förmyndare har rätt till ersättning i enlighet med de taxor och förfaranden som fastställs av regeringen eller dess bemyndigade institutioner. Kostnaderna bärs av den part på vars initiativ en förmyndare utsågs och ska betalas i förskott.

Fall BKostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

När och under vilka omständigheter ges rättshjälp?

När är stödet heltäckande?

Villkor

Fall A

Ansökan om primär rättshjälp kan göras i enlighet med beskrivningen om rättshjälp ovan.

En part har rätt till sekundär rättshjälp enligt de villkor som anges i avsnittet om rättshjälp ovan.

Staten står för 100 procent av kostnaderna för den primära rättshjälpen.

Kostnaderna för sekundär rättshjälp tar hänsyn till en persons fasta egendom och inkomst (se avsnittet om rättshjälp ovan).

 

Personer som önskar rättshjälp kan lämna in en ansökan om detta till den styrande församlingen i den kommun där personen är skriven.

Personer som önskar sekundär rättshjälp måste lämna in ansökan tillsammans med handlingar som styrker att de har rätt till sekundär rättshjälp.

Fall B

Samma som i fall A

Samma som i fall A

Samma som i fall A
Fall-

studie

Ersättningar

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälpsorganet?

Fall A

Den vinnande parten kan få ersättning för sina rättegångskostnader från den förlorande parten.

Kostnaderna för statligt garanterad rättshjälp och gäldenärens kostnader i samband med verkställandet av en dom.

När tillhandahållandet av sekundär rättshjälp avbryts av de skäl som anges i artikel 23.1.1, 23.1.2 och 23.1.6 i lagen. Kostnaderna kan drivas in från den person de betalades ut till i enlighet med det förfarande som anges i lag.

När försäkringsförmåner betalas ut efter kostnaderna ska kostnaderna för sekundär rättshjälp betalas tillbaka till statsbudgeten inom en månad från utbetalningen av försäkringsförmånen i enlighet med det förfarande som har fastställts av justitieministern. Om en person underlåter att betala tillbaka dessa kostnader ska de drivas in i enlighet med lagstadgat förfarande.

När sekundär rättshjälp har tillhandahållits (artikel 12.6 i lagen) men omständigheterna ändras (artikel 11.2.1 i lagen) ska personen i fråga betala tillbaka beloppet till statsbudgeten inom den tidsfrist som fastställs av behörigt organ. Om de underlåter att göra detta ska kostnaderna drivas in i enlighet med lagstadgat förfarande.

När 50 procent av kostnaderna för sekundär rättshjälp täcks, och en sökande underlåter att inom de fastställda tidsfristerna betala sin andel på 50 procent av kostnaderna i ett tviste- eller förvaltningsmål, kan målet avbrytas utan att domstolen fattar beslut om sakskälen, och sökanden måste inom de tidsfrister som fastställs av behörigt organ betala tillbaka kostnaderna för den sekundära rättshjälp denne har beviljats. Staten företräds av sin rättshjälpsmyndighet.

Fall B

Samma som i fall A

Samma som i fall AKostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

När och under vilka omständigheter krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka omständigheter krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Alla domstolshandlingar inklusive bilagor måste läggas fram för domstolen på landets officiella språk.

En part vars domstolshandlingar måste översättas till ett främmande språk ska i förväg betala en säkerhet som fastställs av domstolen för att täcka rättegångskostnaderna. Om båda parter lämnar in en begäran om översättning ska parterna betala halva säkerheten var.

Personer som inte talar det officiella språket garanteras rätt till tolkning/översättning under förhandlingarna.

Domstolen ska betala tolkars/översättares arvoden med medel ur statsbudgeten.

Fall B

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella fallet


Senaste uppdatering: 05/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.