Vad kostar det?

Malta

I denna fallstudie rörande familjerätt (underhållsskyldighet) ombads medlemsstaterna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. En domstol tilldömer mamman vårdnaden. Den enda återstående tvistefrågan rör storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets underhåll och skolgång. Mamman väcker talan för att få saken prövad. Exempel B – Fall med utlandsanknytning – du arbetar som advokat i medlemsstat A: Två personer har levt tillsammans i en medlemsstat (medlemsstat B) utan att vara gifta. De har ett barn på tre år. De separerar. En domstol i medlemsstat B tilldömer mamman vårdnaden om barnet . Med faderns godkännande flyttar barnet och mamman till en annan medlemsstat (medlemsstat A) och bosätter sig där. Ett problem kvarstår dock. Det gäller storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets underhåll och skolgång. Mamman väcker talan i medlemsstat A för att få saken prövad.

Innehåll inlagt av
Malta

Kostnader på Malta

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fall­studie

Domstol

Överklaganden

Alternativ tvistlösning

Ansök­nings­avgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansök­nings­avgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Är detta alternativ möjligt för den här typen av fall?

Kostnader

Fall A

181,68 euro

98,99 
euro

116,47 euro

Ja

Fall B

181,68 euro

98,99 
euro

116,47 euro

Nej


Kostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fall­studie

Advokat

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha en delgiv­ningsman/
exekutions-tjänsteman?

Genom­snittliga kostnader

Måste man ha en delgiv­ningsman/
exekutions-tjänsteman?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obliga­toriskt?

Kostnad

Fall A

Ja

0,5 % av det underhåll som ska betalas för en period av 10 år. Arvodet kan höjas till 1 % efter överenskommelse mellan klienten och advokaten. Arvoden utöver fastställda 0,5 % kan dock inte drivas in från motparten.

Ej obligatoriskt

Nej

Fall B

Ja

Beror på det begärda beloppet.

Ej obligatoriskt

NejKostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Säkerhet

Övriga avgifter

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Kostnad

Beskrivning

Kostnad

Fall A

Nej

Säkerhet ställs för det begärda beloppet

23,28 euro

Fall B

Nej

Säkerhet ställs för det begärda beloppet

23,28 euroKostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

När och under vilka förhållanden gäller detta?

När är stödet heltäckande?

Villkor?

Fall A

Rättshjälp är tillämpligt om personen lever på sociala förmåner eller minimilön och om hon eller han inte äger mer än en fastighet.

Fall B

Rättshjälp är tillämpligt om personen lever på sociala förmåner eller minimilön och om hon eller han inte äger mer än en fastighet.
Fall-

studie

Ersättningar

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs-kostnader?

Om inte hela beloppet ersätts, hur stor procentandel ersätts generellt?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälpsorganet?

Fall A

JA

Beror på resultatet av avgörandet.

Privat konsultation med advokaterna (utomrättsliga kostnader).

Fall B

JA

Beror på resultatet av avgörandet.

Privat konsultation med advokaterna (utomrättsliga kostnader).Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkar

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns-överskridande tvister?

När och under vilka förhål­landen krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Ungefärlig kostnad?

Fall A

En översätt­ning görs på endera partens begäran. Översätt­ningen görs endast från maltesiska till engelska eller tvärtom. Parterna ska på egen bekostnad tillhanda­hålla översätt­ningar till andra språk.

17,47 euro (schablon­belopp som betalas som registrerings­avgift för varje översättning)

Gäller endast när ett vittne varken talar maltesiska eller engelska.

Mellan 11,65 euro och 58,23 euro per timme

Kostnader för att meddela den part som är bosatt utomlands

Beror på de avgifter som övriga medlemsstater tar ut

Fall B

En översätt­ning görs på endera partens begäran. Översätt­ningen görs endast från maltesiska till engelska eller tvärtom. Parterna ska på egen bekostnad tillhanda­hålla översätt­ningar till andra språk.

17,47 euro (schablon­belopp som betalas som registrerings­avgift för varje översättning)

Gäller endast när ett vittne varken talar maltesiska eller engelska.

Mellan 11,65 euro och 58,23 euro per timme

Kostnader för att meddela den part som är bosatt utomlands

Beror på de avgifter som övriga medlemsstater tar ut


Senaste uppdatering: 02/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.