Vad kostar det?

Malta

I denna fallstudie rörande handelsrätt (avtalsförhållanden) ombads medlemsstaterna att upplysa säljaren om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett företag levererar varor till ett värde av 20 000 euro. Säljaren har inte fått betalt eftersom köparen anser att varorna inte uppfyller avtalskriterierna. Säljaren beslutar sig för att väcka talan för att få full betalning för sin leverans. Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Ett företag med huvudkontor i medlemsstat  B levererar varor för 20 000 euro till en köpare i medlemsstat A. Avtalet omfattas av lagen i medlemsstat B och är utformat  på det landets språk. Säljaren har inte fått betalt eftersom köparen i medlemsstat  A anser att varorna inte uppfyller avtalskriterierna. Säljaren beslutar sig för att väcka talan i medlemsstat A för att få full betalning för sin leverans i enlighet med avtalet med köparen.

Innehåll inlagt av
Malta

Kostnader på Malta

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fall­studie

Domstol

Överklaganden

Alternativ tvistlösning

Ansök­ningsav­gifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansök­ningsav­gifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Är detta alternativ möjligt för den här typen av fall?

Kostnader

Fall A

680,16 euro

195,65 euro

Fall B

680,16 euro

195,65 euroKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fall­studie

Advokat

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha en advokat?

Genom­snittliga kostnader

Måste man ha en del­givnings­man/
exekutions-tjänsteman?

Kostna­der före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligato­riskt?

Kostnad

Fall A

JA

Advokat: 681,53 euro

Juridiskt ombud: 227,18 euro

Ej obligato­riskt

NEJ

Fall B

JA

Advokat: 681,53 euro

Juridiskt ombud: 227,18 euro

Ej obligato­riskt

NejKostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fall-

stu­die

Ersättning till vittnen

Säkerhet

Övriga avgifter

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Kostnad

Beskrivning

Kostnad

Fall A

NEJ

Säkerhet ställs för den skuld som angivits

46,59 euro

Fall B

NEJ

Säkerhet ställs för den skuld som angivits

46,59 euroKostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

stu­die

Rättshjälp

Ersättningar

När och under vilka för­hål­landen gäller detta?

När är stödet hel­täck­ande?

Villkor?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs-kostnader?

Om inte hela beloppet ersätts, hur stor procent­andel ersätts generellt?

Vilka kostna­der ersätts aldrig?

Förekommer det att rätts­hjälpen ska återbetalas till rättshjälpsor­ganet?

Fall A

NEJ

JA

Beror på resultatet av avgörandet.

Privat konsultation med advokaterna (utomrättsliga kostnader).

Fall B

NEJ

JA

Beror på resultatet av avgörandet.

Privat konsultation med advokaterna (utomrättsliga kostnader).Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkar

Övriga kostnader som är utmärkande för gränsöverskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Ungefärlig kostnad?

Fall A

När endast en av parterna talar engelska.

34,94 euro

Gäller endast när ett vittne varken talar maltesiska eller engelska.

Mellan 11,65 euro och 58,23 euro per timme

Kostnader för att meddela den part som är bosatt utomlands

Beror på de avgifter som övriga medlemsstater tar ut

Fall B

När endast en av parterna talar engelska.

34,94 euro

Gäller endast när ett vittne varken talar maltesiska eller engelska.

Mellan 11,65 euro och 58,23 euro per timme

Kostnader för att meddela den part som är bosatt utomlands

Beror på de avgifter som övriga medlemsstater tar ut


Senaste uppdatering: 02/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.