Vad kostar det?

Malta

I denna fallstudie rörande handelsrätt (ersättningsansvar) ombads medlemsstaterna att upplysa kunden om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: En tillverkare av värmeutrustning levererar en uppvärmningsenhet till en installatör. Installatören säljer enheten vidare till en kund och installerar enheten i kundens hus. Kort därefter fattar huset eld. Alla inblandade (tillverkaren av värmeutrustning, installatören, slutkonsumenten) är försäkrade. Upphovet till branden är omtvistat. Ingen vill betala ersättning till kunden. Kunden beslutar sig för att väcka talan mot tillverkaren, installatören och de berörda försäkringsbolagen för att få full ersättning för sin skada. Exempel B – Fall med utlandsanknytning: En tillverkare av värmeutrustning i medlemsstat B levererar en uppvärmningsenhet till en installatör i medlemsstat C. Installatören säljer enheten vidare till en kund i medlemsstat A och installerar enheten i kundens hus. Kort därefter fattar huset eld. Alla inblandade (tillverkaren av värmeutrustning, installatören, slutkonsumenten) är försäkrade hos ett försäkringsbolag i sin respektive medlemsstat. Upphovet till branden är omtvistat. Ingen vill betala ersättning till kunden. Kunden beslutar sig för att väcka talan i medlemsstat A mot tillverkaren, installatören och försäkringsbolaget för att få full ersättning för sin skada.

Innehåll inlagt av
Malta

Kostnader på Malta

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fall­studie

Domstol

Överklaganden

Ansöknings­avgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansöknings­avgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Fall A

Minst 712,77 euro (beror också på fordringens värde)

195,65 euro

Fall B

Minst 712,77 euro (beror också på fordringens värde)

195,65 euroKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fall­studie

Advokat

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha en advokat?

Genom­snittliga kostnader

Måste man ha en del­givnings­man/
exekutions-tjäns­teman

Kostna­der före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligato­riskt?

Kostnad

Fall A

JA

Beror på värdet av fordringen.

Ej obligatoriskt

Inte obligatoriskt, men mycket troligt i detta fall.

Beror på värdet av fordringen.

Fall B

JA

Beror på värdet av fordringen.

Ej obligatoriskt

Inte obligatoriskt, men mycket troligt i detta fall.

Beror på värdet av fordringen.Kostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Säkerhet

Övriga avgifter

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Kostnad

Beskrivning

Kostnad

Fall A

NEJ

Ej tillämpligt eftersom det värde som ska krävas inte kvantifieras.

Fall B

NEJ

Ej tillämpligt eftersom det värde som ska krävas inte kvantifieras.Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

När och under vilka förhållanden gäller detta?

När är stödet heltäckande?

Villkor?

Fall A

Rättshjälp är tillämpligt om personen lever på sociala förmåner eller minimilön och om hon eller han inte äger mer än en fastighet.

Fall B

Rättshjälp är tillämpligt om personen lever på sociala förmåner eller minimilön och om hon eller han inte äger mer än en fastighet.
Fall-

studie

Ersättningar

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs-kostnader?

Om inte hela beloppet ersätts, hur stor procentandel ersätts generellt?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälpsorganet?

Fall A

JA

Beror på resultatet av avgörandet.

Privat konsultation med advokaterna (utomrättsliga kostnader).

Fall B

JA

Beror på resultatet av avgörandet.

Privat konsultation med advokaterna (utomrättsliga kostnader).Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkar

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns-överskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Ungefärlig kostnad?

Fall A

När endast en av parterna talar engelska.

34,94 euro

Gäller endast när ett vittne varken talar maltesiska eller engelska.

Mellan 11,65 euro och

58,23 euro per timme

Kostnader för att meddela den part som är bosatt utomlands

Beror på de avgifter som övriga medlemsstater tar ut

Fall B

När endast en av parterna talar engelska.

34,94 euro

Gäller endast när ett vittne varken talar maltesiska eller engelska.

Mellan 11,65 euro och 58,23 euro per timme

Kostnader för att meddela den part som är bosatt utomlands

Beror på de avgifter som övriga medlemsstater tar ut


Senaste uppdatering: 02/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.