Vad kostar det?

Malta

Här hittar du information om kostnaderna för rättsliga förfaranden på Malta.

Innehåll inlagt av
Malta

Familjerätt – vårdnad om barn

Familjerätt – underhåll

Handelsrätt – avtal

Handelsrätt – ansvar

Regler för juristarvoden

Arvoden för juristyrken regleras enligt Tariff E i Code of Organisation and Civil Procedure (COCP), kapitel 12 i Laws of Malta.

Advokater

Advokatarvoden regleras genom Tariff E i Schedule A i bilagan till Code of Organisation and Civil Procedure (kapitel 12 i Laws of Malta). Advokaterna vägleds också av den etiska koden och uppförandekoden för advokater när de fastställer sina arvoden, oavsett om det är advokaten ensam som gör detta eller om det sker genom en överenskommelse mellan advokaten och klienten. Enligt den etiska koden är ett arvode rimligt om det är förenligt med fastställda faktorer som t.ex. tidsåtgång, hur ovanliga och svåra frågor som berörs, ansvar, tidsfrister, den professionella relationens karaktär och varaktighet, advokatens erfarenhet, anseende och kompetens samt vilka arvoden som eventuellt kan inkrävas av den andra parten.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parter i tvistemål

Fasta kostnader för parter varierar beroende på målets natur och om det har ett penningvärde.

När ska de fasta kostnaderna betalas?

Ansökningsavgifter och registreringsavgifter ska betalas när rättsförfarandet inleds.

I slutet av en rättsprocess upprättas en faktura över kostnaderna, inklusive skatter. Om de beräknade registreringsavgifterna är högre än vad som betalades när ärendet registrerades, måste mellanskillnaden beräknas och krävas in från den part som väckte talan.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

Brottmålsförfarandet är inte förenat med några kostnader för parterna.

När ska de fasta kostnaderna betalas?

Till skillnad från i tvistemål förekommer ingen ersättningsskyldighet för rättegångskostnader i brottmål. Men i slutet av ett mål kan domstolen ålägga den tilltalade att betala åklagarsidans kostnader för sakkunniga.

Fasta kostnader i konstitutionella ärenden

Fasta kostnader för parter i konstitutionella ärenden

Avgifterna för konstitutionella ärenden i första instans är följande:

Ansökningsavgift

58,53 euro

Registreringsavgift

58,23 euro

Delgivning av handlingar (per delgivning)

6,99 euro

Advokatarvoden som faktureras i slutet av ett mål kan variera från 46,49 euro till 698,81 euro. Det kan även uppstå andra kostnader under ett ärende: 46,59 euro för varje mindre ansökan som lämnas in, 9,32 euro per stämning, 23,29 euro för en edsvuren utsaga, 4,66 euro för kopior av handlingar samt 186,35 euro för skriftliga inlagor.

När ska de fasta kostnaderna betalas?

Kostnaderna ska betalas när förfarandena inleds.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Advokaterna har åtagit sig att behandla sina klienter i enlighet med den etiska kod som utarbetats av Commission for the Administration of Justice. Enligt koden har advokater olika plikter gentemot sina klienter. De skyldigheter som anges ovan ingår dock inte i koden.

Kostnader som ska betalas av den vinnande parten

Den vinnande parten får normalt sett ersättning för alla sina kostnader i samband med rättegången, under förutsättning att domslutet anger att den förlorande parten ska stå för dessa kostnader.

Kostnader som ska betalas av den förlorande parten

Den förlorande parten måste betala rättegångskostnaderna och den vinnande partens kostnader.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om kostnaderna?

I tarifferna A–L i COCP (kapitel 12 i Laws of Malta) anges alla kostnader och avgifter för domstolsförfaranden. Du hittar dem på webbplatsen för ministeriet för rättsliga frågor, kultur och lokalstyre.

På vilka språk kan jag få information om kostnaderna på Malta?

Alla lagar utarbetas på både maltesiska och engelska, eftersom båda språken är officiella språk på Malta.

Var hittar jag information om medling?

Information om medling hittar du på webbplatsen för Maltas medlingscentrum.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

I avdelningen för juridiska tjänster på webbplatsen för ministeriet för rättsliga frågor, kultur och lokalstyre hittar du

  • all nationell primär- och sekundärlagstiftning
  • rättsliga publikationer som lagar, lagförslag, rättsliga meddelanden och stadgar.

Var hittar jag information om genomsnittliga tider för olika förfaranden?

Det finns ingen specifik information om längden på de olika förfarandena. Däremot går det att hitta uppgifter på webbplatsen för domstolarna. Här finns information och statistik över gjorda anmälningar och ärenden som behandlas och avgörs av domstolarna. Informationen uppdateras varje månad.

Två gånger om året publiceras uppgifter om domstolarnas handläggningstider. Där anges handläggningstiden per mål i alla tvistemålsdomstolar. Det framgår också vilken domare (judge eller magistrate) som ansvarar för prövningen.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

Se ovan.

Moms

Hur lämnas denna information?

Alla registreringskostnader är momsbefriade. För de avgifter som fastställs i tarifferna för skiljedomare, parternas respektive advokater och andra sakkunniga som utses av rätten gäller dock en moms på 18 procent.

Rättshjälp

Inkomstgräns för parter i tvistemål

Med undantag för vissa typer av förfaranden har du i allmänhet rätt till rättshjälp om

  • du inte äger någon typ av egendom med ett nettovärde på minst 6 988,22 euro, exklusive vanliga hushållsartiklar som anses vara rimliga och nödvändiga för dig och din familj
  • din årsinkomst inte är högre än den nationella minimilönen för personer som är 18 år eller äldre.

Inkomstgräns för tilltalade i brottmål

Lagen föreskriver inte någon särskild gräns. För tilltalade i brottsmål erbjuds dock rättshjälp som en rättighet när den tilltalade inte har kunnat underrätta en advokat eller om han eller hon begär rättshjälp.

Inkomstgräns för brottsoffer

Lagen föreskriver inte någon särskild gräns. Justice Unit är dock (utöver och vid sidan av eventuella privata juridiska ombud som anlitas av brottsoffret) skyldig enligt lag att tillhandahålla all hjälp och allt stöd som ett brottsoffer behöver. Syftet är att brottsoffret i slutändan ska få en rättmätig ersättning.

Andra villkor för att brottsoffer ska få rättshjälp

Det finns inga ytterligare villkor för att brottsoffer ska få rättshjälp. Däremot förväntas påstådda brottsoffer ge all information som begärs och som de har tillgång till och samarbeta fullt ut med Justice Unit och Attorney General’s Office.

Andra villkor för att tilltalade ska få rättshjälp

Det finns inga ytterligare villkor för att tilltalade ska få rättshjälp. Enligt lag har dock Advocate for Legal Aid rätt att neka rättshjälp om domstolen anser att ett avslag är befogat. Men även i ett sådant fall måste domstolen enligt lag se till att den tilltalade blir företrädd genom att själv utse en advokat.

Gratis domstolsförhandlingar

Alla domstolsförhandlingar är kostnadsfria om en part har beviljats rättshjälp.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Det är upp till domstolen att avgöra hur kostnaderna för ett ärende ska fördelas. Det finns inga fasta regler.

Arvoden för sakkunniga

Arvoden för sakkunniga regleras genom Tariff G och K i COCP (kapitel 12 i Laws of Malta).

Arvoden för översättare och tolkar

I Tariff B i kapitel 12 i Laws of Malta anges att registreringsavgiften för varje översättning som begärs enlig lag eller av domstolen ska vara

  • 34,94 euro.
  • Registratorn fastställer tolkarnas arvode som ligger mellan 11,65 euro och 58,23 euro per timme.
  • Även översättarnas arvode fastställs av registratorn och ligger mellan 11,65 euro och 58,23 euro per dokument.

Länkar

Ministeriet för rättsliga frågor, kultur och lokalstyre

Maltas medlingscentrum

Juridiska tjänster

Domstolarna

Bakgrundsmaterial

Maltas rapport om studien om kostnadsinsyn  PDF (742 Kb) en

Senaste uppdatering: 02/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.