Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till grekiskaengelskafranskafinska är dock redan färdig.
Swipe to change

Vad kostar det?

Nederländerna

Detta avsnitt innehåller information om rättegångskostnaderna i Nederländerna.

Innehåll inlagt av
Nederländerna
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Regler om advokatarvoden och liknande

Med undantag för de avgifter som ska betalas till personer som erbjuder subventionerad rättshjälp är avgifterna i Nederländerna inte reglerade.

Fasta kostnader

Fasta kostnader för parter i civilrättsliga förfaranden

Enligt lagen om domstolsavgifter (civilrättsliga mål) (Wet griffierechten in burgerlijke zaken) ska parter i civilrättsliga mål betala domstolsavgifter. Domstolsavgifter är avgifter som måste betalas till domstolsregistret (domstolens administrativa kontor) när ditt förfarande inleds.

Fasta kostnader för parter i straffrättsliga förfaranden

I den nederländska straffrätten anges inga fasta kostnader för parter i brottmål. Det finns inga domstolsavgifter i brottmål.

Fasta kostnader för parter i författningsrättsliga förfaranden

I det nederländska rättssystemet föreskrivs inte att författningsrättsliga förfaranden ska hänskjutas till domstol.

När under civilrättsliga förfaranden måste fasta kostnader vara betalda?

I civilrättsliga mål måste varje kärande och svarande betala fasta avgifter. Kärande ska betala domstolsavgifter så snart det tillkännages att talan ska väckas vid en domstol, medan svarande ska betala domstolsavgifter efter att de har infunnit sig i domstolen.

När under straffrättsliga förfaranden måste fasta kostnader vara betalda?

Det finns inga domstolsavgifter i brottmål.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Detta område berörs inte i lagstiftningen. Rättigheter och skyldigheter kan dock härledas från 2018 års uppförandekod (Gedragsregels 2018). Ytterligare information finns på webbplatsen för nederländska advokatsamfundet (Nederlandse Orde van Advocaten), särskilt regler för förhållandet mellan advokater och deras klienter. Se även uppförandekoden för europeiska advokater, där det fastställs att advokaten alltid ska eftersträva att finna den kostnadseffektivaste lösningen på klientens tvist och vid lämpliga tidpunkter bör råda klienten om det är önskvärt med en förlikning och/eller alternativ tvistlösning. Om klienten har rätt till kostnadsfritt rättsligt bistånd eller rättsligt bistånd till reducerat pris måste advokaten upplysa klienten om detta.

Kostnader som ska betalas av den vinnande parten

I civilrättsliga mål kan den vinnande parten ådra sig följande kostnader:

  • Rättsligt bistånd (t.ex. advokatarvoden).
  • Ersättning eller kompensation till vittnen eller sakkunniga.
  • Kostnader för resor och logi.
  • Andra rättsliga och icke-rättsliga kostnader.

Kostnader som ska betalas av den förlorande parten

Den förlorande parten kan ådra sig samma typ av kostnader som den vinnande parten, men kan också åläggas av domaren att bära de kostnader som den vinnande parten har ådragit sig.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om kostnader i Nederländerna?

Du hittar information om kostnaderna på webbplatsen för det nederländska domstolsväsendet (De Rechtspraak) – på den här sidan finns ytterligare information om rättegångskostnaderna. På webbplatsen för de juridiska rådgivningskontoren (Het Juridisch Loket) finns också information om kostnaderna.

På vilka språk kan jag få information om kostnaderna i Nederländerna?

Information om kostnaderna i Nederländerna finns bara på nederländska.

Var hittar jag information om medling?

Du hittar information om medling på det nederländska domstolsväsendets webbplats och på webbplatsen för de juridiska rådgivningskontoren. Det finns också information på webbplatserna för det nederländska medlarförbundet (Mediatorsfederatie Nederland) och rättshjälpsrådet (Raad voor Rechtsbijstand).

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Lagen om domstolsavgifter (civilrättsliga mål) och annan nederländsk lagstiftning finns bl.a. på den nederländska regeringens webbplats.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

I Domstolsadministrationens (Raad voor de rechtspraak) årsrapport finns uppgifter om hur lång tid det tar för att förfarandena ska slutföras. Rapporten finns online på webbplatsen för det nederländska domstolsväsendet.

Mervärdesskatt

Hur anges denna information?

Uppgifterna om dessa kostnader anges exklusive moms (där moms tillämpas).

Vilka momssatser tillämpas?

Den allmänna momssatsen för varor och tjänster är 21%.

Rättshjälp

Gällande inkomsttröskel inom civilrätt

Om du inte har råd att själv betala alla kostnader för en advokat eller medlare kan du under vissa omständigheter vara berättigad till subventionerat rättsligt bistånd – det vill säga rättshjälp.

Rättshjälp beviljas endast personer vars årsinkomst inte överstiger 27 300 euro (för ensamstående personer) eller 38 600 euro (för gifta eller samboende personer eller ensamstående föräldrar med underårigt barn). Rättshjälp beviljas inte om personen har tillgångar som överstiger tröskeln för skattebefriat kapital. Se artiklarna 12 och 34 i rättshjälpslagen (Wet op de rechtsbijstand).

Gällande inkomsttröskel för den åtalade inom straffrätt

Rättshjälp kostar ingenting om ett juridiskt ombud utses av domstolen (se artikel 43 i rättshjälpslagen). I andra ärenden kan rättshjälpsrådet tilldela rättegångsbiträde till personer som har rätt till juridiskt biträde enligt strafflagen (Wetboek van Strafrecht) eller straffprocesslagen (Wetboek van Strafvordering) (se artikel 44 i rättshjälpslagen). Enligt artikel 35 i rättshjälpslagen måste den som beviljas rättshjälp genom tilldelande av ombud betala en proportionell andel av inkomsten.

Gällande inkomsttröskel för brottsoffer inom straffrätt

Enligt artikel 44 i rättshjälpslagen ska det rättsliga biståndet vara kostnadsfritt för dem som har drabbats av sexual- eller våldsbrott oavsett brottsoffrets betalningsförmåga. Detta gäller under förutsättning att förhandlingarna har inletts och att brottsoffret är berättigat till ersättning enligt artikel 3 i lagen om brottsofferfonden (Wet schadefonds geweldsmisdrijven).

Är juridiskt ombud obligatoriskt?

Svaranden behöver inte företrädas av en advokat i ärenden som prövas av en underdistriktsdomstol eller hyresdomstol. Juridiskt ombud är dock obligatoriskt i alla andra civilrättsliga mål, såsom mål som ska handläggas av en distriktsdomstol (rechtbank) eller appellationsdomstol (gerechtshof).

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Domstolen beslutar vilken part som ska betala rättegångskostnaderna. Kostnaderna beräknas schablonmässigt (dvs. inte utifrån faktiskt ådragna kostnader).

Arvoden för sakkunniga

Arvodena för sakkunniga varierar. Beloppen fastställs i ett beslut av den 16 augusti 2003 om fastställande av de ersättningsnivåer som avses i artiklarna 3, 4, 6, 7, 17 och 18 i lagen om arvodestariffer i brottmål (2003 års beslut om arvodestariffer i brottmålBesluit tarieven in strafzaken 2003).

Arvoden för översättare och tolkar

Avgifterna för översättning och tolkning förklaras nedan.

  • Tolkar får ett arvode på 43,89 euro/timme.
  • Översättare får ett arvode för varje rad de översätter. För översättningar till eller från franska, tyska och engelska betalas 0,79 euro per rad. För andra vanliga europeiska språk gäller en taxa på 1,20 euro per rad. För andra europeiska språk och vanliga icke-europeiska språk gäller en taxa på 1,51 euro, medan taxan för andra icke-europeiska språk är 1,69 euro per rad.

Mer information om arvoden för översättare och tolkar finns i 2003 års beslut om arvodestariffer i brottmål.

Länkar

Nederländska medlarförbundet

Kontoren för juridisk rådgivning

Nederländska domstolsväsendet

Rättegångskostnader

Rättshjälpslagen

Lagen om arvodestariffer i brottmål

2003 års beslut om arvodestariffer i brottmål

Senaste uppdatering: 07/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.